BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

SEROQUEL XR® 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg
tabletten met verlengde afgifte
quetiapine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Seroquel XR en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Seroquel XR gebruikt
3. Hoe wordt Seroquel XR gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Seroquel XR
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SEROQUEL XR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Seroquel XR bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Deze geneesmiddelen helpen bij aandoeningen die symptomen veroorzaken zoals:

— Zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

— Zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief zijn of verstorend, of agressief gedrag vertonen.

— Zich somber voelen door effecten op de stemming. Zich depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies en/of slaapproblemen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SEROQUEL XR GEBRUIKT
Gebruik Seroquel XR niet

— als u allergisch (overgevoelig) bent voor quetiapine of voor één van de andere bestanddelen van Seroquel XR (zie rubriek 6 ‘Aanvullende informatie’);
— als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
— geneesmiddelen tegen HIV;
— geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
— erytromycine, claritromycine (tegen infecties);
— nefazodon (tegen depressie).

Neem Seroquel XR niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Seroquel XR inneemt.

Wees extra voorzichtig met Seroquel XR
Seroquel XR dient niet te worden gebruikt door oudere patiënten die lijden aan dementie (verlies van functies van de hersenen). De groep geneesmiddelen waartoe Seroquel XR behoort, kan namelijk het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden verhogen bij oudere patiënten met dementie.

Vertel uw arts voordat u uw geneesmiddel inneemt als:
— U of iemand in uw familie problemen heeft met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen.
— U een te lage bloeddruk heeft.
— U een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
— U problemen heeft met uw lever.
— U ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
— U suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval kan uw arts besluiten om uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel XR.
— U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).

Informeer uw arts in de volgende gevallen:
— Koorts, stijve spieren, zich verward voelen;
— Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong; — Een gevoel van hevige slaperigheid.
Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, omdat de werking van die geneesmiddelen kan worden beïnvloed. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen.

Gebruik Seroquel XR niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
— geneesmiddelen tegen HIV;
— geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
— erytromycine, claritromycine (tegen infecties);
— nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
— geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
— geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
— barbituraten (tegen slapeloosheid);
— thioridazine (een ander antipsychotisch geneesmiddel).

Overleg met uw arts voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

Gebruik van Seroquel XR met voedsel en drank
— Seroquel XR kan beïnvloed worden door voedsel en daarom dient u uw tabletten tenminste 1 uur voor een maaltijd in te nemen.

— Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de combinatie van Seroquel XR en alcohol u slaperig kan maken.

— Neem uw Seroquel XR tabletten niet in met grapefruitsap. Het kan de werking van het medicijn beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft, vraag uw arts om advies voordat u Seroquel XR inneemt. U dient Seroquel XR niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is besproken met uw arts. Seroquel XR dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Seroquel XR

Seroquel XR bevat lactose, een soort suiker. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT SEROQUEL XR GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Seroquel XR nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Uw arts zal bepalen welke startdosering en hoeveel Seroquel XR tabletten u per dag dient in te nemen. Dit zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 300 mg en 800 mg zijn.
Uw arts kan uw behandeling met een lagere dosis starten (50 mg) en de dosis langzaam verhogen als:
— U op leeftijd bent.
— U leverproblemen heeft.
— U neemt uw tabletten éénmaal daags.
— Breek uw tablet niet door, kauw er niet op en maal het niet fijn.
— Slik uw tabletten in hun geheel door met water.
— Neem uw tabletten zonder voedsel (tenminste 1 uur voor een maaltijd of voor het slapen gaan, uw dokter zal u dit vertellen).
— Neem uw tabletten niet in met grapefruitsap. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
— Stop niet met het innemen van uw tabletten zonder overleg met uw arts, ook al voelt u zich beter.

Kinderen en adolescenten: Seroquel XR wordt niet aangeraden bij mensen onder de 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Seroquel XR heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u meer Seroquel XR heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Ga dan direct naar uw arts of naar het ziekenhuis in de buurt. Neem uw Seroquel XR tabletten mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Seroquel XR te gebruiken

Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Seroquel XR

Als u plotseling stopt met de inname van Seroquel XR kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (slapeloosheid), u kunt zich ziek voelen (misselijk) of u kunt het volgende ervaren: hoofdpijn, diarree, ziek zijn (overgeven), duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosering te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Seroquel XR bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
— duizeligheid; hoofdpijn; droge mond;
— slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Seroquel XR);
— ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Seroquel XR), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), ziek voelen (misselijkheid), hoofdpijn, diarree, ziek zijn (overgeven), duizeligheid en prikkelbaarheid. Deze verdwijnen meestal binnen 1 week na uw laatste dosis.

