Teveten 300
Teveten 400
Teveten 600

Wat is de samenstelling van Teveten?

Werkzaam bestanddeel

De tabletten bevatten het werkzame bestanddeel eprosartan in de vorm van eprosartanmesylaat, overeenkomend met eprosartan 300 mg (Teveten 300), 400 mg (Teveten 400) en 600 mg (Teveten 600).

Hulpstoffen

De samenstelling van de hulpstoffen varieert per tabletsterkte:
Tabletkern: Alle sterktes bevatten lactose-monohydraat, microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat en gepregelatineerd maïszetmeel. Verder bevatten de 300 en 400 mg tabletten croscarmellosenatrium en de 600 mg tablet crospovidon.

De buitenlaag:
In alle sterktes van de tabletten zijn de hulpstoffen hydroxypropylmethylcellulose, polysorbaat 80 (E433), titaandioxide (E171) en polyethyleenglycol aanwezig.

Verder bevatten de roze 400 mg tabletten geel en rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Teveten eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Teveten tabletten worden geleverd in 3 sterktes.
Teveten 300: witte ovale tabletten, 28 of 56 tabletten per verpakking.
Teveten 400: roze ovale tabletten, 56 tabletten per verpakking.
Teveten 600: witte ovale tabletten, 14 of 28 tabletten per verpakking.
Teveten tabletten worden geleverd in een blisterverpakking.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Teveten?

Teveten behoort tot de groep van antihypertensiva. Dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van hoge bloeddruk.

Teveten behoort tot een nieuwe klasse van geneesmiddelen bekend als de angiotensine-II-receptor antagonisten.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Teveten in Nederland?

Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
Tel: 0294-465909 (of bel gratis: 0800-0233800)
E-mail: nlpharma@solvay.com

Onder welk nummer is Teveten in het Register ingeschreven?

Teveten 300 is in het register ingeschreven onder RVG 22259.
Teveten 400 is in het register ingeschreven onder RVG 22260.
Teveten 600 is in het register ingeschreven onder RVG 23983.

waarvoor wordt Teveten gebruikt?
Teveten wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk.

Waar moet u opletten voordat u Teveten gaat gebruiken

Wanneer mag u Teveten niet gebruiken?

Wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Teveten
(zie ook de rubriek “Wat is de samenstelling van Teveten")
Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.
* Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding;
* Indien u lijdt aan een ernstige stoornis van de leverfunctie.

Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.

Welke bijzondere voorzorgen gelden er bij het gebruik van Teveten?

* Algemene voorzorgen
Informeer uw arts als u kaliumsparende geneesmiddelen (bijvoorbeeld sommige plasmiddelen) of kaliumbevattende producten gebruikt.

* Zwangerschap en borstvoeding
Vertel uw arts als u zwanger bent of denkt te zijn of als u borstvoeding geeft.
In dat geval mag u Teveten niet gebruiken. Mocht u zwanger worden tijdens gebruik van Teveten, stop dan met het gebruik van Teveten en neem vervolgens direct contact op met uw arts.

* Ouderen
Hiervoor gelden geen bijzondere voorzorgen.

* Kinderen
Aangezien er geen gegevens bij kinderen bekend zijn, wordt het toedienen van Teveten aan kinderen afgeraden.

* Rijvaardigheid en het bedienen van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat Teveten invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Echter, u dient rekening te houden met het feit dat bij de behandeling van hoge bloeddruk soms duizeligheid of moeheid kan voorkomen. In dat geval dient u voorzichtig te zijn met het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

* Bepaalde patiëntengroepen Als u lijdt aan een aandoening waarbij uw bijnier te veel van het hormoon aldosteron produceert, raden wij u aan uw arts hierover te informeren.

In het geval u lijdt aan een aandoening van het hart of een aandoening van de nieren of lever, dient u dit aan uw arts te vertellen.
* Nadere informatie in verband met de aanwezigheid van hulpstoffen
Geen bijzonderheden.

