BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Sorbisterit, poeder voor orale/rectale suspensie 90 % m/m
calciumpolystyreensulfonaat


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Sorbisterit en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sorbisterit inneemt
3. Hoe wordt Sorbisterit gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sorbisterit
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS SORBISTERIT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Sorbisterit wordt gebruikt voor de behandeling van hyperkaliëmie (verhoogd gehalte aan kalium in het bloed) bij patiënten met nierproblemen en patiënten waarbij dialyse (verwijderen van afvalstoffen uit het bloed) wordt toegepast. Sorbisterit is een kationwisselaar (onoplosbare stof die bepaalde zouten (ionen) afgeeft in ruil voor andere zouten (ionen) die kalium in de darm uitwisselt tegen calcium. Dit resulteert in een verminderde opname van kalium in het bloed.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SORBISTERIT GEBRUIKT
Gebruik Sorbisterit niet
• als uw bloed te weinig kalium bevat, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid
• als uw bloed te veel calcium bevat
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor calciumpolystyreensulfonaat of voor één van de andere bestanddelen van Sorbisterit
• als u aan een bepaalde darmaandoening lijdt die de passage van voedsel door de darm kan belemmeren (obstructieve darmziekte).
• als u lijdt aan verstopping of een complete verstopping van de darm
• gelijktijdige toediening van sorbitol (een laxeermiddel)
• bij pasgeboren baby’s via orale toediening
• bij pasgeboren baby’s met verstopping

Wees extra voorzichtig met Sorbisterit
• bij toediening via de mond. U dient bij inname rechtop te zitten, om inademing van de vloeistof te voorkomen.
• als u last heeft van verstopping (obsipatie), dient u voor gebruik van het geneesmiddel uw arts in te waarschuwen.
• Als u nog andere geneesmiddelen neemt: zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”.
Het gehalte aan zouten (elektrolyten) in uw bloed dient dagelijks gecontroleerd te worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
• geneesmiddelen die de werking van het hart verbeteren, zoals digoxine (hartglycosiden), omdat hun werking kan worden versterkt;
• geneesmiddelen die vocht uit weefsel verwijderen (plasmiddelen) zoals hydrochloorthiazide (thiazidediuretica) of furosemide en torasemide (lisdiuretica);
• sorbitol mag niet worden gebruikt als laxeermiddel, omdat er een risico is op beschadiging van de darm (necrose);
• kalium-houdende geneesmiddelen;
• geneesmiddelen voor de behandeling van brandend maagzuur of laxeermiddelen, zoals magnesiumhydroxide, aluminiumhydroxide of calciumcarbonaat. Deze geneesmiddelen en Sorbisterit moeten met een interval van minimaal 3 uur van el kaar worden ingenomen.
• orale tetracycline, een antibioticum, omdat de werking wordt verminderd door Sorbisterit;
• L-thyroxine: Sorbisterit vermindert de opname en daardoor de werking van L-thyroxine.
U moet L-thyroxine enkele uren na gebruik van Sorbisterit innemen.
• lithium: een antidepressivum, omdat de opname kan worden verminderd door
• bepaalde geneesmiddelen die aangrijpen op de zenuwcellen of zenuwvezels (anticho
linergica) omdat er een verhoogde kans is op bijwerkingen van Sorbisterit op de maag.


Gebruik van Sorbisterit met voedsel en drank
Sorbisterit moet niet worden ingenomen met vruchtensappen (o.a. ananas, grapefruit, sinaasappel, tomaten of druivensap) die veel kalium bevatten, daar deze de werking van Sorbisterit nadelig kunnen beïnvloeden.


Zwangerschap en borstvoeding
Sorbisterit mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tenzij het gebruik door uw arts noodzakelijk wordt gevonden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sorbisterit
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


3. HOE WORDT SORBISTERIT GEBRUIKT
Volg bij het gebruik van Sorbisterit nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De benodigde duur van de behandeling is afhankelijk van de dagelijkse bepalingen van het kalium in uw bloed.
De gebruikelijke dosering is:
Oraal gebruik
• Volwassenen en ouderen:
1 maatlepel (20 g poeder) 1 – 3 maal per dag, geroerd in ongeveer 150 ml vloeistof.
• Kinderen:
0,5 - 1 g poeder per kilogram lichaamsgewicht, geroerd in ongeveer 150 ml vloeistof. De oplossing in tenminste 3 verdeelde doses over een periode van 24 uur innemen.
Geschikte oplosmedia zijn water, thee of frisdranken. Sorbisterit moet met de hoofdmaaltijden worden ingenomen met het lichaam rechtop zittend.

Rectaal gebruik
• Volwassenen en ouderen
Na gebruik van een spoelklysma, worden 2 maatlepels (40 g) gesuspendeerd in 150 ml 5% glucose oplossing en 1 – 3 maal daags via de anus toegediend.
Verblijftijd: 6 uur
• Kinderen
Toediening via de anus kan gegeven worden indien Sorbisterit niet kan worden ingeslikt. De dosering is gelijk aan die bij orale toediening.
Verdunnen op dezelfde manier als reeds beschreven voor gebruik bij volwassenen.
Zes uur na rectale toediening, moet de dikke darm gespoeld worden om de hars te verwijderen. Echter, bij kinderen en pasgeborenen is in het bijzonder zorg vereist bij rectale toediening omdat een te hoge dosering of een onjuiste verdunning kan resulteren in een krachtige inwerking van de hars. Door het risico van bloedingen van het maagdarmkanaal of afsterving (necrose) van de dikke darm wordt bijzondere aandacht gevraagd bij patiënten met een laag lichaamsgewicht in het bijzonder pasgeborenen.
In geval u bemerkt dat Sorbisterit te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat u moet doen als u meer van Sorbisterit heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Sorbisterit heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. In het algemeen kan een overdosis van Sorbisterit leiden tot een verlaagd kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie) met symptomen van krampen, ongemak in de benen wat wordt waargenomen tijdens het stilzitten, extreme lichaamszwakte en een enkele maal verlamming. Abnormale hartslag kan voorkomen. Andere verschijnselen van overdosering kunnen zijn een verhoogde calciumspiegel in het bloed (hypercalciëmie) met symptomen zoals vermoeidheid, spierzwakte, veelvuldig plassen, verstopping (constipatie), abnormale hartslag, nierproblemen of coma. Verder kan een overdosering leiden tot verstopping, verstopte darm en vasthouden van vocht.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sorbisterit in te nemen Vraag uw arts of apotheker om advies.
Neem geen dubbele dosis van Sorbisterit om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Sorbisterit
Dit kan leiden tot een stijging van de hoeveelheid kalium in uw bloed.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Sorbisterit bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Het voorkomen van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:
zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
vaak: bij meer dan 1 op de 100 en bij minder dan 1 op de 10 patiënten
soms: bij meer dan 1 op de 1.000 en bij minder dan 1 op de 100 patiënten
zelden: bij meer dan 1 op de 10.000 en bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten
zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief geïsoleerde meldingen niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
vaak:
• te veel calcium in het bloed
• te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid
• te weinig magnesium in het bloed
• misselijkheid
• braken
soms:
• verstopping
• diarree
• maagzweren
• beschadiging van de darm, wat kan leiden tot darmperforatie
• gebrek aan eetlust
• darmblokkade
zelden:
• volledige verstopping van de darm, resulterend in ernstige gevallen van
- ophoping van de hars in de darm
- ‘indikken’ van de ontlasting na rectale toediening bij kinderen
- ontstaan van klontvorming na orale toediening bij pasgeboren baby’s
• bloedingen uit de anus zijn waargenomen na rectale toediening bij vroeggeborenen en pasgeboren baby’s met een laag lichaamsgewicht.
zeer zelden:
• acute ontsteking van de luchtwegen, gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm,
en/of een bepaalde vorm van longontsteking veroorzaakt door inhalatie van Sorbisterit
Bij oraal gebruik kunt u moeilijkheden hebben bij het slikken van vrij grote hoeveelheden van het opgeloste poeder.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U SORBISTERIT
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. De pot zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Gebruik Sorbisterit niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de pot na ´EXP´. Vervaldatum na eerste opening: 25 dagen
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Sorbisterit
- Het werkzame bestanddeel is calciumpolystyreensulfonaat. 1 g Sorbisterit bevat 759 tot 949 mg calciumpolystyreensulfonaat.
20 g Sorbisterit bevat 15,18 tot 18,98 g calciumpolystyreensulfonaat.
- De andere bestanddelen zijn sucrose en citroenzuur watervrij.
Hoe ziet Sorbisterit er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Sorbisterit is een creme tot lichtbruin fijn poeder en is beschikbaar in een pot van 500 g met een maatlepel.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg v.d.H.,
Duitsland


Meer informatie over dit geneesmiddel is verkrijgbaar bij de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:
Fresenius Medical Care Nederland BV
Vimmerik 22,
5253 CB Nieuwkuijk


Sorbisterit is in het register ingeschreven onder: RVG 10261


Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: In Nederland: Sorbisterit

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2007