REQUIP®
INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

ALGEMENE INFORMATIE
1.1. Lees eerst deze bijsluiter vóórdat u met de behandeling begint, wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met de toediening van ReQuip. Het kan zijn dat u tijdens de behandeling met ReQuip de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter goed te bewaren. Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van deze bijsluiter, kunt u zich altijd tot de arts of apotheker wenden.
Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Geef het ook nooit aan
anderen dan aan degene(n) aan wie de arts het voorgeschreven heeft. De overgebleven tabletten die niet wordt gebruikt, kunt u naar de apotheek terugbrengen.

1.2. Naam van het geneesmiddel
ReQuip 0,25
ReQuip 1 ReQuip 2 ReQuip 5

1.3. Hoe ziet ReQuip eruit en wat is de inhoud van de verpakkingen?
ReQuip filmomhulde tabletten worden in Nederland geleverd in 4 sterktes. De filmomhulde tabletten zijn allen vijfhoekig van vorm maar verschillen van kleur. De kleur geeft de sterkte van de tablet aan:
wit: ReQuip 0,25; groen: ReQuip 1; roze: ReQuip 2 en blauw: ReQuip 5.
ReQuip filmomhulde tabletten worden geleverd in plastic flacons à 84 stuks. Dit geldt voor alle sterktes. ReQuip 0,25 wordt tevens geleverd als een startverpakking à 210 filmomhulde tabletten in doordrukstrip.

1.4. Wat is de samenstelling van ReQuip?
ReQuip filmomhulde tabletten bevatten allen het werkzame bestanddeel ropinirol in de vorm van ropinirolhydrochloride overeenkomend met ropinirol 0,25mg (ReQuip 0,25); 1mg (ReQuip 1); 2mg (ReQuip 2) resp. 5mg (ReQuip 5).
De filmomhulde tabletten bevatten tevens de volgende hulpstoffen:
tabletkernen: lactose-monohydraat; microkristallijne cellulose; croscarmellosenatrium; magnesiumstearaat.
De samenstelling van de buitenlaag varieert per sterkte filmomhulde tablet. In alle sterktes van de filmomhulde tabletten zijn de hulpstoffen hypromellose en polyethyleenglycol aanwezig. In onderstaande tabel is samengevat welke hulpstoffen er verder in de verschillende sterktes van de filmomhulde tabletten aanwezig zijn.

Tabletsterkte
0,25 1,0 2,0 5,0
Kleur van de drage wit groen roze blauw
Titaniumdioxide (E171) + + + +
Geel ijzeroxide (E172) + +
Rood ijzeroxide (E172) +
Indigokarmijnaluminium (E132) + +
Polysorbaat 80 (E433) + +

1.5. Tot welke geneesmiddelen groep behoort ReQuip?
ReQuip behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson.

1.6. Wie brengt ReQuip in Nederland in de handel?
GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
Tel.: 030-693 81 00

1.7. Onder welk nummer is ReQuip in het Register ingeschreven?
ReQuip 0,25 is in het register ingeschreven onder RVG 20761.
ReQuip 1 is in het register ingeschreven onder RVG 20763.
ReQuip 2 is in het register ingeschreven onder RVG 20764.
ReQuip 5 is in het register ingeschreven onder RVG 20765.

2. WAARVOOR WORDT REQUIP GEBRUIKT?
ReQuip wordt gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen. ReQuip kan hierbij worden gebruikt als enkelvoudige therapie of in combinatie met L-dopa, eveneens een geneesmiddel tegen de ziekte van Parkinson.

3. WAAR MOET U OP LETTEN VOORDAT U REQUIP GAAT GEBRUIKEN? 3.1. Wanneer mag u ReQuip niet gebruiken?
U moet ReQuip niet gebruiken als:
* u overgevoelig bent voor ropinirol;
* de functie van de nieren in ernstige mate gestoord is,
* de functie van de lever onvoldoende is,
* u zwanger bent of borstvoeding geeft.

3.2. Welke bijzondere voorzorgen gelden bij het gebruik van ReQuip?
* Mocht u zwanger worden tijdens gebruik van ReQuip, neemt u dan contact op met de arts.
* In het geval u in ernstige mate lijdt aan aandoeningen van het hart- of bloedvatstelsel, dient u de arts te waarschuwen. Dit is met name van toepassing voor aandoeningen van het bloedvatstelsel rondom het hart (het coronaire bloedvatstelsel).
* Indien u last heeft van psychiatrische aandoeningen of persoonlijkheidsstoornissen dient u ReQuip alléén te gebruiken na overleg met de arts.
* Soms is gemeld dat mensen die ReQuip gebruiken plotseling in slaap vallen tijdens het verrichten van de dagelijkse activiteiten. Soms gebeurde dit zonder waarschuwingssignalen of duidelijke slaperigheid vooraf. Wanneer dit gebeurt, dient u af te zien van het besturen van voertuigen en zo snel mogelijk contact op te nemen met de arts. Deze kan dan besluiten de dosering van ReQuip te verlagen of de behandeling te stoppen (zie ook rubriek Mogelijke bijwerkingen van ReQuip).

