Patiëntenbijsluiter

TILDIEM® 60

Wat is de samenstelling van Tildiem 60?
Tildiem 60 bevat per tablet 60 mg diltiazemhydrochloride. Elke tablet bevat tevens de volgende hulpstoffen: lactose, gehydrogeneerde ricinusolie, magnesiumstearaat, polyethyleenglycol 6000.

Hoe ziet Tildiem 60 er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
Tildiem 60 tabletten zijn wit van kleur.
Tildiem 60 is verkrijgbaar in een verpakking met 100 tabletten in doordrukstrips (60 mg).

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Tildiem 60?
Tildiem 60 behoort tot de groep van de calciumantagonisten.Tildiem 60 is een geneesmiddel dat de hartslag verlaagt. Het heeft een vaatverwijdende werking. Hierdoor wordt de doorbloeding van het hart verbeterd en wordt pijn op de borst als gevolg van een tekort aan zuurstof in de hartspier voorkomen. Tevens wordt de doorbloeding in de bloedvaten verbeterd en neemt de verhoogde bloeddruk af.

Wie brengt Tildiem 60 in Nederland in de handel?
Sanofi-Synthelabo B.V.,
Govert van Wijnkade 48,
3144 EG Maassluis.
Tel. 010 – 5931300.

Onder welke nummer is Tildiem 60 in het register ingeschreven?
Tildiem 60 is ingeschreven onder RVG 10192.

Waarvoor wordt Tildiem 60 gebruikt?
Tildiem 60 wordt gebruikt tegen pijn op de borst (angina pectoris) en tegen lichte tot matige vormen van verhoogde bloeddruk.

Waar moet u op letten vóórdat u Tildiem 60 gaat gebruiken?

Wanneer mag u Tildiem 60 niet gebruiken?
U mag Tildiem 60 niet gebruiken indien door uw arts onverklaarbare hartritmestoornissen, hartblok of falen van de linker hartkamer is vastgesteld. Patiënten met een trage polsslag (40 slagen per minuut of minder) mogen Tildiem 60 niet gebruiken. Evenmin mag Tildiem 60 gebruikt worden in de zwangerschap, door vrouwen die borstvoeding geven en door vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tenzij doeltreffende anticonceptiemaatregelen worden getroffen.
Overgevoeligheid voor diltiazem of overgevoeligheid voor één van de overige bestanddelen van Tildiem 60.

Mag Tildiem 60 bij zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt?
Tildiem 60 mag niet in de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding gebruikt worden.

Welke bijzondere voorzorgen gelden er bij het gebruik van Tildiem 60?
Bij patiënten met een verminderde werking van de linker hartkamer, trage polsslag of een eerstegraads hartblok is nauwkeurige observatie noodzakelijk.
Bij ouderen en bij patiënten met een verminderde werking van de nier of de lever kan de hoeveelheid diltiazem in het plasma verhoogd zijn.
Bij het begin van de behandeling dient uw hartslag gecontroleerd te worden.

Wat is de invloed van Tildiem 60 op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken?
Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Klachten zoals duizeligheid of hoofdpijn kunnen zich voordoen. Bij het besturen van voertuigen of het gebruik van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

Kunt u Tildiem 60 samen met andere geneesmiddelen gebruiken?
Licht altijd uw arts in wanneer u naast Tildiem 60 nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om
andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Gelijktijdig gebruik van Tildiem 60 met andere geneesmiddelen voor het hart of de bloeddruk (alfa-blokkers, betablokkers, amiodarone, digoxine, nitraten) dient met voorzichtigheid plaats te vinden.
Tildiem 60 kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden zoals: ciclosporine (middel dat het afweersysteem onderdrukt), carbamazepine (middel tegen epilepsie), theofylline (middel tegen astma).
De werking van Tildiem 60 kan beïnvloed worden door rifampicine (middel tegen
tuberculose).

