INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

TIADIL® 120, TIADIL®180; TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL 360
CAPSULES

Algemeen

Deze folder bevat belangrijke informatie over uw geneesmiddel. Lees deze folder goed door VOORDAT u dit geneesmiddel inneemt. Als u verder nog vragen hebt of als er iets in deze folder staat wat u niet begrijpt, den kunt u altijd uw huisarts of apotheker om advies vragen.

Wat zit er in dit geneesmiddel?
Het werkzame bestanddeel in dit geneesmiddel heet diltiazem.

Het behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd calciumantagonisten die gebruikt worden voor het behandelen van een te hoge bloeddruk en helpen bij hartkramp ten gevolge van een vernauwing in de bloedvaten (angina pectoris).

Dit geneesmiddel bevat tevens de volgende onwerkzame bestanddelen:

sucrosestearaat, microkristallijne cellulose (E460), polyvidone, magnesiumstearaat, talk, methylhydroxypropylcellulose, polysorbaat 80, polyacrylaatdispersie en simethiconemulsie.
De gelatine-capsule bevat de kleurstof

Capsule van 120 mg
Inhoud van de capsule: Ondoorschijnend lavendel
Omhulsel van de capsule: Ondoorschijnend lavendel

Capsule van 180 mg
Inhoud van de capsule: Ondoorschijnend wit
Omhulsel van de capsule: Ondoorschijnend blauw-groen

Capsule van 240 mg
Inhoud van de capsule: Ondoorschijnend blauw-groen
Omhulsel van de capsule: Ondoorschijnend lavendel

Capsule van 300 mg
Inhoud van de capsule: Ondoorschijnend wit
Omhulsel van de capsule: Ondoorschijnend lavendel

Capsule van 360 mg
Inhoud van de capsule: Ondoorschijnend blauw-groen
Omhulsel van de capsule: Ondoorschijnend blauw-groen


Capsule van 120 mg Capsule formaat 3, Capsule van 180 mg Capsule formaat 2, Capsule van 240 mg Capsule formaat 1, Capsule van 300 mg Capsule formaat 0, Capsule van 360 mg Capsule formaat 0.

Ondoorschijnend lavendel bevat de kleurstoffen azorubine E122, indiogotine E132 en titanium dioxide E171, ondoorschijnend wit bevat titanium dioxide E171, en ondoorr.,hijnend blauw-groen bevat gele quinoline E104, indiogotine E132 en titanium dioxide E171, sucrosestearaat, microkristallijne cellulose (E460), polyvidone, magnesiumstearaat, talk, methylhydroxy-propylcellulose, polysorbaat 80, polyacrylaatdispersie en simethiconemulsie. De gelatine-capsule bevat de kleurstoftitaniumdioxide (E171).

De witte drukpers inkt in uw medicijn bevat: shellac, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, n-butyl, propylene glycol, sodium hydroxide, polyvinylpyrrolidone, titanium dioxide.

De zwarte drukpers inkt bevat; shellac, ethyl alcohol, isopropyl alcohol,
n-butyl, propylene glycol, ammonium hydroxide, potassium hydroxide and zwart ijzer oxide.

• TIADIL® 120, TIADIL® 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360 capsules zijn verkrijgbaar in vijf verschillende sterkten.

Hierdoor kan uw huisarts de juiste hoeveelheid diltiazem voorschrijven om uw bloeddruk te verlagen of uw hartkramp onder controle krijgen: 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg.

Hoe is TIADIL®120, TIADIL® 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360 verpakt?

Elke verpakking bevat 30 capsules.

• De registratiehouder van dit geneesmiddel is:
All-Gen Pharmaceuticals & Generics bv,
Papelaan 85G,
2252 EG Voorschoten.

• De distributeur van dit geneesmiddel is:
Zambon Nederland B.V.,
Algolweg 11,
3821 BG Amersfoort,
Nederland.

• Dit geneesmiddel wordt gefabriceerd door:
S1VIB Galephar,
Rue de la Pirire 38,
6900 Marchen-Famenne,
Beïgil. & Biovail Corporation International,
Steinbach, Manitoba, Canada.

Registratienummer
Tiadil® 120 capsules 120 mg is in her register ingeschreven onder RVG 22526.
Tiadil® 180 capsules 180 mg is in her register ingeschreven onder RVG 22527. Tiadil® 240 capsules 240 mg is in her register ingeschreven onder RVG 22528. Tiadil® 300 capsules 300 mg is in her register ingeschreven onder RVG 22529. Tiadil® 360 capsules 360 mg is in her register ingeschreven onder RVG 22530.

Waar wordt dit geneesmiddel voor gebruikt

Tiadil wordt gebruikt voor de behandeling van licht tot matig verhoogde bloeddruk.

Ook wordt het gebruikt bij hartkramp ten gevolge van een vernauwing in de bloedvaten.

Voordat u het geneesmiddel gaat gebruiken
U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u een van de volgende aandoeningen heeft.
Stel uw arts hiervan op de hoogte.
• u hebt een allergische reactie gehad van een medicijn bevattende diltiazem of één van de componenten daarvan als genoemd hierboven. Azorubine kan een allergische reactie veroorzaken inclusief astma. Allergie komt gewoonlijk meer voor bij mensen die allergisch zijn voor aspirine.
• u ernstige hartklachten hebt, met name als een arts u heeft gezegd dat u een van de volgende aandoeningen hebt:

ernstige hartzwakte; verlaagde bloeddruk; hartshock;
longstuwing;
hersenbloeding of herseninfarct;
hartinfarct;
ernstige bradycardie (een zeer langzame polsslag);
hartblok of pre-excitatiesyndromen of sick sinus-syndroom problemen zijn met de regeling van uw hartstag); linker-ventrikelfalen;
• u last hebt van instabiele hartkramp;
(aandoeningen waarbij er

• de patiënt een kind is;

U dient uw huisarts ook te informeren als:
* u last hebt gehad van andere hartklachten;
* u een beroerte hebt gehad;
* u last hebt gehad van lever- of nierklachten;
* u lijdt aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa;
* u andere geneesmiddelen gebruikt (waaronder middelen die u zonder recept kunt
kopen), met name alle andere geneesmiddelen die voor het behandelen van uw
bloeddruk of een andere hartaandoening zijn voorgeschreven, zoals digoxine.
* U zwanger bent of borstvoeding geeft.
* U in de toekomst zwanger zou kunnen raken.

