INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Requip 0,5 filmomhulde tabletten
Ropinirol (als hydrochloride)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Requip en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Requip gebruikt
3. Hoe wordt Requip gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Requip
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS REQUIP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De actieve stof in Requip heet ropinirol, dat behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd dopamine-agonisten.

Dopamine-agonisten beïnvloeden de hersenen op vergelijkbare wijze als een natuurlijke stof genaamd dopamine.

Requip behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson.

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een laag niveau dopamine in sommige delen van hun hersenen. Ropinirol heeft een vergelijkend effect als het natuurlijke dopamine, wat helpt de symptomen van de ziekte van Parkinson te verminderen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U REQUIP GEBRUIKT
Gebruik Requip niet als:

• u allergisch (overgevoelig) bent voor ropinirol of een van de andere bestanddelen van Requip (zie rubriek 6),
• u een ernstige nierziekte heeft,
• u een leveraandoening heeft,

- Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met Requip
Uw arts dient, voordat u start met het gebruik van Requip, te weten als:
• u zwanger bent of zwanger denkt te zijn,
• u borstvoeding geeft,
• u jonger bent dan 18 jaar,
• u een ernstige hartaandoening heeft,
• u last heeft van ernstige geestelijke gezondheidsproblemen,
• u merkt dat u ongewoon gedrag en of neiging ontwikkelt (zoals een buitensporige aandrang tot gokken of een toegenomen seksuele behoefte en/of seksueel gedrag),
• u bepaalde suikers (zoals lactose) niet verdraagt.

-Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is. Uw arts kan beslissen dat Requip niet geschikt is voor u, of dat u tijdens het gebruik ervan extra gecontroleerd dient te worden.

Terwijl u Requip gebruikt
Vertel het uw arts als u of uw familie merkt dat u ongewoon gedrag ontwikkelt (zoals een buitensporige aandrang tot gokken of een toegenomen seksuele behoefte en/of seksueel gedrag) terwijl u Requip gebruikt. Uw arts kan het nodig vinden uw dosering aan te passen of te staken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Requip kan ervoor zorgen dat u zich slaperig voelt. Het kan bij sommige mensen extreme slaperigheid veroorzaken en soms kunnen mensen plotseling en zonder waarschuwing in slaap vallen.

Als u aan een van deze bijwerkingen lijdt, moet u niet rijden, geen machines bedienen of uzelf in een situatie plaatsen, waarin u (of andere mensen) door slaperigheid of in slaap vallen risico loopt op ernstig letsel of overlijden. Neem geen deel aan dergelijke activiteiten totdat deze symptomen niet meer optreden.
- Vertel het uw arts als dit voor u een probleem is.

Roken en Requip
Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van Requip bent gestopt of begonnen met roken. Het kan zijn dat uw arts het noodzakelijk vindt uw dosering aan te passen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Licht uw arts altijd in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen of andere geneesmiddelen die u zonder recept heeft verkregen. Denk eraan uw arts of apotheker te informeren als u een nieuw geneesmiddel gaat gebruiken tijdens de behandeling met Requip.
Sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op de manier waarop Requip werkt of kunnen de kans vergroten dat u een bijwerking ondervindt. Requip kan ook beïnvloeden hoe andere geneesmiddelen werken.

Deze geneesmiddelen zijn onder andere:
• het geneesmiddel fluvoxamine dat gebruikt wordt om depressie te behandelen,
• geneesmiddelen voor andere geestelijke gezondheidsproblemen zoals sulpiride,
• hormoonvervangingstherapie (ook HRT genoemd),
• metoclopramide, een middel dat wordt gebruikt om misselijkheid en maagzuur te behandelen,
• de antibiotica ciprofloxacine of enoxacin (geneesmiddelen die worden gebruikt om infecties te behandelen,
• elk ander geneesmiddel om de ziekte van Parkinson te behandelen.

- Vertel het uw arts als u een van deze middelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt.

