PATIËNT BIJSLUITER RescueFlow® Oplossing voor infusie

In deze bijsluiter:

1. Wat is RescueFlow en waarvoor het wordt gebruikt
2. Voor u RescueFlow gebruikt
3. Hoe wordt RescueFlow gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Bewaren van RescueFlow

De naam van het geneesmiddel dat u hebt ontvangen, is RescueFlow, oplossing voor infusie.

De vergunninghouder die het product in de handel brengt en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor informatie over RescueFlow is:
BioPhausia AB,
Blasieholmsgatan 2,
SE-111 48 Stockholm,
Zweden.

De fabrikant van RescueFlow is NPBI in Nederland.

In het register ingeschreven onder RVG 23972.

1. WAT IS RESCUEFLOW EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT RescueFlow is een oplossing voor infusie. Het is een hypertonische bloedvervanger die dextran in een sterk geconcentreerde natriumchloride (zout) oplossing bevat. RescueFlow wordt gebruikt in acute situaties als eerste behandeling van bloedverlies en lage bloeddruk veroorzaakt door een trauma.

RescueFlow, 250 ml, bevat de volgende stoffen: De werkzame stof is dextran 70 voor injectie 6,0% w/v, en natriumchloride 7,5% w/v.
De hulpstoffen zijn water voor injecties en zoutzuur/natriumhydroxide voor de pH-regeling.

2. VOORDAT U RESCUEFLOW GEBRUIKT
RescueFlow mag niet gebruikt worden:
-bij overgevoeligheid (allergie) voor dextran of voor de andere stoffen in RescueFlow.
-door hoogzwangere vrouwen.

Dient men voorzichtig te zijn met RescueFlow bij:
* gebruik van medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden.
Hartklachten
uitzonderlijke gevallen, zoals diabetes mellitus.
* Als U lijdt aan chronisch nierfalen
Deze gegevens zijn echter meestal niet bekend bij het medisch personeel dat RescueFlow in de acute situatie toedient. Indien men vermoed dat van de bovenstaande condities sprake is zal de betrokken arts de risico's hiervan afwegen tegen het verwachte voordeel voor de patiënt.
Bij huidig of recent medicijngebruik, ook medicijnen die zonder recept zijn verkregen, dient u uw arts hiervan op de hoogte te stellen.

3. GEBRUIKSAANWIJZING
In een acute situatie wordt één zak RescueFlow, inhoud 250 ml, in twee tot vijf minuten intraveneus via een ader toegediend. De dosering wordt eenmalig toegediend en meestal gevolgd door een ander infuus dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals bij alle geneesmiddelen kunnen er bij het gebruik van RescueFlow ook bijwerkingen optreden. Dichtbij de plaats van infusie kan lokale pijn optreden die kan worden vetnninderd door een zachte massage bij de plaats van
infusie. Er zijn bij de klinische onderzoeken geen andere bijwerkingen waargenomen. Reacties van overgevoeligheid kunnen mogelijk voorkomen tijdens de behandeling met dextran, maar zijn nog niet waargenomen tijdens de klinische onderzoeken naar het gebruik van RescueFlow in een traumatische situatie.
Infouueer uw arts indien u bijwerkingen waarneemt die niet in deze bijsluiter worden beschreven.

5. BEWAREN VAN RESCUEFLOW
Er zijn geen speciale instructies voor het bewaren van RescueFlow.
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt na de uiterste gebruiksdatum zoals vermeld op het etiket.
Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd in
Productiedatum:
Aanvullende informatie
Voor informatie met betrekking tot dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met de vergunninghouder die het product in de handel brengt,
BioPhausia AB,
SE-741 74 Uppsala,
Zweden. Tel :+46 18 34 99 00.

Distributeur: DeVriMed CV
Sterappel 10, 9076 LD St. Annaparochie