TENORETIC®

WAT U MOET WETEN OVER TENORETIC®

Deze bijsluiter bevat informatie over Tenoretic . Lees deze zorgvuldig. Het verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS TENORETIC®?

Tenoretic® heeft de vorm van tabletten.
Tenoretic -50 bevat per tablet 50 mg atenolol en 12,5 mg chloortalidon. Tenoretic -100 bevat per tablet 100 mg atenolol en 25 mg chloortalidon.

Elke tablet of capsule bevat een aantal inactieve hulpstoffen, nodig voor de fabricage ervan. Deze stoffen zijn: zwaar magnesium carbonaat, maïszetmeel, natrium lauryl sulfaat, gelatine, magnesium stearaat, methylhydroxypropyl cellulose, glycerol, titanium dioxide T171).

Tenoretic® bevat twee stoffen, waarvan de ene behoort tot de groep van geneesmiddelen die wordt aangeduid als bèta-blokkeerders. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. De andere tot de groep van de diuretica of plasmiddelen. Deze stoffen versterken elkaars werking.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR TENORETIC®?

AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel.: (079) 3632222

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:
Tenoretic -50 RVG 10371
Tenoretic -100 RVG 08467

WAAR WORDT TENORETIC® VOOR GEBRUIKT?

Tenoretic® wordt gebruikt ter behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie) die onvoldoende heeft gereageerd op behandeling met een bèta-blokkeerder of een plasmiddel alleen.

WANNEER MAG U TENORETIC® NIET GEBRUIKEN?
U mag Tenoretic niet gebruiken, indien u:

* ooit een allergische reactie op Tenormin of Tenoretic , atenolol of chloortalidon vertoonde
* zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
* een hartkwaal als hartfalen of hartblok heeft of heeft gehad
* een zeer lage of zeer onregelmatige hartslag, een zeer lage bloeddruk of slechte doorstroming heeft gehad
* ooit verteld is dat u een feochromocytoom heeft
* een verminderde werking van uw nieren heeft
* lang niet gegeten heeft

Tenoretic mag niet aan kinderen worden gegeven.

Deze tabletten zijn alleen voor u bestemd en mogen nooit door iemand anders worden ingenomen.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE TENORETIC® NEMEN?
Voordat u uw medicijn inneemt, dient u uw arts ervan op de hoogte te stellen indien u:.

* gezondheidsklachten heeft, zoals astma of ademnood, diabetes, circulatiestoornissen, jicht, hartproblemen, of een probleem met uw nieren of schildklier
* ooit verteld is dat u lijdt aan een bepaald soort pijn op de borst (angina), die Prinzmetals Angina wordt genoemd
* ergens allergisch voor bent
* andere geneesmiddelen gebruikt, inclusief die u zelf heeft gekocht. Informeer in het bijzonder uw arts, indien u disopyramide, (tegen onregelmatige hartslag), of een behandeling tegen hoge bloeddruk (hypertensie), of angina (met name verapamil, diltiazem, nifedipine, clonidine), of een behandeling tegen hartfalen (digoxine) of lithium (tegen bepaalde psychiatrische stoornissen), of indomethacine of ibuprofen (tegen pijn), krijgt.

Ook dient u uw arts te informeren indien u neusdruppels neemt of andere middelen tegen verkoudheid, die u wellicht bij de drogist heeft gekocht.
Indien u clonidine gebruikt tegen hypertensie of ter voorkoming van migraine, moet u niet stoppen met het innemen van zowel clonidine als Tenoretic® zonder uw arts te raadplegen.

U merkt wellicht op dat uw polsritme afneemt, wanneer u uw geneesmiddel neemt. Dit is normaal, maar indien u ongerust bent, informeer dan uw arts.
Indien u diabetes heeft, kan Tenoretic® de respons op insuline of andere antidiabetesmiddelen veranderen. Het kan eveneens uw normale respons op een laag bloedsuikergehalte veranderen, in het algemeen gekenmerkt door een verhoogde hartslag.

