BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
SYMBICORT Turbuhaler® 200/6, Inhalatiepoeder 200/6 ug/dosis

Budesonide/formoterolfumaraatdihydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is SYMBICORT Turbuhaler 200/6 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u SYMBICORT Turbuhaler 200/6 gebruikt
3. Hoe wordt SYMBICORT Turbuhaler 200/6 gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u SYMBICORT Turbuhaler 200/6
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SYMBICORT TURBUHALER 200/6 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep:
SYMBICORT Turbuhaler is een combinatie van een ontstekingsremmer (inhalatiecorticosteroïden) met een luchtwegverwijder (beta2-mimetica).

Werking:
SYMBICORT Turbuhaler bevat zowel een ontstekingsremmer als een luchtwegverwijder. De ontstekingsremmer (budesonide) vermindert de ontsteking in de luchtwegen en beschermt tevens de luchtwegen tegen prikkels. Zo kan budesonide het ontstaan van een ontsteking in de luchtwegen voorkomen of een ontstane ontsteking verminderen en daarmee de benauwdheidaanvallen. De luchtwegverwijder (formoterol) zorgt er tegelijk voor dat de spieren in de luchtwegen zich ontspannen, waardoor de luchtwegen zich verwijden. Zo kan formoterol benauwdheid meteen doen afnemen of benauwdheid voorkomen en daarmee benauwdheidklachten verminderen. SYMBICORT Turbuhaler kan als onderhoudsbehandeling (dagelijks een voorgeschreven aantal inhalaties) of (indien uw arts dit voorschrijft) als onderhoudsbehandeling én `zonodig' behandeling (dagelijks een voorgeschreven aantal inhalaties én extra inhalaties bij klachten) waden gebruikt.

Astma
De klachten bij astma, benauwdheid door vernauwing van de luchtwegen, worden veroorzaakt door een ontsteking in de longen. Deze ontsteking kan verergeren als u in aanraking komt met prikkels, zoals bijvoorbeeld rook, koude, mist, huisstof, huisdieren of stuifmeel. SYMBICORT vermindert de oorzaak van de benauwdheid, ontsteking, en zorgt dat de klacht, benauwdheid meteen vermindert.

COPD
Hoesten, overmatige slijmproductie en een chronische kortademigheid (chronische bronchitis) zijn kenmerkende klachten van COPD. In de beginfase van COPD is er vooral sprake van een toename van slijmvorming. Wanneer de ziekte voortschrijdt, raakt de longstructuur beschadigd en neemt de inhoud van de longen af. Ook verliezen de kleinere luchtwegen hun stevigheid waardoor de ademhaling wordt belemmerd (emfyseem). De klacht benauwdheid ontstaat bij COPD op een andere wijze dan bij astma. Toch kan SYMBICORT de benauwdheid verminderen door de luchtwegen te verwijden. Uit onderzoek is gebleken dat vele ontstekingen van de longen van patiënten met COPD de toestand van de longen verder achteruit doen gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met COPD die SYMBICORT gebruikten minder ontstekingen van de longen kregen waardoor de longen waarschijnlijk minder snel achteruit zullen gaan.

Aan wie wordt SYMBICORT Turbuhaler 200/6 voorgeschreven?

Astma
SYMBICORT Turbuhaler 200/6 wordt voorgeschreven aan volwassenen en jongvolwassenen (ouder dan 12 jaar):
• wiens astma niet voldoende onder controle is met een ontstekingsremmer en 'zonodig' een kortwerkende luchtwegverwijder;
• wiens astma voldoende onder controle is met een ontstekingsremmer en een langwerkende luchtwegverwijder.

COPD
SYMBICORT Turbuhaler 200/6 wordt voorgeschreven aan volwassenen met ernstig COPD, die klachten houden ondanks behandeling met langwerkende luchtwegverwijders.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SYMBICORT TURBUHALER 200/6 GEBRUIKT

Gebruik SYMBICORT Turbuhaler 200/6 niet
U mag SYMBICORT Turbuhaler niet gebruiken als u overgevoelig (allergisch) bent voor:
• budesonide;
• formoterol;
• geïnhaleerd lactose.

