BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Risperidon ratiopharm 1 mg, filmomhulde tabletten
Risperidon ratiopharm 2 mg, filmomhulde tabletten
Risperidon ratiopharm 3 mg, filmomhulde tabletten
Risperidon ratiopharm 4 mg, filmomhulde tabletten
Risperidon

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw art of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Risperidon ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Risperidon ratiopharm inneemt
3. Hoe wordt Risperidon ratiopharm ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Risperidon ratiopharm
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Risperidon ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt

Risperidon behoort tot de antipsychotica (middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)). Risperidon werkt kalmerend en verminderd hallucinaties en wanen.

Risperidon ratiopharm wordt gebruikt bij:
- de behandeling van plotselinge en langdurige schizofrenie. Dit is een psychische stoornis met storingen in het denkvermogen, illusies, zinsbegoochelingen en vervlakt gedrag.
Risperidon wordt ook gebruikt nadat de bovengenoemde verschijnselen zijn verminderd om de aandoening binnen de perken te houden en om te voorkomen dat de ziekte in volle hevigheid terugkeert.

2. Wat u moet weten voordat u Risperidon ratiopharm inneemt
Gebruik Risperidon ratiopharm niet

- wanneer u overgevoelig bent voor risperidon of één van de andere bestanddelen van de tabletten.

Wees extra voorzichtig met Risperidon ratiopharm
- bij kinderen tot 15 jaar. Gebruik van Risperidon ratiopharm wordt niet aangeraden aangezien er geen ervaring is met het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen.

- als u lijdt aan hart- en vaatziekten. U kunt in dit geval last krijgen van bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

- als u tijdens de behandeling last krijgt van bewegingsstoornissen. Het optreden van deze bewegingsstoornissen tijdens de behandeling kan een verhoogd risico geven op de ontwikkeling van ritmische onwillekeurige bewegingen van voornamelijk tong en gezicht (tardieve dyskinesie). Bij het optreden van tardieve dyskinesie dient beëindiging van de behandeling te worden overwogen.

- als tijdens het gebruik van Risperidon ratiopharm bijwerkingen optreden die duiden het zogenaamde maligne neurolepticumsyndroom zoals koorts, versnelde ademhaling, zweten, stijve spieren, onbestendigheid, verminderd bewustzijn, tijdelijke toename van het aantal witte bloedlichaampjes. Bij het optreden van het maligne neurolepticumsyndroom dient de behandeling te worden beëindigd.

- als u tijdens de behandeling last krijgt van opwinding, onrust en agressiviteit. Bij het optreden
van deze bijwerkingen kan het nodig zijn de dosis te verlagen of de behandeling te staken.

- wanneer u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. U arts zal de dosering aanpassen.

- als u lijdt aan Lewy-body-dementie of de ziekte van Parkinson. Het gebruik van Risperidon ratiopharm kan leiden tot een verergering van de symptomen. Tevens kan de kans op het maligne neurolepticumsyndroom (koorts, versnelde ademhaling, zweten, stijve spieren, onbestendigheid, verminderd bewustzijn, tijdelijke toename van het aantal witte bloedlichaampjes) verhoogd zijn.

- wanneer u last heeft van vallende ziekte (epilepsie)

- wanneer u lijdt aan dementie. Het is mogelijk dat het risico op een beroerte (herseninfarct, plotselinge zwakte of verlamming in het gezicht, armen en benen, voornamelijk aan één kant, of verminderd spraakvermogen) of een voorbijgaande stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen die weinig of geen restverschijnselen nalaat (TIA) groter is bij patiënten die Risperidon ratiopharm gebruiken. Overleg met uw arts als u lijdt aan dementie en bovendien een beroerte, verhoogde bloeddruk of suikerziekte heeft gehad.

- wanneer u lijdt aan dementie en tevens furosemide (plasmiddel) gebruikt, aangezien gelijktijdige behandeling met Risperidon ratiopharm kan leiden tot een verhoogd overlijdensrisico

- wanneer u lijdt aan hart- en vaatziekten (inclusief ziektes geassocieerd met verlenging van het QT-interval). De dosis dient geleidelijk ingesteld te worden.

