BIJSLUITER
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw dokter of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.


Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Rocaltrol en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rocaltrol inneemt
3. Hoe wordt Rocaltrol ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rocaltrol?


Rocaltrol® 0,25, 0,25 microgram capsules
Rocaltrol® 0, 5, 0,5 microgram capsules
• Het werkzame bestanddeel is 0,25 of 0,5 microgram calcitriol.
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn butylhydroxyanisool (E320), butylhydroxytolueen (E321), gefractioneerde kokosolie, gelatine, glycerol, gedeeltelijk gehydroliseerd zetmeel, sorbitol, mannitol, titaandioxide (E171), rood en geel ijzeroxide (E172).


Registratiehouder:
Roche Nederland B.V.
Postbus 44
3440 AA Woerden
Tel.: 0348 438050

Rocaltrol 0,25 en Rocaltrol 0,5 zijn ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder respectievelijk RVG 08285 en RVG 08286.


1. WAT IS ROCALTROL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Rocaltrol 0,25 is verkrijgbaar als rood met witte capsules. Rocaltrol 0,5 is verkrijgbaar als rode capsules.
Rocaltrol is verpakt in doordrukstrips met 30 capsules of in glazen potten met 30 of 100 capsules. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Rocaltrol behoort tot de groep van vitaminen en het wordt gebruikt voor de behandeling van onvoldoende werkende bijschildklieren, Engelse ziekte of langdurig nierfalen. Rocaltrol bevat calcitriol, een vorm van vitamine D3 die ook van nature in het lichaam voorkomt.
Rocaltrol wordt voorgeschreven:
• aan patiënten met matig tot ernstig chronisch nierfalen die wel of niet dialyse ondergaan. Het wordt voorgeschreven om verstoorde botaanmaak te voorkomen of om de al ontstane verstoorde botaanmaak te behandelen.
• aan patiënten met een verminderde werking van de bijschildklieren als gevolg van een
schildklieroperatie of zonder aanwijsbare oorzaak
• aan patiënten met een aandoening die zich voordoet als een verminderde werking van de bijschildklieren
• aan patiënten met Engelse ziekte (rachitis) die ontstaat door tekort aan vitamine D
• aan patiënten met Engelse ziekte die niet verbetert met een vitamine D-behandeling en waarbij een te laag fosfaatgehalte in het bloed voorkomt.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ROCALTROL INNEEMT

Gebruik Rocaltrol niet:
• wanneer u weet dat u allergisch of overgevoelig bent voor één of meer bestanddelen van het geneesmiddel of voor andere geneesmiddelen die vitamine D bevatten.
• Wanneer u een aandoening heeft die gepaard gaat met een verhoogd calciumgehalte in uw bloed. Raadpleeg uw dokter indien u dat niet zeker weet.

Wees extra voorzichtig met Rocaltrol:
• Wanneer u een verhoogd calciumgehalte in uw bloed heeft bij een verstoorde botaanmaak ten gevolge van een nieraandoening. U dient u zich strikt aan uw dieet te houden. Dit is vooral het geval bij dialysepatiënten. Bijvoorbeeld een verhoogde consumptie van melk, kaas en andere zuivelproducten kan de hoeveelheid calcium in uw bloed belangrijk verhogen en uw klachten doen toenemen. Ook het gebruik van kalkproducten dient te worden vermeden. Een te hoog calciumgehalte in het bloed bestaat vaak zonder verschijnselen en wordt pas ontdekt door middel van bloedonderzoek. Daarnaast kan een verhoogd calciumgehalte in het bloed worden herkend aan het optreden van misselijkheid of braken met buikpijn, verstopping (obstipatie), gebrek aan eetlust. Voorts kan optreden: veelvuldig urineren overdag en tijdens de nacht, gepaard met dorst. In ernstige gevallen kan er emotionele labiliteit optreden, alsmede verwardheid, aandachtsverlies, oriëntatiestoornissen, met eventueel angstgevoelens en opwinding. Daarnaast kunnen wanen en hallucinaties (zinsbegoochelingen waarbij stemmen gehoord of niet werkelijk bestaande beelden worden gezien) ontstaan. Ook een toestand van geestelijke afwezigheid of zelfs bewusteloosheid kan optreden. Bij het ontstaan van één of meer van deze verschijnselen is het noodzakelijk direct een dokter te raadplegen.
• Wanneer u geen of weinig lichaamsbeweging heeft na een operatie. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van een verhoogd calciumgehalte in het bloed.
• Tijdens de behandeling met Rocaltrol is het mogelijk dat uitdroging optreedt bij personen met een normale nierfunctie. Het is daarom noodzakelijk dat u voldoende vocht tot u neemt in de vorm van water of vruchtensap.


