Informatie voor de patiënt
Tobrabact, oogdruppels, oplossing 3 mg/ml

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Tobrabact, oogdruppels, oplossing 3 mg/ml
* Het werkzame bestanddeel is tobramycine; dit is aanwezig in de vorm van 3 mg/ml.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: benzalkoniumchloride (conserveermiddel), boorzuur, natriumsulfaat (watervrij), natriumchloride, tyloxapol en water voor injecties.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ Arnhem
Telefoon: 026 3782 111
E-mail: rnid.phnlar@novartis,com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Tobrabact, oogdruppels, oplossing 3 mg/ml RVG 26393

1. Wat is Tobrabact en waarvoor wordt het gebruikt?

Tobrabact is verkrijgbaar in de vorm van oogdruppels. 1 ml oogdruppels bevat 3 mg tobramycine (d.w.z. 0,3%). Tobrabact, oogdruppels is een heldere, kleurloze oplossing. Tobrabact, oogdruppels is verkrijgbaar in een flesje van 5 ml.
Tobrabact, oogdruppels wordt gebruikt voor de behandeling van externe infecties van het oog en delen van het oog, die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor tobramycine.

2. Wat moet u weten voordat u Tobrabact gebruikt?

Gebruik Tobrabact niet:
* wanneer u overgevoelig bent voor tobramycine of één van de andere bestanddelen van Tobrabact.

Wees extra voorzichtig met Tobrabact:
* Als er bij u een overgevoeligheidsreactie optreedt. U moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van Tobrabact.

* Als uw klachten niet snel verbeteren of als u langdurig Tobrabact: gebruikt. Uw arts zal u regelmatig willen onderzoeken en indien nodig de behandeling aanpassen.

* Als u naast Tobrabact nog andere oogdruppels gebruikt. Er moet 15 minuten tijd
zitten tussen het toedienen van de twee oogdruppels.

* Wanneer u zachte contactlenzen draagt. U mag gedurende de behandeling met Tobrabact uw lenzen niet dragen, omdat de oogdruppels benzalkoniumchloride bevatten dat zachte contactlenzen kan ontkleuren.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Wanneer u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, mag u Tobrabact niet gebruiken, tenzij uw arts zegt dat u het moet gebruiken.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Het geven van borstvoeding is mogelijk terwijl u Tobrabact gebruikt, omdat hel: slechts in verwaarloosbare hoeveelheden door borstvoeding aan uw kind wordt overgedragen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u na toediening van Tobrabact wazig ziet, moet u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Tobrabact oogdruppels Dit product bevat o.a. benzalkoniumchloride dat zachte contactlenzen kan ontkleuren.

Gebruik van Tobrabact in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Met name wanneer u één (of meer) van de volgende geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker informeren:

* Bepaalde antibiotica zoals aminoglycosiden, polymyxinen en cefalotine. Lisdiuretica (plasmiddelen), amfotericine B (middel bij schimmelinfecties) en organoplatinen. Als één van deze middelen gelijktijdig met tobrabact toegediend worden, kunnen de mogelijke bijwerkingen van tobrarnycine in het oor en de nieren versterkt worden.

* Tetracycline voor oogheelkundig gebruik (middel bij ooginfectie). Tetracycline voor oogheelkundig gebruik gaat niet goed samen met Tobrabact.

3. Hoe wordt Tobrabact gebruikt

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik
3 tot 8 maal per dag 1 druppel in het aangedane oog. In het geval van een ernstigere infectie: ieder uur 1 druppel in het aangedane oog totdat er verbetering optreedt. Daarna de dosis geleidelijk verminderen.
Uw arts kan een andere dosering voorschrijven.

Gebruik Tobrabact oogdruppels als volgt:

1. Was grondig uw handen.
2. Open de flacon. Ga zitten en buig uw hoofd naar achteren of ga op uw rug liggen.
3. Trek met uw ene hand het onderste ooglid zachtjes naar beneden om een gootje tussen uw ooglid en oog te vormen.
4. Houd het flesje omgekeerd in uw andere hand. Breng het tuitje dicht bij het onderste ooglid. Zorg ervoor dat het tuitje niet in aanraking komt met uw oog, oogleden of oogharen. Op deze manier blijft de inhoud van het flesje steriel.
5. Druk met uw duim en wijsvinger licht op de zijkant van het flesje totdat er een druppel in het ontstane gootje valt, terwijl u naar boven kijkt.
6. Na toediening van de oogdruppel laat u het onderste ooglid los en knippert u een aantal keren met de ogen om er zeker van te zijn dat de vloeistof zich over het hele oog verspreidt. Daarna kunt u het beste gedurende 1 a 2 minuten met uw vingertop op de binnenste hoek van uw oog drukken. Dit voorkomt dat het geneesmiddel via de traankanaaltjes in uw neus vloeit. Hierdoor blijft er meer Tobrabact in het oog, wat beter is voor de behandeling van de infectie en tevens het risico op algemene bijwerkingen verlaagt. U kunt ook uw ogen gedurende 3 minuten gesloten houden.
7. Sluit het oog en veeg het teveel aan vloeistof weg.
8. Schroef het dopje op het flesje.
In geval dat u bemerkt dat Tobrabact te sterk of juist te zwak werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is 5-15 dagen.

Wat moet u doen wanneer u te veel Tobrabact heeft gebruikt?

Wanneer u te veel van Tobrabact oogdruppels heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel druppels werden gebruikt. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
Als Tobrabact oogdruppels per ongeluk ingeslikt worden dan leidt dit niet tot risico's, omdat Tobrabact slecht wordt opgenomen uit het maagdarmkanaal.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tobrabact oogdruppels te gebruiken Wordt per ongeluk een dosis vergeten, dien deze dan alsnog zo gauw mogelijk toe. Druppel de volgende druppels op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende toediening, moet u de vergeten druppels niet meer toedienen. i1 gebruikt dan de volgende druppels op het gebruikelijke tijdstip.
Gebruik nooit een dubbele dosis van Tobrabact oogdruppels om zo de vergeten dosis in te halen. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Tobrabact bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

Ogen: Tekenen en verschijnselen van jeuken van het oog, irritatie en zwellen van de oogleden en rood warden van het bindvlies zijn gemeld.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Tobrabact?

Tobrabact buiten het bereik en het zicht van kinderen houden

Niet bewaren boven 25 °C; niet in de vriezer bewaren. Sluit het flesje onmiddellijk na gebruik.
Een ongeopend flesje Tobrabact kunt u gebruiken tot de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp" op de buitenverpakking of op het etiket van het flesje. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.
Gebruik de oogdruppels niet langer dan 2 weken na de eerste opening van het flesje.
De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2005