BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Temgesic 0,3 mg/ml oplossing voor injectie
Buprenorfinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Temgesic en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Temgesic gebruikt
3. Hoe wordt Temgesic gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Temgesic
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS TEMGESIC 0,3 mg/ml EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Oplossing voor injectie in een ader of spier.
Het werkzame bestanddeel van Temgesic is buprenorfinehydrochloride. Buprenorfine behoort tot de categorie van de narcotische pijnstillers, die inwerken op het centraal zenuwstelsel om pijn te verzachten. De pijnstillende werking treedt in na 15 - 30 minuten en duurt 6 - 10 uur.

Temgesic oplossing voor injectie is aangewezen bij de behandeling van pijn na een operatie bij bedlegerige patiënten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TEMGESIC 0,3 mg/ml GEBRUIKT
Gebruik Temgesic niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor buprenorfine of voor één van de andere bestanddelen van Temgesic of voor andere centraal werkende pijnstillers;
- als u last heeft van ernstige ademhalings- en leverstoornissen.

Wees extra voorzichtig met Temgesic
- wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft;
- wanneer u medische problemen heeft of heeft gehad, zoals
- ademhalingsstoornissen, - hartaandoeningen
- leveraandoeningen
- galblaasaandoeningen - nieraandoeningen
- schildklieraandoeningen - prostaatvergroting,
- problemen bij het urineren (urethrastrictuur)
- deegachtige zwelling van de huid (myxoedeem)
- bocht van wervelkolom naar achteren en opzij (kyfoscoliose),
- onvoldoende werking van de bijnierschors (bijnierschorsinsufficiëntie, o.a. ziekte van Addison)
- ontwenningsverschijnselen bij alcoholverslaving (delirium tremens);
- wanneer u emotionele problemen heeft (toxische psychose);
- wanneer u hersenletsels, andere andere letsels binnen de schedel (intracraniale letsels) of een verhoogde druk onder de hersenpan (intracraniale druk) heeft;
- wanneer u bejaard of verzwakt bent;
- wanneer u alcoholverslaafd bent of bent geweest - wanneer u drugverslaafd bent of bent geweest
- wanneer u verslaafd bent aan verdovende middelen, kan het gebruik van Temgesic tabletten bij u ontwenningsverschijnselen veroorzaken;
- bij onderdrukking van het centraal zenuwstelsel (kenmerken zijn sufheid, slaperigheid) of bij coma;
- bij gebruik van remmers van bepaalde enzymen (mono-amino-oxidase (MAO)-remmers);
- bij verminderd werken van de galwegen.
Temgesic wordt niet aanbevolen bij langdurige pijn.
Temgesic dient te worden toegediend om pijn te verlichten en niet om pijn te voorkomen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Dit geldt in het bijzonder voor:
- een bepaalde groep middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen (benzodiazepines). De combinatie met Temgesic kan tot een onderdrukking van de ademhaling leiden, wat de dood tot gevolg kan hebben;
- andere middelen die uw centraal zenuwstelsel onderdrukken. De combinatie met Temgesic kan leiden tot verminderde alertheid, waardoor het besturen van voertuigen en bedienen van machines gevaarlijk wordt:
- pijnstillende middelen (analgetica) en anti-hoestmiddelen (antitussiva);
- een bepaalde groep middelen tegen depressies (antidepressiva), waaronder een bepaalde groep remmers van bepaalde enzymen (mono-amino-oxidase-remmers);
- een bepaalde groep middelen tegen hooikoorts, andere allergieën of verkoudheden (antihistaminica);
- een bepaalde groep middelen die wordt toegepast bij slaapstoornissen, epilepsie, als kalmeringsmiddel of als narcosemiddel (barbituraten);
- benzodiazepines en andere middelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica); - middelen gebruikt tegen geestesziekte (neuroleptica);
- clonidine en verwante middelen (middelen die wordt gebruikt bij hoge bloeddruk);
- een bepaalde groep remmers van een bepaald enzym (CYP3A4-remmers). De combinatie van deze middelen met Temgesic kan leiden tot een versterkt effect van Temgesic:
- ketoconazol (antischimmelmiddel);
- gestodeen (anticonceptiemiddel);
- TAO (antibioticum);
- proteaseremmers voor HIV-behandeling (ritonavir, indinavir en saquinavir);
- een bepaalde groep versterkers van een bepaald enzym (CYP3A4-inductoren), aangezien de interactie met Temgesic niet is onderzocht:
- fenobarbital, carbamazepine en fenytoïne (geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen); - rifampicine (antibioticum gebruikt bij tuberculose);
- diazepam (een benzodiazepine). Gelijktijdig gebruik met Temgesic kan leiden tot het stoppen van de ademhaling en/of het hart;
- fenprocoumon (een middel tegen bloedstolling). Gelijktijdig gebruik met Temgesic kan leiden tot paarsgekleurde kleine bloeduitstortingen in de huid (purpura).
Gebruik van Temgesic met voedsel en drank

Door het gelijktijdig gebruiken van Temgesic met alcohol kunt u duizelig worden of verward raken.

