BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Rifadin, capsules 150 mg
Rifadin, capsules 300 mg
rifampicine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bij sluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1.Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.Hoe neemt u dit middel in?
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u dit middel?
6.Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Rifadin capsules bevatten een antibioticum dat in staat is bepaalde ziekteverwekkers onschadelijk te maken.

Rifadin wordt gebruikt voor alle vormen van tuberculose en bij lepra. In deze gevallen moet Rifadin altijd worden gecombineerd met andere geneesmiddelen tegen tuberculose of lepra.

In geval van Brucella infecties moet Rifadin altijd worden gecombineerd met een ander antibioticum. In uitzonderingsgevallen kan Rifadin voor korte duur gebruikt worden bij andere infecties indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Rifadin werkzaam is. Rifadin moet ook dan altijd worden gecombineerd met andere antibiotica.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent allergisch voor stoffen die op rifampicine lijken (rifamycinen).
- U lijdt aan geelzucht.
- U kreeg bij eerder gebruik van rifampicine stoornissen van de nierfunctie (nierinsufficiëntie), een tekort
aan bloedplaatjes (trombocytopenie) of een bepaalde vorm van bloedarmoede (hemolytische anemie) .
- U gebruikt voriconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties).
- U gebruikt proteaseremmers (geneesmiddelen tegen het HIV-virus). Dit geldt niet als u bepaalde doseringen ritonavir gebruikt. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Voordat u begint met de behandeling met dit geneesmiddel moet uw arts bloed bij u afnemen om bepaalde bloedwaarden te meten. Bij kinderen is dit niet nodig. Tijdens de behandeling moet u uw arts ten minste 1 keer per maand bezoeken. Als u last krijgt van bijwerkingen (zie onder punt 4), moet u dit tijdens het bezoek met uw arts bespreken.

- Neem direct contact op met uw arts als u last krijgt van ernstige overgevoeligheidsreacties, zoals het ontstaan van blauwe plekken, kortademigheid, benauwdheid, nierfalen of shock. Uw arts zal de behandeling met Rifadin onmiddelijk stopzetten. U mag in dat geval dit middel of andere geneesmiddelen met rifampicine nooit meer gebruiken.

- Neem contact op met uw arts als u last krijgt van koorts of huidreacties, zoals uitslag of galbultjes.

- U mag de behandeling niet onderbreken. Als u na een onderbreking weer start met dit middel, kunt u last krijgen van overgevoeligheidsreacties, zoals rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong.

- Als uw lever niet goed werkt, mag u Rifadin alleen gebruiken als het noodzakelijk is. Uw arts zal in dat geval de werking van uw leverregelmatig controleren.

- Dit middel kan de verschijnselen van porfyrie verergeren. Porfyrie is een ziekte waarbij de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed is gestoord.

- Als u een anticonceptiepil gebruikt. Rifadin vermindert de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil, waardoor u zwanger zou kunnen worden. Gebruik daarom een ander voorbehoedmiddel, zoals condooms, een spiraaltje of een pessarium met zaaddodende crème.

- Rifadin kan een rode verkleuring van urine, zweet, speeksel, traanvocht en moedermelk kan veroorzaken. Dit is een onschuldig verschijnsel. Rifadin kan echter zachte contactlenzen en kleding blijvend verkleuren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rifadin capsules nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Geneesmiddelen tegen brandend maagzuur (antacida) kunnen de werking van Rifadin verminderen. Daarom moet u na het innemen van Rifadin eerst een uur wachten, voordat u een antacidum gebruikt.

U mag Rifadin niet tegelijkertijd met de volgende geneesmiddelen gebruiken:
- voriconazol (geneesmiddel tegen schimmelinfecties).
- proteaseremmers (geneesmiddelen tegen het HIV-virus) zoals saquinavir, nelfinavir en indinavir. Ritonavir mag wel gebruikt worden, maar alleen bij een volledige dosering of bij een dosering van 600 mg twee maal per dag. Zie ook onder het kopje ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’.