Wees extra voorzichtig met SYMBICORT Turbuhaler 200/6
U dient SYMBICORT Turbuhaler dagelijks te gebruiken zoals is voorgeschreven, ook als u geen klachten heeft (onderhoudsbehandeling). SYMBICORT Turbuhaler kan ook ais `zonodig' behandeling worden voorgeschreven door uw arts. U gebruikt dan dagelijks SYMBICORT Turbuhaler en u mag daarnaast bij klachten extra SYMBICORT gebruiken.

Bij zowel de onderhoudsbehandeling als bij 'zonodig' gebruik mogen niet meer dan 6 inhalaties per keer en niet meer dan 8 inhalaties per dag gebruikt worden.

Neem contact op met uw arts indien u meer dan 8 inhalaties per dag gebruikt.
SYMBICORT Turbuhaler mag niet preventief (als profylaxe) gebruikt worden om klachten bij inspanning te voorkomen.

Stop niet abrupt met SYMBICORT Turbuhaler, maar bouw in overleg met uw arts de dosering geleidelijk af.

Spoel na iedere inhalatie uw mond met water bij een onderhoudsbehandeling met SYMBICORT Turbuhaler. Zo vermindert u de kans op mondschimmel en heesheid. Mocht u toch last krijgen van schimmelinfecties in uw mond (witte plekjes op de tong of in de mondholte) of hees worden, waarschuw dan uw arts. Indien u last van schimmelinfecties krijgt bij `zonodig' gebruik van SYMBICORT (bij benauwdheidklachten) wordt aangeraden ook de mond te spoelen na 'zonodig' gebruik.

Bij een acute ernstige astma-aanval gebruikt u uw snelwerkende luchtwegverwijder (zonodig-medicatie), dit kan SYMBICORT Turbuhaler of een andere luchtwegverwijder zijn. Zorg dat u deze altijd bij u heeft.

Als uw benauwdheidklachten ondanks dagelijks gebruik (onderhoudsbehandeling)
van SYMBICORT verergeren, raadpleeg dan uw arts.
- Als u na inname van SYMBICORT een piepende ademhaling heeft, of als deze
verergert, dient u direct contact op te nemen met uw arts.
Waarschuw uw arts als u onlangs nog orale corticosteroïden (bijv. prednisolon) heeft gebruikt. Uw bijnierfunctie kan verminderd zijn en uw medicatie moet hierop worden aangepast.

Overleg met uw arts als u last heeft van:
• een hart- of vaatafwijking (bijv. ritmestoornissen, hartfalen, verlenging QT-interval);
• ernstig verhoogde bloeddruk;
• suikerziekte;
• een veel te sterk werkende schildklier;
• een laag kaliumgehalte;
• leverfunctiestoornissen;
• feochromocytoom (een gezwel van het bijniermerg, dat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukstijging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag).

Overleg altijd met uw arts als u last heeft van ernstige hart- of vaatafwijkingen.

Overleg met uw arts als u last heeft of heeft gehad van actieve of latente (sluimerende) longtuberculose, schimmel- of virusinfecties in de luchtwegen.

Indien u bijvoorbeeld itraconazol of ritonavir gebruikt moet de tijd tussen inname van beide middelen zo lang mogelijk zijn.
Laat de groei van kinderen regelmatig door uw arts controleren.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken, of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

Raadpleeg uw arts wanneer u regelmatig alcohol of één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
• bètablokkers (middelen tegen hoge bloeddruk, angina pectoris en bepaalde oogdruppels tegen glaucoom);
• andere luchtwegverwijders;
• itraconazol (een middel tegen schimmelinfecties);
• ritonavir (een middel tegen HIV-infecties);
• digoxine (een middel tegen hart-falen);
• kinidine, disopyramide, procainamide (middelen tegen een onregelmatig hartritme);
• fenothiazides (middelen tegen psychosen);
• terfenadine (middel tegen allergieën);
• MAO-remmers en tricyclische antidepressiva (middelen tegen depressies);
• procarbazine (middel tegen kanker);
• L-dopa (middel tegen de ziekte van Parkinson);
• L-thyroxine (middel voor de schildklier);
• oxytocine (hormoon, wordt gebruikt voor het opwekken van weeën);
• xanthinederivaten (zoals bijvoorbeeld theofylline) of andere steroïden, er kan een te laag gehalte van kalium in uw bloed ontstaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van SYMBICORT Turbuhaler tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Raadpleeg daarom eerst uw arts als u SYMBICORT Turbuhaler gebruikt en zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

SYMBICORT Turbuhaler heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van SYMBICORT Turbuhaler 200/6

De hoeveelheid lactose in SYMBICORT Turbuhaler is zeer gering en normaal veroorzaakt deze hoeveelheid geen problemen bij patiënten met een lactose-intolerantie. Mocht u toch problemen krijgen, waarschuw dan uw arts.

