Bijsluitertekst Revalintabs

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Revalintabs zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. • Vraag uw apotheker of drogist indien nodig om meer informatie of advies.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.

Inhoud van deze bilsluiter
1. Wat is Revalintabs en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Revalintabs gebruikt.
3. Hoe wordt Revalintabs gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Revalintabs?

Revalintabs tabletten 10 mg
* Het werkzame bestanddeel is 10 mg cetirizine dihydrochloride per tablet.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, povidon, hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171), propyleenglycol (E 490), talk.

Registratiehouder
Chefaro Nederland BV,
Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam

In het register ingeschreven onder RVG 28340

1. Wat is Revalintabs en waarvoor wordt het gebruikt?
* Revalintabs tabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met 7, 14 of 21 tabletten à 10 mg cetirizine diHCl.
* Revalintabs wordt ingenomen bij de behandeling van seizoengebonden allergische ontsteking van het neusslijmvlies en ontsteking van het oogbindvlies, nietseizoengebonden allergische ontsteking van het neusslijmvlies en netelroos van allergische oorsprong.

2. Wat u moet weten voordat u Revalintabs gebruikt.

Neem Revalintabs niet in...
* Wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Revalintabs...
* Indien u een verminderde nier- of leverwerking heeft.
* Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Over de inname van cetirize in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Inname van Revalintabs tijdens de borstvoeding wordt afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
In werkelijk rijvaardigheidsonderzoek is aangetoond, dat Revalintabs, in de aanbevolen dosering van 10 mg per dag, de rij-prestaties gewoonlijk niet beïnvloedt. U dient echter rekening te houden met uw persoonlijk gevoeligheid voor dit product.

Gebruik van Revalintabs in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wannee- u andere geneesmiddelen inneemt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Revalintabs gebruikt?
Gezien de dosering bij kinderen van 2-6 jaar is Revalintabs niet geschikt voor toepassing bij deze patiëntengroep. Kinderen van 6 jaar en ouder: 2 maal daags 5 mg (d.w.z. 2 maal daags een halve tablet). Volwassenen: 1 maal daags 10 mg (d.w.z. 1 maal daags 1 tablet).
Bij patiënten met verminderde nier- of leverwerking dient de dosering te worden gehalveerd. Bij onvoldoende effect kan deze dosis worden verhoogd tot 10 mg per dag.
In geval u bemerkt dat Revalintabs te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Revalintabs tabletten heeft ingenomen
Wanneer u te veel Revalintabs tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Revalintabs tabletten in te nemen
Neem nooit een dubbele dosis Revalintabs tablettén om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Revalintabs bijwerkingen veroorzaken.
Na inname van Revalintabs kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
-hoofdpijn,
-droge mond,
-slaperigheid,
-rusteloosheid
-duizeligheid

Deze klachten zijn meestal van lichte en voorbijgaande aard. Voor volwassenen geldt dat deze bijwerkingen kunnen worden tegengegaan door de tablet 's avonds in te nemen of 5 mg `s ochtends en 's avonds.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Revalintabs?
Revalintabs buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Niet bewaren boven de 25°C.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Revalintabs niet meer na de datum die op de zijkant van het doosje achter "Niet te gebruiken na" en op de strip achter "EXP." is vermeld. ("EXP." betekent hetzelfde als "Niet te gebruiken na")

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2004.