BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Propess, vaginaal toedieningssysteem 10 mg
Dinoproston

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.
- Propess mag alleen onder supervisie van een specialist gebruikt worden

In deze bijsluiter:
1. Wat is Propess en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Propess gebruikt
3. Hoe wordt Propess gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Propess
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PROPESS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Propess wordt gebruikt als hulpmiddel voor het op gang brengen van de bevalling bij patiënten met een voldragen zwangerschap (vanaf 38 weken). Het werkzame bestanddeel dinoproston zorgt ervoor dat het gedeelte van het geboortekanaal dat de baarmoederhals wordt genoemd wordt verwijd, waardoor het kind door het geboortekanaal kan. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit proces op gang moet worden geholpen. Raadpleeg uw arts wanneer u meer informatie wil hebben.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PROPESS GEBRUIKT
Gebruik Propess niet:

U mag geen Propess toegediend krijgen:
- als de grootte van uw baby’s hoofdje een probleem zou kunnen veroorzaken tijdens de bevalling
- als uw baby niet in de juiste positie in de baarmoeder ligt om via de natuurlijke weg te bevallen
- als uw baby niet in goede gezondheid verkeert en/of in foetale nood is
- als u meer dan drie maal bent bevallen van een voldragen kind
- als u in het verleden een operatie aan of een scheuring van de baarmoederhals heeft gehad
- als u een onbehandelde ontstekingsachtige aandoening aan het bekken heeft (een infectie van de baarmoeder, eierstokken en/of baarmoederhals)
- als de placenta het geboortekanaal blokkeert
- als u een onverklaarde vaginale bloeding heeft of heeft gehad tijdens uw zwangerschap
- als u eerder een operatie aan de baarmoeder heeft ondergaan, bijvoorbeeld een keizersnee-bevalling bij een eerdere baby
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor dinoproston of voor één van de andere bestanddelen van Propess
Uw arts of verpleegkundige zal u geen Propess geven of zal dit verwijderen als het al aan u gegeven is: - als de uitdrijving is begonnen
- als u andere geneesmiddelen nodig heeft om de bevalling op gang te brengen zoals een oxytocicum - als de weeën te sterk zijn of lang aanhouden
- als uw baby in foetale nood komt
- als u last krijgt van bijwerkingen (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen).

Er is beperkte ervaring met het gebruik van Propess als de vliezen zijn gebroken. Uw arts of verpleegkundige zal Propess verwijderen als dat bij u ingebracht is in het geval dat uw vliezen breken of door de arts of verpleegkundige zullen worden gebroken.

Wees extra voorzichtig met Propess:

Voordat uw arts Propess bij u inbrengt, moet u uw arts of verpleegkundige informeren wanneer één van de volgende situaties op u van toepassing is:

- Als u astma (aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm) heeft of ooit heeft gehad of als u glaucoom (verhoogde oogboldruk (groene staar ) heeft of ooit heeft gehad

- Als u tijdens een eerdere zwangerschap last heeft gehad van te sterke of aanhoudende weeën
- Als u lijdt aan een lever-, long- of nieraandoening
- Als u zwanger bent van een meerling
- Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt tegen pijn en/of ontsteking, zogenaamde niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAIDs) zoals aspirine
- Als u 35 jaar of ouder bent, als u complicaties heeft gehad tijdens uw zwangerschap, zoals zwangerschapsdiabetes, verhoogde bloeddruk (hypertensie) en verminderde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) of wanneer u langer dan 40 weken zwanger bent. U heeft dan namelijk een grotere kans op een bepaalde zeldzame bloedstollingsstoornis na de bevalling (zogeheten “diffuse intravasale stolling” oftewel “DIS”).

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of verpleegkundige wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Propess wordt gebruikt om de bevalling op te wekken bij een voldragen zwangerschap. Propess moet niet gebruikt worden tijdens een andere fase van de zwangerschap.

U mag Propess niet gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft.

3. HOE WORDT PROPESS GEBRUIKT?

De arts of verpleegkundige brengt één Propess vaginaal toedieningssysteem hoog in de vagina tegen de baarmoederhals in. U dient dit niet zelf te doen. Vooraf zal de arts of verpleegkundige het vaginaal toedieningssysteem met een kleine hoeveelheid in water oplosbaar glijmiddel insmeren om het inbrengen te vergemakkelijken. Er moet voldoende lint buiten de vagina overblijven zodat het vaginaal toedieningssysteem gemakkelijk verwijderd kan worden als dat nodig is.

Tijdens deze procedure moet u blijven liggen en na het inbrengen van Propess moet u ongeveer 20-30 minuten blijven liggen.
Nadat Propess op de juiste plaats is ingebracht, zal het vaginaal toedieningssysteem daar vocht opnemen. Hierdoor kan het werkzame bestanddeel dinoproston langzaam afgegeven worden.