Zwangerschap
Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Voordat u met de behandeling begint, dient u uw dokter te vertellen dat u zwanger bent, dit denkt te zijn of het voornemen hebt zwanger te worden. In dat geval beslist uw dokter of u wel of niet Rocaltrol kunt nemen.
Over het gebruik van Rocaltrol tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Daarom mag Rocaltrol tijdens de zwangerschap alleen gebruikt worden als de voordelen opwegen tegen het mogelijke risico voor de ongeboren vrucht. Als Rocaltrol tijdens de zwangerschap wordt gebruikt dient bij zwangere vrouwen regelmatig het calciumgehalte in het bloed te worden bepaald. Het kan zijn dat de dosering moet worden aangepast.


Borstvoeding
Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Aangenomen wordt dat Rocaltrol overgaat in de moedermelk. Met het oog op een mogelijk te hoog calciumgehalte in het bloed bij vrouwen, die borstvoeding geven en de nadelige effecten voor het kind, mogen deze vrouwen, als ze met Rocaltrol worden behandeld, borstvoeding geven op voorwaarde dat het calciumgehalte in het bloed bij de vrouw en het kind worden gecontroleerd.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Effecten op het reactievermogen tijdens het besturen van voertuigen en het bedienen van machines zijn onwaarschijnlijk zodat Rocaltrol als veilig kan worden beschouwd.


Gebruik van Rocaltrol in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw dokter of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
U mag Rocaltrol niet tegelijk met andere geneesmiddelen gebruiken, tenzij u uw dokter hierover hebt ingelicht en zijn of haar goedkeuring hebt gekregen.
Versterking van of door Rocaltrol vindt plaats bij gelijktijdig gebruik van vitamine D bevattende of van vitamine D afgeleide producten. Dit geldt ook voor calcium bevattende producten. Voorts dienen de medische of diëtistische aanwijzingen omtrent het te volgen dieet strikt te worden opgevolgd.
Indien Rocaltrol gelijktijdig wordt gebruikt met de volgende geneesmiddelen, dan kunnen deze elkaars werking beïnvloeden:
- plaspillen van het thiazide-type;
- digitalis (voor het hart);
- corticosteroïden (bijnierschorshormonen, worden o.a. gebruikt bij huidziekten, verminderde weerstand, astma);
- fenytoïne (bij epilepsie oftewel vallende ziekte);
- fenobarbital (wordt onder andere gebruikt bij epilepsie)
en
- colestyramine (voor cholesterolverlaging of bestrijding van diarree).
Magnesiumbevattende middelen (zoals sommige multivitaminen en middelen tegen teveel maagzuur) mogen niet door dialyse-patiënten worden ingenomen tijdens de behandeling met Rocaltrol.


3. HOE WORDT ROCALTROL INGENOMEN?
Gebruik Rocaltrol altijd strikt volgens de aanwijzingen van uw dokter. Hij of zij zal een voor u geschikte dosis voorschrijven. De juiste dagelijkse of wekelijkse dosering van Rocaltrol wordt door uw dokter vastgesteld door het gehalte aan calcium in uw bloed te bepalen. Aan de hand van deze bevinding wordt de dosis bepaald, maar er wordt altijd met de laagste dosis begonnen.
Als de voor u juiste dosis van Rocaltrol bekend is, wordt gemiddeld elke maand het gehalte aan calcium in uw bloed nagekeken en afhankelijk van het resultaat, wordt de dosis aangepast of gehandhaafd. Mocht de calciumwaarde van uw bloed te hoog zijn dan moet het bloed elke dag worden gecontroleerd. Tijdens de behandeling is van belang dat het dagelijks gebruik van kalk (calcium) in de voeding voldoende is maar niet overmatig. Uw dokter zal u hierbij adviseren en begeleiden.
In de regel is bij patiënten met matig tot ernstig chronisch nierfalen gebruik van eenmaal daags 1 capsule van 0,25 microgram Rocaltrol voor volwassenen als aanvangsdosis voldoende. Soms wordt volstaan met één capsule van 0,25 microgram om de dag. Indien er geen verbetering optreedt wordt de dagelijkse dosis verhoogd tot 0,5 microgram en het calciumgehalte in uw bloed minstens tweemaal per week gecontroleerd. Bij dialysepatiënten kan het nodig zijn de dosis te verhogen tot 1 of 2 capsules van 0,50 microgram Rocaltrol per dag. Indien u hierop nog niet goed reageert kan uw arts in sommige gevallen besluiten tot een hogere dosering 2 of 3 maal per week gegeven.
Bij een verminderde werking van de bijschildklieren en in geval van Engelse ziekte is de aanbevolen dagelijkse dosis in het begin van de behandeling 1 capsule van 0,25 microgram Rocaltrol, die 's morgens ingenomen moet worden. Is het noodzakelijk om de dosis te verhogen, namelijk indien het effect onvoldoende is, dan wordt de dosis om de 2 of 4 weken dagelijks met één capsule Rocaltrol (0,25 microgram) verhoogd en het calciumgehalte in het bloed veelvuldig gecontroleerd.
Er is nog niet voldoende ervaring opgedaan met het gebruik van Rocaltrol bij kinderen jonger dan 2 jaar en bij kinderen bij wie dialyse wordt toegepast. Derhalve dient de behandelend dokter met de ouder(s) of voogd voor elk kind afzonderlijk de mogelijke voordelen van het gebruik van Rocaltrol af te wegen tegen de eventuele risico's.
Voor oudere patiënten zijn geen speciale aanpassingen van de dosering van Rocaltrol vereist. Voor hen gelden dezelfde doses en adviezen als hierboven zijn vermeld.
In sommige gevallen kan de dokter de dosering over twee of drie doses per week verdelen. In dat geval dient Rocaltrol bij het slapen gaan te worden ingenomen.