Gebruik van Requip met voedsel en drank

Inname van Requip met voedsel kan de kans dat u misselijk wordt of moet overgeven (braken) verkleinen. Het is raadzaam om Requip, indien mogelijk, met voedsel in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van Requip tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, tenzij uw arts u adviseert dat het voordeel voor u om Requip in te nemen groter is dan het mogelijke risico op schade aan uw ongeboren kind.
Requip wordt niet aanbevolen voor gebruik als u borstvoeding geeft, aangezien het van invloed kan zijn op uw melkproductie.
Vertel het uw arts onmiddellijk wanneer u denkt dat u zwanger bent of wanneer u van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal u ook adviseren als u borstvoeding geeft of van plan bent dit te doen. Uw arts kan u dan aanraden met het gebruik van Requip te stoppen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Requip

Requip tabletten bevatten een kleine hoeveelheid van een suiker genaamd lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neemt u dan voor het gebruik van Requip contact op met uw arts.

3. HOE WORDT REQUIP GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Requip nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

U kunt Requip voorgeschreven krijgen als enige geneesmiddel om de symptomen van de ziekte van Parkinson, waaraan u lijdt, te behandelen. Requip kan ook worden gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd L-dopa (ook wel levodopa genoemd).

Geef Requip niet aan kinderen.

Requip wordt normaal gesproken niet voorgeschreven aan personen jonger dan 18 jaar.

Hoeveel Requip moet u innemen?

Het kan een tijdje duren voordat duidelijk is wat de best geschikte dosering Requip voor u is.

De gebruikelijke begindosering bedraagt 0,25 mg ropinirol driemaal daags gedurende de eerste week.. Hierna zal uw arts de dosering per week verhogen in de eerste drie weken. Vervolgens zal uw arts de dosering stapsgewijs verhogen totdat u de dosering gebruikt die voor u het beste is. De gebruikelijke dosering is 1 tot 3 mg driemaal daags (in totaal 3 mg tot 9 mg per dag). Mochten de symptomen van de ziekte van Parkinson hiermee niet voldoende verbeterd zijn, dan kan uw arts besluiten om geleidelijk uw dosering nog iets verder te verhogen.

Sommige patiënten gebruiken tot 8 mg Requip driemaal daags (24 mg dagelijks).
Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt voor de ziekte van Parkinson kan uw arts u adviseren om geleidelijk de dosering van het andere geneesmiddel te verminderen.

Neem niet meer tabletten dan uw arts heeft geadviseerd. Het kan een paar weken duren voordat u verbetering voelt.

Innemen van uw dosering Requip

Neem Requip drie maal per dag in.

Neem uw Requip tablet in zijn geheel in met een glas water. Het liefst tijdens de maaltijd innemen omdat dan de kans dat u misselijk wordt of moet overgeven (braken) verkleind wordt.

Wat u moet doen als u meer van Requip heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat hen, indien mogelijk, de verpakking Requip zien.
Iemand die een overdosering Requip heeft ingenomen kan de volgende symptomen krijgen: misselijkheid, overgeven (braken), duizeligheid (of het gevoel dat men ronddraait), sufheid, vermoeidheid (geestelijke of lichamelijke vermoeidheid), flauwvallen, hallucinaties.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Requip in te nemen

Neem geen extra tabletten of een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis in op de gebruikelijke tijd.
Als u Requip een dag of langer vergeten bent in te nemen, vraag uw arts dan om advies om weer te beginnen met innemen van Requip.

Stop niet zonder overleg met het gebruik van Requip

Neem Requip in zo lang als uw arts u heeft aangeraden. Stop niet met het gebruik, tenzij uw arts u dit adviseert. Als u plotseling stopt met het gebruik van Requip kunnen de symptomen van de ziekte van Parkinson snel enorm verergeren. Als u met het gebruik van Requip moet stoppen zal uw arts geleidelijk uw dosering verlagen.

