RAADGEVING
Het verdient aanbeveling de bijsluiter door te lezen. De bij sluitertekst kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

ALGEMENE KENMERKEN
De Reactine tablet bevat als werkzaam bestanddeel 10 mg cetirizinedihydrochloride; daarnaast bevat de tablet de volgende hulpstoffen: lactose, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, micro-kristallijn cellulose, hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171) polyethyleenglycol 400.
De tabletten zijn langwerpig van vorm, wit van kleur, voorzien van een breukgleuf en aan één kant van een ingeslagen letter "Y". Reactine is verkrijgbaar in verpakkingen met: 1 doordrukstrip met 7 tabletten, 2 doordrukstrips van 7 tabletten of 3 doordrukstrips van 7 tabletten.

Reactine behoort tot de groep van de zogenaamde antihistaminica. Het werkzame bestanddeel heeft een remmende werking op de stof histamine en de eosinofiele cel. Histamine en de eosinofiele cel spelen namelijk een belangrijke rol bij het oproepen van de overgevoeligheidsverschijnselen. Bij patiënten met astma vermindert Reactine de overdreven reactie van de longen (kortademigheid) op histamine.

Reactine tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 29446.

Reactine wordt in Nederland in de handel gebracht door:
Pfizer Consumer Healthcare B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel

TOEPASSSING VAN HET GENEESMIDDEL
Reactine kan worden gebruikt bij de behandeling van:
* seizoengebonden overgevoeligheid van het neus- en/of oogslijmvlies voor stuifmeelkorrels ("hooikoortsverschijnselen");
* niet-seizoengebonden overgevoeligheid van het neusslijmvlies voor o.a. huisstofmijten, schimmels en huidschilfers van dieren;
• galbulten (ook wel netelroos of urticaria genoemd) als gevolg van overgevoeligheid.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

WANNEER NIET GEBRUIKEN (CONTRA-INDICATIES)
Reactine mag niet worden gebruikt wanneer men overgevoelig is voor één van de bestanddelen van het product.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Bij een onvoldoende werking van de nieren of de lever is het raadzaam de dosering aan te passen (zie Dosering en wijze van gebruik).

WAT TE DOEN WANNEER TEVEEL IS INGENOMEN?
In het algemeen kunnen tekenen van overdosering met antihistaminica, die in behandeldoseringen nauwelijks versuffende en effecten op een deel van het zenuwstelsel (anticholinerg) hebben, mild of afwezig zijn (misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond en transpireren). Bij overdosering is de doordringbaarheid in het centrale zenuwstelsel (CZS) waarschijnlijk gering, maar deze kan met name bij (kleine) kinderen niet worden uitgesloten. Te verwachten zijn dan: hoge lichaamstemperatuur (hyperthermie), trillen (tremoren), coördinatiestoornissen en spasme-achtige bewegingen van vingers en tenen (athetose) en voorts toevallen (convulsies). Bij volwassenen staan tekenen van onder-drukking van het CZS op de voorgrond en treden toevallen (convulsies) bij uitzondering op. De behandeling bestaat in eerste instantie uit het voorkomen van opname in het lichaam door, liefst binnen 30 minuten na inname, te laten braken en vervolgens water of limonade met geactiveerde kool (adsorbens) te laten drinken. Bij grote hoeveelheden is maagspoelen aangewezen.

WISSELWERKING MET ANDERE (GENEES)MIDDELEN (INTERACTIES)
Het is altijd raadzaam de arts te informeren wanneer men andere geneesmiddelen gebruikt. Uit onderzoek is gebleken, dat alcohol de werking van Reactine niet beïnvloedt.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS HET GEVEN VAN BORSTVOEDING Geadviseerd wordt Reactine tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met de arts. Toediening tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven dient te worden afgeraden.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID
In werkelijk rijvaardigheidsonderzoek is aangetoond dat Reactine, bij een dosering van 10 mg per dag, de rijprestaties gewoonlijk niet beïnvloedt. Er dient rekening gehouden te worden met de individuele gevoeligheid van de patiënt voor antihistaminica.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK
Voor kinderen van 2 tot 6 jaar geldt een dosering van 2 maal daags 2,5 mg (deze dosering is met de tablet niet mogelijk; hiervoor is een drank beschikbaar).
Voor kinderen van 6 jaar en ouder geldt een dosering van 2 maal daags 5 mg (d.w.z. 2 maal daags een 1 /2 tablet).
Voor volwassenen geldt een dosering van 1 maal daags 10 mg (d.w.z. 1 maal daags 1 tablet). Reactine kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. De tabletten kunnen met een weinig water worden ingenomen.
Bij een onvoldoende werking van de nieren of de lever is het raadzaam de dosering te halveren. Bij een onvoldoende effect kan de dosis verhoogd worden tot 10 mg per dag.

Reactine mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder een arts te raadplegen.

OVERDOSERING
Als teveel Reactine is ingenomen dient een arts te worden gewaarschuwd.

BIJWERKING
Tijdens het gebruik van Reactine kunnen de volgende bijwerkingen optreden: hoofdpijn, droge mond, slaperigheid, opwinding (agitatie) en duizeligheid. Deze verschijnselen zijn meestal van lichte en voorbijgaande aard. Voor volwassenen geldt dat deze klachten kunnen worden tegengegaan door de tablet of de drank 's avonds in te nemen dan wel 5 mg (halve tablet) 's ochtends en 's avonds in te nemen. Waarschuw een arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

WIJZE VAN BEWARING EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM
Reactine dient buiten het bereik van kinderen te worden bewaard.Er is geen speciale bewaartemperatuur. Reactine mag niet worden gebruikt als de houdbaarheidsdatum is overschreden. Deze houdbaarheidsdatum is op het doosje aangegeven na de aanduiding "niet te gebruiken na" en op de stripverpakking na de aanduiding "Exp". Als deze datum is verstreken, kan men de verpakking met inhoud inleveren bij de apotheek.

Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst werd herzien: 08.09.04