3. HOE WORDT SYMBICORT TURBUHALER 200/6 GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van SYMBICORT Turbuhaler nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruiksaanwijzing:
Voordat u de nieuwe Turbuhaler kunt gebruiken, moet u deze éénmalig activeren. Hiertoe draait u na verwijdering van de plastic verzegeling en het losdraaien van de witte beschermdop de draaigreep zover mogelijk heen en weer tot u een 'klik' hoort. Herhaal dit nog tweemaal. Turbuhaler is nu klaar voor gebruik.
Volg nu de volgende inhalatie-instructies:

Hoe inhaleert u SYMBICORT met behulp van Turbuhaler?
1.
Draai de witte beschermkap van Turbuhaler los en haal deze ervan af
2. Houd Turbuhaler met de geribbelde rode draaigreep naar beneden. Houd Turbuhaler bij het witte gedeelte vast (niet bij het mondstuk). Draai de draaigreep zover mogelijk heen en weer totdat u een 'klik' hoort (zie figuur 2).
3. Adem nu rustig uit (niet door het mondstuk).
4. Neem het mondstuk tussen uw tanden (niet
bijten!). Sluit uw lippen (zie figuur 3) en adem krachtig en diep in door het mondstuk.
De hoeveelheid werkzame stof is zo klein dat u in de regel vrijwel niets voelt of proeft.
5. Neem Turbuhaler uit uw mond en adem rustig uit (niet door het mondstuk).
6. Als u nog een inhalatie moet nemen, herhaalt u punt 2 t/m 5.

Vergeet niet na gebruik:
• meteen de witte beschermkap op Turbuhaler te draaien, zodat deze droog en schoon blijft!
• uw mond goed met water te spoelen en het spoelwater uit te spugen (Zie ook de rubriek 'Wees extra voorzichtig met SYMBICORT Turbuhaler 200/6').
Laat uw inhalatietechniek regelmatig controleren door uw arts of apotheker. Dan weet u zeker dat u goed inhaleert.

Eén dosis tegelijk!
Het heeft géén zin om meerdere keren achter elkaar te klikken, omdat per inhalatie maar één afgepaste dosis geïnhaleerd kan worden! Als u toch een paar keer achter elkaar klikt, telt het telmechanisme dit als een verbruikte dosis. De teller onder het mondstuk geeft nu een lager aantal inhalaties aan dan er in werkelijkheid nog in Turbuhaler zit.

Schoonmaken
De binnenzijde van Turbuhaler wordt automatisch gereinigd bij het verwijderen van de witte beschermkap. U hoort dan een schrapend geluid. Het mondstuk van Turbuhaler kunt u van buiten schoonmaken met een droog doekje of tissue. Turbuhaler mag niet vochtig worden als de witte beschermkap eraf is.
NB. Het mondstuk en het witte gedeelte zijn niet van elkaar los te maken.

Wanneer is Turbuhaler leeg?Onder het mondstuk bevindt zich een klein venster. In dit venster wordt het aantal nog beschikbare inhalaties (per 20 inhalaties) aangegeven. Zodra het rode vlak met de nul de onderkant bereikt, is Turbuhaler leeg en heeft u altijd een nieuwe Turbuhaler nodig!

Als u Turbuhaler schudt, hoort u een geluid (ook als Turbuhaler leeg is). Dit geluid wordt veroorzaakt door het droogmiddel dat in SYMBICORT Turbuhaler zit. Dit droogmiddel zorgt ervoor dat de werkzame stoffen in Turbuhaler droog blijven.

