WAT U MOET WETEN OVER TENORMIN®

Deze bijsluiter bevat informatie over Tenormin®. Lees deze zorgvuldig. Het verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS TENORMIN®?

Tenormin® heeft de vorm van tabletten.
Tenormin®-25 bevat per tablet 25 mg atenolol.
Tenormin®-50 bevat per tablet 50 mg atenolol.
Tenormin®-100 bevat per tablet 100 mg atenolol.

Elke tablet of capsule bevat een aantal inactieve hulpstoffen, nodig voor de fabricage ervan. Deze stoffen zijn: zwaar magnesium carbonaat, maïszetmeel, natrium lauryl sulfaat, gelatine, magnesium stearaat, methylhydroxypropyl cellulose, glycerol, titanium dioxide (E171).

Tenormin® behoort tot de groep van geneesmiddelen die wordt aangeduid als bètablokkeerders. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR TENORMIN®?
AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel.: (079) 3632222

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:
Tenormin® tabletten 25 mg RVG 14374
Tenormin® tabletten 50 mg RVG 07294
Tenormin® tabletten 100 mg RVG 07295

WAAR WORDT TENORMIN® VOOR GEBRUIKT?

Tenormin® wordt gebruikt tegen verhoogde bloeddruk (hypertensie), bij de behandeling van bepaalde soorten hartkrampen (angina pectoris), bij bepaalde ritmestoornissen van het hart (aritmieën) en als vroege behandeling bij verdenking op een hartinfarct.

WANNEER MAG U TENORMIN® NIET GEBRUIKEN?
U mag Tenormin® niet gebruiken, indien u:

* ooit een allergische reactie op Tenormin® of atenolol vertoonde
* een hartkwaal als hartfalen of hartblok heeft of heeft gehad
* een zeer lage of zeer onregelmatige hartslag, een zeer lage bloeddruk of slechte doorstroming heeft gehad
* ooit verteld is dat u een feochromocytoom heeft
* lang niet gegeten heeft

Tenormin® mag niet aan kinderen warden gegeven.

Deze tabletten zijn alleen voor u bestemd en mogen nooit door iemand anders worden ingenomen.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE TENORMIN® NEMEN?

Voordat u uw medicijn inneemt, dient u uw arts ervan op de hoogte te stellen indien u:

* gezondheidsklachten heeft, zoals astma of ademnood, diabetes, circulatiestoornissen, hartproblemen, of een probleem met uw nieren of schildklier
* ooit verteld is dat u lijdt aan een bepaald soort pijn op de borst (angina), die Prinzmetals Angina wordt genoemd
* zwanger bent, zwanger wilt worden: omdat er nog te weinig ervaring is met het gebruik van Tenormin tijdens de zwangerschap om de mogelijke schadelijke effecten te beoordelen
* borstvoeding geeft: omdat het niet wordt aanbevolen om tijdens het gebruik van Tenormin borstvoeding te geven
* ergens allergisch voor bent
* andere geneesmiddelen gebruikt, inclusief die u zelf heeft gekocht. Informeer in het bijzonder uw arts, indien u disopyramide, (tegen onregelmatige hartslag), of een behandeling tegen hoge bloeddruk (hypertensie), of angina (met name verapamil, diltiazem, clonidine, nifedipine), of indomethacine of ibuprofen (tegen pijn), of een behandeling tegen hartfalen (digoxine) krijgt. Ook dient u uw arts te informeren indien u neusdruppels neemt of andere middelen tegen verkoudheid, die u wellicht bij de drogist heeft gekocht
Indien u clonidine gebruikt tegen hypertensie of ter voorkoming van migraine, moet u niet stoppen met het innemen van zowel clonidine als Tenormin® zonder uw arts te raadplegen.

U merkt wellicht op dat uw polsritme afneemt, wanneer u uw geneesmiddel neemt. Dit is normaal, maar indien u ongerust bent, informeer dan uw arts.
Indien u diabetes heeft, kan Tenormin® de respons op insuline of andere antidiabetesmiddelen veranderen. Het kan eveneens uw normale respons op een laag bloedsuikergehalte veranderen, in het algemeen gekenmerkt door een verhoogde hartslag.

Er zijn geen aanwijzingen dat Tenormin® uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen nadelig zou beïnvloeden. Sommige patiënten echter kunnen last krijgen van duizeligheid en vermoeidheid als zij Tenormin gebruiken. Indien u deze bijwerkingen ervaart, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Indien u opgenomen wordt in het ziekenhuis, informeert u de medische staf en in het bijzonder de anesthesist (als u geopereerd wordt) dat u Tenormin® gebruikt.
Zoals eerder vermeld, bevatten uw tabletten zwaar magnesium carbonaat, maïs zetmeel, natrium lauryl sulfaat, gelatine, magnesium stearaat, methylhydroxypropyl cellulose, glycerol en titanium dioxide (E171), hetgeen een probleem kan veroorzaken bij een klein aantal patiënten dat hiervoor gevoelig is.

Stop alleen uw tabletten in te nemen, wanneer uw arts u dat zegt en doe dat vervolgens slechts geleidelijk.

HOE MOET TENORMIN® WORDEN TOEGEDIEND?

