Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijssluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw as of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Timo-COMOD® 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Timo-CCMOD0 0,1 %/ 0,25 %/0, 0,5 % gebruikt?
3. Hoe wordt Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Timo-COMOD 0,1 %/0,25 %I 0,5 %?

Timo-COMOD 0,1 %, oogdruppels 1 mg/ml
Timo-COMOD 0,25 %, oogdruppels 2,5 mg/ml
Timo-COMOD 0,5 %, oogdruppels 5 mg/ml

Het werkzame bestanddeel is Timolol.

Ieder flesje Timo-COMOD 0,1% bevat 1,37 mg/ml timololmaleaat overeenkomend met 1 mg/ml timolol.
leder flesje Timo-COMOD 0,25% bevat 3,42 mg/m1 timololmaleaat overeenkomend met 2,5 mg/ml) timolol.
leder flesje Timo-COMOD 0,5% bevat 6,84 mg/ml timololmaleaat overeenkomend met 5 mg/ml timolol.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, natriummonowaterstoffosfaat-dodecahydraat, water voor injecties.

Registratiehouder en fabrikant:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Industriestrasse,
66129 Saarbrucken

Voor inlichtingen en correspondentie:
URSAPHARM Benelux BV,
Postbus 172,
5600 AD Helmond
Tel: 0492-472473
Fax: 0492-472673
E-mail: info(a~ursapherm.nl

Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % zijn in het register ingeschreven onder RVG 21643 (0,1%), RVG 21644 (0,25 %), RVG 21645 (0,5%).

1. Wat is Timo-COMOD0 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % en waarvoor wordt het gebruikt?
Timo-COMOD0 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % zijn verpakt in een doosje met 1 flesje met 10 ml oogdruppels Het flesje is voorzien van het COMOD doseersysteem. De COMOD verpakking is een flesje met een polypropyleen buitenkant en een polyethyleen reservoir binnenin die het gebruik van conserveringsmiddelen overbodig maakt.
Timo-COMOD® 0,1 %/ 025 %/ 0,5 % is een geneesmiddel dat de oogboldruk verlaagt en uitsluitend is bestemd voor toepassing in de ogen.
Uw arts heeft Timo-COMOD` 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % voorgeschreven omdat uit onderzoek is gebleken dat de druk in de oogbol te hoog is (bijvoorbeeld door glaucoma simplex of secundair glaucomm). Als de druk in de oogbol te hoog is, bestaat het gevaar dat de oogzenuw langzamerhand bekneld raakt. Uiteindelijk kan dit tot gevolg hebben dat u slecht gaat zien. Ook worden Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % voorgeschreven aan kinderen met een te hoge oogboldruk, wanneer andere middelen alleen niet voldoende helpen.

2. Wat u moet weten voordat u Timo-COMOD" 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % gebruikt?

Gebruik Timo-COMOD® 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % oogdruppels niet,
-wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.
-wanneer u na gebruik van Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % plotseling klachten krijgt die u normaal niet heeft, zoals huiduitslag, roodheid of jeuk aan het oog. Over het algemeen kunt u er dan van uitgaan dat u overgevoelig bent voor Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 %. Treden deze verschijnselen op, stop dan het gebruik van Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % en raadpleeg uw arts.
* bij (aanleg voor) astma, of als u in het verleden astma heeft gehad;
* bij een ernstige langdurige vernauwing van de luchtwegen (CARA);
+ bij bepaalde hart- of longklachten;
* bij een heel langzame polsslag.
Het kan zijn dat Timo-COMOD0, 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % bij gebruik in de ogen door het lichaam wordt opgenomen. Dat kan in bepaalde gevallen leiden tot bijwerkingen, Indien dergelijke bijwerkingen optreden, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Als u hartklachten, astmatische klachten of longklachten heeft is het belangrijk uw arts hierover te informeren voordat u Timo-COMOD 0,1 % / 0,25 %/ 0,5 % gaat gebruiken. Ook als u orale betablokkers gebruikt moet u uw arts hierover informeren voordat u Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % gaat gebruiken.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Als u zwanger bent of zwanger wilt worden en gelijktijdig Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %/ 0,5 % wilt gebruiken, raadpleeg dan uw arts.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Borstyoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Als u borstvoeding wilt geven, mag u gedurende die tijd geen Timo-COMOD 0,1 %10,25 %10,5 % gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mcgelijke bijwerkingen zoals duizeligheid en moeilijkheden bij het zien, kunnen de rijvaardigheid of het bedienen van machines nadelig beinvlaeden.Overtuig u ervan of u veilig auto kun rijden of machines kunt bedienen, voordat u pier aan begint.

