BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK
tamsulosine hydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Tamsulosine HCl retard en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Tamsulosine HCl retard gebruikt
3. Hoe wordt Tamsulosine HCl retard gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsulosine HCl 0,4 mg retard Katwijk.
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tamsulosine HCl retard wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van klachten aan de lagere urinewegen die voorkomen bij goedaardige prostaatvergroting. De klachten zijn o.a. moeilijk kunnen plassen (ook ’s nachts), na het plassen nog steeds aandrang hebben en nadruppelen.

Het werkzame bestanddeel van Tamsulosine HCl retard is tamsulosine. Tamsulosine is een zogenaamde alpha 1-receptor blokker die de samentrekking van de spieren in de prostaat en plasbuis vermindert. Hierdoor zal de urine gemakkelijker door de plasbuis vloeien en wordt het plassen vereenvoudigd.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK GEBRUIKT
Gebruik Tamsulosine HCl retard niet:

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor tamsulosine of voor één van de andere bestanddelen van Tamsulosine HCl 0,4 mg retard Katwijk.

- als u lijdt aan bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)

- als u lijdt aan een ernstige leverfunctiestoornis.

Wees extra voorzichtig met Tamsulosine HCl 0,4 mg retard Katwijk
- als u lijdt aan orthostatische hypotensie (duizeligheid veroorzaakt door lage bloeddruk na gaan zitten of opstaan uit liggende positie)
- als u als u andere geneesmiddelen uit dezelfde klasse( alpha 1-receptor blokkers) gebruikt
- als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft
- Als u een oogoperatie ondergaat wegens vertroebeling van de lens(cataract,staar).

Vertel uw arts
dat u tamsulosine 0,4 mg gebruikt of voorheen hebt gebruikt. De oogarts kan daarmee den rekening houden tijdens de operatie en met de geneesmiddelen die hij voor u wil gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of kruidengeneesmiddelen. Gelijktijdig gebruik van tamsulosine met andere alpha 1-receptor blokkers (prazosine, alfuzosine) kan mogelijk lage bloeddruk veroorzaken.

Gebruik van Tamsulosine HCl retard met voedsel en drank

Tamsulosine dient ingenomen te worden na ontbijt of de eerste maaltijd van de dag met een glas water.

Zwangerschap en borstvoeding
Tamsulosine HCl retard is alleen bedoeld voor gebruik door mannen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van tamsulosine op de rijvaardigheid en het vermogen om machine te gebruiken. Patiënten dienen er echter rekening mee te houden dat tamsulosine duizeligheid kan veroorzaken.

3. HOE WORDT TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Tamsulosine HCl retard nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is 1 capsule per dag.

Tamsulosine HCl retard dient ingenomen te worden na het ontbijt of na de eerste maaltijd van de dag met een glas water.
De capsule dient heel doorgeslikt te worden terwijl u staat of zit (u mag niet liggen). De capsule mag niet fijngemaakt of gekauwd worden omdat dit de vertraagde afgifte van het werkzame bestanddeel zal beïnvloeden. De capsule kan echter, geopend worden en de gehele inhoud kan doorgeslikt worden zonder kauwen.

Als u merkt dat Tamsulosine HCl retard te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Tamsulosine HCl retard heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Tamsulosine HCl retard heeft ingenomen, neem dan onmiddelijk contact op met uw arts of een ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tamsulosine HCl retard te gebruiken

Wanneer u het geneesmiddel bent vergeten in te nemen na het ontbijt, kunt u alsnog deze later op de dag innemen. U dient de dosis over te slaan als u deze blijft vergeten tot de volgende dag.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Tamsulosine HCl retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): duizeligheid

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): hoofdpijn, hartkloppingen (palpitaties), duizeligheid vooral bij het zitten en opstaan vanuit liggende positie, loopneus (rhinitis), maagdarm problemen (constipatie, diarree, misselijkheid, overgeven), allergische reacties (huiduitslag, jeuk, urticaria), abnormale zaadlozing, zwakheid

Zelden (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): flauwvallen, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10 000 patiënten): aanhoudende en pijnlijke erectie (priapisme)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik tamsulosine niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op het etiket.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Tamsulosine HCl 0,4 mg retard Katwijk

- Het werkzame bestanddeel is tamsolusine hydrochloride. Iedere capsule met gereguleerde afgifte bevat 0,4 mg tamsulosine hydrochloride.

- De andere bestanddelen zijn:
Capsule inhoud: natrium alginaat, methylacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer 1:1, glyceroldibehenaat, maltodextrine, natrium laurylsulfaat, macrogol 6000, polysorbaat 80, natriumhydroxide, simeticon emulsie (simeticon, methylcellulose, sorbine zuur), colloïdaal silicium anhydraat,
Capsulewand: gelatine, rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

In het register ingeschreven onder RVG 33595.

Hoe ziet Tamsulosine HCl retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Oranje nr. 2 gelatine capsules met wit tot geelachtige granules.
Tamsulosine HCl retard is geregistreerd in verpakkingen met 30 en 100 capsules. Niet alle verpakkingen zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning
Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden

Fabrikant
Katwijk Farma BV
Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2008.