PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Relenza gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts, uw apotheker of GlaxoSmith Kline raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS RELENZA EN HOE WERKT HET?
Relenza is een geneesmiddel in de vorm van een poeder dat moet worden geïnhaleerd. Dit poeder bevindt zich in medicijnschijven (Rotadisks). Iedere Rotadisk bevat 4 vakjes (= 4 doses) met daarin het geneesmiddel. Met behulp van een speciaal apparaatje (de Diskhaler) kunt u met uw mond liet geneesmiddel uit de vakjes inhaleren.

De werkzame stof in Relenza is zanamivir. Zanamivir is een antiviraal middel (antiviraal betekent "tegen virussen"), het gaat de vermenigvuldiging van het influenzavirus tegen. RelenzaTM bestrijdt dus de symptomen van influenza door de oorzaak (het virus) te bestrijden. Relenza verlicht de symptomen van griep en vermindert de duur van de symptomen met gemiddeld 1,5 dag. Een dosis Relenza bevat 5 mg zanamivir. Ook bevat het inhalatiepoeder lactose als hulpstof.
Een verpakking Relenza bevat een Diskhaler en 1 plastic potje met 5 of 14 Rotadisks.

In Nederland wordt Relenza op de markt gebracht door
GlaxoSmithKline B,V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 L Z Zeist.
Tel. 030- 6938100.

Relenza is in het register ingeschreven onder RVG 24094.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U RELENZA VOOR?
Uw arts heeft u Relenza voorgeschreven om uw griep (influenza A of B) te behandelen.

WANNEER MAG U RELENZA NIET GEBRUIKEN?
Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Relenza mag u Relenza niet meer gebruiken.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?
Omdat een beperkt aantal patiënten met astma, andere chronische luchtwegaandoeningen, instabiele chronische aandoeningen, een verminderde afweer en ouderen is onderzocht, is de werking van Relenza in deze groepen nog niet vastgesteld. Zelden (bij minder dan I van de 1000 patiënten) hebben patiënten met een longaandoening (astma of COPD) na het gebruik van Relenza last gekregen van benauwdheid. Heel zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten) gebeurde dit ook bij patiënten die geen longaandoening hadden. Als u een dergelijke reactie krijgt na het gebruik van Relenza moet u stoppen met het gebruik hiervan en direct uw arts raadplegen.
Als u aan een longaandoening lijdt en hiervoor onderhoudsmedicatie gebruikt moet u die eerst gebruiken voordat u Relenza gebruikt. Als u geen onderhoudsmedicatie gebruikt moet u ervoor zorgen dat u een zogenaamde "bronchusverwijder" bij de hand hebt als u Relenza inneemt.
Indien u een allergische reactie heeft gehad na het gebruik van Relenza wordt u aangeraden hierover uw arts in te lichten voordat u Relenza gaat gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Relenza:

Wanneer u in het verleden een allergische reactie heeft vertoont op melkeiwitten wordt u aangeraden hierover uw arts in te lichten voordat u Relenza gaat gebruiken.

KUNT U RELENZA SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
U kunt Relenza samen met andere middelen gebruiken.

RELENZA EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Als u zwanger bent mag u Relenza niet gebruiken, tenzij uw arts vindt dat de voordelen van de behandeling voor u opwegen tegen de mogelijke risico's voor het ongeboren kind. Omdat niet bekend is of het werkzame bestanddeel uit Relenza in moedermelk terechtkomt kunt u beter geen Relenza gebruiken als u borstvoeding geeft.

RELENZA EN AUTORIJEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN
Een effect van Relenza op de rijvaardigheid of op de vaardigheid bij het bedienen van gevaarlijke machines is niet bekend.

HOEVEEL RELENZA MOET U GEBRUIKEN EN HOE VAAK?
Uw arts zal u vertellen hoeveel Relenza u moet gebruiken.

Behandeling van griep
Het meeste effect wordt bereikt wanneer u zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 2 dagen nadat u de eerste symptomen hebt waargenomen, begint met het gebruiken van Relenza.
De aanbevolen dosering voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder) is tweemaal daags 2 doses van 5 mg (= 1 medicijnschijfje per dag) gedurende 5 dagen. Het is belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bij verminderde werking van de lever of nieren zijn er geen doseringsaanpassingen nodig.

Relenza is niet bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer u teveel inhalaties heeft genomen en u krijgt klachten. moet u uw arts raadplegen.

Wanneer u vergeten bent een dosis Relenza te nemen, moet u deze dosis alsnog nemen zodra u dit merkt. De volgende dosis kunt u dan op de normale tijd innemen.

Voor gebruik Diskhaler: zie patiënteninstructie.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
Zoals alle geneesmiddelen kan Relenza bijwerkingen veroorzaken. Voor de frequentie van de bijwerkingen worden de volgende termen gebruikt: Zeer vaak (meer dan 10%), vaak (meer dan 1% en minder dan 10 %), soms (meer dan 0.1 % en minder dan 1%), zelden (meer dan 0.01% en minder dan 0.1%) en zeer zelden (minder dan 0.01 %).
Zelden hebben patiënten met een longaandoening (astma of COPD) na het gebruik van Relenza Iast gekregen van benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) en/of van kortademigheid door een serieuze vermindering van de longfunctie. Heel zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten } gebeurde dit ook bij patiënten die geen longaandoening hadden.

Immuumsysteemaandoeningen.
Zeer zelden: allergische reactie met overmatige ophoping van vocht in het gezicht en achterin de mond.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), benauwdheid (dyspnoe), beldemd gevoel op de keel of samenknijpen van de keel.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: huiduitslag gepaard met of zonder hevige jeuk en bultjes (urticaria).

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een van deze bijwerkingen sterk optreedt of indien een bijwerking die niet is vermeld in deze rubriek optreedt,

HOE KUNT U RELENZA HET BEST BEWAREN?
Relenza bewaart u het beste in de originele verpakking, niet hoven 30°C (bijvoorbeeld bij kamertemperatuur) op een droge en donkere plaats. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u lezen op de Rotadisk na de tekst "EXP" of op het potje en het doosje na de tekst "Niet te gebruiken na". Gebruik de Rotadisks na die datum niet meer. maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar uw geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS INFLUENZA
Influenza, griep, is een acute infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het influenza virus. Influenza wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan symptomen (ziekteverschijnselen). Te noemen zijn koorts, hoesten, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen. verlies van eetlust en algehele malaise. Deze symptomen houden ongeveer 6-10 dagen aan, maar vaak blijft men zich gedurende een langere periode erna "niet fit" voelen. Bij ouderen en of mensen met andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld astma of chronische bronchitis, hartziekten of diabetes, kan influenza een ernstiger beloop hebben.
Influenza komt voor in epidemieën, meestal tussen november en maart. Een epidemie duurt in het algemeen 6-8 weken en 10-15% van de bevolking krijgt dan griep. Afhankelijk van de virusstam die op dat moment de epidemie veroorzaakt, kan dit percentage echter ook vee] hoger zijn. Het virus wordt via de lucht overgebracht door praten. hoesten, niezen :n dergelijke.
In Nederland kunnen risico patiënten tegen. influenza worden gevaccineerd (de griepprik). Als de epidemie echter wordt veroorzaakt door een virusstam die niet in het vaccin is opgenomen, bestaat de mogelijkheid dat men ondanks vaccinatie. toch influenza ontwikkelt.

GlaxoSmithKline, april 2005