WAT U MOET WETEN OVER TENORMIN®

Deze bijsluiter bevat informatie over Tenormin® Injectie.
Lees deze zorgvuldig. Het verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS TENORMIN®?

Tenormin® is een injectievloeistof, bevattende 5 mg atenolol per 10 ml vloeistof.

Elke injectie bevat een aantal inactieve hulpstoffen, nodig voor de fabricage ervan. Deze stoffen zijn citroenzuur, natriumchloride en natriumhydroxide.
Tenormin® behoort tot de groep van geneesmiddelen die wordt aangeduid als bèta-blokkeerders. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR TENORMIN®?
AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel.: (079) 3632222

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder: Tenormin®, injectievloeistof 5 mg/10 ml RVG 09390

WAAR WORDT TENORMIN® VOOR GEBRUIKT?

Tenormin® Injectie wordt alleen in noodgevallen gebruikt om te zorgen dat het hart regelmatig klopt en om het hart te beschermen gedurende een hartaanval.

WANNEER MAG TENORMIN® NIET GEBRUIKT WORDEN?

U mag Tenormin® niet toegediend krijgen, indien u:
* ooit een allergische reactie op Tenormin® of atenolol vertoonde
* een hartkwaal als hartfalen of hartblok heeft of heeft gehad
* een zeer lage of zeer onregelmatige hartslag, een zeer lage bloeddruk of slechte doorstroming heeft gehad
* ooit verteld is dat u een feochromocytoom heeft
* lang niet gegeten heeft

Tenormin® mag niet aan kinderen worden gegeven.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE TENORMIN® NEMEN?

Voordat u uw medicijn krijgt toegediend, dient u uw arts ervan op de hoogte te stellen indien u:.

* gezondheidsklachten heeft, zoals astma of ademnood, diabetes, circulatiestoornissen, hartproblemen, of een probleem met uw nieren of schildklier
* ooit verteld is dat u lijdt aan een bepaald soort pijn op de borst (angina), die Prinzmetals Angina wordt genoemd
* zwanger bent, zwanger wilt worden: omdat er nog te weinig ervaring is met het gebruik van Tenormin tijdens de zwangerschap om de mogelijke schadelijke effecten te beoordelen
* borstvoeding geeft: omdat het niet wordt aanbevolen om tijdens het gebruik van Tenormin borstvoeding te geven
* ergens allergisch voor bent
* andere geneesmiddelen gebruikt, inclusief die u zelf heeft gekocht.

Informeer in het bijzonder uw arts, indien u disopyramide, (tegen onregelmatige hartslag), of een behandeling tegen hoge bloeddruk (hypertensie), of angina (met name verapamil, diltiazem, clonidine, nifedipine), of indomethacine of ibuprofen (tegen pijn), of een behandeling tegen hartfalen (digoxine) krijgt. Ook dient u uw arts te informeren indien u neusdruppels neemt of andere middelen tegen verkoudheid, die u wellicht bij de drogist heeft gekocht.
Indien u clonidine gebruikt tegen hypertensie of ter voorkoming van migraine, moet u niet stoppen met het innemen van zowel clonidine als Tenormin® zonder uw arts te raadplegen.
Indien u diabetes heeft, kan Tenormin® de respons op insuline of andere antidiabetesmiddelen veranderen. Het kan eveneens uw normale respons op een laag bloedsuikergehalte veranderen, in het algemeen gekenmerkt door een verhoogde hartslag.

HOE KRIJGT U TENORMIN® TOEGEDIEND?

Tenormin® Injectie zal u worden toegediend door uw arts of verpleegster. Het gebruik van Tenormin® wordt door uw arts bepaald. De injectie wordt u in een ader toegediend (intraveneus). Normaliter wordt Tenormin® Injectie gebruikt in noodgevallen. In vele gevallen kunt u Tenormin® in tabletvorm blijven krijgen.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN TENORMIN®?

Zoals met alle geneesmiddelen kunnen soms ongewenste bijwerkingen optreden. Bij langdurige behandeling met Tenormin® tabletten kunnen dat onderstaande bijwerkingen zijn. Weest u niet ongerust vanwege deze lijst met mogelijke bijwerkingen. Omdat de injectie u slechts gedurende korte tijd werd toegediend (in verband met een noodgeval) is het goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt:
* koude vingers of tenen
* verlaagde hartslag
* hartblokkade (hetgeen een abnormale hartslag, duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen kan veroorzaken)
* verslechtering van de bloedcirculatie, indien u last heeft van een slechte circulatie
* verdoofde en verkrampte vingers, gevolgd door warmte en pijn (Syndroom van Raynaud)
* ademnood en/of opgezwollen enkels, indien u ook hartfalen heeft
* duizeligheid, met name bij opstaan
* hoofdpijn
* verstoorde nachtrust
* verwardheid
* psychose of hallucinaties (geestesverstoring)
* stemmingsverandering
* droge mond
* diarree
* misselijkheid
* haaruitval
* droge ogen
* huiduitslag, waaronder verergering van psoriasis
* tintelende handen
* verslechtering van ademhalingsmoeilijkheden, indien u astma heeft of heeft gehad
* verstoringen in het gezichtsvermogen
* het sneller krijgen van blauwe plekken (thrombocytopenie)
* paarse plekjes in de huid (purpura)
* vermoeidheid
* zeer zelden geelzucht (hetgeen u zou kunnen herkennen aan geelkleuring van uw huid en de ogen)
* impotentie

Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.

Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker informeert indien u vermoedt dat u last heeft van een of meerdere van deze of andere, niet in deze bijsluiter vermelde, bijwerkingen of bij andere problemen met uw medicijnen.

HOE MOET IK TENORMIN® BEWAREN?

Uw arts en ziekenhuisapotheker zijn verantwoordelijk voor een correcte opslag, gebruik en afvoer van Tenormin® Injectie.

HOE MOET IK TENORMIN® BEWAREN?

Tenormin injectie buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Tenormin® injectie bewaren beneden 25°C in de originele verpakking, ter bescherming tegen licht. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. . De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld en geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden. Op de doordrukstrips staat deze datum achter de letters "exp". Gebruik het geneesmiddel niet na deze datum, maar lever het op de juiste wijze in.
Indien uw arts besluit de behandeling te stoppen, lever dan de overgebleven geneesmiddelen op de juiste wijze in.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST: juli 2004