Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Sterilon spray, huidspray 1% chloorhexidinedigluconaat

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks blijft het belangrijk om Sterilon spray zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren niet verbeteren na 14 dagen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Sterilon spray en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sterilon spray gebruikt
3. Hoe wordt Sterilon spray gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sterilon spray
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Sterilon spray en waarvoor wordt het gebruikt

Sterilon spray bevat als werkzaam bestanddeel chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexklinedigluconaat is een bacteriedodende stof.

Sterilon spray wordt gebruikt:
voor wond- en huidontsmetting

2. Wat u moet weten voordat u Sterilon spray gebruikt
Gebruik Sterilon spray niet:

• bij overgevoeligheid voor chloorhexidine(digluconaat) of andere bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Sterilon spray in de volgende gevallen
Sterilon spray is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. In geval van contact met ogen of slijmvliezen, direct en grondig met water uitspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Sterilon spray kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het ongeboren kind worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Sterilon spray kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de baby worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard van het product valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of van het gebruik van machines niet te verwachten.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen interacties bekend.

3. Hoe wordt Sterilon spray gebruikt

Ontsmetten van wonden of huid
De spuitbus eerst flink schudden. Dan de verstuiver met de spuitopening op ca. 10 cm afstand van de wond of het te behandelen huidoppervlak gericht houden. Een korte druk op de knop is voldoende. Goed laten drogen en eventueel afdekken (met een pleister of steriel gaasje).

Wat moet u doen als u meer van Sterilon spray heeft gebruikt dan u zou mogen

Na het (moedwillig) innemen van Sterilon spray kunnen ruime hoeveelheden melk worden gegeven. Probeer braken te vermijden en waarschuw direct een arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Sterilon spray bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: irritatie en het overgevoelig worden van de huid voor de inwerking van zonlicht bij daarvoor gevoelige personen. Na herhaald gebruik kunnen overgevoeligheidsreacties en lichte irritatie van de huid voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Sterilon spray

Sterilon spray buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Sterilon spray bewaren in de originele verpakking en niet boven 25 °C. Houder staat onder druk. Beschermen tegen de zon. Ook na gebruik de lege spuitbus niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken tijdens het gebruik. Gebruik Sterilon spray niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Sterilon spray.

Het werkzame bestanddeel is chloorhexidinedigluconaat 10 mg/g (1%)
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn water, alcohol, aceton, gluconolacton (E 575).

Verpakking
Sterilon spray is verkrijgbaar in een spuitbus van 50 gram.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.,
Postbus 721,
2130 AS Hoofddorp.

Fabrikant
InyX Pharma
Cheshire, Verenigd koninkrijk.

In het register ingeschreven onder RVG 02260