Gebruik van Timo-COMOD 0,1 %10,25 %I 0,5 % in combinatie met andere geneesmiddelen Over het algemeen kunnen Timo-COMOD"' 0,1 %I 0,25 %I 0,5 % samen met andere geneesmiddelen warden gebruikt. Sommige middelen hebben invioed op eikaars werking. Voor de arts u Time-COMOD 0,1 %I 0,25 %I 0,5 % voorschrijft is het vooral belangrijk cm te weten of uw bloeddrukverlagende middelen gebruikt of medicijnen tegen bepaalde hartklachten en zo ja, welke. Als er tijdens het gebruik van Timo-COMOD®0,1 %10,25 °/x10,5 % bijwerkingen optreden dient u onmiddellijk uw arts te informeren.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt oak veer geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe worden Timo-COMOD 0,1 %I 0,25 %1 0,5 % gebruikt?
Uw arts heeft u precies aangegeven hoeveel oogdruppels u meet gebruiken en voor hoe lang. De gebruikelijke begindosering is een druppel Timo-COMOD" 0,25% oogdruppels in het te behandelen oog (ogee). Een keer 's morgens en een keer 's avonds. Als dit niet genoeg effect heeft, kan uw arts de sterkte verhogen tot ten druppel Timo-COMOD°' 0,5% oogdruppels in het te behandelen oog (ogen) 's morgens en 's avonds.

Uw arts kan besluiten om de behandeling te beginen met een druppel Timo-COMOD' 0,1% in het to behandelnde oog (ogen) 's rnorgens en 's avonds. Als dit niet genoeg effect heeft, kan uw arts de sterkte verhogen tot een druppel Timo-COMOD`' 0,25 % of 0,5 % in het behandelnde oog (ogen) 's morgens en 's avonds. De door Timo-COMOD'O,1 %10,25 %10,5 % veroorzaakte oogboldruk daling kan some enkele weken nodig hebben om zich te stabiliseren. Daarom dient de oogboldruk ongeveer 4 weken na aanvang van de behandeling fe worden gecontroleerd. Enkele bijwerkingen kunnen worden verminderd door na het indruppelen gedurende 3 minuten de traanbuis dicht te drukken of de ogen te sluiten.
Aan sommige patienten schrijft de arts voor om Timo-COMOD 0,1 %l 0,25 %I 0,5 % eenmaal daags te gebruiken als dit voldoende effect heeft.
Aanwiizinpen voor het gebruik:
Bij het eerste gebruik, beschermkapje van de flacon afnemen en het pompmechanisme indrukken totdat de eerste druppels eruit komen;
* Hierna het uiteinde van de flacon met de duim en middetvinger vasthouden, zodat u met de wijsvinger op de bodem van de flacon kunt drukken;
* Buig het hoofd enigszins naar achteren en kijk omhoog, trek met uw vrije hand het onderste ooglid wat near voren, zodat een zakje ontstaat;
Breng voorzichtig een druppel in het zo ontstane zakje door met de wijsvinger op de bodem van de flacon te drukken;
* Voorkom aanraking van oog en ooglid met de punt van de flacon;
Vervolgens het oog enige seconden sluiten en enkele maien achter elkaar knipperen, zodat de druppel zich geed over het oogopperviak verspreidt;
* Na gebruik de beschermkap weer op de flacon plaatsen; '
* Bij tweede en verdere toepassingen is de flacon direct gebruiksklaar nadat u het beschermkapje van de flacon heeft afgenomen.

In de regel is de behandeling met Timo-COMOD 0,1 %/ 0,25 %I 0,5 % langdurig. Onderbreking of verandering van de dosering mag slechts na instructie door uw arts. ~

In het geva/ dat u merkt dat Timo-COMOD' 0,1 %I0, 0,25 %10, 0,5 % te sterk of juist to weinig werken raadpleeg dan uw ads of apotheker.

Wat meet u doen wanneer u te veel Timo-COMOD 0,1 %! 0,25 %1 0,5 % heeft gebruikt:
Als u teveel druppels in uw oog heeft gedruppeld kan het zijn dat u wazig gaat zien of dat uw ogen gaan irriteren. Spoel uw oog of ogen gedurende 15 minuten overvloedig met lauw water. Als de inhoud van het flesje Timo-COMOD'' 0,1 %I 0,25 %I 0,5 % per onge/uk is ingeslikt, in het b#zonder b! kinderen, raadpleeg dan uw arts onmidde!ijk.