- wanneer u een verhoogd prolactinegehalte in uw bloed heeft dat niet veroorzaakt wordt door
geneesmiddelgebruik. Wanneer u lijdt aan mogelijk prolactine-afhankelijke tumoren,
bijvoorbeeld borstkanker, dient u Risperidon ratiopharm met voorzichtigheid te gebruiken.

- wanneer u suikerziekte (diabetes) heeft of een verhoogde kans hebt suikerziekte te ontwikkelen. U dient regelmatig gecontroleerd te worden.

- in verband met mogelijke gewichtstoename wordt geadviseerd om met mate te eten.
- wanneer u andere antipsychotica (middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)) gebruikt. Het gelijktijdig gebruik van andere antipsychotica wordt ontraden.

- wanneer u met het gebruik van Risperidon ratiopharm wilt stoppen. Bij abrupte beëindiging van de behandeling kunnen ontwenningsverschijnselen optreden zoals misselijkheid, braken, transpireren en slapeloosheid. Het kan ook voorkomen dat verschijnselen die aan het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Het wordt aanbevolen de dosering geleidelijk af te bouwen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruik. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:
- andere geneesmiddelen die voor de behandeling van psychosen gebruikt worden (antipsychotica), geneesmiddelen die de stof lithium bevatten en gebruikt worden om terugkerende perioden van opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid (manische depressiviteit) te behandelen, geneesmiddelen tegen depressieve stoornissen (ernstige neerslachtigheid) (antidepressiva), geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson. Gelijktijdig gebruik van deze middelen met Risperidon ratiopharm verhoogt de kans op de ontwikkeling van ritmische onwillekeurige bewegingen van voornamelijk tong en gezicht (tardieve dyskinesie)

- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (fenoxybenzamine, labetalol, methyldopa, reserpine, guanethidine en andere centraalwerkende antihypertensiva). Het effect van deze middelen kan worden versterkt.

- geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (levodopa en andere dopaminerge agonisten). Risperidon kan de werking van deze middelen verminderen.

- geneesmiddelen tegen vallende ziekte (epilepsie) (carbamazepine). Carbamazepine kan de werking van risperidon verminderen. Hetzelfde effect kan worden waargenomen bij gelijktijdig gebruik van risperidon en geneesmiddelen die werking van bepaalde leverenzymen stimuleren.

- geneesmiddelen tegen depressieve stoornissen (antidepressiva) zoals fluoxetine en paroxetine, geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde schimmelinfecties van huid, voet en nagels (terbinafine), geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde hartritmestoornissen (quinidine). De werking van risperidon ratiopharm kan worden versterkt.

- geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmerende middelen, verdovende pijnstillers, bepaalde middelen tegen allergische aandoeningen, bepaalde middelen tegen depressieve stemming).

- bepaalde geneesmiddelen tegen een onregelmatige hartslag (anti-aritmica klasse IA of III, thioridazine, pimozide, sparfloxine, moxifloxine, dolansetron, mefloquine, sertindol, cisapride) en bepaalde plasmiddelen (diuretica).

- bepaald plasmiddel (furosemide). Gelijktijdige behandeling met risperidon bij oudere patiënten met dementie kan leiden tot een verhoogd overlijdensrisico.

Inname van Risperidon ratiopharm met voedsel en drank Risperidon ratiopharm kan het effect van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van risperidon tijdens de zwangerschap bij de mens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Het gebruik tot aan de bevalling kan tot langdurende bewegingsstoornissen bij de pasgeborene leiden. Risperidon mag tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden als uw arts de voordelen zorgvuldig heeft afgewogen tegen de risico’s.
Risperidon wordt uitgescheiden in de moedermelk. U dient daarom geen borstvoeding te geven gedurende de behandeling met Risperidon ratiopharm.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Risperidon ratiopharm kan het reactievermogen beïnvloeden. U dient hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Risperidon ratiopharm