Als u verdere vragen hebt over het gebruikt van dit product, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Requip bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De bijwerkingen van Requip zullen eerder optreden wanneer u uw behandeling begint of wanneer de dosering net is verhoogd. De bijwerkingen zijn in het algemeen mild en kunnen verminderen nadat u het geneesmiddel enige tijd hebt gebruikt. Vertel het uw arts als u bijwerkingen opmerkt en u zich daarover ongerust maakt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen die Requip gebruiken:
• flauwvallen
• sufheid
• misselijkheid

Vaak voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen die Requip gebruiken:
• hallucinaties (dingen zien die er niet echt zijn)
• overgeven (braken)
• duizeligheid (of draaierigheid)
• branderig gevoel in de maagstreek
• buikpijn
• zwelling in de benen

Zelden voorkomende bijwerkingen
Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen die Requip gebruiken
• duizelingen of flauwtes, vooral bij plotseling opstaan (het wordt veroorzaakt door een plotselinge verlaging van de bloeddruk)
• de hele dag erg slaperig zijn (extreme somnolentie)
• plotseling in slaap vallen zonder dat u hierbij van te voren slaperig was
• geestelijke problemen zoals delirium (ernstige verwarring), waanbeelden (onredelijke gedachten) of paranoia (onredelijke verdenkingen)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen
Een zeer klein aantal personen dat Requip gebruikt (maximaal 1 op de 10.000 personen) heeft veranderingen ondervonden in de leverfunctie, die via bloedtesten aangetoond werden.

Bij sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen
• aandrang om zich te gedragen op een voor hen ongebruikelijke manier zoals een ongewone neiging tot gokken of een toegenomen seksuele aandrang en/of gedrag
Als u Requip gebruikt in combinatie met L-dopa
Personen die Requip in combinatie met L-dopa gebruiken, kunnen na verloop van tijd andere bijwerkingen ontwikkelen:

• onwillekeurige, onrustige bewegingen vormen een zeer vaak voorkomende bijwerking

• verwardheid is een vaak voorkomende bijwerking

Als u bijwerkingen krijgt
Waarschuw de arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig of storend ervaart.

5. HOE BEWAART U REQUIP

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Requip niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Requip

Het werkzame bestanddeel in Requip is ropinirol.

Eén filmomhulde tablet bevat, 0,5 mg ropinirol (als hydrochloride).
De filmomhulde tabletten bevatten tevens de volgende andere bestanddelen: tabletkernen: lactose-monohydraat; microkristallijne cellulose; croscarmellosenatrium; magnesiumstearaat.
buitenlaag: hypromellose, macrogol 400, Titaandioxide (E171), Geel ijzeroxide (E172), Rood ijzeroxide (E172), Indigokarmijnaluminium (E132)

Hoe ziet Requip eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Requip tabletten zijn allen vijfhoekig van vorm en hebben de markering 'SB' aan één kant. Requip 0,5 : gele tabletten met de markering '4891' op de andere kant.
Patiëntenbijsluiter Requip 0,5 mg Versie R02.1 5
Requip 0,5 worden geleverd als verpakking van 21 filmomhulde tabletten in doordrukstrip. Requip filmomhulde tabletten worden ook geleverd in plastic flacons à 84 stuks.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingen verkrijgbaar zijn.

Onder welk nummer is Requip ingeschreven
Requip 0,5 is in het register ingeschreven onder RVG 20762.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
Tel.: 030-693 81 00 nlinfo@gsk.com

Fabrikant
SmithKline Beecham plc
T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals
Manor Royal, Crawley, West Sussex RH10 9QJ, Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Belgie
REQUIP

Denemarken
REQUIP

Duitsland
REQUIP

Finland
REQUIP

Frankrijk
REQUIP

Griekenland
REQUIP

Ierland
REQUIP

Italie
REQUIP

Luxemburg
REQUI
P
Nederland
REQUIP

Oostenrijk
REQUIP

Portugal
REQUIP

Spanje
REQUIP

Zweden
REQUIP


Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in: juni 2008