Turbuhaler Handigrip
Wanneer u door een ziekte (bijv. reuma) of een handicap moeite hebt om de draaigrip te draaien, kunt u via onderstaand formulier gratis een Handigrip bij ons bestellen. Plaats Turbuhaler in de Handigrip en u kunt nu de draaigreep makkelijk draaien.

Astma
De dosering SYMBICORT wordt individueel bepaald.

A SYMBICORT als onderhoudsbehandeling
Dosering SYMBICORT Turbuhaler 200/6 voor volwassenen (18 jaar en ouder):

Gewoonlijk is de onderhoudsdosering tweemaal daags 1 tot 2 inhalatie(s).
Sommige patiënten kunnen tot een maximum van tweemaal daags 4 inhalaties nodig hebben.

Dosering SYMBICORT Turbuhaler 200/6 voor jongvolwassenen (12-17 jaar): De dosering is tweemaal daags 1 tot 2 inhalatie(s).

Dosering SYMBICORT Turbuhaler 200/6 voor kinderen (6 jaar en ouder): Voor kinderen (6-11 jaar) is een lagere sterkte beschikbaar.

SYMBICORT Turbuhaler 200/6 wordt voor onderhoudsbehandeling niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

B. SYMBICORT als onderhoudsbehandeling én 'zonodig' behandeling Dosering SYMBICORT Turbuhaler 200/6 voor volwassenen (18 jaar en ouder):
Gewoonlijk is de onderhoudsdosering 2 inhalatie(s) per dag.

Bij benauwdheidklachten mag een extra inhalatie gebruikt worden. Wanneer de klachten na enkele minuten niet verminderen, mag er nog een extra inhalatie gebruikt worden.
Per keer mogen niet meer dan 6 inhalaties gebruikt worden.

Per dag mogen niet meer dan 8 inhalaties gebruikt worden. Neem contact op met uw arts indien u meer dan 8 inhalaties per dag gebruikt.
Uw arts kan, wanneer de klachten aanhouden, gedurende een beperkte periode maximaal 12 inhalaties SYMBICORT per dag voorschrijven.
Draag uw 'zonodig' inhalator altijd bij u. Dit is SYMBICORT (als uw arts SYMBICORT als onderhoudsbehandeling én 'zonodig' behandeling voorgeschreven heeft) of een aparte snelwerkende Luchtwegverwijder (als uw arts SYMBICORT als onderhoudsbehandeling voorgeschreven heeft).
SYMBICORT Turbuhaler 200/6 wordt voor onderhouds- én `zonodig' behandeling niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongvolwassenen tot en met 17 jaar.
Wanneer de klachten onder controle zijn kan uw arts besluiten de onderhoudsdosering eventueel te verlagen tot eenmaal daags 1 tot 2 inhalatie(s).
COPD
Dosering SYMBICORT Turbuhaler 200/6 voor volwassenen: De dosering is tweemaal daags 2 inhalaties.

Wat u moet doen als u meer van SYMBICORT Turbuhaler 200/6 heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij een overdosering formoterol kunnen de volgende verschijnselen optreden:
• trillen;
• hoofdpijn;
• hartritmestoornissen;
• hartkloppingen;
• verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie);
• misselijkheid;
• braken.
Bij een acute incidentele overdosering budesonide, zelfs bij zeer hoge doseringen, worden geen problemen verwacht. Bij een langdurige overdosering budesonide kunnen verschijnselen optreden die ook bij gebruik van ontstekingsremmende tabletten te zien zijn, zoals bijvoorbeeld een 'vollemaansgezicht'.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw een arts. Houd de verpakking van SYMBICORT Turbuhaler bij de hand.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SYMBICORT Turbuhaler 200/6 te gebruiken

Als u een enkele keer vergeet te inhaleren, heeft dit over het algemeen geen ernstige gevolgen. Neem deze dosis alsnog als u dat binnen een paar uur bemerkt. Als u er pas achter komt bij de volgende dosis, dan hoeft u de vergeten dosis niet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van SYMBICORT Turbuhaler 200/6
Als u plotseling stopt met SYMBICORT Turbuhaler kunnen de klachten weer terugkeren (zie ook rubriek Werking').

