BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

TAFLOTAN 15 microgram/ml, oogdruppels, oplossing, verpakking voor eenmalig gebruik
Tafluprost

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is TAFLOTAN en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u TAFLOTAN gebruikt
3. Hoe wordt TAFLOTAN gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TAFLOTAN
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS TAFLOTAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Wat voor een soort geneesmiddel is het en hoe werkt het
TAFLOTAN oogdruppels bevatten tafluprost en behoren tot een groep geneesmiddelen die prostaglandines worden genoemd. TAFLOTAN verlaagt de druk in het oog. Het wordt gebruikt als de druk in het oog te hoog is.

Waar is uw geneesmiddel voor

TAFLOTAN wordt gebruikt om een type glaucoom te behandelen dat openhoekglaucoom wordt genoemd en ook een aandoening die bekend staat als oculaire hypertensie. Beide aandoeningen worden toegeschreven aan een toename van de druk binnen in het oog en kunnen uiteindelijk het gezichtsvermogen aantasten.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TAFLOTAN GEBRUIKT
Gebruik TAFLOTAN niet

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor tafluprost of voor één van de andere bestanddelen van TAFLOTAN (zie rubriek 6. Aanvullende informatie).

Wees extra voorzichtig met TAFLOTAN
Let erop dat TAFLOTAN de volgende effecten kan hebben en dat sommige van deze effecten blijvend kunnen zijn:

• TAFLOTAN kan de lengte, dikte en/of aantal van uw wimperhaartjes doen toenemen, de kleur van uw wimperhaartjes veranderen en kan ongebruikelijke haargroei op uw oogleden veroorzaken.

• TAFLOTAN kan donkere verkleuring van de huid rond de ogen veroorzaken. Veeg alle gemorste druppels van de huid af. Dit zal het risico op donkerverkleuren van de huid verminderen.

• TAFLOTAN kan de kleur van uw iris (het gekleurde deel van uw oog) veranderen.
Als
TAFLOTAN slechts in één oog wordt gebruikt, kan de kleur van het behandelde oog blijvend anders worden dan de kleur van het andere oog.

Vertel uw arts
• als u nierproblemen heeft
• als u leverproblemen heeft
• als u astma heeft
• als u andere oogziekten heeft.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Als u andere geneesmiddelen in het oog gebruikt, wacht dan tenminste 5 minuten tussen het toedienen van TAFLOTAN en de andere geneesmiddelen.
Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger kunt worden moet u een effectieve methode van geboortebeperking gebruiken gedurende de behandeling met TAFLOTAN. Gebruik TAFLOTAN niet als u zwanger bent. U mag TAFLOTAN niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Kinderen en adolescenten
TAFLOTAN wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten onder 18 jaar wegens gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

TAFLOTAN heeft geen invloed op het vermogen om een voertuig te besturen en machines te gebruiken. Het kan zijn dat u een poosje wazig ziet direct na het indruppelen van TAFLOTAN in uw oog. Bestuur dan geen voertuig en gebruik geen machines of gereedschappen totdat uw zicht weer helder is.

3. HOE WORDT TAFLOTAN GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van TAFLOTAN nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 druppel TAFLOTAN in het oog, eenmaal daags 's avonds. Breng niet meer druppels in of gebruik het niet vaker dan uw arts u gezegd heeft. Dat kan TAFLOTAN minder werkzaam maken.

Gebruik TAFLOTAN alleen in beide ogen als uw arts u dat gezegd heeft.

Alleen voor gebruik als oogdruppels.
Niet innemen.

Instructies voor gebruik:
Als u met een nieuwe folieverpakking begint:

Gebruik de verpakkingen voor eenmalig gebruik niet als de folieverpakking is verbroken. Open de folieverpakking langs de stippellijn.
Wanneer u de folieverpakking opent schrijf dan de datum in de ruimte die daarvoor bestemd is op de folieverpakking.

Iedere keer als u TAFLOTAN gebruikt:
1. Was uw handen.
2. Neem de strip verpakkingen voor eenmalig gebruik uit de folieverpakking.
3. Trek één verpakking voor eenmalig gebruik van de strip.
4. Stop de strip met de overgebleven flacons terug in de folieverpakking en vouw de opening dicht om de folieverpakking te sluiten.
5. Controleer dat de oplossing onderin de verpakking voor eenmalig gebruik is.
6. Draai het tabje om de verpakking voor eenmalig gebruik te openen.
7. Houd uw hoofd achterover.
8. Houd de tip van de verpakking voor eenmalig gebruik dichtbij uw oog.
9. Trek het onderste ooglid naar beneden en kijk omhoog.
10. Knijp zachtjes in de verpakking en laat een druppel vallen in het zakje tussen het onderste ooglid en het oog.
11. Sluit het oog even en druk op de binnenste hoek van het oog met uw vinger gedurende ongeveer een minuut. Dit voorkomt dat de oogdruppel wegloopt in de traanbuis.
12. Veeg alle gemorste druppels af van de huid rond het oog.