Welke speciale waarschuwingen gelden er bij het gebruik van Tildiem 60?
Als u een opratie moet ondergaan, dient u de behandelend arts te vertellen dat u Tildiem 60 gebruikt.

Aanwijzingen voor het gebruik van Tildiem 60
Hoeveel Tildiem 60 moet u gebruiken?

Pijn op de borst (angina pectoris)
De gebruikelijke aanvangsdosering bedraagt 3 tot 4 maal daags 1 tablet met 60 mg (180-240 mg per dag). Uw arts kan deze dosering zonodig verhogen tot 3 maal daags 2 tabletten met 60 mg (360 mg per dag).

Verhoogde bloeddruk
De gebruikelijke aanvangsdosering bedraagt 3 maal daags 1 tablet met 60 mg (180 mg per dag). Uw arts kan deze dosering zonodig verhogen tot 3 maal daags 2 tabletten met 60 mg (360 mg per dag).

Hoe moet u Tildiem 60 innemen?
De tabletten kunnen tijdens of na de maaltijd ingenomen worden.
De tabletten niet kauwen of oplossen, maar in zijn geheel met vloeistof doorslikken.

Hoe lang duurt een behandeling met Tildiem 60?
Meestal wordt Tildiem 60 gedurende een langere tijd voorgeschreven. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op.

Wat moet u doen als u meer tabletten hebt ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven?
Als u teveel tabletten hebt ingenomen, dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen.

Wat moet u doen als u een keer vergeten bent uw tabletten in te nemen?
Het kan voorkomen dat u een keer vergeet de tabletten in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tabletten alsnog in te nemen. U kunt de volgende dag de voorgeschreven dosering innemen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
De volgende klachten kunnen zich voordoen: gevoel van onwelzijn, hartkloppingen,
duizeligheid en zwakte. Hoofdpijn, opvliegers en vochtophoping in de benen (oedeem) zijn afhankelijk van de dosering en kunnen zich meer voordoen bij oudere patiënten. Zeldzame gevallen van trage polsslag of hartblok.
Maagdarmklachten zoals verteringsstoornis, maagpijn, misselijkheid , verstopping en droge mond. Deze bijwerkingen zijn zeldzaam en van voorbijgaande aard, waardoor staken van de behandeling in het algemeen overbodig is. Huiduitslag, gevoeligheid voor licht en toename van het tandvleesweefsel zijn waargenomen. Deze klachten verdwijnen na het stoppen van de behandeling.
In enkele zeldzame gevallen is ontsteking van de lever waargenomen, die verdwijnt na het staken van de behandeling met Tildiem 60.
Ook kunnen zich voordoen : trillingen, stijfheid, verminderde beweeglijkheid, vergrote speekselproductie en rusteloosheid. Bij langdurig gebruik kan een overmatige ontwikkeling van de mannelijke borstklieren ontstaan.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Hoe moet u Tildiem 60 bewaren en wat is de uiterste gebruikstermijn?
Tildiem 60 dient beneden 25_C in de originele verpakking bewaard te worden, buiten het bereik van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na' en op de doordrukstrips na 'Exp.'.

Wanneer is deze bijsluiter voor het laatst gewijzigd?
7 december 1999.

Aanvullende informatie
Pijn op de borst (stabiele angina pectoris)
Pijn op de borst wordt ervaren als een beklemmend, drukkend gevoel op de borst. De pijn kan uitstralen naar één van beide armen, hals, kaak of rug. Pijn op de borst kan samengaan met hartkramp, benauwdheid of een beangstigend gevoel. Het kan vooral voorkomen op momenten dat u zich inspant of opwindt. Als u weer rustig bent, verdwijnen de klachten vrij snel. Een 'aanval' van pijn op de borst duurt meestal een paar minuten, maar soms ook langer.
Van verhoogde bloeddruk is vaak weinig te merken. Het resultaat van een behandeling tegen te hoge bloeddruk kan alleen door meting door uw arts worden verkregen.