Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker
Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy, capsules met verlengde afgifte 0,4 mg Tamsulosinehydrochloride

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat moet u weten voordat u Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy inneemt
3. Hoe wordt Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS TAMSULOSINE HCl 0,4 RANBAXY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het actieve bestanddeel van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy is tamsulosine.
Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy is een type geneesmiddel genaamd alfa 1 blokker (a1- blokker).
Het vermindert de samentrekking van de spieren in de prostaat en urethra (plasbuis).

Tamsulosine wordt gebruikt voor de behandeling van klachten die voorkomen bij prostaatvergroting, als gevolg van een ziekte benigne prostaat hyperplasie (BPH) genoemd. De klachten zijn onder andere moeilijkheden om te beginnen met plassen, vaak moeten plassen, na het plassen nog steeds aandrang hebben en ’s nachts moeten opstaan om te plassen.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U TAMSULOSINE HCL 0,4 RANBAXY INNEEMT
Neem Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy niet in:

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor tamsulosinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy. Overgevoeligheid kan zich uiten door een plotselinge zwelling van het gezicht, lippen, tong, ledematen en keel waarschijnlijk vergezeld van slik- en/of
ademhalingsmoeilijkheden (angio-oedeem).
* als u in het verleden last heeft gehad van angio-oedeem tijdens het gebruik van tamsulosine
* als u in het verleden last heeft gehad van orthostatisch hypotensie: lage bloeddruk (leidend tot duizeligheid en zwakheid) bij het opstaan uit een zittende of liggende houding
* als u lijdt aan een ernstige leverfunctiestoornis

Wees extra voorzichtig met Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy
Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft (creatinineklaring is minder dan 10 ml/min). Als dit het geval is, overleg dit met uw arts of apotheker voordat u start met de behandeling met Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy.
Net als andere geneesmiddelen van dit type (a1 blokkers) kan Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy de bloeddruk verlagen in sommige patiënten. Dit kan soms tot flauwvallen leiden.
Wanneer u zich zwak of duizelig gaat voelen, moet u onmiddellijk gaan zitten of liggen totdat het over is.
Als u een staaroperatie ondergaat (wegens vertroebeling van de ooglens), informeer dan uw oogarts dat u Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy gebruikt (of recent heeft gebruikt) voordat u wordt geopereerd (zie sectie 4). Uw arts zal u adviseren of u het geneesmiddel kunt blijven gebruiken tot aan uw operatie.

Let op
Voordat u begint met de behandeling met Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy dient u eerst door uw arts onderzocht te worden om de diagnose te bevestigen en om andere ziektes uit te sluiten die dezelfde klachten kunnen veroorzaken maar een andere behandeling vereisen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Het is vooral belangrijk om aan te geven of u ook geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk gebruikt, met name geneesmiddelen vergelijkbaar met tamsulosine (alfa blokkers). Het effect van deze middelen op uw lichaam kan worden versterkt door tamsulosine, waardoor een ongewenste daling van de bloeddruk kan optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing omdat Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy alleen bedoeld is voor gebruik door mannen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy kan soms leiden tot flauwvallen of klachten veroorzaken zoals duizeligheid, slaperigheid of wazig zien. Als u last heeft van één van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy
Allergische reacties kunnen het gevolg zijn van de kleurstoffen die in dit geneesmiddel zijn gebruikt: Zonnegeel (E110), azorubine (E122) en ponceau 4R (E124).

3. HOE WORDT TAMSULOSINE HCl 0,4 RANBAXY INGENOMEN

Dosering
Volg bij het gebruik van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering bedraagt 1 capsule per dag, in te nemen na het ontbijt of na de eerste maaltijd van elke dag.

Wijze van gebruik en toedieningsweg Oraal in te nemen.

U dient de capsule in zijn geheel door te slikken met een glas water en de capsule mag NIET gekauwd of fijngemaakt worden.
U wordt geadviseerd om het medicijn in te nemen terwijl u staat of zit, en NIET wanneer u ligt.

Tamsulosine HCL 0,4 Ranbaxy moet volgens de instructies van uw arts worden ingenomen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u meer van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy heeft ingenomen dan u zou mogen.