Er zijn geen aanwijzingen dat Tenoretic uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen nadelig zou beinvloeden. Sommige patiënten echter kunnen last krijgen van duizeligheid en vermoeidheid als zij Tenoretic gebruiken. Indien u deze bijwerkingen ervaart, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Indien u opgenomen wordt in het ziekenhuis, informeert u de medische staf en in het bijzonder de anesthesist (als u geopereerd wordt) dat u Tenoretic gebruikt.

Zoals eerder vermeld, bevatten uw tabletten zwaar magnesium carbonaat, maïszetmeel, natrium lauryl sulfaat, gelatine, magnesium stearaat, methylhydroxypropyl cellulose, glycerol en titanium dioxide (E171), hetgeen een probleem kan veroorzaken bij een klein aantal patiënten dat hiervoor gevoelig is.

Stop alleen uw tabletten in te nemen, wanneer uw arts u dat zegt en doe dat vervolgens slechts geleidelijk.

HOE MOET TENORETIC® WORDEN TOEGEDIEND?

Het gebruik van Tenoretic® wordt door uw arts bepaald. Lees de aanwijzing op de verpakking. Vraag uw arts of apotheker indien u niet zeker bent.

* De gebruikelijke hoeveelheid bedraagt een tablet per dag.
* Slik de tablet in zijn geheel door met water, melk of een andere vloeistof.
* De tablet kan het beste steeds op hetzelfde tijdstip worden ingenomen, bij voorkeur in de ochtend.
* Indien u een dosering mist, neem die dan meteen als u erachter komt. Neem echter geen twee doseringen tegelijkertijd.
* Indien u meer dan uw normale dosering neemt, neem dan contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
* Stop alleen uw tabletten in te nemen wanneer uw arts u dat zegt, ook al voelt u zich goed; en doe dat vervolgens slechts geleidelijk.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWER INNGEN VAN TENORETIC®?

Zoals met alle medicijnen komen soms ongewenste bijwerkingen voor. Bijwerkingen van Tenoretic kunnen onder andere zijn:
* koude vingers of tenen
* verlaagde hartslag
* hartblokkade (hetgeen een abnormale hartslag, duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen kan veroorzaken)
* verslechtering van de bloedcirculatie, indien u last heeft van een slechte circulatie
* verdoofde en verkrampte vingers, gevolgd door warmte en pijn (Syndroom van Raynaud)
* ademnood en /of opgezwollen enkels, indien u ook hartfalen heeft
* duizeligheid, met name bij opstaan
* hoofdpijn
* verstoorde nachtrust
* verwardheid
* psychose of hallucinaties (geestesverstoring)
* stemmingsverandering
* droge mond
* diaree
* misselijkheid
* haaruitval
* droge ogen
* huiduitslag, waaronder verergering van psoriasis
* tintelende handen
* verslechtering van ademhalingsmoeilijkheden, indien u astma heeft of heeft gehad
* verstoringen in het gezichtsvermogen
* het sneller krijgen van blauwe plekken (thrombocytopenie)
* paarse plekjes in de huid (purpura)
* vermoeidheid
* zeer zelden geelzucht (hetgeen u zou kunnen herkennen aan een geelkleuring van uw huid en ogen)
* impotentie
* laag natriumgehalte in het bloed, hetgeen zwakte, overgeven en krampen kan veroorzaken

Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.
Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker informeert indien u vermoedt dat u last heeft van een of meerdere van deze of andere, niet in deze bijsluiter vermelde, bijwerkingen of bij andere problemen met uw medicijnen.

HOE MOET IK TENORETIC® BEWAREN?

Tenoretic behoort in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15°C - 25°C) te worden bewaard,

buiten het bereik van kinderen,

echter niet in een vochtige omgeving (badkamer!) of in het daglicht. De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld en geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden. Op de doordrukstrips staat deze datum achter de letters "exp".

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST: * Maart 2001