Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke info
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Rennie Anijs zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Rennie Anijs en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rennie Anijs gebruikt
3. Hoe wordt Rennie Anijs gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rennie Anijs?

Rennie Anijs, kauwtablet
De werkzame bestanddelen zijn 680 mg calciumcarbonaat en 80 mg magnesiumcarbonaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn sucrose, aardappel- en maïszetmeel, magnesiumstearaat, talk, paraffine, aspartaam (10 mg), anijs- en zoethoutaroma.

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 11907

1. Wat is Rennie Anijs en waarvoor wordt het gebruikt?
Rennie Anijs is een zuurneutraliserend middel dat verlichting geeft bij brandend maagzuur en zure oprispingen.

Rennie Anijs is verkrijgbaar in verpakkingen met 24 kauwtabletten in doordrukstrips.

Rennie Anijs wordt gebruikt bij de behandeling van klachten als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud in de mond waardoor een brandend gevoel of pijn achter het borstbeen ontstaat.

Tevens kan Rennie Anijs worden gebruikt bij de directe behandeling van klachten als gevolg van een te sterke verzuring van de maaginhoud, bijvoorbeeld bij brandend maagzuur.

Rennie kan tevens worden toegepast bij de behandeling van klachten die ontstaan bij zweervorming in het bovenste gedeelte van het spijsverteringskanaal.
2. Wat u moet weten voordat u Rennie Anijs gebruikt

Gebruik Rennie Anijs niet
wanneer
- u ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft
- u lijdt aan fenylketonurie (= erfelijke stofwisselingsziekte); zwangere vrouwen en kinderen mogen Rennie Anijs dan niet gebruiken.
- u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Rennie Anijs
wanneer u een gestoorde nierfunctie heeft. U dient dan eerst uw arts te raadplegen alvorens Rennie Anijs te gebruiken, omdat dit middel in dergelijke gevallen kan leiden tot te hoge concentratie magnesium in het bloed. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma.

Dit middel kan eventuele maagaandoeningen maskeren; het dient dan ook niet langer dan 14 dagen achtereen gebruikt te worden zonder de arts te raadplegen. Daarnaast kan langdurig gebruik van hoge doseringen ook tot ongewenste neveneffecten leiden, zoals het zogenaamde melk-alkalisyndroom (zie tevens de rubriek 'Mogelijke bijwerken').

Indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen; er is dan verder medisch onderzoek noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel veilig overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Anijs

Dit geneesmiddel bevat 475 mg sucrose. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 475 mg sucrose. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose-malabsorptie syndroom, of sucrase-isomaltase deficiëntie. Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.
Aspartaam wordt in o.a. fenylalanine omgezet.

Rennie Anijs kauwtabletten bevatten geen natrium en kunnen dus worden gebruikt door patiënten met een zoutloos dieet.

Gebruik van Rennie Anijs in combinatie met andere geneesmiddelen

Wanneer naast Rennie Anijs andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om Rennie Anijs pas 1 á 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname en daarmee de werking van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met Rennie Anijs worden beïnvloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
3. Hoe wordt Rennie Anijs gebruikt?

Bij brandend maagzuur, afhankelijk van de klachten, 1 á 2 tabletten opzuigen (maximaal 16 tabletten per etmaal). Bij zure oprispingen en pijn bij een zweer aan de maag of twaalfvingerige darm, 1 uur na de maaltijd en voor het slapen gaan, 1 á 2 tabletten langzaam opzuigen, zo nodig ook tussentijds (maximaal 16 tabletten per etmaal).

Om een snelle verlichting te verkrijgen, de eerste tablet fijnkauwen.
Gebruik Rennie Anijs niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Rennie Anijs te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Rennie Anijs heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Rennie Anijs heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag/darmbezwaren zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Anijs in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Anijs om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Anijs bijwerkingen veroorzaken.
Langdurig gebruik van Rennie Anijs kan leiden tot een overmatig magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma. Daarnaast kan langdurig gebruik van Rennie Anijs leiden tot een overmatig calciumgehalte van het bloed. In combinatie met natriumwaterstofcarbonaat of veel melk en vitamine D kan dit leiden tot het zogenaamde melk-alkalisyndroom. Zeer zelden worden overgevoeligheidsreacties gemeld, zoals huiduitslag, zwelling van lippen, tong of keel (angio-oedeem) en ademhalingsmoeilijkheden, snelle pols, sufheid of verminderd bewustzijn (anafylactische shock).

Calciumcarbonaat kan obstiperend (= verstoppend) werken. Dit wordt echter tegengegaan door de laxerende werking van magnesiumcarbonaat.

Een te hoge inname van Rennie Anijs kan leiden tot niersteenvorming.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Rennie Anijs?

Rennie Anijs buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet boven 25 °C en in de originele verpakking bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Rennie Anijs niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na:' en op de doordrukstrip achter "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in januari 2005.