Het gebruik van Tenormin® wordt door uw arts bepaald. Lees de aanwijzing op de verpakking. Vraag uw arts of apotheker indien u niet zeker bent.
De benodigde hoeveelheid Tenormin® kan per persoon verschillen en wordt door de behandelende arts vastgesteld. Bij aanvang van de behandeling wordt over het algemeen met een lage hoeveelheid begonnen zoals 25 mg. Volgens voorschrift van de behandelende arts wordt dan de dosering na verloop van enige dagen opgebouwd tot onderstaande hoeveelheden.
Verhoogde bloeddruk (hypertensie): De gebruikelijke hoeveelheid voor volwassenen bedraagt 100 mg éénmaal per dag of volgens het advies van uw arts. In sommige gevallen, zoals bij bejaarden en nierpatiënten, kan worden volstaan met 50 mg.
Bepaalde soorten van hartkramp (angina pectoris): De gebruikelijke hoeveelheid voor volwassenen bedraagt 100 mg éénmaal per dag (mogelijk ook te verdelen in 50 mg tweemaal daags) of volgens het advies van uw arts.
Bepaalde ritmestoornissen van het hart: De gebruikelijke hoeveelheid voor volwassenen bedraagt 50-100 mg éénmaal per dag of volgens het advies van uw arts.
Tenormin® kan het beste steeds op hetzelfde tijdstip met water, melk of een andere vloeistof worden ingenomen, bij voorkeur in de ochtend.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN TENORMIN®?

Zoals met alle geneesmiddelen kunnen soms ongewenste bijwerkingen optreden. Bijwerkingen van Tenormin® kunnen onder andere zijn:
* koude vingers of tenen
* verlaagde hartslag
* hartblokkade (hetgeen een abnormale hartslag, duizeligheid, vermoeidheid of flauwvallen kan veroorzaken)
* verslechtering van de bloedcirculatie, indien u last heeft van een slechte circulatie
* verdoofde en verkrampte vingers, gevolgd door warmte en pijn (Syndroom van Raynaud)
* ademnood en /of opgezwollen enkels, indien u ook hartfalen heeft
* duizeligheid, met name bij opstaan
* hoofdpijn
* verstoorde nachtrust
* verwardheid
* psychose of hallucinaties (geestesverstoring)
* stemmingsverandering
* droge mond
* diarree
* misselijkheid
* haaruitval
* droge ogen
* huiduitslag, waaronder verergering van psoriasis
* tintelende handen
* verslechtering van ademhalingsmoeilijkheden, indien u astma heeft of heeft gehad
* verstoringen in het gezichtsvermogen
* het sneller krijgen van blauwe plekken (thrombocytopenie)
* paarse plekjes in de huid (purpura)
* vermoeidheid
* zeer zelden geelzucht (hetgeen u zou kunnen herkennen aan geelkleuring van uw huid en ogen)
* impotentie

Weest u niet ongerust vanwege deze lijst met mogelijke bijwerkingen.
Waarschijnlijk heeft u geen van alle. Informeer uw arts of apotheker, indien u vermoedt dat u één van deze bijwerkingen heeft of welk ander probleem met uw geneesmiddel dan ook.

HOE MOET IK TENORMIN® BEWAREN?

Tenormin buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Tenormin bewaren beneden 25°C in de originele verpakking, ter bescherming tegen licht. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld en geldt uitsluitend indien bovengenoemde wijze van bewaren wordt aangehouden. Op de doordrukstrips staat deze datum achter de letters "exp". Gebruik het geneesmiddel niet na deze datum, maar lever het op de juiste wijze in.
Indien uw arts besluit de behandeling te stoppen, lever dan de overgebleven geneesmiddelen op de juiste wijze in.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST: juli 2004

Nieuwe doordrukstrip met kalenderaanduiding
Op de onderzijde van de doordrukstrip zijn de tabletten genummerd van 1 tot en met 10, en voorzien van pijltjes die de volgorde van inname aangeven. Eveneens is op deze doordrukstrip een kalender aangegeven met daarnaast (voor de 100 mg tabletten) of eronder (voor de 50 mg tabletten) rode stippen. Onder deze stippen bevindt zich, aan de andere zijde van de strip, een kleine holte. Hierdoor is het mogelijk de stippen te perforeren met behulp van de punt van een pen of potlood. De kalender bestaat uit twee rijen van zeven stippen, genoeg voor de dagen van twee weken.

Hoe werkt dit systeem?
Er zijn twee mogelijkheden om de kalender te gebruiken.

Mogelijkheid 1:
Wanneer u met een nieuwe strip begint en uiteraard tablet nummer 1 inneemt, geeft u op de kalender aan op welke dag van de week u met deze strip begonnen bent.
Voorbeeld: Stel u begint met een nieuwe strip op woensdag, u neemt tablet nummer 1 en drukt de woensdag van het eerste rijtje stippen door. Het gaatje blijft zichtbaar, u weet dus altijd dat u op woensdag begonnen bent. Door terug te tellen (b.v. op vrijdag zou u dan aan tablet nummer 3 toe zijn) kunt u controleren of u elke dag uw tablet heeft ingenomen.

Mogelijkheid 2:
U begint met een nieuwe strip. Wanneer u een tablet heeft ingenomen, drukt u de stip door achter (bij de 100 mg tabletten) of onder (bij de 50 mg tabletten) de betreffende dag. U begint met de linker, resp. bovenste rij. Dit doet u vervolgens elke dag.
U ziet nu direct of u een tablet wel of niet heeft ingenomen. Bij inname heeft u de stip van die betreffende dag immers doorgedrukt, bij het vergeten in te nemen is dit niet het geval. Voorbeeld: Stel, u begint op woensdag met de nieuwe strip. U neemt tablet nummer 1 en prikt de stip achter de woensdag (1 e rijtje) door. De volgende dag neemt u tablet nummer 2 en prikt de stip achter de donderdag door. Zo gaat u door tot en met tablet nummer 10, waarmee u dan zou moeten uitkomen op de vrijdag van het tweede rijtje stippen.