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Risperidon ratiopharm ingenomen

Volg bij het gebruik van Risperidon ratiopharm nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke doseringen zijn:

volwassenen
De begindosis is 2 mg per dag verdeeld over één gift of twee giften per dag. Op de tweede dag kan de dosis worden verhoogd naar 4 mg per dag. De uiteindelijke onderhoudsdosering verschilt van persoon tot persoon en ligt meestal tussen de 4 en 6 mg per dag. De maximale dosering per dag is 16 mg.

ouderen
Als begindosis wordt 0,5 mg tweemaal daags aanbevolen. Deze dosis kan worden aangepast in stappen van 0,5 mg tweemaal daags tot 1-2 mg tweemaal daags. Risperidon wordt goed verdragen door ouderen.

kinderen en adolescenten < 15 jaar
Risperidon ratiopharm mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 15 jaar.

dosering bij verminderde nier- of leverfunctie
Als begindosis wordt 0,25 mg tweemaal daags aanbevolen. Deze dosis kan worden aangepast tot 1-2 mg tweemaal daags. Deze begindosering is echter niet uitvoerbaar met de huidige sterktes van Risperidon ratiopharm.

Duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Risperidon ratiopharm moet gebruiken.
Overschakeling van een ander antipsychotische behandeling naar Risperidon ratiopharm Indien mogelijk wordt bij overschakeling naar risperidon geleidelijke beëindiging van de voorgaande antipsychotische behandeling aanbevolen. Uw arts zal u vertellen hoeveel Risperidon ratiopharm u moet innemen.

Wijze van inname
Risperidon ratiopharm kan onafhankelijk van de maaltijd worden ingenomen met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bijvoorbeeld een glas water). De tabletten mogen niet tijdens de maaltijd ingenomen worden.

In geval u bemerkt dat Risperidon ratiopharm te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Risperidon ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Risperidon ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij overdosering kunnen de volgende symptomen optreden: vermoeidheid, versnelde hartslag, verlaagde bloeddruk en bewegingsstoornissen.
Indien deze verschijnselen zich voordoen dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen en ervoor te zorgen dat de patiënt goed kan ademhalen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Risperidon ratiopharm in te nemen

Wanneer u vergeten bent Risperidon ratiopharm in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis van Risperidon ratiopharm om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Risperidon ratiopharm

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die aan het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Abrupt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel kan leiden tot ontwenningsverschijnselen als misselijkheid, braken, transpireren en slapeloosheid. Stop nooit met Risperidon ratiopharm zonder overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Risperidon ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Frequenties:
vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten); soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten); zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief afzonderlijke gevallen).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
- zeer zelden: lichte daling in het aantal witte bloedlichaampjes (neutrofielen) en/of bloedplaatjes (trombocyten)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
- zeer zelden: te hoog suikergehalte in het bloed. (hyperglykemie), verergering van suikerziekte (diabetes)

Psychische stoornissen:
- vaak: opwinding, angst

Zenuwstelselaandoeningen:
- vaak: slapeloosheid, hoofdpijn, sufheid (sedatie)
- soms: uitgeput gevoel, vermoeidheid, duizeligheid, concentratieproblemen, bewegingsstoornissen, (extrapiramidale symptomen) zoals onwillekeurige ritmische bewegingen, beven (tremor), stijfheid (rigiditeit), speekselvloed (hypersalivatie), traagheid in lichamelijke bewegingen (bradykinesie), onvermogen te blijven zitten (akathisie) en plotselinge bewegingsstoornissen (acute dystonie)

Oogaandoeningen:
- soms: wazig zienHart- en bloedvataandoeningen:
- soms: verlaagde bloeddruk (hypotensie) inclusief bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), versnelde hartslag (tachycardie), duizeligheid door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding (orthostatische duizeligheid), verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
- soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)

Maagdarmstelselaandoeningen:
- vaak: gewichtstoename
- soms: verstopping (constipatie), zuurbranden (dyspepsie), misselijkheid, braken en maagpijn