Kunt u Teveten samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts of apotheker hierover te informeren vóórdat u met de therapie met Teveten begint. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
Dit geldt in het bijzonder:
* als u voor de behandeling van de hoge bloeddruk reeds andere geneesmiddelen gebruikt;
* als u zogenaamde kaliumsparende diuretica (plasmiddelen) of kaliumbevattende geneesmiddelen gebruikt;
* als u lithiumbevattende geneesmiddelen gebruikt.

Aanwijzingen voor het gebruik van Teveten

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem Teveten in gedurende de voorgeschreven periode en voorgeschreven wijze en tijdstippen. Stop nooit op eigen initiatief met de therapie zonder uw arts hierover te raadplegen, ook al voelt u zich goed.

Wat is de dosering en de duur van de behandeling?

Volg hierbij altijd de adviezen van uw arts.
De aanbevolen dosering is 1 x daags 600 mg. Aanbevolen wordt de tablet(ten) elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Afhankelijk van het bloeddrukverlagend effect kan uw arts besluiten de dosering te verhogen tot 1 x daags 800 mg (1 x daags twee tabletten Teveten 400).Het duurt gewoonlijk 2-3 weken voordat een maximaal bloeddrukverlagend effect wordt bereikt. Uw arts informeert u hoe lang de behandeling met Teveten duurt.

Gebruiksaanwijzing

De tablet(ten) innemen met water. U kunt de tablet(ten) vóór, tijdens of na de maaltijd innemen.

Wat moet u doen als u meer Teveten tabletten heeft ingenomen dan is voorgeschreven?

Waarschuw in dit geval een arts en/of apotheker.
Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking Teveten zien.
Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen dan is voorgeschreven, kan de bloeddruk te veel dalen. Dit kunt u herkennen aan ernstige duizeligheid en/of flauwvallen.

Wat moet u doen als u vergeten bent uw dosis Teveten in te nemen?

Als u vergeten bent de tablet(ten) in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem de volgende tablet(ten) op het eerstvolgende tijdstip en vervolg de therapie volgens de aanwijzingen van uw arts.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Teveten?

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen. Als u namelijk eerder stopt is het mogelijk dat uw bloeddruk weer stijgt, ook al voelt u zich goed.

Mogelijke bijwerkingen van Teveten

Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen. Met name gaat het hierbij om hoofdpijn, duizeligheid, griep- of verkoudheidachtige verschijnselen, spier-, buik- of rugpijn, diarree, problemen met de spijsvertering, moeheid, depressie, kortademigheid, opgezette benen, hoesten, infectie van de bovenste luchtwegen, infectie van de urinewegen. Gewoonlijk zijn deze bijwerkingen mild van aard en veel bijwerkingen gaan weg zonder dat er gestopt hoeft te worden met de behandeling. Als u last krijgt van een zwelling in het gelaat, lippen, de tong of in uw keel, waarschuw dan onmiddellijk een arts. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe moet u Teveten gebruiken en wat is de uiterste gebruikstermijn

Bewaar Teveten niet boven 25 °C, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

Op zowel de verpakking als de doordrukstrip staat de uiterste gebruikstermijn van Teveten aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door de woorden ‘Niet te gebruiken na:’. Op de doordrukstrip wordt deze datum vermeld achter de afkorting ‘Exp.:’. Exp. betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

Wanneer is deze bijsluiter voor het laatst gewijzigd

September 1999.

Algemene adziezen

* Volg altijd de aanwijzingen op van uw arts.
* Lees de bijsluiter die u bij elk geneesmiddel hoort te krijgen.
* Ga met vragen over geneesmiddelen en het gebruik daarvan altijd naar uw arts of apotheker.
* Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren.
* Zorg dat uw omgeving weet welke geneesmiddelen u gebruikt.
* Laat anderen nooit uw geneesmiddel gebruiken en gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.
* Gooi oude geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij de apotheek.