Wanneer het vaginaal toedieningssysteem is ingebracht om uw bevalling op gang te helpen, zal u regelmatig onderzocht worden voor onder andere:
-de opening van uw baarmoederhals
-weeën
-pijn tijdens de bevalling en de gezondheid van de baby

De arts of verpleegkundige zal beslissen hoelang Propess moet blijven zitten, dit is afhankelijk van de voortgang. Propess kan maximaal 24 uur blijven zitten.

Bij de verwijdering van Propess uit de vagina kan het vaginaal toedieningssysteem flexibel en 2 tot 3 maal groter zijn dan de oorspronkelijke grootte.

Wat u moet doen als u meer van Propess heeft gebruikt dan u zou mogen:
Overdosering of overgevoeligheid kan tot overmatige prikkeling van de baarmoeder leiden en tot foetale nood. Het Propess vaginaal toedieningssysteem moet in dat geval onmiddellijk verwijderd worden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of verpleegkundige.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Propess bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Vaak (bij minder dan 1 van de 10 behandelde patiënten) komt voor: toename van weeën die al dan niet een effect op de ongeboren baby hebben. Hierdoor kan foetale nood of kunnen veranderingen in de hartslag van de baby optreden.

Soms (bij minder dan 1 van de 100 behandelde patiënten) komt voor: misselijkheid, braken en diarree.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 behandelde patiënten) komt een scheuring van de baarmoeder of een bepaalde bloedstollingstoornis (zogenaamde “diffuse intravasale stolling” oftewel DIS) voor. Dit kan bloedstolsels veroorzaken en het risico op een bloeding vergroten. Het risico op DIS tijdens behandeling met Propess is groter wanneer u ouder bent dan 35 jaar, als de zwangerschapsduur meer dan 40 weken is of wanneer u complicaties had tijdens de zwangerschap als diabetes, hoge bloeddruk of een lage spiegel van schildklierhormonen (hypothyreoïdie).

Hoewel het slechts zeer zelden voorkomt (bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten) moet er speciale aandacht worden besteed aan het risico op anafylactische reacties (ernstige overgevoeligheidsreacties). Zo zijn bijvoorbeeld ademhalingsproblemen, snelle of zwakke pols, duizeligheid en roodheid van de huid gemeld bij gebruik van dinoproston bevattende producten.

Als één van deze reacties of tekenen bij u optreden moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundige raadplegen.

Verder kan vochtophoping (oedeem) van de geslachtsorganen voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

5. HOE BEWAART U PROPESS

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Propess niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.
Bewaren in de vriezer. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Propess

- Het werkzaam bestanddeel is dinoproston, beter bekend als prostaglandine E2. Elk vaginaal toedieningssysteem bevat 10 mg dinoproston dat met een snelheid van ongeveer 0,3 mg per uur gedurende 24 uur wordt afgegeven.

- De andere bestanddelen zijn een gecrosslinked polyethyleenglycol (hydrogel) en polyester.

Hoe ziet Propess er uit en de inhoud van de verpakking

Het vaginale toedieningssyteem ziet eruit als een klein ovaal gevormd stuk plastic in een gevlochten zakje. Het plastic deel is een polymeer dat opzwelt in aanwezigheid van vocht om dinoproston af te geven. Aan het zakje is een lang lint verbonden waardoor de arts of verpleegkundige het toedieningssysteem weer makkelijk kan verwijderen als dat nodig is.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Ferring BV,
Polarisavenue 130,,
2132 JX Hoofddorp

Fabrikant
Ferring AB, Soldattorpsvägen 5, Box 30047, SE - 20061 Limhamn, Zweden
Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder RVG 21617

Deze bijsluiter werd voor het laatst goedgekeurd in februari 2010

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

GEBRUIKSINSTRUCTIES Toediening

1. Om Propess uit de verpakking te halen dient u de folie aan de bovenkant van de sachet af te scheuren. Gebruik geen schaar of ander scherp voorwerp om de folie door te knippen omdat dat het product zou kunnen beschadigen. Gebruik het lint om het product voorzichtig uit de sachet te duwen. Neem het vaginaal toedieningssysteem tussen wijs- en middelvinger en breng het in de vagina. Indien nodig kan een kleine hoeveelheid van een in wateroplosbaar glijmiddel worden gebruikt.
2. Plaats Propess dwars in de fornix posterior
3. Laat een gedeelte van het lint (ongeveer 2 cm) uit de vagina hangen om er van verzekerd te zijn dat het vaginale toedieningssysteem ook makkelijk verwijderd kan worden. Het lint kan eventueel korter worden geknipt.
4. Verzeker u ervan dat de patiënte gedurende 20-30 min. blijft liggen of zitten na het inbrengen om het vaginale toedieningssysteem te laten zwellen.

Verwijderen
Propess kan snel en makkelijk worden verwijderd door voorzichtig aan het lint te trekken. Na verwijdering dient u zich ervan te vergewissen dat het gehele product (vaginaal toedieningssysteem plus lint) uit de vagina zijn verwijderd.