Als u één van de volgende geneesmiddelen tegelijkertijd met Rifadin gebruikt, zal uw arts u zorgvuldig controleren. Uw arts kan besluiten de dosering van deze geneesmiddelen of van Rifadin aan te passen:

Middelen bij infectieziekten:
- Bepaalde geneesmiddelen tegen het HIV-virus, zoals zidovudine, nevirapine of efavirenz.
- Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, zoals fluconazol, itraconazol of ketoconazol.
- Antibiotica, zoals chlooramfenicol, doxycycline, claritromycine, telithromycine, levofloxacine, ofloxacine of ciprofloxacine.
- Een geneesmiddel tegen lepra (dapson).
- Een geneesmiddel tegen malaria (kinine).
- Een geneesmiddel tegen longontsteking (atovaquon).
- Een geneesmiddel tegen parasieten (praziquantel).

Middelen bij hart- en vaatziekten:
- Bloedverdunners, zoals warfarine.
- Geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen, zoals disopyramide, kinidine, propafenon of tocaïnide.
- Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartklachten, zoals propranolol, metoprolol, diltiazem, digoxine, nifedipine, verapamil, losartan of enalapril.

Pijnstillers en verdovende middelen: - Sterk werkzame pijnstillers.
- Methadon.

Hormonen:
- Geneesmiddelen, die via de mond worden ingenomen om
zwangerschap te voorkomen (‘de pil’).
- Vrouwelijke geslachtshormonen, zoals oestrogenen of progestagenen.
- Geneesmiddelen die de werking van vrouwelijke hormonen tegengaan, zoals anti-oestrogenen of gestrinon.
- Schildklierhormoon (levothyroxine).

Middelen die invloed hebben op de
hersenen:
- Geneesmiddelen tegen psychose, zoals haloperidol of quetiapine.
- Slaapmiddelen (barbituraten).
- Bepaalde rustgevende of slaapverwerkende middelen (benzodiazepinen en stoffen die daarop lijken), zoals diazepam, zopiclon of zolpidem.
- Bepaalde geneesmiddelen tegen depressies, zoals amitryptiline en nortryptiline.

Middelen bij suikerziekte:
- Geneesmiddelen zoals tolbutamine, glimepiride, repaglinide of rosiglatizon.

Middelen die het afweersysteem onderdrukken:
- Corticosteroïden
- Ciclosporine
- Tacrolimus

Middelen tegen epileptische
aanvallen:
- Fenytoïne
- Lamotrigine

Andere middelen:
- Geneesmiddelen die het vet in het bloed verlagen, zoals
simvastatine, fluvastatine of clofibraat.
- Geneesmiddel tegen de ziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose (riluzole).
- Geneesmiddel tegen darmkanker (irinotecan).
- Geneesmiddel bij astma en COPD (theofylline).
- Bepaalde geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken bij chemotherapie (selectieve 5-HT3-receptor antagonisten), zoals ondansetron.
- Een geneesmiddel tegen jicht (probenecide). Bij gelijktijdig gebruik met probenicide neemt de hoeveelheid rifampicine in het bloed toe.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Gebruik Rifadin tijdens de zwangerschap alleen op advies van uw arts. Het is niet duidelijk of het gebruik van Rifadin tijdens de zwangerschap schadelijk is. In dierproeven was dit middel schadelijk. Als u Rifadin tijdens de laatste weken van de zwangerschap gebruikt, kunnen bij u en uw pasgeboren baby bloedingen optreden. Een behandeling met vitamine K kan in dat geval nodig zijn.
U kunt tijdens de behandeling met Rifadin borstvoeding blijven geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u last krijgt van zeldzame bijwerkingen als sufheid, duizeligheid of coördinatiestoornissen.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Uw arts zal u duidelijke instructies geven over het aantal in te nemen capsules. Neem Rifadin bij voorkeur in op de nuchtere maag. Wanneer u hierdoor last krijgt van uw maag of darmen, kunt u Rifadin ook direct na de maaltijd innemen. Slik de capsules in hun geheel door, bij voorkeur met een half glas water.

De normale dosering bedraagt:
- volwassenen lichter dan 50 kg: 450 mg per dag
- volwassenen van 50 kg of zwaarder: 600 mg per dag
- kinderen 10-20 mg per kg lichaamsgewicht per dag, echter niet meer dan 600 mg per dag

De dosering moet in één keer ingenomen worden. Eventueel kan de arts van deze dosering afwijken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de ziekte en kan 9 maanden of meer bedragen. De kuur mag niet worden onderbroken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel Rifadin heeft ingenomen, moet u direct uw arts raadplegen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.
Wanneer u Rifadin niet op tijd hebt ingenomen moet u de capsules alsnog innemen. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Maak de kuur af die uw arts heeft voorgeschreven, ook als u zich beter begint te voelen voordat u alle tabletten heeft ingenomen. Als u te vroeg stopt met innemen van de tabletten, kan de infectie terugkomen of uw toestand kan verergeren. Als u te vroeg stopt met het innemen van de tabletten, kan dit bijdragen aan het optreden van bacteriële resistentie tegen het geneesmiddel.