3.3. Kan ReQuip samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt?
* Licht uw arts altijd in als u andere geneesmiddelen gebruikt. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking namelijk beïnvloeden.
* Als u behandeld wordt met geneesmiddelen tegen de gevolgen van de menopauze, de zgn. oestrogenen, dient u de arts hierover te informeren.
* U dient de arts te informeren als u behandeld gaat worden met bepaalde geneesmiddelen of de behandeling hiermee stopt. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn ciprofloxacine, enoxacine en fluvoxamine. Het kan namelijk zijn dat de dosering ReQuip aangepast dient te worden als de behandeling met deze geneesmiddelen wordt gestart of hiermee wordt gestopt.

4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN REQUIP
Wij raden u aan de adviezen van de arts op te volgen en de omhulde tabletten volgens de aanwijzingen in te nemen. Blijf ReQuip gebruiken, ook als u zich niet meteen beter voelt. Het kan namelijk een paar weken duren voordat u verbetering voelt. De arts vertelt u hoeveel omhulde tabletten u per dag moet innemen en op welk tijdstip u dit het beste kunt doen.

4.1. Wat is de dosering van ReQuip?
De onderhoudsdosering ReQuip varieert gewoonlijk van 3 mg tot 9 mg per dag, d.w.z. minimaal 3 x daags 1 mg ReQuip tot 3 x daags 3 mg ReQuip. Het is noodzakelijk deze dosering langzaam op te bouwen. Daartoe is het belangrijk onderstaand opbouwschema te volgen. Start van de behandeling met ReQuip.
De onderhoudsdosering ReQuip wordt opgebouwd volgens onderstaand schema. De aanvangsdosering bedraagt hierbij 0,25 mg ReQuip 3 x daags gedurende 1 week. Hierna wordt de dosering per week verhoogd in stappen van 0,25 mg tot een dosering van 1 mg ReQuip 3 x daags na 4 weken. Er bestaat voor de duur van het opbouwschema een speciaal hiervoor ontworpen startverpakking.
Opbouwschema ReQui,

Week
1 2 3 4

Dosis per keer
0,25 mg
0,50 mg
0,75 mg
1,0 mg

Totale dagelijkse dosis
0,75 mg
1,50 mg
2,25 mg 3,0 mg

Onderhoudsbehandeling met ReQuip. Na deze opbouwperiode van 4 weken kan dedosering ReQuip,indien nodig, worden verhoogd in stappen van 0,5-1 mg per week tot 9 mg per dag, d.w.z. 3 x daags 3 mg ReQuip.
Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een nog hogere dosering. De maximale dosering hierbij bedraagt 24 mg per dag d.w.z. maximaal 3 x daags 8 mg ReQuip.

4.2. Gebruiksaanwijzing.
ReQuip kunt u innemen met water, het liefst tijdens de maaltijd. De omhulde tabletten geheel doorslikken. U mag de omhulde tabletten niet kauwen.

4.3. Hoe vaak moet u ReQuip innemen?
U neemt ReQuip omhulde tabletten 3 maal per dag in.

4.4. Wat is de duur van de behandeling met ReQuip? Deze wordt bepaald door de arts.

4.5. Wat moet u doen als u meer ReQuip omhulde tabletten heeft ingenomen dan is voorgeschreven?
Waarschuw in dit geval de arts. Laat de arts tevens de verpakking(en) zien.

4.6. Wat moet u doen als u vergeten bent ReQuip in te nemen?
Als u vergeten bent de omhulde tabletten in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt. Neem de volgende dragee op het eerstvolgende tijdstip en vervolg de therapie volgens de aanwijzingen van de arts.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN REQUIP
Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen.
Als u alleen ReQuip gebruikt, kan het zeer vaak gaan om misselijkheid, slaperigheid en flauwvallen, en vaak om braken, buikpijn, een branderig gevoel in de maagstreek of hallucinaties, of kan het enige zwelling in de benen veroorzaken.
Als ReQuip samen met L-dopa wordt gebruikt, is het mogelijk dat zeer vaak misselijkheid, slaperigheid of onwillekeurige, onrustige bewegingen en vaak hallucinaties, een branderig gevoel in de maagstreek of verwardheid optreden.
Duizelingen of flauwtes bij plotseling opstaan vanuit zittende of liggende houding of een verlaging van de bloeddruk kunnen soms voorkomen. Soms komt een verhoogde zin in vrijen/seks (verhoogd libido) voor. Soms is gemeld dat mensen die ReQuip gebruiken plotseling in slaap vallen of bijzonder slaperig worden. De behoefte om te slapen kan hierbij niet worden weerstaan. Bij het ontwaken is het mogelijk dat men zich niet herinnert dat men moe was v66rdat men in slaap viel. Wanneer dit gebeurt dient zo snel mogelijk contact te worden opgenomen met uw arts. Waarschuw de arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

6. HOE MOET U REQUIP BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN? Bewaar de tabletten niet boven 25°C, in de originele verpakking, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
Op zowel de verpakking, flacon als de doordrukstrip staat de uiterste gebruikstermijn van ReQuip aangegeven. Op de verpakking en flacon wordt deze datum voor afgegaan door de woorden 'Niet te gebruiken na:'. Op de doordrukstrip wordt deze datum vermeld achter de afkorting 'Exp:'. Exp. betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

7. WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?
Maart 2004

ALGEMENE ADVIEZEN
* Volg altijd de aanwijzingen van de arts op.
* Kijk vóór gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel heeft.
* Lees voordat u een nieuwe verpakking aanbreekt eerst de "informatie voor de patiënt". Deze tekst kan inmiddels zijn aangepast.
* Ga met vragen over uw geneesmiddel(en) en het gebruik daarvan altijd naar de arts of apotheker.
* Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
* Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
* Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.