Bijsluiter
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Quinapril 40 mg, filmomhulde tabletten

Werkzaam bestanddeel : QuinaprilLees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten inneemt
3. Hoe wordt Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het gebruikt ?

Quinapril behoort tot de groep van de zogenaamde ACE-remmers. Het blokkeert de werking van bepaalde enzymes. Hierdoor is quinapdil werkzaam de behandeling van bepaalde hartstoornissen en bij verhoogde bloeddruk.

Therapeutische indicaties
Dit geneesmiddel is aangewezen voor patiënten die lijden aan een verhoogde bloeddruk of congestief harttalen.

2. Wat u moet weten voordat u Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten inneemt
Neem Quinapril niet in:

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor quinapril of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten;
* als u vroeger behandeld werd niet een geneesmiddel van dezelfde groep geneesmiddelen als Quinapril (ACE:-remmers) en een allergische reactie heeft gehad, die leidde tot zwelling van het gelaat, de lippen, de tong en de keel waardoor u moeilijkheden kreeg om te slikken of te ademen (angioneurotisch oedeem);

* als u zwanger bent wegens het risico voor afwijkingen bij het kind (zie ook rubriek "Zwangerschap en borstvoeding").

Indien één van deze aandoeningen voor u van toepassing is, vraag dan uw arts om advies.

Wees extra voorzichtig met Quinapril:
Als u problemen of ziektes heeft waarvoor u nog altijd een behandeling volgt, deel dit dan steeds mee aan uw arts.

Pas goed op met Quinapril in de volgende omstandigheden:
* als u een dialyse volgt met bepaalde "high-flux" membranen. In dat geval kan Quinapril ernstige allergische reacties veroorzaken.
* Als u nierstoornissen heeft. 1n dat geval moet de dosis Quinapril aangepast (verminderd) worden en de nierfunctie gecontroleerd.
* Als u Quinapril gebruikt in combinatie met andere kaliumsparende geneesmiddelen en middelen die kalium bevallen. 1n combinatie met andere kaliumsparende geneesmiddelen en middelen die kalium bevatten kan Quinapril de kaliumconcentratie in het bloed verhogen.
* Indien u een zwelling krijgt van het gezicht, de lippen, de tong of de keel waardoor u moeilijkheden krijgt met slikken of ademen (angioncurotisch oedeem), moet u stoppen niet de inname van Quinapril (zie ook de rubrieken "Neem Quinapril niet in" en "Mogelijke bijwerkingen").
* Als u een lage bloeddruk heeft. Uit kan voorkomen wanneer u lijdt aan een hart- of nieraandoening en ervoor behandeld wordt. Hen lage bloeddruk kan ook optreden wanneer u Quinapril voor de eerste keer inneemt. Indien u een flauwte heeft of duizelig bent, moet u gaan liggen.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werkzaamheid versterken of verzwakken of mogen niet tegelijk gebruikt worden om andere redenen. Uw arts of apotheker zal altijd beslissen of u Quinapril samen kan nemen met het andere geneesmiddel dat u gebruikt.

Geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met quinapril zijn:
tetracycline (middel tegen infecties):
de absorptie van tetracycline wordt vertraagd door de combinatie van tetracycline en magnesiumcarbonaat in de Quinapril tabletten.
kalium en kaliumsparende diuretica (spironolacton, triamtereen, amiloride): een overmatige kaliumconcentratie kan optreden in het bloed, vooral bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
lithium (een geneesmiddel ter behandeling van een specifieke vorm van ernstige depressie):
het lithiumgehalte in het bloed kan verhogen en dient daarom regelmatig gecontroleerd te worden.
Indometacine en andere pijnstillende middelen NSAID's)

- Bloedsuikerverlagende middelen:
Het effect van deze middelen kan verhoogd worden, vooral tijdens de eerste weken maar ook bij patiënten met nierproblemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind (vooral wanneer het genomen wordt tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap). U mag geen quinapril nemen tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts om advies voor u dit geneesmiddel inneemt, wanneer u zwanger bent of zwanger wil worden.

Borstvoeding

Quinapril gaat over in de moedermelk. U wordt aangeraden geen quinapril te gebruiken indien u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Quinapril kan als bijwerking duizeligheid hebben. Indien u last heeft van deze bijwerking, dient u hiermee rekening le houden wanneer u rijdt en (gevaarlijke) machines gebruikt.

3. Hoe wordt Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten ingenomen?

Volg hij het innemen van Quinapril nauwgezet het advies van uw arts.
Raadpleeg hij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Verhoogde bloeddruk
De startdosis is 10 mg eenmaal per dag. Afhankelijk van het effect kan de dosis verdubbeld worden tot 20 mg.
Later kan de dosis verder verhoogd worden tot 40 mg per dag als één enkele dosis of verdeeld in twee doses.
Wanneer men tegelijk een diureticum inneemt, bedraagt de startdosis 5 mg éénmaal per dag.
Patiënten niet een verminderde nierfunctie moeten een lagere dosis nemen. Ook bij bejaarde patiënten (> 65 jaar) moet in het begin een lagere startdosis (5 eng) gebruikt warden, aangezien hun nierfunctie mogelijk verminderd kan zijn.

