BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Tarceva 25 mg filmomhulde tabletten
Tarceva 100 mg filmomhulde tabletten
Tarceva 150 mg filmomhulde tabletten
Erlotinib

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer een van deze bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker


In deze bijsluiter:
1. Wat is Tarceva en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Tarceva inneemt
3. Hoe wordt Tarceva ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Tarceva
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS TARCEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tarceva is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om kanker te behandelen door de activiteit van een eiwit, epidermale groeifactor receptor genaamd, te blokkeren. Het is bekend dat dit eiwit betrokken is bij de groei en verspreiding van kankercellen.
Dit geneesmiddel kan aan u voorgeschreven zijn als u niet-kleincellig longkanker heeft in een gevorderd stadium en chemotherapie niet heeft geholpen om uw ziekte te stoppen.
Dit geneesmiddel kan ook aan u voorgeschreven zijn in combinatie met een andere behandeling, gemcitabine genaamd, als u alvleesklierkanker heeft in een gemetastaseerd stadium.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TARCEVA INNEEMT

Gebruik Tarceva niet:
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor erlotinib of voor één van de andere bestanddelen van Tarceva.

Wees extra voorzichtig met Tarceva:
- als u andere geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid Tarceva in uw bloed kunnen verhogen of verlagen (bijv. antischimmelmiddelen zoals ketoconazol, proteaseremmers, erytromycine, claritromycine, fenytoïne, carbamazepine, barbituraten, rifampicine, ciprofloxacine, omeprazol ranitidine of sintjanskruid). In sommige gevallen kunnen deze geneesmiddelen de werkzaamheid van Tarceva verminderen of de bijwerkingen vermeerderen en dient uw arts uw behandeling aan te passen. Uw arts kan vermijden om u met deze geneesmiddelen te behandelen terwijl u Tarceva ontvangt.
- als u bloedverdunners gebruikt (zoals warfarine of andere coumarinederivaten), omdat Tarceva het risico van bloedingen kan verhogen. Uw arts zal u regelmatig moeten controleren met bloedtesten. Zie ook onder “Inname met andere geneesmiddelen”.

U dient uw arts te informeren:
- Wanneer u plotseling moeilijkheden met ademhalen heeft, geassocieerd met hoest of koorts. Het kan nodig zijn dat uw arts u moet behandelen met andere geneesmiddelen en de behandeling met Tarceva moet onderbreken.
- Wanneer u last heeft van diarree. Uw arts dient u wellicht te behandelen met een middel tegen diarree (bijvoorbeeld loperamide).
- Onmiddellijk wanneer u ernstige of aanhoudende diarree, misselijkheid, verlies van eetlust heeft of overgeeft. Het kan mogelijk zijn dat uw arts uw behandeling met Tarceva dient te onderbreken en dat u in het ziekenhuis behandeld dient te worden.
Zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”.
Het is niet bekend of Tarceva een ander effect heeft wanneer uw lever of nieren niet normaal functioneren. De behandeling met dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen wanneer u een ernstige leverziekte of ernstige nierziekte heeft.
Uw arts dient u voorzichtig te behandelen indien u een glucuronidatiestoornis, zoals het syndroom van Gilbert, heeft.
U wordt geadviseerd om te stoppen met roken wanneer u behandeld wordt met Tarceva, omdat roken de hoeveelheid van uw geneesmiddel in het bloed kan verlagen.


Inname met andere geneesmiddelen:
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Inname van Tarceva met voedsel en drank: Neem Tarceva niet in met voedsel.


Kinderen en adolescenten
Tarceva is niet onderzocht bij patiënten jonger dan 18 jaar. De behandeling met dit geneesmiddel wordt niet aan bevolen bij kinderen en adolescenten.


Zwangerschap en borstvoeding
Vermijd zwangerschap terwijl u behandeld wordt met Tarceva. Als u zwanger zou kunnen worden, gebruik dan afdoende anticonceptie tijdens de behandeling en gedurende ten minste 2 weken na inname van de laatste tablet.
Als u zwanger wordt terwijl u wordt behandeld met Tarceva, informeer dan onmiddellijk uw arts die zal besluiten of de behandeling voortgezet moet worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Geef geen borstvoeding als u met Tarceva wordt behandeld.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Tarceva is niet onderzocht op mogelijke effecten op het vermogen om te rijden en machines te gebruiken, maar het is erg onwaarschijnlijk dat uw behandeling dit vermogen zal beïnvloeden.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Tarceva:
Tarceva bevat een suiker dat lactosemonohydraat wordt genoemd. Wanneer uw arts u verteld heeft dat u sommige suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u Tarceva inneemt.


3. HOE WORDT TARCEVA INGENOMEN
Volg bij inname van Tarceva nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
De tablet dient ten minste één uur voor of twee uur na inname van voedsel ingenomen te worden.
De gebruikelijke dosering is één tablet Tarceva 150 mg per dag als u niet-kleincellige longkanker heeft.
De gebruikelijke dosering is één tablet Tarceva 100 mg per dag als u gemetastaseerde alvleesklierkanker heeft. Tarceva wordt dan gegeven in combinatie met behandeling met gemcitabine.
Uw arts kan de dosering aanpassen in stappen van 50 mg. Vanwege de verschillende doseringsschema’s is Tarceva beschikbaar in sterkten van 25 mg, 100 mg en 150 mg.


