Theolair Retard bevat respectievelijk 175, 250 en 350mg theofylline per tablet.

Werking

Theolair Retard ontspant de verkrampte spieren in de wand van de luchtwegen, waardoor deze wijder worden en de ademhaling wordt verlicht. Het is een theofylline preparaat met verlengde werking dat wordt gebruikt om aanvallen van benauwdheid bij chronische longziekten (astma, chronische bronchitis, longemfyseem) te voorkomen.

Bijwerkingen en eventuele problemen die kunnen optreden

De bijwerkingen zijn afhankelijk van de hoeveelheid theofylline in het bloed. In eerste instantie treden opwinding, nervositeit, slapeloosheid, misselijkheid en braken op. Bij grotere hoeveelheden, aanvallen van hartritmestoornissen en coma. Neem in geval van bijwerkingen contact op met uw arts of apotheker.

Waarop verder te letten

Bij verminderde pompfunctie van het hart en stoornissen in de leverwerking, moet de dosering, liefst op geleide van de concentratie in het bloedplasma, soms worden aangepast. Jonge kinderen en ouderen zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen.

Het gelijktijdig dagelijks gebruik van orale sympathicomimetica met bronchusverwijdende werking, in het bijzonder efedrine, dient te worden vermeden.

Patiënten die dosis-aerosolen met sympathicomimetica gebruiken, dienen met lagere doses theofylline behandeld te worden om het risico van te snelle hartslag te vermijden.

Plantaardige geneesmiddelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten moeten niet gebruikt worden tijdens de behandeling met Theolair Retard, omdat dit kan leiden tot een verminderde werkzaamheid van Theolair Retard. De werking van Theolair Retard kan tot tenminste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds Sint Janskruid gebruikt dan dient het gebruik ervan te worden gestaakt en de concentratie van theofylline in het bloed te worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn dat de dosering van theofylline aangepast moet worden.

Bij rokers kan de uitscheiding dusdanig versneld zijn dat hogere doseringen moeten worden gegeven.

Gebruik bij zwangerschap
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Aanwijzingen voor het gebruik

Instellen of wijzigen van de dosering van elke individuele patiënt door de arts, dient te geschieden op geleide van concentratiebepalingen in het bloedplasma. Dosering volwassenen: in het algemeen is een orale dosis van 10 tot 15 mg per kilogram lichaamsgewicht per 24 uur noodzakelijk.

De tabletten dienen 's morgens en 's avonds na de maaltijd te worden ingenomen. Het is belangrijk dat deze tijdstippen nauwkeurig worden aangehouden.

Theolair Retard 250 en 350 tabletten kunnen in tweeën worden gebroken, maar dienen niet te worden fijngemaakt.

Theolair Retard 175 tabletten dienen heel te worden ingenomen.

Aanwijzingen voor het bewaren
Theolair Retard is houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum. Op de tabletstrips staat de houdbaarheid aangegeven als exp.: maandjaar.

Buiten bereik van kinderen houden.

In het register ingeschreven onder:
RVG 09107
RVG 08391
RVG 08816

Zoeterwoude, december 2003

Importeur/Registratiehouder
3M Nederland B.V.,
Industrieweg 24,
2382 NW Zoeterwoude,
Postbus 193,
2300 AD Leiden.
Fax: 071-5450503,
Telefoon: 071-5450451.