BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

PROSCAR® 5 mg filmomhulde tabletten
Finasteride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is PROSCAR en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u PROSCAR inneemt
3. Hoe wordt PROSCAR gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PROSCAR
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PROSCAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

PROSCAR behoort tot een groep geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd. Het finasteride in PROSCAR bindt zich aan het enzym 5-alfa-reductase waardoor de vorming van de stof die een rol speelt bij de vergroting van de prostaat wordt geremd. Als gevolg van deze remming wordt verdere vergroting van de prostaat tegengegaan. Bij gebruik op langere termijn wordt in de meeste gevallen de vergrote prostaat kleiner.

Waarom heeft uw arts PROSCAR voorgeschreven

Finasteride is een specifieke enzymremmer die wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met benigne prostaathyperplasie (BPH). PROSCAR verkleint de vergrote prostaat en verlicht urinewegsymptomen. PROSCAR vermindert de kans op het plotseling niet meer kunnen plassen (acute urineretentie) en op het moeten ondergaan van een operatie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PROSCAR INNEEMT
Gebruik PROSCAR niet

• als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de bestanddelen van PROSCAR.
De aandoening waarvoor PROSCAR wordt voorgeschreven, komt alleen bij mannen voor. Vrouwen en kinderen mogen PROSCAR niet gebruiken.

Wat u moet weten voor en tijdens gebruik van PROSCAR
Als uw seksuele partner zwanger is of kan zijn, moet u haar niet in contact laten komen met uw sperma, dat een zeer geringe hoeveelheid van het geneesmiddel kan bevatten.

Wees extra voorzichtig met PROSCAR
• als u een allergische reactie heeft of weleens heeft gehad.
• als er een PSA-bepaling die wordt gebruikt om prostaattumoren op te sporen bij u wordt gedaan, vertel uw arts dan dat u PROSCAR gebruikt. PROSCAR kan de concentratie van een stof in het bloed, genaamd PSA, beïnvloeden.


Laat het effect van de behandeling regelmatig controleren.
Het gebruik van PROSCAR door patiënten met een verminderde werking van de lever wordt afgeraden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
In het algemeen kan PROSCAR samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Het is echter wel belangrijk dat u uw arts vertelt welke middelen u nog meer gebruikt, ook als u ze zelf zonder recept heeft gekocht, omdat sommige middelen invloed op elkaars werking hebben.

Zwangerschap

PROSCAR is uitsluitend voor de behandeling van goedaardige prostaatvergroting bij mannen. Vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn mogen geen PROSCAR gebruiken. Zij mogen geen gebroken of fijngemaakte tabletten PROSCAR aanraken. Als finasteride na orale inname of via de huid geabsorbeerd wordt door een vrouw die zwanger of mogelijk zwanger is van een mannelijke baby, zou finasteride de ontwikkeling van de geslachtsorganen van de baby kunnen beïnvloeden. Als een vrouw die zwanger is, in aanraking komt met finasteride, moet zij onmiddellijk een arts consulteren. Tabletten PROSCAR zijn voorzien van een beschermende laag en voorkomen dat er tijdens normaal gebruik contact met finasteride is, vooropgesteld dat de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die suggereren dat PROSCAR de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen negatief beïnvloedt. Moeheid en duizeligheid zijn incidenteel gerapporteerd. Hier dient u rekening mee te houden bij het uitvoeren van deze functies.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PROSCAR

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT PROSCAR GEBRUIKT

Neem elke dag 1 tablet PROSCAR in, met of zonder voedsel. Volg het advies van uw arts op.

Bedenk dat het jaren heeft geduurd voordat uw prostaat zo groot was geworden dat deze klachten veroorzaakte. PROSCAR werkt alleen tegen die klachten en tegen uw aandoening als u het langdurig blijft gebruiken.

Uw arts kan PROSCAR samen met een ander medicijn voorschrijven, doxazosine, om de BPH bij u beter onder controle te brengen.

In geval u bemerkt dat PROSCAR te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van PROSCAR heeft ingenomen dan zou mogen

Wanneer u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen wordt geen specifieke behandeling geadviseerd.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PROSCAR in te nemen:

Neem PROSCAR volgens het behandelingsvoorschrift in. Als u echter een dosis vergeten bent in te nemen, neem geen extra dosis. Neem de volgende tablet zoals gebruikelijk.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan PROSCAR bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijke bijwerkingen van PROSCAR zijn impotentie (onvermogen om een erectie te krijgen) of minder zin in seks. Sommige mannen kunnen veranderingen of problemen met de zaadlozing krijgen, zoals een kleinere hoeveelheid sperma. Ook kunnen sommige mannen gezwollen en/of pijnlijke borsten krijgen. Klachten die ook genoemd worden zijn allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, galbulten, zwelling van de lippen en gezicht; en pijn aan de testikels (ballen).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PROSCAR

PROSCAR buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar PROSCAR beneden 30 °C. Bewaar het middel, beschermd tegen de invloed van licht, in de originele verpakking.
Gebruik PROSCAR niet na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”. De eerste twee nummers verwijzen naar de maand; de laatste vier naar het jaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat PROSCAR

- Het werkzame bestanddeel is finasteride 5 mg per tablet

- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, glutenvrij zetmeel, natriumglycolaat, natriumdocusaat, magnesiumstearaat (E 572), talk (E 553b), microkristallijne cellulose (E 460a), methylhydroxypropylcellulose (E 464) en hydroxypropylcellulose (E 463). Als kleurstoffen zijn indigotine (E 132), titaandioxide (E 171) en geel ijzeroxide (E 172) gebruikt.

Hoe ziet PROSCAR er uit en wat is de inhoud van de verpakking

PROSCAR, tabletten 5 mg zijn appelvormig, blauwgrijs, met aan de ene kant een ingeslagen code 'MSD 72' en aan de andere kant ‘PROSCAR’.
Verpakking: doosje met twee strips à 15 tabletten.

In het register ingeschreven onder RVG 15482

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Merck Sharp & Dohme BV
Postbus 581
2003 PC Haarlem

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2008.