Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Rennie Deflatine zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Rennie Deflatine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wet u moet weten voordat u Rennie Deflatine gebruikt
3. Hoe wordt Rennie Deflatine gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rennie Deflatine?

Rennie Deflatine, kauwtabletten

De werkzame bestanddelen zijn 680 mg calciumcarbonaat, 80 mg magnesiumcarbonaat en 25 mg simethicon

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn sorbitol (E 420), aardappelzetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, talk (E 553B), magnesiumstearaat (E 572), mistaroma (bevat onder andere dextrine) en citroenaroma (bevat onder andere dextrine).

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 16447

1. Wat is Rennie Deflatine en waarvoor wordt het gebruikt?
Rennie Deflatine is een antacidum. Het bevat stoffen die een hoeveelheid maagzuur kunnen neutraliseren. Bovendien bevat het een stof die gas- en schuimvorming in de maag tegengaat.

Rennie Deflatine is verkrijgbaar in verpakkingen met 18 kauwtabletten in PVC/aluminium doordrukstrips.

Rennie Deflatine wordt gebruikt bij de behandeling van klachten die het gevolg zijn van brandend maagzuur, zure oprispingen, gasvorming in de maag en darmen (flatulentie/winderigheid) en opgeblazen gevoel.

2. Wat u moet weten voordat u Rennie Deflatine gebruikt
Gebruik Rennie Deflatine niet
wanneer
- u ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Rennie Deflatine
Wanneer u een gestoorde nierfunctie heeft. U dient dan eerst uw arts te raadplegen alvorens Rennie Deflatine te gebruiken, omdat dit middel in dergelijke gevallen kan leiden tot een te hoge concentratie magnesium in het bloed. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma.

Dit middel kan eventuele maagaandoeningen maskeren; het dient dan ook niet langer dan 14 dagen achtereen gebruikt te worden zonder de arts te raadplegen. Daarnaast kan langdurig gebruik van hoge doseringen tot ongewenste neveneffecten leiden, zoals het zogenaamde melk-alkalisyndroom (zie tevens de rubriek 'Mogelijke bijwerkingen').

Indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen is verder medisch onderzoek noodzakelijk.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het valt niet te verwachten dat dit geneesmiddel een invloed op deze functies heeft,

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Deflatine

Dit geneesmiddel bevat 430 mg sorbitol. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis (kauwtablet) 430 mg sorbitol. Rennie Deflatine is niet geschikt bij erfelijke fructose intolerantie. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Gebruik van Rennie Deflatine in combinatie met andere geneesmiddelen Wanneer naast Rende Deflatine andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om Rennie Deflatine pas 1 á 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname en daarmee de werking van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met Rennie Deflatine worden beïnvloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Rennie Deflatine gebruikt?

1-2 Tabletten per keer kauwen op opzuigen, 2 tot 3 maal daags.

Gebruik Rennie Deflatine niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Rennie Deflatine te sterk of juist te weinig werkt. raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Rennie Deflatine beeft ingenomen

Wanneer u te veel van Rennie Deflatine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag/darmklachten, zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof innemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Deflatine in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Deflatine om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Deflatine bijwerkingen veroorzaken.

Bij patiënten met gestoorde nierfunctie kan langdurig gebruik van Rennie leiden tot een overmatig magnesiumgehalte van het bloed. Dit kan zich uiten in verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken, verminderde ademhaling, vertraagde hartslag of coma.

Daarnaast kan langdurig gebruik van hoge doses Rennie leiden tot een overmatig calciumgehalte van het bloed. In combinatie met natriumwaterstofcarbonaat of veel melk en vitamine D kan dit leiden tot overmatige hoeveelheden calciumzouten in het bloed en afzetting hiervan in de weefsels (melk-alkalisyndroom).
Zeer zelden worden overgevoeligheidsreacties gemeld, zoals huiduitslag, zwelling van lippen, tong of keel (angio-oedeem) en ademhalingsmoeilijkheden, snelle pols, sufheid of verminderd bewustzijn (anafylactische shock).

Calciumcarbonaat kan obstiperend (= verstoppend) werken. Dit wordt echter tegengegaan door de laxerende werking van magnesiumcarbonaat.

Een te hoge inname van Rennie Deflatine kan leiden tot niersteenvorming

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Rennie Deflatine?

Rennie Deflatine buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet boven 25°C en in de originele verpakking bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Rennie Deflatine niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na:' en op de doordrukstrip na 'exp'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in februari 2005.