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan SYMBICORT Turbuhaler bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

• Vaak (bij tussen 1 op 10 en 1 op 100 patiënten):
• Infecties: schimmelinfecties in de mond- en keelholte.
• Zenuwstelsel: hoofdpijn; trillen.
• Hart: hartkloppingen (palpitaties).
• Ademhaling: milde irritatie in de keel; hoesten en heesheid.

• Soms (bij tussen 1 op 100 en 1 op 1.000 patiënten):
• Psychisch: opwinding; rusteloosheid; nervositeit; slaapstoornissen.
• Zenuwstelsel: duizeligheid.
• Hart: versnelde hartslag (tachycardie).
• Maagdarmkanaal: misselijkheid.
• Huid en onderhuid: blauwe plekken,
• Spieren en gewrichten: spierkrampen.

• Zelden (bij tussen 1 op 1.000 en 1 op 10.000 patiënten):
• immuunsysteem: huiduitslag (exantheem) soms gepaard gaande met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria); huidontsteking (dermatitis); jeuk (pruritus); plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).
• Ademhaling: benauwdheid (bronchospasme).
• Hart: hartritmestoornissen (atriumfibrilleren); overslaan van het hart (extrasystole).
• Voeding: te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie) in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.

• Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):
• Voeding: te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglycemie).
• Hormonen: verminderde werking van de bijnieren.
• Psychisch: depressie; gedragstoornissen (met name bij kinderen).
• Zenuwstelsel: smaakstoornissen.
• Hart: beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris).
• Bloedvaten: bloeddrukwisselingen.

Als bijwerkingen niet binnen 1-2 weken overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook bij andere klachten of bijwerkingen die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Verlaag nooit zelf de dosering of onderbreek de behandeling niet (ook niet tijdelijk) zonder overleg met uw arts!

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SYMBICORT TURBUHALER 200/6

Bewaren beneden 30°C. Houd de inhalator goed gesloten.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik SYMBICORT Turbuhaler niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' of `EXP' (maand/jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat SYMBICORT Turbuhaler 200/6
• De werkzame bestanddelen zijn: budesonide en formoterolfumaraatdihydraat.
• Het andere bestanddeel is: lactosemonohydraat.
SYMBICORT Turbuhaler 200/6 bevat per vrijgegeven dosis 200 microgram (pg) budesonide en 6 microgram (pg) formoterolfumaraatdihydraat. SYMBICORT Turbuhaler bevat geen CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) en geen PVC (polyvinylchloride).

Hoe ziet SYMBICORT Turbuhaler 200/6 er uit en wat is de inhoud van de verpakking SYMBICORT Turbuhaler 200/6 is een witte poederinhalator voor meervoudig gebruik met een rode draaigreep. De inhalator is gemaakt van verschillende plastic materialen (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PET). Elke verpakking SYMBICORT Turbuhaler bevat 120 inhalaties.

Kenmerken:
SYMBICORT Turbuhaler (zie figuur 5) is een speciaal ontwikkelde witte kunststof poederinhalator voor meervoudig gebruik met een rode draaigreep, waarmee op eenvoudige wijze snel en goed de geneesmiddelen budesonide en formoterol geïnhaleerd kunnen worden. Door krachtig en diep door het mondstuk in te ademen, komen de medicijnen direct in de longen terecht, de plaats waar ze moeten zijn om de klachten te verminderen.

Op het witte. niet draaibare, gedeelte staat vermeld:
• 120 DOSES BUDESONIDE/FORMOTEROL 200/6 ug/DOSE
• Charge nummer `LOT'
• EXP. (maand/jaar)
Draaigreep

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:
AstraZeneca BV,
Postbus 599,
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079-3632222 of bel 0800-SYMBICORT (0800-796242678).

Fabrikant:
AstraZeneca AB, Zweden.

Inschrijving: SYMBICORT Turbuhaler is ingeschreven in het register onder RVG 25887 (SYMBICORT Turbuhaler 200/6).

SYMBICORT Turbuhaler mag alleen op recept door de apotheek worden afgeleverd

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2006

Graag ontvang ik:
0 een gratis Handigrip;
een uitgebreide gebruiksaanwijzing van Turbuhaler, het apparaatje waarmee u SYMBICORT inhaleert.
Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
Tel. nr.:
Handtekening:
Stuur deze bon naar: AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer