Synercid®

Bijsluiter

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan u arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Synercid® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Synercid® gebruikt
3. Hoe wordt Synercid® ingenomen?
4. Mogelijke biwerkingen
5. Hoe wordt Synercid® bewaard?

De werkzame bestanddelen zijn quinupristine en dalfopristine, aanwezig als mesilaatzouten.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn methaansulfonzuur, stikstof , natriumhydroxide en water voor injectie.

Registratiehouder:
Monarch Pharmaceuticals Ireland Limited Alexandra House,
The Sweepstakes Ballsbridge,
Dublin 4,
Ireland
tel. 00 353 (1) 6319131

In het register ingeschreven onder RVG 24810.

1. Wat is Synercid en waarvoor wordt het gebruikt?
Synercid is verkrijgbaar in steriele flacons van 500 mg of van 600 mg met een éénmalige dosis.
Iedere flacon Synercid 500 mg bevat 150 mg quinupristine en 350 mg dalfopristine. Iedere flacon is afzonderlijk verpakt in een kartonnen doosje.
Iedere flacon Synercid 600 mg bevat 180 mg quinupristine en 420 mg dalfopristine. Iedere flacon is afzonderlijk verpakt in een kartonnen doosje.
Synercid behoort tot de groep van de antibiotica.. Antibiotica worden gebruikt om infecties te behandelen.
Synercid moet via een centrale veneuze catheter in een 5% glucoseoplossing worden toegediend in 60 minuten. Het is erg belangrijk om de instructies voor verdunning aandachtig door te lezen voordat het middel gebruikt wordt.
Synercid wordt gebruikt om een in het ziekenhuis ontstane longontsteking te behandelen, infecties van de huid of juist onder de huid of infecties veroorzaakt door een bacterie die E. faecium wordt genoemd en die niet kan worden behandeld met vancomycine.

Uw arts kan u informeren over de reden waarom u Synercid gebruikt.

2. Wat u moet weten voordat u Synercid gebruikt
Gebruik Synercid niet
Bij overgevoeligheid voor quinupristine, dalfopristine of vergelijkbare antibiotica (bijvoorbeeld pristinamycine en virginiamycine) moet Synercid niet worden gebruikt. Wanneer u lijdt aan een ernstige leverbeschadiging mag u Synercid niet gebruiken. Synercid mag u ook niet gebruiken als uw bilirubine (een afbraakproduct van hemoglobine) spiegels aanmerkelijk verhoogd zijn.

Gebruik van Synercid in combinatie met andere geneesmiddelen
Synercid moet niet worden gebruikt in combinatie met bepaalde geneesmiddelen, waaronder ergotamine-achtige stoffen (middelen tegen migraine), terfenadine, astemizol (middelen tegen allergische aandoeningen), cisapride (middel tegen een maagaandoening), disopyramide, kinidine (middelen tegen een ritmestoornis van het hart) en lidocaine (lokaal pijstillend middel).

Bij gebruik van Synercid kan het nodig zijn van bepaalde geneesmiddelen de dosering aan te passen. Informeer uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Synercid mag alleen worden toegediend via een langzaam infuus.

Wees extra voorzichtig met Synercid
Bij bepaalde patiënten moet Synercid met bijzondere voorzorgen worden gegeven. Synercid is niet geschikt voor iedere patiënt. Informeer uw arts indien:
* U zwanger bent of borstvoeding geeft of zwanger zou kunnen zijn.
* U jonger bent dan 18 jaar.
* U een verminderde leverfunctie heeft.
Informeer uw arts als u bepaalde hartproblemen heeft die kunnen leiden tot hartritmestoornissen, uw arts moet in dat geval Synercid extra voorzichtig toepassen.

Informeer uw arts of de verpleegkundige indien u gewrichts- of spierpijn krijgt. Het kan nodig zijn om de behandeling met Synercid opnieuw te bekijken.
Nieuwe infecties kunnen optreden tijdens de behandeling met Synercid. Als dit gebeurt, zou uw arts u andere antibiotica kunnen voorschrijven of andere antibiotica kunnen geven in aanvulling op Synercid.

Informeer uw arts of de verpleegkundige indien u opmerkt dat u geelzucht heeft (een gele verkleuring van de huid), zodat zij dit in de gaten kunnen houden en kunnen beslissen of de Synercid behandeling moet worden voortgezet.
Indien u behandeld wordt met Synercid en gelijktijdig één van de volgende geneesmiddelen gebruikt zal er speciale aandacht worden besteed aan eventuele wisselwerkingen tussen de geneesmiddelen: nifedipine (middel tegen een verhoogde bloeddruk), midazolam (slaapmiddel), ciclosporine en tacrolimus (middelen die een afweerreactie tegengaan) en paracetamol (pijnstiller).
Wanneer u behandeld wordt met Synercid en gelijktijdig een geneesmiddel gebruikt waarvan bekend is dat het een werking kan hebben op het hartritme (middelen tegen hartritmestoomissen, middelen met een werking op het centraal zenuwstelsel, sommige antibiotica en sommige middelen tegen allergie) moet Synercid met voorzichtigheid gegeven worden.