Wat u meet doen wanneer u bent vergeten Timo-COMOD''0,1 %J 0,25 %10,5 % te gebruiken: Het is belangrijk om Timo-COMOD' 0,1 %I 0,25 %I 0,5 % volgens het voorschriff van uw ads te gebruiken. Als u een dosis bent vergeten, druppel deze dan zo snel mogeijk a/snog in. Maar ate het brjna t#d is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en ga door met het normale doseringsschema.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Timo-COMOD ' 0,1 °/010,25 %10,5 % wordt gestopt:
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals a/le geneesmiddelen kan Timo-COMOD" 0,1 %I 0,25 %10,5 % blwerkingen veroorzaken.
Niet alle vermelde bijwerkingen hoeven bij u voor te komen.
• Oog: oogirritatie, zoals een brandend en stekend gevoel, droge ogen, roodheid of ontsteking van het oog, verandering in het zien, zoals dubbel zien, hangen van het ooglid, tinnitus.

* Hart en vaat stelsel: Hartfalen, zoals een ongewoon [angzame hartslag, een vermindering van de hartslag, een onregelmatige hartslag, hartkloppingen, pijn op de borts. Lage bloeddruk, flauwvallen, hersenbloeding, plaatselijk te kort aan bloed toevoer in de hersenen, hartstilstand, opgezwollen of koude handen en voeten.
*
* Longen: kortademigheid, kramp met vernauwing van de luchtpijptakken, hoest
*
* Lichaam algemeen: hoofdpijn, oar suizen, moeheid, duizeligheid, neerslachtigheid, slapeloosheid, nachtmerries, geheugenverlies, tintelen, misselijkheid, diarree, maagstoornis, droge mond, haaruitval, verminderde behoefte aan seks
*
* Verschijnselen die op een allergische reactie lijken, zoals huiduitslag of jeuk, of meer ernstige allergische reacties.
Er zijn nog andere bijwerkingen die zelden voorkomen, maar wet gevaarlijk kunnen zijn. Vraag uw arts of apotheker naar meer infoormatie over bijwerkingen. Zij hebben een volledige Iijst van bijwerkingen.
Enkele bijwerkingen kunnen worden verminderd door na het indruppelen gedurende 3 minuten de traanbuis dicht te drukken of de ogen te sluiten.
In het geval dat er een bijwerking optreedt die of die niet in deze blsluiter is vermeld of die u als emstig ervaarf, informeer dan uw ads of apotheker.

5. Hoe bewaart u Timo-COMOD oogdruppels?
Timo-COMOD 0,1 %I 0,25 %I 0,5 % buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven 25 °C. Niet in koelkast of vriezer bewaren. Bewaar in de omverpakking.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Timo-COMOD' 0,1 %I 0,25 %10,5 % niet meer na de datum op verpakking achter "Exp.:: Na het eerste gebruik van deze druppels, zijn ze nog 12 weken houdbaar.
Deze bijsluifer is voor het laafst herzien/goedgekeurd in oktober 2004.
Coed om te weten
Timo-COMOD ' bevat geen conserveringsrniddelen. Daarom kanTimo-COMOD 0,1 %I 0,25 %10,5 % towel bij harde als zachte contactlenzen worden gebruikt.
Probeer voor het weekeinde en voor de vakantie altijd Timo-COMOW' 0,1 %/ 0,25 %10,5 % in voorraad te hebben. Flet is handig dat uw partner of verzorger in geval van nood weet welke geneesmiddelen u gebuikt, maar ook dat u die informatie ergens hebt opgeschreven. In de bijsluiter staat hoe uw geneesmiddelen emit ziet. Het is van belang het juiste middel to nemen en daarom nooit een middel in het donker uit te pakken. Timo-COMOD® 0,1 %10,25 %1 0,5 % is alleen voorgescltreven omdat uw oogboldruk te hoog is. Voor andere aandoeningen is het geen geschikt middel. Andere menses mogen uw middel niet gebruiken, net zoals u nooit gencesmiddelen moot nemen die aan anderen zijn voorgeschreven. Het is van groat belang dat u nauwkeurig de bchandcling van uw eigen arts volhoudt. Fleeft u bier vragen over of wilt u meer weten dan in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zij worden voortdurend op de hoogte gehoudn van de laatste ontwikkelingen rend Tiino-COMOD 0,1 %l 0,25 %1 0,5 °/a.
Er kan altijd minimaai 10 ml Timo-CONMOD0 0,1 %10,25 %I 0,5 % uit de verpakking warden gehaald. Om prodnetie-technische redenen zal er, als de Timo-COMOD'' 0,1 %I 0,25 %I 0,5 % helemaal op is gebruikt, een kleine hoeveelheid vloeistof in het flesje achterbiijven.