Wat u moet doen wanneer u te veel van Rocaltrol heeft ingenomen
Overdosering van Rocaltrol is te herkennen aan klachten of verschijnselen zoals overgeven, gebrek aan eetlust, verstopping (obstipatie), hoofdpijn.
Bij langdurige overdosering van Rocaltrol ontstaan een gevoel van zwakte, gewichtsverlies, vermindering van de tastzin, koorts met ongewone dorst, veelvuldig urineren, uitdroging, apathisch gedrag, groeistilstand bij jongeren en ontstekingen van de urinewegen. Het gevaar van deze toestand is dat er complicaties kunnen ontstaan waarbij de nieren, de hartspier, de longen en de alvleesklier aangedaan kunnen worden.
In al deze gevallen dient het gebruik van Rocaltrol onmiddellijk te worden gestaakt en moet zo snel mogelijk een dokter worden ingeschakeld of een ziekenhuis worden bezocht, waar direct medisch kan worden gehandeld.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rocaltrol in te nemen?
Bent u vergeten uw tabletten in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Neem nooit een dubbele dosis.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Rocaltrol te worden beëindigd?
Uw dokter weet het beste wanneer u met het gebruik van Rocaltrol moet stoppen. Normaal gesproken wordt het gebruik ervan beëindigd door uw dokter wanneer uw klachten en verschijnselen zijn verdwenen. U dient uw dokter in te lichten indien u met het gebruik van Rocaltrol wilt stoppen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Rocaltrol bijwerkingen veroorzaken.
De meest voorkomende, incidenteel optredende bijwerkingen zijn gebrek aan eetlust, hoofdpijn, buik- en maagpijn, misselijkheid, braken en verstopping (obstipatie). Andere, pas later voorkomende bijwerkingen zijn gevoel van zwakte, gewichtsverlies, stoornissen van de tastzin, koorts met abnormale dorst, abnormale dorst/ veel drinken, veelvuldig urineren, uitdroging, apathisch gedrag, groeistilstand bij jongeren en infecties van de urinewegen.
Alle afzonderlijke met Rocaltrol gemelde bijwerkingen komen echter zelden voor.
Overgevoeligheid kan bij sommige personen optreden. De reactie uit zich onder andere als huiduitslag (b.v. galbulten of zeer zelden ernstige rode kleurverandering) en jeuk.
Als de eerste verschijnselen van dergelijke bijwerkingen - of van elke reactie die u abnormaal voorkomt - bij u optreden of indien u zich ongerust maakt over deze of andere bijwerkingen dient u contact met uw dokter of apotheker op te nemen.
Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, licht dan uw dokter of apotheker in.


5. HOE BEWAART U ROCALTROL?
Doordrukstrips:
Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Glazen potten:
Bewaren beneden 30°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Rocaltrol capsules niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking is vermeld onder "EXP.". Na die datum is het niet zeker, dat Rocaltrol de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.
Bewaar de verpakkingen van Rocaltrol, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juli 2008