3. Hoe wordt Synercid toegepast?
Synercid moet voor gebruik worden verdund met een glucose oplossing. Het wordt gewoonlijk langzaam toegediend via een catheter in een grote ader. De infusie duurt een uur. Na de infusie wordt er nog wat glucose oplossing via de ader toegediend, om eventuele irritatie veroorzaakt door Synercid te verminderen.
De hoeveelheid Synercid hangt af van uw gewicht en het type infectie waarvoor u behandeld wordt. Gewoonlijk is de dosering 7,5 mg/kg lichaamsgewicht. In de meeste gevallen krijgt u drie infusies per dag, gedurende 7 tot 10 dagen of langer als uw arts dat beslist.
Andere geneesmiddelen zouden via dezelfde catheter kunnen worden toegediend als Synercid. In dit geval zal de arts of de verpleegkundige zich er van overtuigen dat de geneesmiddelen verenigbaar zijn met Synercid.

Wat te doen als meer is toegediend dan is voorgeschreven
In het onwaarschijnlijke geval dat u per ongeluk te veel Synercid heeft toegediend gekregen zal het behandelend team u intensief bewaken.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Synercid bijwerkingen veroorzaken.

Aandoeningen van het bloed en het lymfatische systeem
* Veranderingen in het bloedbeeld, waaronder verhoging of verlaging van de rode of witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (die belangrijk zijn voor de stolling).
* Er kunnen ook veranderingen optreden in andere bloedbepalingen, waaronder leverenzymen en de galkleurstof die geelzucht veroorzaakt. Uw arts zal dit in de gaten houden.

Aandoeningen van het zenuwstelsel
Bijwerking die vaak voorkomt:
* Hoofdpijn

Bijwerkingen die zelden voorkomen:
* Verkeerde gevoelswaarneming prikkelingen
* Verwarring, angst
* Duizeligheid
* Slapeloosheid
* Gebrek aan eetlust

Aandoeningen van het hart en de bloedvaten
Bijwerkingen die zelden voorkomen:
* Ontsteking of verstopping van de aders.
* Hartkloppingen, versnelde hartslag, lage bloeddruk

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas en het mediastinum Bijwerkingen die zelden voorkomen:
* Bemoeilijkte ademhaling
* Vocht in de longen

Aandoeningen van het maagdarmstelsel
Bijwerkingen die vaak voorkomen:
Misselijkheid en overgeven
* Diarree

Bijwerkingen die zelden voorkomen:
* Ontsteking van de alvleesklier
* Obstipatie
* Ernstige diarree, soms met bloed in de ontlasting
* Buikpijn
* Gestoorde spijsvertering
* Bloed in urine

Aandoeningen van huid of onderhuid
* Jeuk en huiduitslag.
Deze bijwerkingen komen vaak voor
* Ontsteking van de huid.
Deze bijwerking komt zelden voor

Aandoeningen van het skeletspierstelsel, bindweefsel en botten
Bijwerkingen die vaak voorkomen:
* Gewrichts- of spierpijn.

Bijwerkingen die zelden voorkomen:
* Spierzwakte, stijve spieren, beenkrampen
* Rugpijn
* Jicht

Aandoeningen van de lever of gal
* Ontsteking van de lever.
Deze bijwerking komt zelden voor
* Gele huid (geelzucht)

Algemene aandoeningen en stoornissen op de plaats van toediening
Bijwerkingen die vaak voorkomen:
* Ontsteking met zwelling, pijn en verstopping van de ader die wordt gebruikt voor de toediening van Synercid
* Pijn of bloeding op de plaats van de injectie
* Algemene lichaamszwakte
Bijwerkingen die zelden voorkomen:
* Koorts, pijn in de mond
* Longontsteking en andere infecties (bijvoorbeeld schimmelinfectie en ontsteking in de mond, vaginale infectie of urineweginfectie)
* Keelpijn
* Zweten
* Opgezwollen handen en voeten
* Bultjes en andere overgevoeligheidsreacties
* Pijn op de borst
* Opvliegers
* Bloeding op de plaats van injectie

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of de verpleegkundige.

5. Hoe wordt Synercid bewaard?
De apotheek van het ziekenhuis zorgt voor de juiste bewaring van Synercid, dat wil zeggen:
* Ongeopende Synercid flacons worden in de koelkast bewaard bij 2-8 °C, buiten bereik en zicht van kinderen.
* Indien Synercid verdund is voor infusie wordt het gewoonlijk binnen 5 uur gebruikt als het beneden 25 °C wordt bewaard en binnen 24 uur als het in de koelkast (2-8 °C) wordt bewaard.
* Synercid mag niet worden bevroren.

Uiterste gebruiksdatum
Synercid moet: niet gebruikt. warden na de: uiterste gebruiksdatum. Dit, wordt. door uw arts of verpleegkundige gecontroleerd die het infuus toedient of door de. apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd 21 februari 2005.