BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Tamsin 0,4 mg, capsules met verlengde afgifte
(tamsulosinehydrochloride)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Tamsin 0,4 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Tamsin 0,4 mg inneemt
3. Hoe wordt Tamsin 0,4 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsin 0,4 mg
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS TAMSIN 0,4 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Tamsulosinehydrochloride, de werkzame stof in Tamsin 0,4 mg, behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn onder de naam alfa1A-adrenoceptor blokkers.
Tamsin 0,4 mg kan worden gebruikt voor de behandeling van symptomen ten gevolge van prostaathyperplasie (BPH) bij mannen. De klachten zijn vaak naar het toilet moeten om te plassen, meerdere malen ‘s nachts op moeten om te plassen, moeite hebben met het begin van het plassen en het gevoel dat uw blaas niet helemaal leeg is. Tamsulosin werkt doordat het zorgt dat de spieren in de blaas en prostaatklier zich ontspannen waardoor het makkelijker wordt om te plassen.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TAMSIN 0,4 MG INNEEMT

Neem Tamsin 0,4 mg niet in
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor tamsulosinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen
- indien u een ernstige leverfunctiestoornis heeft
- indien u ooit bent flauwgevallen of zich duizelig heeft gevoeld bij plotseling rechtop gaan zitten of staan (orthostatische hypotensie).

Wees extra voorzichtig met Tamsin 0,4 mg
- als u flauw valt of zich duizelig of zwak voelt nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen. U
moet gaan zitten of liggen totdat u zich beter voelt.
- Indien u een ernstige nierziekte heeft. Vertel het aan uw arts als dit voor u geldt.
- Als u een oogoperatie ondergaat wegens troebeling van de lens (cataract, staar). Vertel dan aan uw oogarts dat u tamsulosinehydrochloride gebruikt of voorheen heeft gebruikt. De specialist kan dan voorzorgsmaatregelen nemen betreffende de geneesmiddelen en operatietechnieken die worden gebruikt.
Overleg met uw arts of u al dan niet het gebruik van dit geneesmiddel moet uitstellen of moet staken bij een operatie wegens troebeling van de lens.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts wanneer u al een van de volgende geneesmiddelen gebruikt die een wisselwerking kunnen aangaan met uw geneesmiddel:
- ontstekingsremmende geneesmiddelen, zoals diclofenac.
- geneesmiddelen om het bloed te verdunnen, zoals warfarine.
- geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen.
Wanneer u een operatie moet ondergaan (inclusief een operatie aan uw tanden of kiezen) waarvoor een verdovingsmiddel nodig is, vertel uw arts (of tandarts) dan dat u dit geneesmiddel inneemt.
Vertel uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is mogelijk dat u zich door Tamsin 0,4 mg duizelig of zwak voelt. Als u dit merkt, mag u niet autorijden of machines gebruiken totdat de verschijnselen zijn verdwenen.


3. HOE WORDT TAMSIN 0,4 MG INGENOMEN
Volg bij inname van Tamsin 0,4 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is één capsule per dag, ingenomen na het ontbijt of de eerste maaltijd van de dag. Slik de capsule heel door, met een glas water. Breek de capsule niet en kauw er niet op.
Uw arts kan het nodig vinden om u van tijd tot tijd te onderzoeken als u dit geneesmiddel gebruikt.


Wat u moet doen als u meer van Tamsin 0,4 mg heeft ingenomen dan u zou mogen
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling van een ziekenhuis. Neem het doosje en capsules die over zijn mee zodat uw arts kan zien wat u heeft ingenomen.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tamsin 0,4 mg in te nemen.
Wanneer u bent vergeten Tamsin 0,4 mg in te nemen op het juiste tijdstip neem de capsule dan in zodra u het zich herinnert en ga dan verder als eerst. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Tamsin 0,4 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld. Raadpleeg uw arts onmiddellijk indien deze bijwerkingen optreden:
- Angio-oedeem (zwelling van het gezicht, keel of tong, heeft te maken met allergie)
- Priapisme (blijvende, pijnlijke, onvrijwillige erectie)

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld. Raadpleeg uw arts als een van deze bijwerkingen problematisch wordt:

Vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij maximaal 1 op de 10 mensen)
Duizeligheid, in het bijzonder wanneer u omhoogkomt uit een stoel of bed. Wanneer u een licht gevoel in het hoofd begint te krijgen of zich duizelig gaat voelen, ga dan zitten of liggen totdat u zich beter voelt.

Soms voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 100 mensen)
Abnormale ejaculatie (d.w.z. minder, of geen zichtbaar, zaad geloosd), zwakte, hoofdpijn, loopneus of verstopte neus, snelle hartslag, maag-darm verschijnselen zoals misselijkheid en braken (ziek zijn of ziek voelen), diarree of obstipatie en huidreacties zoals huiduitslag, jeuk, rode huid en plaatselijke zwelling van de huid.

Zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 1000 mensen) Flauwvallen.
Als u een oogoperatie ondergaat wegens troebeling van de lens (cataract, staar) en reeds tamsulosinehydrochloride gebruikt of voorheen heeft gebruikt kan de pupil moeizaam verwijden en de iris (het gekleurde deel van het oog) kan tijdens de ingreep slap worden. Dit gebeurt uitsluitend tijdens de operatie en het is belangrijk dat de specialist zich van deze mogelijkheid bewust is, omdat het nodig kan zijn de operatie op een andere manier uit te voeren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U TAMSIN 0,4 MG
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik Tamsin 0,4 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Tamsin 0,4 mg
- Het werkzame bestanddeel is tamsulosinehydrochloride. Elke capsule met verlengde afgifte bevat 400 microgram tamsulosinehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn:
Capsulevulling: Microkristallijne cellulose (E460), methacrylzuur - ethylacrylaatcopolymeer 1:1 (inclusief: polysorbaat 80, natriumlaurylsulfaat), talk, triethylcitraat, calciumstearaat
Omhulsel van capsule: Geel ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), gelatine
Hoe ziet Tamsin 0,4 mg er uit en de inhoud van de verpakking
De capsules zijn ondoorzichtig, en bruin met vaalgeel van kleur. Iedere capsule is gevuld met witte tot gebroken witte korreltjes.
De capsules zijn beschikbaar in stripverpakkingen van 10, 20, 30, 50, 90 en 100.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten hoeven in de handel te worden gebracht


In het register ingeschreven onder RVG 32967 (Tamsin 0,4 mg)


Registratiehouder
Arrow Generics Limited, Unit 2,
Eastman Way, Stevenage,
Hertfordshire, SG1 4SZ,
Verenigd Koninkrijk


Fabrikant
Gedeon Richter Limited,
1103 Budapest,
Gyömrõi út 19-21,
Hongarije


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2008.