Als u ernstige last heeft van een bijwerking, vraag dan onmiddellijk advies aan een arts voordat u de volgende dosis inneemt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Rifadin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bloed en lymfestelsel
- Een tekort aan bloedplaatjes waardoor u sneller kan gaan bloeden (trombocytopenie). Hierbij ontstaan soms kleine puntvormige bloedingen in de huid (purpura). Dit komt gewoonlijk voor als Rifadin met tussenpozen wordt genomen, maar is omkeerbaar als u stopt met de behandeling met Rifadin, zodra de puntvormige bloedinkjes optreden. Als u de benadeling dan echter doorzet, kan dit ernstige bloedingen tot gevolg hebben.

- Toename van bepaalde bloedcellen (eosinofilie) en een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukopenie), waardoor u gevoeliger kunt worden voor infecties.
- Zelden zijn verspreide stollingen in de bloedvaten (diffuse intravasculaire coagulatie) gemeld.

- Zeer zelden is een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) gemeld.

Afweersysteem
- Een griepachtig ziektebeeld met perioden van koorts, rillingen, hoofdpijn, duizeligheid en botpijnen. Dit treedt vooral op tij dens de 3e tot 6e maand van de behandeling.
- Kortademigheid, piepende ademhaling.
- Daling van de bloeddruk en sterke daling van de bloeddruk met bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn (shock).
- Plotselinge bloedarmoede door een te grote afbraak van het bloed (acute hemolytische anemie).
- Overgevoeligheid (anafylaxie).

Hormonen
- Zeldzame gevallen van stoornissen in de functie van de bijnieren.

Psychisch
- Gevallen van ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychosen).

Maag en darmen
- Stoornissen van het maagdarmkanaal zoals misselijkheid, buikpijn, braken en diarree.
- Een ernstige, aanhoudende of bloederige diarree die gepaard gaat met buikpijn of koorts. Dit kan een
teken zijn van ernstige darmontsteking die zeer zelden optreedt na behandeling met antibiotica (pseudomembraneuze colitis).

Voeding en stofwisseling
- Verminderde eetlust (anorexie).

Lever en gal
- Ernstige leverziekte (hepatitis) waarbij de huid en de ogen geel kleuren.
- Zelden ernstige geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) en leverziekte waardoor de nieren minder werken (hepatorenaal syndroom).

Huid
- Tijdelijke, milde huidreacties zoals blozen en jeuken, met of zonder huiduitslag.
- Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en ernstigere huidreacties door overgevoeligheid.
- Zelden zeer ernstige huidreacties met blaarvorming (pemfigoïde reactie), met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), een overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), een plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse) en ontsteking van de bloedvaten (vasculitis).


Spieren en botten
- Spierzwakte en spierziekte (myopathie) zijn gemeld.

Nieren en urinewegen
- Plotselinge stoornis van de nierfunctie door plotselinge schade of ontsteking.

Geslachtsorganen en borsten
- Verstoring van de menstruatiecyclus bij langdurig gebruik.

Aangeboren of erfelijke aandoeningen
- Erger worden van porfyrie (een ziekte waarbij de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed is gestoord).

Algemeen
- Vochtophoping (oedeem) .
- Rode verkleuring van urine, zweet, speeksel, traanvocht, sputum en moedermelk.

Krijgt u veel last van een bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is rifampicine.

- De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b), erytrosine (E127), indigotine (E132), titaandioxide (E171) en gelatine.

Hoe ziet Rifadin capsules er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Rifadin capsules 150 mg zijn blauw/rood van kleur en Rifadin capsules 300 mg zijn geheel rood van kleur. De 100 capsules zijn verpakt in een PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant
Gruppo Lepetit S.p.A
Localitá Valcanello
03012 Agnani, Italië

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2010