Vaak (komt voor bij 1 op de 100 tot 1 op de 10 patiënten):
— snelle hartslag;
— verstopte neus;
— obstipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
— gevoel van zwakte; flauwvallen;
— gezwollen armen of benen;
— gewichtstoename, voornamelijk in de eerste weken van de behandeling;
— verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen.
— verhoogd gehalte aan suikers in het bloed;
— niet scherp zien;
— ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Soms (komt voor bij 1 op de 1.000 tot 1 op de 100 patiënten):
— toevallen of epileptische aanvallen;
— allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond;
— onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze benen syndroom);
— moeilijk slikken;
— stoornis in spraak en taal.

Zelden (komt voor bij 1 op de 10.000 tot 1 op de 1.000 patiënten):
— een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), lang aanhoudende keelpijn of zweertjes in de
mond, versnelde ademhaling, zweten, stijve spieren, heel slaperig voelen of flauwvallen;
— gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht);
— een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
— verslechtering van een al bestaande suikerziekte;
— ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong;
— leverontsteking (hepatitis);
— ernstige huiduitslag, blaren, of rode vlekken op de huid;
— ernstige allergische reactie (anafylaxie), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken;
— snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem).

De groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel behoort kan hartritme problemen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal zijn.

Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit verhogingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed en verlagingen van de aantallen van bepaalde soorten bloedcellen. Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest af te laten nemen.

5. HOE BEWAART U SEROQUEL XR

— Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

— Gebruik Seroquel XR niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
— Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
— Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Seroquel XR

— Het werkzame bestanddeel is quetiapine. Seroquel XR tabletten bevatten 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg of 400 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).

— De andere bestanddelen zijn:
Kern tablet: microkristallijne cellulose, natriumcitraat, lactosemonohydraat, magnesium- stearaat, hypromellose.
Omhulling tablet: hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171). De 50 mg, 200 mg en 300 mg tabletten bevatten ook gele ijzeroxide (E172) en de 50 mg tabletten bevatten rode ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Seroquel XR er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Alle tabletten met verlengde afgifte hebben een capsulevorm en zijn gemarkeerd met XR en de sterkte. 50 mg tabletten zijn perzikkleurig; 150 mg tabletten zijn wit; 200 mg tabletten zijn geel; 300 mg tabletten zijn lichtgeel en 400 mg tabletten zijn wit.
Voor iedere sterkte zijn verpakkingen met 10, 30, 50, 60 of 100 stuks tabletten geregistreerd. Mogelijk zijn niet alle verpakkingen verkrijgbaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De vergunningen voor het in de handel brengen van Seroquel XR zijn in het bezit van
AstraZeneca BV,
Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer.
Telefoonnummer: 079-3632222

Fabrikant verantwoordelijk voor het vrijgeven van partijen:
NV AstraZeneca SA,
Destelbergen, België.
Telefoonnummer: +32 9 3534211

Seroquel XR is ingeschreven in het register onder
RVG 34625 (Seroquel XR® 50 mg),
RVG 102408 (Seroquel XR® 150 mg),
RVG 34626 (Seroquel XR® 200 mg),
RVG 34627 (Seroquel XR® 300 mg) en
RVG 34628 (Seroquel XR® 400 mg).

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
LAND NAAM
Oostenrijk Seroquel XR
België Seroquel XR
Bulgarije Seroquel XR
Cyprus Seroquel XR
Tsjechië Seroquel Prolong
Denemarken Seroquel Prolong
Estland Seroquel XR
Finland Seroquel Prolong
Duitsland Seroquel Prolong
Griekenland Seroquel XR
Hongarije Seroquel XR
IJsland Seroquel Prolong
Ierland Seroquel XR
Letland Seroquel XR
Litouwen Seroquel XR
Luxemburg Seroquel XR
Malta Seroquel XR
Nederland Seroquel XR
Noorwegen Seroquel Depot
Polen Seroquel XR
Portugal Seroquel SR
Roemenië Seroquel XR
Slowakije Seroquel XR
Slovenië Seroquel SR
Spanje Seroquel Prolong
Zweden Seroquel Depot
Verenigd Koninkrijk Seroquel XL

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2008.