TOILAX

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), bij behandeling van een milde aandoening waarbij advies van de arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Toilax zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te krijgen.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig,
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Toilax en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Toilax inneemt.
3.. Hoe wordt Toilax ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toilax?

Toilax, maagsapresistente tabletten 5 mg

Het werkzame bestanddeel is bisacodyl.

Toilax bevat per tablet 5 mg bisacodyl.
De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, macrogol 6000, glycerol 85 %, gelatine, gezuiverd water, colloidaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, propyleenglycol, hypromelloseftalaat, diethylftalaat, chinolinegeel (E 103) en alcohol,

Registratiehouder
Sandoz BM,
Voor inlichtingen en correspondentie Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Armere

Toilax is in het register ingeschreven onder: RVG 06160, maagsapresistente tabletten 5 mg,

1. WAT IS TOILAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Toilax behoort tot de groep van laxeermiddelen.

Verpakkingen
Toilax: 30 of 1000 tabletten in doordrukstrips, 1000 tabletten in flacon,

Toepassing
Toilax wordt gebruikt:

- bij kortdurende verstopping;
- bij steeds terugkerende verstopping; voor darmlediging vóór en na operaties; voor darmlediging vóór röntgenonderzoek;
- om de ontlasting te vergemakkelijken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TOILAX INNEEMT.

Gebruik Toilax niet

bij plotseling optredende, heftige, onverklaarbare buikpijn;
bij overgevoeligheid voor bisacodyl of één van de overige bestanddelen;
bij bepaalde aandoening van de darm waarbij de inhoud niet verplaatst kan warden ("Heus");
- bij obstructie of belemmering in de darm;
- bij acute blindedarmontsteking (appendicitis) en andere acute aandoeningen; bij acute ontstekingen in het buikgebied;
- bij overmatig verlies van vocht, waardoor ernstige uitdroging is ontstaan.

Wees extra voorzichtig met Toilax
wanneer sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:

als u Toilax dagelijks gebruikt gedurende langere tijd. Hierdoor kunnen matige tot ernstige uitdroging met verstoring van de water- en zoutbalans in het lichaam, een aandoening van de bijnierschors (secundair hyperaldosteronisme), nierproblemen (nierstenen), langdurige diarree, buikpijn en terugkeer van de verstopping (rebound obstipatie) optreden.
als u last krijgt van spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid. Dit zijn verschijnselen van te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie)).
als u last heeft van duizeligheid of van voorbijgaand verlies van bewustzijn bij het komen van de ontlasting.
Als, na gebruik van Toilax, ontlasting uitblijft en buikkramp optreedt, moet u uw arts raadplegen.
Wanneer u Toilax aan een kind wilt toedienen, moet u eerst met uw arts overleggen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest,

Gebruik van Toilax in combinatie met voedsel of drank
De maagsapresistente tabletten hebben een speciale omhulling die wordt aangetast door gelijktijdige inname van melk of geneesmiddelen tegen brandend maagzuur (antacida).

Wanneer u zulke voedingsmiddelen en/of drank gebruikt, dient u hiermee rekening te houden en eventueel advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er zijn geen aanwijzingen over mogelijke schadelijkheid van het gebruik van Toilax tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt..
Het is niet bekend of bisacodyl overgaat in de moedermelk. Het gebruik van Toilax tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Toilax heeft bij gebruik zoals aanbevolen geen invloed op uw vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Toilax
Toilax bevat lactose. indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Toilax in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden, De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van bisacodyl met:
'plasmiddelen' (diuretica). Bij overmatig gebruik van Toilax en gelijktijdig gebruik van plasmiddelen wordt de kans op verstoring van de water- en zoutbalans in het lichaam groter;

bijnierschorshormonen (corticosteroiden) (middelen met onder andere een ontstekingsremmende werking). Bij overmatig gebruik van Toilax en gelijktijdig gebruik van bijnierschorshormonen wordt de kans op verstoring van de water- en zoutbalans in het lichaam groter;
middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden). Bij verstoring van de water- en zoutbalans in het lichaam kan de gevoeligheid voor hartglycosiden toenemen.

Wanneer u zulke (genees)middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.
Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

3. HOE WORDT TOILAX INGENOMEN?

Dosering
Gebruikelijke doseringen zijn:
Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar Bij verstopping:
1-2 tabletten (5 tot 10 mg) per dag (=24 uur)

Darmlediging vóór en na operaties of darmlediging vóór röntgenonderzoek: 2-4 tabletten (10 tot 20 mg) op de avond voor de ingreep.

Kinderen vanaf 4 jaar
Bij verstopping:
1 tablet (5 mg) per dag (=24 uur)

Darmlediging vóór en na operaties of darmlediging vóór röntgenonderzoek: 1-2 tabletten (5 tot 10 mg) op de avond voor de ingreep.

Kinderen dienen Toilax slechts te gebruiken na overleg met een arts.

De aangegeven dosering moet niet overschreden worden. Langdurig gebruik wordt afgeraden. Gebruik Toilax niet langer dan drie dagen zonder uw arts hierover te
raadplegen.

De werking begint binnen 5 tot 10 uur na inname. Als de klachten niet overgaan of terugkeren, moet u uw arts raadplegen

Wijze van gebruik

Toilax maagsapresistente tabletten bij voorkeur 's avonds innemen, zodat de volgende morgen ontlasting plaatsvindt (na ongeveer 10 uur).

Bij gebruik van Toilax dient men per dag 1,5 tot 2 liter vocht te drinken.
Ter voorkoming van maagirritatie moeten de tabletten in zijn geheel, zonder kauwen, met water of een andere vloeistof worden ingenomen.

Als u merkt dat Toilax te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Toilax heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Toilax heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Na inname van hoge doses kan waterige ontlasting (diarree), buikkramp en verlies van zouten optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Toilax in te nemen

Indien u Toilax vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is, Neem nooit een dubbele dosis van Toilax om zo de vergeten dosering in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan bisacodyl bijwerkingen veroorzaken, Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden en kunnen:

Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)
Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 mensen) Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 mensen) Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 mensen)
Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: Maagdarmkanaal: lichte buikkrampen, buikpijn, diarree..

Zeer zelden
Immuunsysteem allergische reacties, inclusief shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding als gevolg van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem),

Als u één of meer van deze reacties ervaart, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U TOILAX?

Toilax buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Toilax niet boven 25°C.
Bewaar Toilax in de originele verpakking
Gebruik Toilax niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Voor alle geneesmiddelen geldt
Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven,

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: mei 2005 Sandoz BV., Almere