Als de druppel naast uw oog valt, probeer het dan opnieuw.
Als uw arts u verteld heeft de druppels in beide ogen te gebruiken herhaal dan de stappen 7 t/m 12 voor het andere oog. De inhoud van de verpakking voor eenmalig gebruik is voldoende voor beide ogen. De geopende verpakking voor eenmalig gebruik met de daarin overgebleven oplossing meteen na gebruik weggooien.

Als u andere geneesmiddel in het oog gebruikt laat dan tenminste 5 minuten tussen het inbrengen van TAFLOTAN en het andere geneesmiddel.

Wat u moet doen als u meer van TAFLOTAN heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u meer heeft gebruikt dan u zou mogen, is het onwaarschijnlijk dat dit u enige schade zou veroorzaken. Breng uw volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip.
Als het geneesmiddel per ongeluk wordt ingeslikt, raadpleeg dan uw arts voor advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TAFLOTAN te gebruiken

Wanneer u bent vergeten TAFLOTAN te gebruiken, gebruik dan een enkele druppel zodra u het zich herinnert en ga dan door met uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van TAFLOTAN

Stop niet met het gebruik van TAFLOTAN zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het gebruik van TAFLOTAN zal de druk in het oog weer toenemen. Dit kan een blijvende beschadiging van uw oog veroorzaken.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan TAFLOTAN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meeste bijwerkingen zijn niet ernstig.

Zeer vaak optredende bijwerkingen
De volgende bijwerkingen kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden:
Ogen:
• Roodheid van het oog

Vaak optredende bijwerkingen
De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij minder dan 1 op de 10 maar bij meer dan 1 op de 100 personen:
Ogen:
• Jeuken van het oog
• Irritatie in het oog
• Pijn aan het oog
• Droge ogen
• Gevoeligheid voor licht
• Wazig zien
• Veranderingen in lengte, dikte en aantal wimperhaartjes
• Verkleuring van de wimpers
• Gevoel van vuiltje in het oog
• Waterige ogen
• Afscheiding in het oog
• Dikke oogleden
• Roodheid van de oogleden
• Verandering van kleur van de huid rond de ogen
• Verandering van kleur van de iris (kan blijvend zijn)
• Minder scherp kunnen zien

Zenuwstelsel:
• Hoofdpijn

Soms optredende bijwerkingen
De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij minder dan 1 op de 100 maar bij meer dan 1 op de 1000 personen:
Ogen:
• Vermoeide ogen
• Ongemakkelijk gevoel in het oog
• Ander gevoel in het oog
• Zwellen van de oppervlaktemembranen van het oog
• Ontsteking van de oogleden
• Follikels in de oppervlaktemembranen van het oog
• Allergische ontsteking of kleine vlekachtige ontstekingsgebieden op het oog
• Tekenen van ontsteking in het oog
• Pigmentatie van de oppervlaktemembranen van het oog.

Huid:
• Ongebruikelijke haargroei op de oogleden

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TAFLOTAN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik TAFLOTAN niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking voor eenmalig gebruik, op de folieverpakking en op de buitendoos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar de ongeopende folieverpakkingen in de koelkast (2 °C - 8 °C). Open de folieverpakking niet totdat u met de oogdruppels moet beginnen omdat ongebruikte verpakkingen voor eenmalig gebruik in een open folieverpakking 28 dagen na de eerste opening van de folieverpakking weggegooid moeten worden.
Na het openen van de folieverpakking:
• De verpakkingen voor eenmalig gebruik in de oorspronkelijke folieverpakking bewaren
• Bewaren beneden 25 °C
• Ongebruikte verpakkingen voor eenmalig gebruik 28 dagen na het openen van de folieverpakking weggooien
• Een geopende verpakking voor eenmalig gebruik met de daarin overgebleven oplossing direct weg na gebruik weggooien.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat TAFLOTAN

- Het werkzame bestanddeel is tafluprost.
1 ml oplossing bevat 15 microgram tafluprost.

Een verpakking voor eenmalig gebruik (0,3 ml) bevat 4,5 microgram tafluprost.
- De andere bestanddelen zijn glycerol, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumedetaat, polysorbaat 80 en water voor injectie. Zoutzuur en/of natriumhydroxide worden toegevoegd om de pH aan te passen.

Hoe ziet TAFLOTAN er uit en wat is de inhoud van de verpakking

TAFLOTAN is een heldere, kleurloze vloeistof (oplossing) die geleverd wordt in plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik en 0,3 ml oplossing bevatten. Tien verpakkingen voor eenmalig gebruik worden geleverd in een folieverpakking. TAFLOTAN wordt geleverd in doosjes die 30 of
90 verpakkingen voor eenmalig gebruik bevatten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere FINLAND

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 103823

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Italië, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden
TAFLOTAN

Duitsland, Oostenrijk
TAFLOTAN sine

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2009.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).