BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tradonal®Smelt 50 mg orodispergeerbare tabletten

Tramadolhydrochloride

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

In deze bijsluiter:

 1. Wat is Tradonal Smelt en waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe neemt u dit middel in?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

 

 

 1. Wat is Tradonal Smelt en waarvoor wordt het gebruikt ?

De naam van uw geneesmiddel is Tradonal Smelt. “Smelt” betekent dat deze tablet oplost op de tong.

 

Dit middel hoort bij de groep geneesmiddelen die analgetica genoemd worden. Dit zijn pijnstillende of pijnverzachtende middelen. De werkzame stof tramadolhydrochloride onderbreekt de pijnsignalen die naar uw hersenen worden gestuurd en het werkt ook in de hersenen om het gevoel van pijn te stoppen. Dit betekent dat dit middel de oorzaak van de pijn niet weghaalt, maar dat u de pijn niet minder voelt.

 

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige, acute (plotselinge) of langdurige pijn (bijvoorbeeld bij pijn na een operatie of verwonding).

 

 1. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel, met als gevolg huiduitslag, gezwollen gezicht of ademhalingsproblemen. De stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u monoamineoxidaseremmers (MAOremmers) gebruikt of in de afgelopen 2 weken gebruikt heeft om uw neerslachtigheid (depressie) te behandelen (zie rubriek 2, “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • als u epilepsie heeft en uw aanvallen niet goed onder controle zijn met behandeling.
 • als u voldoende alcohol heeft gedronken om u aangeschoten of dronken te voelen.
 • als u meer dan de voorgeschreven dosis heeft genomen van slaappillen, antipsychotica, antidepressiva (antipsychotica en antidepressiva zijn geneesmiddelen die stemming en emoties beïnvloeden) of van andere pijnstillers die uw ademhaling en reactie kunnen afremmen. (Zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” )
 • als u borstvoeding geeft
 • bij kinderen jonger dan 12 jaar

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of voordat u dit middel gebruikt

 • Er bestaat een kans dat dit middel convulsies (toevallen; aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen) kan veroorzaken. Het risico kan verhoogd zijn wanneer de bovengrens van de aanbevolen dagelijkse dosis wordt overschreden.
 • Als u snel verslaafd raakt aan of afhankelijk wordt van drugs, mag u alleen voor korte periodes en onder streng toezicht met dit middel worden behandeld.
 • U mag dit product niet gebruiken voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen van opioïden (bepaalde morfineachtige geneesmiddelen)
 • U heeft een hoofdverwonding of ademhalingsproblemen.
 • Tramadol wordt in de lever door een enzym omgezet. Sommige mensen hebben een afwijkende vorm van dit enzym en dit kan op verschillende manieren invloed hebben. Bij sommige mensen is de pijnstilling niet goed genoeg, terwijl anderen sneller ernstige bijwerkingen krijgen. Als u een of meer van de volgende verschijnselen krijgt, moet u stoppen met innemen van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met een arts: trage of oppervlakkige ademhaling, verwardheid, slaperigheid, vernauwde pupillen, misselijkheid of braken, verstopping (obstipatie) en gebrek aan eetlust.

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Gebruik bij kinderen met ademhalingsproblemen:

Tramadol wordt niet aanbevolen bij kinderen met ademhalingsproblemen, omdat de verschijnselen van tramadolvergiftiging bij deze kinderen ernstiger kunnen zijn.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tradonal Smelt nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 

Neem Tradonal Smelt niet tegelijk, of binnen 2 weken na gebruik, in met geneesmiddelen die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers ) worden genoemd (moclobemide of fenelzine bij depressie, selegiline bij de ziekte van Parkinson).

 

De pijnstillende werking en de werkingsduur van Tradonal Smelt kan afnemen als u ook geneesmiddelen inneemt die het volgende bevatten:

 • carbamazepine (tegen epileptische aanvallen)
 • buprenorfine, nalbufine, pentazocine, nalbufine (pijnstillers)
 • ondansetron (voorkomt misselijkheid).

Uw arts vertelt u of en hoeveel Tradonal Smelt u mag gebruiken.

 

Gelijktijdig gebruik van Tradonal Smelt met kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepines of vergelijkbare middelen verhoogt het risico op slaperigheid, moeilijkheden met ademen (ademdepressie) en coma en kan levensbedreigend zijn. Daarom moet gelijktijdig gebruik alleen overwogen worden wanneer andere behandelingsopties niet mogelijk zijn.

Als uw arts Tradonal Smelt toch voorschrijft samen met kalmeringsmiddelen, moet de dosis en de duur van het gelijktijdig gebruik beperkt worden door uw arts.

 

Informeer uw arts over alle kalmeringsmiddelen die u gebruikt en volg nauwkeuring de aanbeveling die uw arts u geeft over de dosering. Het kan helpen om uw vrienden of familie in te lichten over de tekenen en symptomen die hierboven beschreven zijn. Neem contact op met uw arts wanneer u zulke symptomen ervaart.

 

Als u bepaalde antidepressiva inneemt, neemt het risico op bijwerkingen toe. Tradonal Smelt kan een wisselwerkingen met deze middelen hebben en u kunt last krijgen van verschijnselen zoals onvrijwillige ritmische samentrekkingen van spieren, inclusief de spieren die betrokken zijn bij de beweging van het oog, onrust, overmatig zweten, beven, overdreven reflexen, verhoogde spierspanning en lichaamstemperatuur hoger dan 38°C. U moet het uw arts vertellen wanneer u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

 

Het risico op bijwerkingen neemt toe als u geneesmiddelen gebruikt die convulsies (toevallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde antidepressiva of antipsychotica. De kans op een toeval neemt toe als u Tradonal Smelt tegelijkertijd gebruikt. Uw arts zal u vertellen of Tradonal Smelt geschikt is voor u.