Wat u moet doen als u meer van Tarceva heeft ingenomen dan u zou mogen: Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
U kunt vermeerderde bijwerkingen hebben en uw arts kan uw behandeling onderbreken.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tarceva in te nemen:
Wanneer u één of meerdere doses Tarceva mist, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts of apotheker. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.
Als u stopt met gebruik van Tarceva:
Het is belangrijk om Tarceva iedere dag in te nemen zolang uw arts het u voorgeschreven heeft. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Tarceva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (optredend bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn uitslag en diarree, evenals jeuk, droge huid, haarverlies, oogirritatie als gevolg van oogbindvliesontsteking/oogbindvliesontsteking samen met een ontsteking van het hoornvlies, verlies van eetlust, afname van gewicht, misselijkheid, braken, mondirritaties, maagpijn, gestoorde spijsvertering, flatulentie, vermoeidheid, koorts, rillingen, moeilijkheden met ademhalen, hoest, infectie, hoofdpijn, verandering in gevoel of doof gevoel in de extremiteiten, depressie en afwijkingen in de bloedtesten voor leverfunctie. Zelden (voorkomend bij minder dan 1 op 1000 patiënten) werd leverfalen waargenomen. Als uw bloedwaarden ernstige wijzigingen in uw leverfunctie laten zien, kan uw dokter uw behandeling onderbreken. Aanhoudende en ernstige diarree kan leiden tot lage kaliumwaarden en nierfalen, vooral wanneer u tegelijkertijd behandeld wordt met chemotherapie. Wanneer u meer ernstige of aanhoudende diarree krijgt, informeer dan onmiddellijk uw arts. Het kan mogelijk zijn dat u in het ziekenhuis behandeld dient te worden.
Vaak voorkomende bijwerkingen (optredend bij minder dan 1 op 10 patiënten) zijn bloedingen van de maag of de darmen en van de neus, en oogirritatie als gevolg van hoornvliesontsteking.
Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts wanneer u lijdt aan een van de bovengenoemde bijwerkingen. In sommige gevallen kan het zijn dat uw arts uw dosis Tarceva moet verlagen of de behandeling onderbreken.
Een soms voorkomende ernstige bijwerking (optredend bij minder dan 1 op de 100 patiënten) is een zeldzame vorm van longirritatie genaamd interstitiële longziekte. Deze ziekte kan in verband gebracht worden met natuurlijke progressie van uw medische toestand en kan in sommige gevallen een fatale afloop hebben. Als u symptomen ontwikkelt zoals plotselinge moeilijkheden met ademhalen geassocieerd met hoest of koorts neem dan onmiddellijk contact op met uw arts aangezien u dan kunt lijden aan deze ziekte. Uw arts kan besluiten uw behandeling met Tarceva permanent te stoppen.
Veranderingen in haar en nagels zijn waargenomen. Deze meldingen waren voornamelijk niet-ernstig. Deze omvatten ontstekingsreacties rond de vingernagel (vaak), overmatige lichaams- en gezichtsbeharing met een mannelijk beharingspatroon (zelden), veranderingen in wimper en wenkbrauw en broze en loszittende nagels (zelden).
Afzonderlijke gevallen van ulceraties van het hoornvlies zijn gezien.
Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U TARCEVA
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Gebruik Tarceva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het de blisterstrip en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur.
Niet gebruiken na de uiterste op de doordrukstrip en buitenverpakking vermelde gebruiksdatum.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Tarceva:
- Het werkzame bestanddeel van Tarceva is erlotinib. Elke filmomhulde tablet bevat 25 mg,
100 mg of 150 mg erlotinib (als erlotinib hydrochloride), afhankelijk van de sterkte. - De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat type A, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.
Tabletomhulsel: hypromellose, hydroxypropylcellulose, titaniumdioxide, macrogol. Drukinkt:
Tarceva 25 mg: schellak, geel ijzeroxide
Tarceva 100 mg: schellak, geel ijzeroxide, zwart ijzeroxide, titaniumdioxide Tarceva 150 mg: schellak, rood ijzeroxide

Hoe ziet Tarceva er uit en wat is de inhoud van de verpakking:
Tarceva 25 mg wordt geleverd als een witte tot geelachtige, ronde, filmomhulde tablet met "Tarceva 25" en het logo op een zijde in bruingeel gedrukt en is beschikbaar in verpakkingen van 30 tabletten. Tarceva 100 mg wordt geleverd als een witte tot geelachtige, ronde, filmomhulde tablet met "Tarceva 100" en het logo op een zijde in grijs gedrukt en is beschikbaar in verpakkingen van 30 tabletten. Tarceva 150 mg wordt geleverd als een witte tot geelachtige, ronde, filmomhulde tablet met "Tarceva 150" en het logo op een zijde in bruin gedrukt en is beschikbaar in verpakkingen van 30 tabletten.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1 TW
Verenigd Koninkrijk


Fabrikant:
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Nederland
Roche Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 348 438050

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2009

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.