Wijze van gebruik

TIADI,®120TIADiL® 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360 capsules zijn
speciaal ontworpen zodat u de capsules slechts eenmaal daags hoeft in te nemen.

Om te zorgen dat het geneesmiddel goed werkt, moet u zich echter aan de volgende aanwijzingen houden.

* U moet het geneesmiddel innemen zoals uw huisarts heeft voorgeschreven. Meestal is dat eenmaal daags één capsule op hetzelfde tijdstip, bij voorkeur vlak voor of tijdens een maaltijd.

* U moet de capsule in zijn geheel doorslikken, bij voorkeur met een glas water. U mag niet op de capsule bijten, kauwen of zuigen, omdat bet geneesmiddel anders niet goed werkt.

* U mag de door uw huisarts voorgeschreven dosis niet overschrijden.

* U mag het gebruik van dit geneesmiddel niet staken zonder uw huisarts in te lichten.

* Als u per ongeluk meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, dan moet u
onmiddellijk een arts raadplegen en het geneesmiddel en deze folder meenemen.

* Bij het overschrijden van de juiste dosis kan uw bloeddruk te veel dalen en kunt u zich suf, duizelig, moe en/of verward voelen. Het is ook mogelijk dat uw hartslag onregelmatig wordt.

* Als u vergeten bent uw capsules in te nemen en u denkt eraan binnen 12 uur na de tijd dat u ze normaal inneemt, neem ze dan alsnog in. Denkt u er pas 12 uur na het voor u gebruikelijke tijdstip aan, neem ze dan niet meet in. Wacht tot het weer uw gebruikelijke tijd is en neem dan de gewone hoeveelheid. Als u meerdere keren vergeten bent uw capsules in te nemen, zeg dat dan tegen uw arts als u er weer komt.

Gebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding

Bij gebrek aan afdoende bewijs van de veiligheid tijdens de zwangerschap dient TIADIL® 120, TIADIL® 180, TIADIL 240, TIADIL® 300, TIJADIL 360 niet te worden gebruikt bij zwangerschap of bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Diltiazem wordt in de moedermelk uitgescheiden. Indien de toepassing van diltiazem tijdens de lactatie periode noodzakelijk is, dan dient de zuigeling op een andere wijze gevoed te worden.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
In geval van vermoeidheid en duizeligheid bij gebruik van TIADIL® 120, TIADIL 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360 is het niet raadzaam om een voertuig te besturen of om andere oplettendheid vereisende werkzaamheden te vechten.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Licht uw arts altijd in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. Geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden. Bepaalde geneesmiddelen die tegen hoge bloeddruk worden gebruikt mogen niet gecombineerd met TIADIL 120, TIADIL 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300,TIADIL 360.

Dit geldt ook voor het geneesmiddel amiodaron, dat wordt gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen.

Gelijktijdig gebruik van TIADIL,® 120, TIADIL® 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360 en bepaalde antidepressiva dient vermeden te worden evenals gelijktijdig gebruik van Lithium en TIADIL® 120, TIADIL® 180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360.

Welke bijwerkingen kan TIADIL®120, TIADIL®180, TEIL® 240, TIADIL® 300,
TIADIL® 360 capsules hebben?

Het is mogelijk dat u de capsulehuls in het toilet terugvindt wanneer u naar de w.c. gaat. Maakt u zich geen zorgen de capsule hoeft niet door het lichaam te wonden verteerd. Dit betekent niet dat het geneesmiddel niet werkt.
Hoewel de meeste mensen geen problemen hebben met het gebruik van dit geneesmiddel, kunnen er soms een aantal bijwerkingen optreden, o.a. misselijkheid, braken, diaree, verstopping, hoofdpijn, opgezwollen benen of enkels, vermoeidheid, duizeligheid, blozen, huiduitslag of maagklachten. Deze verschijnselen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het geneesmiddel uw bloeddruk verlaagt en dienen snel te verdwijnen. Als dit echter niet zo is, dan moet u de huisarts inlichten.

Als u eventueel last krijgt van ongewone bijwerkingen die hierboven niet genoemd zijn, dan moet u dat tegen uw huisarts zeggen.

Belangrijke tips
Gebruik dit geneesmiddel niet als de uiterste gebruiksdatum is verstreken. Deze datum is afgedrukt op een van de zijkanten van het kartonnen doosje en op de blisterverpakking.
Lever alle ongebruikte capsules in bij uw apotheek. Bewaar ze alleen als uw huisarts dat heeft gezegd.
Bewaar dit geneesmiddel beneden 25 °C op een droge plaats uit de buurt van warmtebronnen, b.v. direct zonlicht, kachels, stoom, enz.
Niet vergeten:

Dit geneesmiddel is alleen VOOR U bestemd. Geef het nooit aan een ander. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn, zelfs als die persoon dezelfde klachten heeft als u.
Hoe moet TIADIL®120, TIADIL®180, TIADIL® 240, TIADIL® 300, TIADIL® 360
capsules bewaard worden?

BEWAAR ALLE GENEESMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Deze informatiefolder is in oktober 2004 herzien.