Informatie voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Reapam of een soortgelijk geneesmiddel eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Reapam en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Reapam inneemt.
3. Hoe moet Reapam worden ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe moet Reapam bewaard worden?

Reapam 10
tabletten
* Het werkzame bestanddeel van Reapam is prazepam.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, microkristallijn cellulose (E460), maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en siliciumdioxide (E551).

Registratiehouder
Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Reapam is in het register ingeschreven onder RVG 06994.

1. Wat is Reapam en waarvoor wordt het gebruikt?
* Reapam tabletten zijn witte ronde tabletten met een breukgleuf en bevatten 10 mg prazepam per tablet.
* Reapam kan worden geleverd in een doos met 30 of 90 tabletten in doordrukstrips.
* Prazepam, het werkzame bestanddeel van Reapam is een stof uit de groep van de benzodiazepines, stoffen die angst en spanning verminderen en de spieren ontspannen.
* Reapam kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met ernstige angst en spanning.

2. Wat u moet weten voordat u Reapam inneemt.
Gebruik Reapam niet wanneer u:
* overgevoelig bent voor prazepam of één van de overige bestanddelen van het product
* lijdt aan een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis)
* lijdt aan een plotseling optredende verhoogde oogboldruk (acuut glaucoom)
* ernstige problemen heeft met uw ademhaling
* ernstige leverafwijkingen heeft
* een gestoorde ademhaling heeft tijdens de slaap (slaap apnoe syndroom)

Waar u verder op moet letten bij gebruik van Reapam
Wees extra voozichtig met Reapam:
* wanneer u lijdt aan ernstige neerslachtigheid (depressie). Dit kan zich openbaren of verergeren bij gebruik van Reapam. Ook kan hierzoor zelfdoding worden uitgelokt. Reapam dient niet te worden gebruikt als enige behandeling van depressie of angst die met depressie gepaard gaat.
* wanneer u een voorgeschiedenis heeft van alcohol- en/of drugsmisbruik. De kans op het ontstaan van lichamelijke afhankelijkheid en misbruik is in dat geval veel groter.
* wanneer u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. U dient bij voorkeur te worden behandeld met een lagere dan de gebruikelijke dosering.
* wanneer u langdurige ademhalingsproblemen heeft. U dient bij voorkeur te worden behandeld met een lagere dan de gebruikelijke dosering, wegens de kans op remming van de ademhaling, vooral 's nachts.
Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Reapam kan slaperigheid veroorzaken. Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan dit effect van Reapam verminderen.

Afhankelijkheid
Gebruik van Reapam kan aanleiding geven tot het ontstaan van lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid voor Reapam. De kans hierop is groter bij een hogere dosering en langdurig gebruik. Ook neemt de kans toe bij patiënten met alcohol- en drugsmisbruik in de voorgeschiedenis of bij patiënten met duidelijke persoonlijkheidsstoornissen.
Als er lichamelijke afhankelijkheid bestaat, treden na het stoppen van de behandeling ontwenningsverschijnselen op. Dit kan al optreden na één week van behandeling. De verschijnselen kunnen bestaan uit hoofdpijn, ernstige angst, spanning, ernstige neerslachtigheid (depressie), slapeloosheid, rusteloosheid, verwarring, prikkelbaarheid, zweten, het tijdelijk terugkeren van verschijnselen die aanleiding hadden gegeven tot behandeling, somberheid of prikkelbaarheid (dysforie), duizeligheid, gevoelens van vervreemding van zichzelf en de omgeving, doof gevoel en tintelingen in de ledematen, verhoogde gevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, onvrijwillige bewegingen, misselijkheid, overgeven, diarree, verlies van eetlust, hallucinaties, epileptische aanvallen, trillingen, buikkrampen, spierpijn, onrust, hartkloppingen, versnelde hartslag, paniekaanvallen, korte termijn geheugenverlies en verhoogde lichaamstemperatuur. Epileptische aanvallen kunnen vaker voorkomen bij patiënten die al last hebben van epileptische stoornissen of die andere medicatie gebruiken die de drempel op aanvallen verlagen, zoals middelen tegen neerslachtigheid.

Geheugenverlies
Reapam kan geheugenverlies veroorzaken. Dit gebeurt meestal enkele uren nadat het product is ingenomen. Wees er zeker van dat u 7-8 uur ononderbroken kunt slapen, omdat dit het risico op geheugenverlies verkleint. (Zie ook rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen.) Het risico neemt toe bij hogere doseringen en kan gepaard gaan met onaangepast gedrag.

Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van reacties zoals rusteloosheid, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen. Het gebruik moet dan worden beëindigd. De kans op deze effecten is groter bij kinderen en ouderen.
Reapam wordt niet aangeraden als enige behandeling bij het optreden van hallucinaties en waandenkbeelden.

Ouderen
Oudere patiënten dienen bij voorkeur te worden behandeld met een lagere dan de gebruikelijke dosering.

Kinderen
Reapam dient niet bij kinderen tot 18 jaar te worden toegepast aangezien de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep patiënten niet zijn vastgesteld.

Gebruik van Reapam in combinatie met voedsel en drank
Vermijd het gelijktijdig gebruik met alcohol. Zowel de werking als de bijwerkingen van Reapam kunnen hierdoor worden versterkt.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik Reapam niet tijdens de zwangerschap, vooral niet in het eerste en laatste trimester. Als u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd en u wenst zwanger te worden of u vermoedt zwanger te zijn, neem dan contact op met uw arts, om de behandeling te staken.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Het wordt afgeraden Reapam te gebruiken tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het reactievermogen (rijvaardigheid, bedienen van machines) en het vermogen tot beoordelen (goed waarnemen, nemen van juiste beslissingen) kan nadelig worden beïnvloed (zie ook onder “Wees extra voorzichtig met Reapam”).
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Reapam
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Reapam in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het is mogelijk dat Reapam een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.
De volgende geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking van Reapam beïnvloeden:
* Alcohol en/of kalmerende, rustgevende middelen of slaapmiddelen, middelen tegen ernstige neerslachtigheid (depressie), sommige sterk werkende (alleen op recept verkrijgbare) pijnstillers, middelen tegen epilepsie en middelen die gebruikt worden bij plaatselijke of algehele narcose. De werking van Reapam kan worden versterkt door het gelijktijdig gebruik van één van deze middelen. Gelijktijdig gebruik van Reapam met sommige sterk werkende pijnstillers kan bovendien leiden tot versterking van de geestelijke afhankelijkheid.
* Cimetidine, een middel gebruikt bij maagklachten en middelen ter voorkoming van zwangerschap ("de pil"). Deze middelen versterken de werking van Reapam.
Geneesmiddelen als Reapam dient met voorzichtigheid te worden gebruikt in combinatie met clozapine, een middel gebruikt bij een ernstige geestesziekte (schizofrenie) gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideëen, waarnemingen van dingen die er niet zijn en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid. Bij gelijktijdig gebruik zijn ernstige verwarring, verlaagde bloeddruk (hypotensie) en verminderde ademhaling (ademhalingsonderdrukking) een enkele keer waargenomen. Indien u gelijktijdig clozapine gebruikt, dient u te beginnen met de helft van de gebruikelijke dosering van Reapam, totdat bekend is hoe u erop reageert.

3. Hoe moet Reapam worden ingenomen?

Algemene aanwijzingen
Uw arts zal u adviseren over de juiste dosering en duur van de behandeling.
Tijdens het begin van de behandeling zult u regelmatig door de arts worden gecontroleerd. Dit is nodig om de dosering te kunnen bepalen die voor u geschikt is, zodat geen overdosering zal optreden.

De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn, maar mag bij de behandeling van slapeloosheid niet langer zijn dan 4 weken en voor de behandeling van angst en spanning niet langer dan 8-12 weken, waaronder het geleidelijk verlagen van de dosering. Alleen indien uw arts het noodzakelijk acht, kan u Reapam langer dan de genoemde periode gebruiken. Het wordt niet aangeraden Reapam langdurig te gebruiken.

Gebruikelijke dosering:
De gebruikelijke dagdosis is 30 mg. De dosering kan geleidelijk en uitsluitend op advies van uw arts aangepast worden tot minimaal 10 mg of maximaal 60 mg per dag afhankelijk van uw reactie. Ouderen en patiënten met lever- en/of nierproblemen worden geadviseerd te beginnen met 10 tot 15 mg per dag. Ditzelfde geldt ook voor patiënten met langdurige ademhalingsproblemen.

Eénmalige dosering:
Reapam kan ook toegediend worden als een éénmalige dosering voor het slapen gaan.
De aanbevolen dosering is dan 20 mg.
Indien nodig kan deze dosering geleidelijk op advies van uw arts aangepast worden tot maximaal 40 mg.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u merkt dat Reapam te sterk of juist te weinig werkt.

