Informatie voor de patiënt
Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook heeft u dit medicijn al eerder heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts óf apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

TRADEMARK
Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml

WAT IS RAPIFEN?
Rapifen is een steriele, heldere en kleurloze oplossing voor injectie, met 0,5 mg alfentanil per milliliter. Alfentanil is een stof die pijn vermindert en die zorgt voor de werking van Rapifen. Alfentanil behoort tot de sterke, verdovende pijnstillers, die ook wel narcotische pijnstillers worden genoemd.
De injectievloeistof bevat verder de hulpstoffen natriumchloride en water. Rapifen bevat geen conserveermiddel.

Rapifen zit in verpakkingen met 10 ampullen van 2 ml of 5 ampullen van 10 ml.

Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml
is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 09860
op naam van
Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
telefoon: 0800-242 42 42;
e-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com.

WANNEER KRIJGT U RAPIFEN TOEGEDIEND?
U krijgt Rapifen als sterke pijnstiller bij een operatie of bij een korte ingreep.

WANNEER MAG U RAPIFEN NIET TOEGEDIEND KRIJGEN?
In de volgende gevallen mag u Rapifen niet toegediend krijgen.
* Als bekend is dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Rapifen. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat is Rapifen?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag, een opgezwollen gezicht en/of benauwdheid. Als u overgevoelig bent voor andere krachtige pijnstillers, kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Rapifen. Overleg dan met uw arts of apotheker of u Rapifen toegediend kunt krijgen.
* Als uw longen niet goed werken.
* Als u bepaalde geneesmiddelen tegen depressieve stemming (de zogenaamde MAO-remmers) gebruikt of minder dan twee weken geleden nog heeft gebruikt.
* Als uw bloeddruk te laag is of als u te weinig bloed heeft.
* Als de druk in uw hersenen verhoogd is of als u een hersenbeschadiging heeft.
* Als u een bepaalde spieraandoening (myasthenia gravis) heeft.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?
* Zwangerschap
Er is nog weinig over bekend of Rapifen bij zwangerschap schadelijk is. Het gebruik van Rapifen tijdens de zwangerschap wordt dan ook afgeraden. Uit proeven met dieren is tot nu toe geen schadelijkheid gebleken.
Toediening tijdens de bevalling, bijvoorbeeld bij een keizersnede, wordt afgeraden omdat Rapifen bij het kind een vermindering van de ademhaling kan veroorzaken.

* Borstvoeding
De stof die zorgt voor de werking van Rapifen komt in de moedermelk. Het is daarom het beste om de eerste 24 uur na de toediening van Rapifen geen borstvoeding te geven. Overleg hierover met uw arts.

* Waarschuwing
Na toediening van Rapifen kan de ademhaling abnormaal langzaam of zwak worden. Het is belangrijk dat u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt. Omdat dit ook nog enige tijd na de operatie kan gebeuren, zal men u na de operatie nog enige tijd blijven observeren.

* Oudere en verzwakte patiënten
Oudere en verzwakte patiënten moeten meestal minder Rapifen toegediend krijgen dan er wordt voorgeschreven voor andere volwassenen (zie `Dosering van Rapifen').

* Werken lever, nieren of schildklier slecht? Heeft u een ziekte van longen of luchtwegen? Bent u (veel) te zwaar? Gebruikt u alcohol of drugs?
Vertel het dan aan uw arts. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Rapifen krijgt toegediend. Bovendien moet de dosering misschien worden aangepast.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
Rapifen kan uw waakzaamheid'of rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. Na toediening van Rapifen dient u ten minste 12 uur te wachten voordat u een voertuig gaat besturen of gevaarlijke machines gaat bedienen. Vraag altijd uw arts om advies wanneer u binnen 24 na toediening van Rapifen aan het verkeer wilt deelnemen.
* Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Rapifen bevat natrium. Natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt dieet.