Zwangerschap en borstvoeding

Temgesic dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij strikt noodzakelijk. Het kan namelijk ademhalingsstoornissen veroorzaken bij pasgeborenen. Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap kan langdurig gebruik van buprenorfine ontwenningsverschijnselen teweegbrengen bij pasgeborenen.
Buprenorfine kan de melkproductie remmen en in de moedermelk overgaan. In verband met mogelijke ademhalingsstoornissen bij pasgeborenen wordt het gebruik van buprenorfine tijdens de borstvoeding afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het wordt afgeraden om een voertuig te besturen of machines te bedienen omdat u door Temgesic slaperig of minder waakzaam kunt worden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Temgesic

Temgesic oplossing voor injectie bevat glucose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT TEMGESIC 0,3 mg/ml GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Temgesic nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Volwassenen:
Dien 0,3 - 0,6 mg toe via intramusculaire injectie of langzame intraveneuze injectie, herhaal indien nodig om de 6 tot 8 uur.
Een meer accurate manier van doseren is 4 µg per kilogram lichaamsgewicht.
Neem dit geneesmiddel precies in zoals uw arts u heeft voorgeschreven.

Kinderen:
Het gebruik bij kinderen wordt wegens onvoldoende bewijs niet aanbevolen.
In geval u bemerkt dat Temgesic te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Temgesic heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Temgesic heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
In geval van overdosering zijn de meest bedreigende symptomen: sufheid, slaperigheid (sedatie) (tot coma toe), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en ademhalingsmoeilijkheden (respiratoire depressie) die kunnen leiden tot ademstilstand en de dood.
Wanneer u te veel van Temgesic heeft gebruikt, worden de symptomen van ademhalingsmoeilijkheden behandeld en wordt intensieve zorg verleend.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Temgesic te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Temgesic bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak betekent dat de bijwerking bij meer dan 1 op de 10 patiënten voorkomt.
Vaak betekent dat de bijwerking bij meer dan 1 op de 100 maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten voorkomt..
Soms betekent dat de bijwerking bij meer dan 1 op de 1000 maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten voorkomt..
Zelden betekent dat de bijwerking bij minder dan 1 op de 10 000 patiënten voorkomt.

Psychische stoornissen
Soms: depressie, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), overdreven goede stemming (euforie), verwardheid.
Zelden: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), prikkelbaarheid/opgewondenheid

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak: sufheid
Vaak: duizeligheid, slaap
Soms: nervositeit, onduidelijk spreken, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)
Zelden: coma, verlies van eetlust

Oogaandoeningen
Vaak: vernauwing van de pupillen (miosis)
Soms: dubbelzien, abnormaal zicht, oogslijmvliesontsteking (conjunctivitis)

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Soms: oorsuizen (tinnitus)

Hartaandoeningen
Soms: versneld of vertraagd hartritme, hartkloppingen (Wenckebach Block)

Bloedvataandoeningen
Vaak: lage bloeddruk Soms: hoge bloeddruk
Ademhalingsstelselaandoeningen
Vaak: tekortschietende ademhaling (hypoventilatie)
Soms: kortademigheid bij inspanning (dyspneu), blauwe verkleuring van de lippen/tong/huid/slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose)] Zelden: onderbreking van de ademhaling tijdens korte periodes (apneu)

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid en braken
Soms: droge mond, verstopping (constipatie)
Zelden: spijsverteringsstoornissen (dyspepsie), diarree

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: zweten (transpiratie)
Soms: jeuk
Zelden: huiduitslag, bleke huid, netelroos

Skeletspieraandoeningen
Soms: zwakheid, vermoeidheid
Zelden: beving (tremor), stuipen (convulsies), gebrek aan spiercoördinatie

Nier- en urinewegaandoeningen
Soms: moeite met plassen

Algemene aandoeningen Vaak: hoofdpijn

Tijdens het gebruik van buprenorfine als substitutiebehandeling (behandeling wanneer u verslaafd bent aan opiaten (drugs)), werden de volgende bijwerkingen eveneens waargenomen: slapeloosheid (insomnia), slaperigheid, flauwte, duizeligheid (orthostatische hypotensie), ernstige ademhalingsmoeilijkheden (respiratoire depressie), ernstige leverziekte (hepatische necrose) en geelzucht (hepatitis).

Gevallen van benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) zijn eveneens voorgekomen.

Bij langdurig gebruik kan soms psychische afhankelijkheid optreden, het risico op lichamelijke afhankelijkheid is gering.
Indien u in hoge mate verslaafd bent aan geneesmiddelen, kan de toediening van buprenorfine aanvankelijk ontwenningsverschijnselen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die na de toediening van naloxon (een middel dat wordt toegepast om de effecten van een overdosering met een opiaat, bijv. morfine, tegen te gaan)..

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TEMGESIC 0,3 mg/ml

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gebruik Temgesic niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Niet te gebruiken na:”.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Temgesic 0,3 mg/ml

- Het werkzame bestanddeel is buprenorfinehydrochloride 0,324 mg, hetgeen overeenkomt met 0,30 mg buprenorfine base.

- De andere bestanddelen zijn watervrije glucose, verdund waterstofchloride en water voor injecties.

Hoe ziet Temgesic 0,3 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Temgesic 0,3 mg/ml oplossing voor injectie is verpakt in doosjes met 5 ampullen à 1 ml (0,30 mg buprenorfine base).

De ampullen Temgesic 0,3 mg/ml oplossing voor injectie zijn van glas en bevatten een heldere, kleurloze oplossing.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Schering-Plough B.V.
Maarssenbroeksedijk 4
3542 DN Utrecht.

Fabrikant:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd. Dansom Lane
Hull, HU8 7DS
Verenigd Koninkrijk
In het register ingeschreven onder RVG 08725.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2008.