Als u teveel capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Door de wijze waarop dit geneesmiddel werkt kan bij het innemen van teveel tamsulosine uw bloeddruk worden beïnvloedt.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy in te nemen

U mag uw capsule alsnog dezelfde dag op een later tijdstip na wat voedsel innemen als u uw capsule bent vergeten in te nemen. Als u een dag gemist heeft, ga dan de volgende dag verder met uw normale doseringsschema. Neem GEEN twee capsules tegelijk in om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy

Wanneer de behandeling eerder wordt gestopt dan aanbevolen, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Gebruik Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy daarom voor de duur van de behandeling zoals geadviseerd door uw arts, ook wanneer uw klachten zijn verdwenen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (minder dan 1 op 10, meer dan 1 op 100 (1-10%)):
* duizeligheid, vooral bij rechtop gaan zitten of opstaan.

Soms (meer dan 1 op 1000, minder dan 1 op 100 (0,1-1%)):
* hoofdpijn
* palpitaties (het hart klopt sneller dan gebruikelijk en dit is ook merkbaar)
* bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid
* lopende of verstopte neus (rhinitis)
* diarree
* misselijkheid en braken
* obstipatie (verstopping)
* zwak gevoel (asthenie)
* huiduitslag
* jeuk en galbulten (urticaria)
* abnormale zaadlozing. Dit laatste betekent dat het zaad niet via de plasbuis
naar buiten gaat, maar juist naar binnen de blaas in. Dit kan overigens geen
kwaad.

Zelden (meer dan 1 op 10.000, minder dan 1 op 1000 (0,01-0,1%)):
* flauwtes en plotselinge lokale vochtophoping in de zachte weefsels van het lichaam (bijvoorbeeld keel of tong)
* ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Zeer zelden (minder dan 1 op 10,000 (<0,01%)):
* priapisme (een langdurige, pijnlijke, ongewenste erectie die onmiddellijke behandeling door een arts noodzakelijk maakt).
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als dit gebeurt.
Als u een staaroperatie ondergaat (wegens vertroebeling van de ooglens), is het belangrijk dat u uw arts informeert dat u Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy gebruikt (of recent heeft gebruikt) voordat u wordt geopereerd. Uw arts kan dan de juiste stappen nemen om het oogprobleem “slappe iris syndroom” tijdens de operatie te voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TAMSULOSINE HCl 0,4 RANBAXY

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy
Het werkzame bestanddeel is tamsulosinehydrochloride. Eén capsule met verlengde afgifte bevat 400 microgram tamsulosinehydrochloride.
De andere bestanddelen zijn: capsule inhoud: microkristallijne cellulose PH101, magnesiumstearaat, methylacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1), natriumhydroxide, triacetine, titaandioxide (E171), gezuiverde talk.
De onderste capsulehelft (romp) bestaat uit: gelatine, zonnegeel (E110), ponceau 4R (E124), chinoline geel (E104), briljant blauw (E133), titaandioxide (E171).
De bovenste capsulehelft (kapje) bestaat uit: gelatine, geel ijzer oxide (E172), briljant blauw (E133), azorubine (E122), titaandioxide (E171).
Drukinkt: geactiveerde kool, schellak.

Hoe ziet Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tamsulosine HCl 0,4 Ranbaxy, capsules met verlengde afgifte 0,4 mg hebben een bruin kapje /oranje romp van grootte “2”. In zwarte eetbare inkt zijn de letters “R’ op het kapje en “TSN400” op de romp gedrukt. De capsule bevat witte tot bijna witte korreltjes.
Verpakkingen met 1, 2, 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 of 100 capsules met verlengde afgifte.

Houder van de vergunning voor het in handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Ranbaxy Belgium
Leuvensestraat 28/2
1800 Vilvoorde
België

Fabrikant:
Ranbaxy Ireland Limited
Spafield, Cork Road,
Cashel, Co – Tipperary Ierland

Ingeschreven in het Register onder nummer RVG 34075.

Voor verdere informatie over dit geneesmiddel, neem contact op met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2007.