ANDERE GENEESMIDDELEN, ALCOHOL EN RAPIFEN
Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt en ook alcohol en drugs).. Sommige geneesmiddelen, alcohol en drugs mogen namelijk niet tegelijk met Rapifen worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).
* Alcohol kan bepaalde effecten van Rapifen versterken. Ook beïnvloedt Rapifen de werking van alcohol. Drink daarom geen alcohol voordat u Rapifen toegediend krijgt of de dag nadat u Rapifen toegediend heeft gekregen.
* Ook kunnen bepaalde effecten van Rapifen worden versterkt door geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen epilepsie, middelen tegen angst, middelen tegen bepaalde psychische aandoeningen). Ook beïnvloedt Rapifen bepaalde effecten van deze middelen. Neem deze middelen daarom alleen wanneer uw arts ze u voorschrijft. Misschien moet de dosering van Rapifen of van de middelen die het reactievermogen verminderen worden verlaagd.
* Stel uw arts zeker op de hoogte wanneer u middelen gebruikt tegen depressieve stemmingen (zie `Wanneer mag u Rapifen NIET toegediend krijgen?').
* Stel uw arts ook op de hoogte wanneer u een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt: middelen die cimetidine bevatten; dit zijn bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur; middelen die erytromycine bevatten; dit zijn bepaalde antibiotica (middelen tegen infecties door bacteriën);
middelen die diltiazem bevatten; dit zijn geneesmiddelen tegen bepaalde hartaandoeningen; bepaalde anti-HIV-middelen, bijvoorbeeld middelen die ritonavir bevatten;
bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, bijvoorbeeld middelen die ketoconazol, itraconazol of fluconazol bevatten.

DOSERING VAN RAPIFEN
Het is belangrijk dat u de juiste hoeveelheid Rapifen krijgt toegediend; deze zal van persoon tot persoon verschillen. Uw arts zal bepalen hoeveel u nodig heeft.

De dosering is gewoonlijk als volgt:
* Volwassenen en kinderen
Bij ingrepen die korter duren dan 10 minuten: 7 tot 15 microgram per kilogram lichaamsgewicht (1 tot 2 ml/70 kilogram lichaamsgewicht). Als de operatie langer duurt dan 10 minuten kan indien nodig de dosering worden herhaald.

* Oudere en verzwakte patiënten
Oudere en verzwakte patiënten moeten meestal minder Rapifen toegediend krijgen dan andere volwassenen.

HOE WORDT RAPIFEN TOEGEDIEND?
Rapifen wordt met een injectie in een ader toegediend.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?
Overdosering betekent dat er meer Rapifen toegediend is dan de arts heeft voorgeschreven. Het is belangrijk dat er in dat geval onmiddellijk een arts wordt geraadpleegd. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: een zwakke of langzame ademhaling, of zelfs tijdelijk stoppen van de ademhaling, spierstijfheid of vertraagde hartslag.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Een geneesmiddel heeft, naast het beoogde effect, soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Rapifen zijn de ónderstaande bijwerkingen bekend.
De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op 10 patiënten):
* maag-darmstelsel: misselijkheid, braken.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op 10 tot 100 patiënten):
* psychische stoornissen: slaperigheid;
* zenuwstelsel: stijve spieren (ook van de romp), stuiptrekkingen, duizeligheid;
* hart lage of juist hoge bloeddruk, trage of juist snelle hartslag;
* luchtwegen: verzwakking of onderbreking van de ademhaling.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op 100 tot 1000 patiënten):
* psychische stoornissen: gedesoriënteerd zijn, opgewondenheid, opgewekte stemming;
* zenuwstelsel: hoofdpijn;
* ogen: wazig zicht, dubbelzien;
* hart ritmestoornissen;
* luchtwegen: hoesten, opnieuw een verzwakking of onderbreking van de ademhaling, kramp van de stembanden, hik;
* huid jeuk, zweten;
* algemeen: pijn op de injectieplaats, rillen, allergische reactie (soms met benauwdheid, jeuk, uitslag of shock).
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze patiënteninformatie.

HOE MOET RAPIFEN WORDEN BEWAARD?
De juiste bewaarwijze is:
* in de originele verpakking;
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C (niet invriezen);
* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS RAPIFEN HOUDBAAR?
Rapifen is houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06 - 2008 of EXP.: 06 - 2008 betekent dat het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag worden gebruikt.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoevee/heid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
Wilt u meer weten over Rapifen of over pijnstilling bij operaties?
Vragen over Rapifen of over pijnstilling bij operaties kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.

Voor vragen over Rapifen kunt u ook contact opnemen met
Janssen-Cilag B.V.;
tel. 0800-242 42 42;
e-mail janssen-cilag@iacnl.jnj.com.

18/02/2004