Congestief hartfalen
In geval van congestief hartfalen (cardiale decompensatie) bedraagt de stamdosis 5 mg éénmaal per dag. Bij ernstig hartfalen bedraagt de startdosis 2,5 mg per dag. De dosis kan verhoogd worden tot 40 mg per dag als één enkele dosis of verdeeld in twee doses.
U mag de dosis niet zelf wijzigen.

Voor doses die niet gerealiseerd! uitgevoerd kunnen worden met deze sterkte, zijn er andere sterktes van dit geneesmiddel beschikbaar.

Instructies voor gebruik
De tabletten dienen in hun geheel (zonder te kauwen) met voldoende water (een half glas) te worden ingeslikt.

Wat u moet doen als u meer van Quinapril heeft ingenomen dan u zou mogen: Indien u een overdosis vermoedt, informeer dan onmiddellijk uw arts.
Indien u te veel [duinapril heeft ingenomen, kan er een ernstige bloeddrukdaling optreden. Tekenen hiervan zijn duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd.

Wat u moet doen wanneer u Quinapril vergeet te gebruiken:
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Indien u vergeet een dosis in te nemen, neem liet dan zo vlug mogelijk.
Indien het tijdstip tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis hoeft u niets te doen. In dat geval is het beter de gemiste dosis over te slaan.

Als u stopt met het innemen van Quinapril
Stop niet zelf met de behandeling, zelfs niet wanneer u er symptomen van ondervindt. Vraag eerst uw arts om advies. Hij/Zij zal u zeggen of u mag stoppen en hoe u het best te werk gaat.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Quinapril bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Ze kunnen in volgende frequenties optreden:


Zeer vaak
Vaak
Soms
Zelden
Zeer zelden

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 patiënten)
Vaak (bij meer dan 1 op 100, maar bij minder dan 1 op 10 patiënten)
Soms(bij meer dan 1 op 1.000, maar bij minder dan 1 op 100 patiënten)
Zelden(bij meer dan 1 op 10.000, maar bij minder dan 1 op 1.000 patiënten)
Zeer zelden(bij minder dan 1 op 10.000 patiënten)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden wanneer u Quinapril inneemt.
Psychische stoornissen
Zelden:
Depressie, verwarring.

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak.
duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid.
Soms:
Slaapstoornissen, zenuwachtigheid, jeuk of tintelingen zonder aanleiding aresthesie), flauwte.
Zelden:
Zenuwstoornissen.

Oogaandoeningen
Zelden:
Verminderd en wazig zicht.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zelden
Oorsuizen.

Hartaandoeningen
Soms:
Hartkloppingen (palpitaties), pijn op de borst. versnelde hartslag, gebrekkige samentrekking van het hart (asystolie), stoornissen van de bloedcirculatie in de hersenen en het hart.

Bloedvataandoeningen
Vaak:
Lage bloeddruk.

Ademhalingstelsel- en borstkasaandoeningen
Vaak,
Hoest.
Zelden:
Benauwdheid door kramp van de spieren en van de luchtwegen, verergering van astma, ontsteking van de neusslijmvliezen, gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en slijmafvoer (rhinitis).

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak:
Misselijkheid, braken, diarree.
Soms:
Zuurbranden (dyspepsie), maagpijn, droge mond.
Zelden:
Smaakstoornissen, constipatie.

Lever- en galaandoeningen
Zelden:
Verminderde functie en ontsteking van de lever.
Ontsteking van de pancreas geassocieerd met hevige pijn in de bovenhuik uitstralend naar de rug met misselijkheid en braken (panereatitis).

Huid en onderhuidaandoeningen
Soms:
huiduitslag, jeuk, huiduitslag niet hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).
Zelden:
Huidziekte met vorming van blaren (pemphigus), huidstoornissen met afschilferende, droge uitslag (psoriasiform exantheem).


Skeletspierstelsel- en , bindweefselaandoeningen
Zelden:
Spierpijn, kaakpijn, rugpijn.

Nieren en urinewegaandoeningen
Zelden:
Verminderde nierfunctie.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Soms:
Impotentie.

Algemeen
Soms:
Zwakte.
Zelden:
Zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en de keel waardoor slik- of ademhalingsproblemen (angioneurotisch oedeem) ontstaan.

5. Hoe bewaart u Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren beneden 30 °C in de originele verpakking.
Gebruik Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of toet huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wal u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie
Wat bevat Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten ?
* Het werkzame bestanddeel is quinapril.
Elke tablet bevat quinaprilltydrochloride equivalent aan 40 mg quinapril per tablet.
* De andere bestanddelen zijn magnesiumcarbonaat. hvdroxypropylcellulose, crospovidon, magnesiumstearaat, methacrylaat copolymeer, titaniumdioxide, talk, macrogol en de kleurstof ijzeroxide (1172).

Hoe ziet Quinapril 40 mg filmomhulde tabletten er uit en wat is de inhoud van de
verpakking?

De tabletten zijn roodbruin van kleur en rond.
De tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakkingen van 14, 28. 30, 56, 84, 98 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
F.G. Ventu, S.L.
C/Balmes 84, 4° 2°
08008 Barcelona
Spanje

Fabrikant:
Sanico NV Industrieterrein 4
Veedijk 59 13-2300
Turnhout

dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
NL: Quinapril
BE: Quinapril Eurogenerics

1n het register ingeschreven onder RVG 29866.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 09/2006