Patiëntenbijsluiter Prostigmin E
13

1 Wat is Prostigmin?
Prostigmin bevat de werkzame stof neostigminemethylsulfaat in de vorm van injectievloeistof.
Er zijn Prostigmin-ampullen met 0,5 milligram neostigminemethylsulfaat in 1 milliliter, Prostigmin 0,5 genaamd, en Prostigmin-injectieflacons met 12,5 milligram neostigminemethylsulfaat in 5 milliliter, Prostigmin 2,5 genaamd.
Verder bevatten beide vormen de hulpstoffen keukenzout (8,35 milligram per milliliter) en water voor injectie. In Prostigmin 2,5 zit eveneens fenol.
Prostigmin 0,5 en Prostigmin 2,5 worden geleverd in verpakkingen met respectievelijk 5 ampullen en 5 injectieflacons.

Hoe werkt Prostigmin?
Prostigmin bevat neostigminemethylsulfaat. Neostigmine verlengt en versterkt het effect van acetylcholine. Acetylcholine is noodzakelijk voor een goede spierwerking. Prostigmin kan gebruikt worden om bij patiënten in bepaalde gevallen de spierwerking te stimuleren.

Prostigmin 0,5 en Prostigmin 2,5 zijn als geneesmiddel ingeschreven onder respectievelijk RVG 03775 en RVG 03776.

Registratiehouder:
ICN Pharmaceuticals Holland B.V. Stephensonstraat 45
NL-2723 RM Zoetermeer

Waarvoor wordt Prostigmin gebruikt?
Prostigmin wordt voorgeschreven bij myasthenia gravis (een bepaalde spierziekte) en, indien nodig, om het effect van bepaalde spierverslappende middelen tegen te gaan.

Wanneer mag u Prostigmin niet gebruiken?
U mag Prostigmin niet gebruiken als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het product. Het mag ook niet gebruikt worden bij bepaalde gevallen van belemmering van het darm-en/of urinekanaal.

Wanneer moet u speciaal voorzichtig zijn met het gebruik van Prostigmin?
Als tengevolge van de leeftijd of een ziekte de nierfunctie is verminderd kan het nodig zijn de tijd tussen de doseringen te verlengen of de vervolgdoses te verlagen.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een vertraagde hartslag, bronchiaal astma of suikerziekte, of na een operatie aan het maagdarmkanaal.

Deel het uw dokter mee als het bovenstaande voor u van toepassing is en volg de instructies van uw dokter op.

Mag Prostigmin worden gebruikt tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft?
Als u weet dat u zwanger bent, moet u dat aan uw dokter vertellen. Ook als u denkt dat u zwanger bent of als u van plan bent zwanger te worden, moet u dat zeggen. Prostigmin kan tijdens de zwangerschap schadelijke effecten veroorzaken.
Prostigmin mag niet gebruikt worden als u borstvoeding geeft. Overleg met uw dokter of de borstvoeding wordt gestopt of het gebruik van Prostigmin.
Beïnvloedt Prostigmin de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen?

Het valt niet te verwachten dat Prostigmin de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Kunt u Prostigmin samen met andere geneesmiddelen gebruiken?
Zorg dat uw dokter weet welke andere geneesmiddelen (ook geneesmiddelen zonder recept) u gebruikt. Prostigmin werkt het effect van bepaalde spierverslappende middelen tegen. Atropine werkt bepaalde effecten van Prostigmin tegen, zoals trage hartslag, overmatige speeksel- en tranenvloed of slijmproductie in de luchtwegen.

Prostigmin mag niet samen met suxamethonium of soortgelijke spierverslappende middelen gebruikt worden.

Hoe wordt Prostigmin gebruikt?

Bij myasthenia gravis:
De begindosis is 0,5 milligram en deze dosis wordt subcutaan (onder de huid) of intramusculair (in de spier) toegediend.
De volgende doses (hoeveelheid en tussentijd) worden afgestemd op de reactie van de patiënt.
Om het effect van spierverslappende middelen tegen te werken:
Prostigmin wordt langzaam intraveneus (in de ader) toegediend. De dosis bedraagt 0,5 tot 2 milligram en deze kan herhaald worden, indien nodig. In het algemeen mag de totale dosis niet meer dan 5 milligram bedragen.

Wat gebeurt er als te veel Prostigmin is gebruikt?
Verschijnselen die optreden bij een overdosis van Prostigmin kunnen zijn: overvloedige speekselproductie, drang om te urineren, stoornissen bij het zien en bepaalde verlammingsverschijnselen. De toediening van Prostigmin moet in dat geval onmiddellijk gestopt worden en de dokter zal de nodige tegenmaatregelen nemen (onder andere het langzaam in de ader toedienen van atropinesulfaat).

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Prostigmin?
Naast de gewenste effecten kunnen bijwerkingen optreden tijdens de behandeling, ook als Prostigmin volgens voorschrift wordt gebruikt.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn: misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, verhoogde darmbewegingen en slijmuitscheiding uit de bronchiën, speekselvloed, vermeerderde tranenvloed, vertraagde hartslag en vernauwing van de oogpupil.
Verder kunnen voorkomen: spierspasmen, onwillekeurige fijne samentrekkingen van de spieren, zichtbaar onder de huid en spierzwakte.

Als u zich zorgen maakt over deze bijwerkingen of een andere onverwachte reactie, overleg dan met uw dokter of apotheker.

Hoe moet Prostigmin worden bewaard?
Bewaar het geneesmiddel in de gesloten, originele verpakking. Houd het buiten het zicht en bereik van kinderen.

Prostigmin moet worden bewaard bij een temperatuur van 15-25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum, die op de verpakking staat aangegeven na "Niet te gebruiken na" of "Exp".

Algemene opmerkingen
Als u aan een nieuwe verpakking begint, moet u de bijsluiter opnieuw lezen. Die kan veranderd zijn als gevolg van nieuwe bevindingen of inzichten. De dokter die u Prostigmin voorschrijft, en de apotheker die het middel aflevert, worden regelmatig op de hoogte gehouden van de eigenschappen en veranderingen van dit product.
Prostigmin is speciaal voor u voorgeschreven. Geef uw geneesmiddel nooit aan iemand anders.
Het verdient aanbeveling dat mensen om u heen weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Bewaar deze informatie daarom op een plaats die voor hen toegankelijk is. Als u op reis gaat, moet u altijd een voldoende hoeveelheid meenemen van de geneesmiddelen die u gebruikt. Als u het land uitgaat, is het raadzaam uw dokter te vragen informatie over uw geneesmiddelengebruik op schrift te stellen. Indien nodig kunt u dan in het buitenland over deze verklaring beschikken.

Versie juni 1997