Lever- en galaandoeningen:
- zeer zelden: verhoogde leverenzymspiegels

Huid- en onderhuidaandoeningen:
- soms: huiduitslag en andere allergische reacties
- zeer zelden: zwelling, jeuk (pruritis), huiduitslag (exantheem), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
- zeer zelden: spierzwakheid

Nier- en urinewegaandoeningen:
- soms: niet kunnen ophouden van de urine (incontinentie)

Voortplantingsstelsel- en bindweefselaandoeningen:
- soms: pijnlijke erectie (priapisme), erectiestoornissen, vertraging van de zaadlozing bij mannen (ejaculatiestoornissen), orgasmestoornissen,

Endocriene aandoeningen:
- melkafscheiding (galactorroe), borstontwikkeling bij de man (gynaecomastie), stoornissen in de menstruele cyclus en zelfs uitblijven van de menstruatie (amenorroe) kunnen voorkomen. Tevens zijn gemeld: verstoring van de waterbalans als gevolg van overmatig drinken of verstoring van uitscheiding van een hormoon dat de waterhuishouding reguleert (antidiuretisch hormoon), ritmische onwillekeurige bewegingen van voornamelijk tong en gezicht (tardieve dyskinesie), syndroom gekenmerkt door koorts, versnelde ademhaling, zweten, stijve spieren, autonome instabiliteit, verminderd bewustzijn, tijdelijke toename van het aantal witte bloedlichaampjes (maligne neurolepticum syndroom), verstoring van de lichaamswarmteregeling en aanvallen van vallende ziekte (epileptische aanvallen)

Bloedvataandoeningen:
Tijdens de behandeling met risperidon zijn beroerte/herseninfarct gemeld (CVA) en voorbijgaande stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen die weinig of geen restverschijnselen nalaat (TIA) gemeld. Met name dementerende patiënten hebben een verhoogde kans op deze bijwerkingen.

De volgende bijwerkingen gelden voor de groep geneesmiddelen die antipsychotica (middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)) worden genoemd:
- verlenging van QT-interval
- stoornissen in het hartritme (ventriculaire aritmïen), hartritmestoornis, waarbij de hartspiervezels zeer snel en ongecoördineerd samentrekken (ventriculaire fibrillatie), versnelde hartslag(ventriculaire tachycardie) (zelden)
- plotselinge, onverklaarbare dood
- hartstilstand
- afwijkingen van de prikkelgeleiding in het hart (Torsades de Pointes).

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Risperidon ratiopharm

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Risperidon ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”. De aanduiding “exp” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Risperidon ratiopharm

- Het werkzame bestanddeel is risperidon. Risperidon ratiopharm 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg,
tabletten bevatten per tablet respectievelijk 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg risperidon.

- Andere bestanddelen zijn bij tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose
(E460), voorverstijfseld maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en bij coating:
hypromellose (E464), macrogol 6000, titaandioxide (E171).
Hoe ziet Risperidon ratiopharm er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Risperidon ratiopharm 1 mg is een witte, filmomhulde, ovale, biconvexe tablet met breukgleuf, grootte 8 x 5 mm.
Risperidon ratiopharm 2 mg is een witte, filmomhulde, ovale, biconvexe tablet met breukgleuf, grootte 10 x 5 mm.
Risperidon ratiopharm 3 mg is een witte, filmomhulde, ovale, biconvexe tablet met breukgleuf, grootte 11 x 6,5 mm.
Risperidon ratiopharm 4 mg is een witte, filmomhulde, ovale, biconvexe tablet met breukgleuf, grootte 14 x 7,5 mm.
Risperidon ratiopharm is verpakt in een doosje met 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98 en 100 tabletten in PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking.
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder
RVG 32166 - Risperidon ratiopharm 1 mg, filmomhulde tabletten
RVG 32167 - Risperidon ratiopharm 2 mg, filmomhulde tabletten
RVG 32168 - Risperidon ratiopharm 3 mg, filmomhulde tabletten
RVG 32169 - Risperidon ratiopharm 4 mg, filmomhulde tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
ratiopharm Nederland bv
Postbus 2062
1500 GB Zaandam