Wat moet u doen wanneer u te veel Reapam heeft ingenomen?
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u te veel van Reapam heeft ingenomen. Verschijnselen die kunnen ontstaan als gevolg van een overdosis zijn slaperigheid, verwardheid, bewusteloosheid, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang, onderdrukte ademhaling (ademhalingsdepressie) en zelden coma.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Reapam in te nemen?
Als u een dosering bent vergeten in te nemen doe dit dan zo spoedig mogelijk behalve als het inmiddels weer tijd is voor de volgende dosis.
Let op! Neem nooit een dubbele dosis van Reapam om zo de vergeten dosis in te halen.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Reapam plotseling wordt gestopt
Bij het stoppen van een behandeling met een slaapmiddel kunnen de verschijnselen die aanleiding hebben gegeven tot de behandeling met Reapam tijdelijk in sterkere mate terugkeren. Ook kunnen er andere verschijnselen ontstaan als stemmingswisselingen, angst en rusteloosheid.
Aangezien de kans op ontwenningsverschijnselen groter is na plotseling stoppen van de behandeling en na langdurig gebruik van hoge doses, is het aan te bevelen in de loop van enkele weken de behandeling door geleidelijke verlaging van de dosering te beëindigen, afhankelijk van de toegepaste dosering. Raadpleeg daarom altijd uw arts als u de behandeling wilt stopzetten.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Reapam bijwerkingen veroorzaken. Informeer uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.

Tijdens gebruik van stoffen die angst en spanning verminderen en de spieren ontspannen (benzodiazepines) kan dubbelzicht optreden, met name aan het begin van de behandeling. Dit verdwijnt gewoonlijk na herhaaldelijk gebruik.
Geheugenverlies
Tijdens de behandeling kan geheugenverlies optreden. Hoe hoger de dosering, hoe eerder dit verschijnsel kan optreden. De geheugenverlies kan samengaan met onaangepast gedrag (zie rubriek 2. Wat u moet weten voordat u Reapam inneemt).
Ernstige neerslachtigheid (depressie)
Door het gebruik van middelen als Reapam kan een bestaande depressie zich openbaren.

Psychiatrische reacties
Rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen, woede-aanvallen, nachtmerries, hallucinaties, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen optreden tijdens gebruik van middelen als Reapam. Bovenvermelde reacties komen eerder voor bij kinderen en ouderen.

Afhankelijkheid
Het gebruik van dit geneesmiddel (zelfs bij de voorgeschreven dosering) kan leiden tot de ontwikkeling van lichamelijke afhankelijkheid. Psychische afhankelijkheid kan ook voorkomen. Misbruik is gemeld.
De mate van voorkomen van bijwerkingen is als volgt onderverdeeld: zeer vaak (meer dan 10%), vaak (tussen 1% en 10%), soms (tussen 0,1 en 1%), zelden (tussen 0,01 en 0,1%), zeer zelden (minder dan 0,01%).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Psychische aandoeningen
Vaak: verwardheid, levendige dromen

Zenuwstelsel
Vaak: duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang, hoofdpijn, trillingen, spraakstoornissen, prikkelbaarheid, slaperigheid, afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid
Zelden: plotseling intredende bewusteloosheid

Oog
Vaak: wazig zien

Hart
Vaak: hartkloppingen

Maagdarmstelsel
Vaak: droge mond, opwekking van de eetlust, slikstoornissen, diverse maagdarmklachten zoals constipatie, diarree, misselijkheid en braken

Huid
Vaak: zweten, voorbijgaande huiduitslag
Zelden: jeuk

Steun- en bewegingsapparaat
Vaak: gewrichtspijnen
Zelden: zwellen van de voeten

Nier- en urinewegen
Zelden: diverse klachten met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen

Geslachtsorganen
Zelden: minder zin in vrijen

Algemeen
Zeer vaak: vermoeidheid
Vaak: zwakte of krachteloosheid (asthenie)

Onderzoeken
Zeer zelden: voorbijgaande en omkeerbare afwijkingen in leverfunctietests, lichte afname van de bloeddruk, gewichtstoename
 
5. Hoe moet Reapam bewaard worden?
* Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
* Niet bewaren boven 25°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Reapam niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na". Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum aangegeven na de letters "exp" gevolgd door maand en jaar.

Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/ goedgekeurd in juli 2005.