Fabrikant
Actavis hf
Reykjavikurvegur 78
IS-220 Hafnarfjordur IJsland

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Duitsland

Hoechst-Biotika spol. s.r.o.
Sklabinská 30
036 80 Martin
Slovakije.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Belgie: Risperidone-ratiopharm 1 mg comprimes pellicules
Risperidone-ratiopharm 2 mg comprimes pellicules
Risperidone-ratiopharm 3 mg comprimes pellicules
Denemarken: Risperidon ratiopharm 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon ratiopharm 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon ratiopharm 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon ratiopharm 3 mg filmovertrukne tabletter Risperidon ratiopharm 4 mg filmovertrukne tabletter
Duitsland: Risperidon-ratiopharm 0,5 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 1 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 2 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 3 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 4 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 6 mg Filmtabletten
Finland: Risperidon ratiopharm 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Risperidon ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risperidon ratiopharm 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risperidon ratiopharm 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risperidon ratiopharm 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risperidon ratiopharm 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Hongarije: Risperidon-ratiopharm 1 mg tabletta Risperidon-ratiopharm 2 mg tabletta Risperidon-ratiopharm 3 mg tabletta Risperidon-ratiopharm 4 mg tabletta
Italië: Risperidon ratiopharm 1 mg compresse rivestite con film
Risperidon ratiopharm 2 mg compresse rivestite con film Risperidon ratiopharm 3 mg compresse rivestite con film Risperidon ratiopharm 4 mg compresse rivestite con film
Luxemburg: Risperidon-ratiopharm 1 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 2 mg Filmtabletten Risperidon-ratiopharm 3 mg Filmtabletten
Nederland: Risperidon ratiopharm 1 mg, filmomhulde tabletten
Risperidon ratiopharm 2 mg, filmomhulde tabletten Risperidon ratiopharm 3 mg, filmomhulde tabletten Risperidon ratiopharm 4 mg, filmomhulde tabletten
Norwegen: Risperidon ratiopharm tablett, filmdrasjert 0,5 mg Risperidon ratiopharm tablett, filmdrasjert 1 mg Risperidon ratiopharm tablett, filmdrasjert 2 mg Risperidon ratiopharm tablett, filmdrasjert 3 mg Risperidon ratiopharm tablett, filmdrasjert 4 mg
Oostenrijk: Risperidon “ratiopharm” 0,5 mg-Filmtabletten
Risperidon “ratiopharm” 1 mg-Filmtabletten
Risperidon “ratiopharm” 2 mg-Filmtabletten
Risperidon “ratiopharm” 3 mg-Filmtabletten
Risperidon “ratiopharm” 4 mg-Filmtabletten
Risperidon “ratiopharm” 6 mg-Filmtabletten
Portugal: Risperidona ratiopharm 0,5 mg comprimidos revestidos
Risperidona ratiopharm 1 mg comprimidos revestidos Risperidona ratiopharm 2 mg comprimidos revestidos Risperidona ratiopharm 3 mg comprimidos revestidos
Tjechië: Risperidon-ratiopharm 1 mg
Risperidon-ratiopharm 2 mg
Risperidon-ratiopharm 3 mg
Risperidon-ratiopharm 4 mg
Verenigd Koninkrijk: Risperidone 0,5 mg Tablets
Risperidone 1 mg Tablets
Risperidone 2 mg Tablets
Risperidone 3 mg Tablets
Risperidone 4 mg Tablets
Risperidone 6 mg Tablets
Zweden: Risperidon ratiopharm 0,5 mg filmdragerade tabletter
Risperidon ratiopharm 1 mg filmdragerade tabletter Risperidon ratiopharm 2 mg filmdragerade tabletter Risperidon ratiopharm 3 mg filmdragerade tabletter Risperidon ratiopharm 4 mg filmdragerade tabletter.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008.