 

Het risico op bijwerkingen neemt toe als u geneesmiddelen gebruikt die convulsies (toevallen; aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde antidepressiva of antipsychotica. De kans op een toeval neemt toe als u tegelijk Tradonal Smelt gebruikt. Uw arts zal u vertellen of Tradonal Smelt geschikt is voor u.

 • Geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie kunnen in zeer zeldzame gevallen convulsies (toevallen) veroorzaken. Maar als u ook Tradonal Smelt gebruikt is het risico hierop verhoogd. Vraag uw arts naar meer informatie.
 • Geneesmiddelen die op het zenuwstelsel werken zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en pijnstillers kunnen ervoor zorgen dat u zich suffer en zwakker voelt wanneer u ze tegelijk met Tradonal Smelt gebruikt.
 • Anticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine. De werkzaamheid van deze geneesmiddelen kan worden beïnvloed als u ook Tradonal Smelt inneemt.

 

Vertel uw arts of tandarts als u deze geneesmiddelen gebruikt.

 

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol

U moet dit middel innemen met water, tijdens of na de maaltijd. Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem contact op met uw arts als u tijdens uw behandeling zwanger wordt.

 

Zwangerschap

Dit middel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat de werkzame stof tramadolhydrochloride door de moederkoek (placenta) gaat. De veiligheid van het gebruik tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Wanneer u last heeft van hevige pijn neem dan contact op met uw behandelende arts. Hij moet beslissen of u een eenmalige dosis mag nemen.

 

Borstvoeding

 

 

Tramadol komt in de moedermelk terecht. Daarom mag u dit middel niet vaker dan één keer gebruiken tijdens de periode van. Alsu dit middel vaker dan één keer heeft genomen, moet u stoppen met borstvoeding geven.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan slaperigheid bij u veroorzaken, vooral wanneer u alcohol heeft gedronken of anti- histaminica (middelen tegen allergie) en andere geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken heeft gebruikt. Heeft u hier last van, bestuur dan geen voertuig en/of gebruik geen machines waar u uw aandacht bij moet houden.

 

Tradonal Smelt 50 mg bevat aspartaam en glucose

Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit

niet goed kan verwijderen. De pepermuntsmaakstof bevat maltodextrine (glucose). Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

 

 1. Hoe neemt u dit middel in?

 

Neem dit middel in zoals uw arts het u heeft voorgeschreven. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

 

Dosering bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

De gebruikelijke dosis is 1 tot 2 tabletten iedere 4 tot 6 uur.

De maximale dosering is meestal 400 mg per dag (8 tabletten).

 

Gebruik door kinderen

Jonger dan 12 jaar: dit middel mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar.

 

Gebruik door ouderen:

Bij patiënten op leeftijd (ouder dan 75 jaar) kan tramadol langzamer door het lichaam verwijderd worden. Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om langer te wachten tussen 2 doses.

 

Patiënten met ernstige lever- of nierziekte (insufficiëntie) /dialyse patiënten:

Patiënten met ernstige lever- en/of nierinsufficiëntie (de lever of nieren werken niet goed) mogen dit middel niet innemen. Als in uw geval het probleem mild of matig is, kan uw arts adviseren om langer te wachten tussen 2 doses.

 

Wijze van gebruik:

Vraag uw arts of apotheker wanneer:

 • u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen, of wanneer u ze moet innemen.
 • u denkt dat het effect te sterk of te zwak is.

 

Kauw niet op de tabletten en slik ze niet door. Er moet op de tablet gezogen worden terwijl de tablet op de tong oplost. Als het nodig is kunt u de tablet ook in een half glas water oplossen.

 

 

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk meer tabletten heeft ingenomen dan is voorgeschreven, vertel dat dan onmiddellijk aan uw arts of apotheker. Als dat nodig is moet u contact opnemen met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Denk eraan om de verpakking en de geneesmiddelen die nog over zijn mee te nemen.

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet plotseling met het innemen van het geneesmiddel, behalve als uw arts zegt dat u dit moet doen. Als u wilt stoppen met het innemen van dit geneesmiddel, bespreek dat dan eerst met uw arts, vooral als u het middel lange tijd heeft gebruikt. Uw arts zal u vertellen wanneer en hoe u kunt stoppen, bijvoorbeeld door de dosis langzaam te verlagen. De kans op onnodige bijwerkingen (ontwenningsverschijnselen) wordt dan kleiner (Zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen).

 

Ontwenningsverschijnselen zijn onder andere: opwinding, angst, nervositeit, slaapproblemen, rusteloosheid, beven en maagdarmproblemen.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

 1. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

Als u één van deze verschijnselen heeft, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van dit middel

en medische hulp zoeken:

 • allergische reactie (ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, zwelling van het gezicht of de keel),
 • een anafylactische reactie (een extreme allergische reactie).

 

 

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Duizeligheid
 • Misselijkheid en braken

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Hoofdpijn
 • Sufheid, slaperigheid (vermoeidheid)
 • Verstopping (obstipatie), droge mond
 • Zweten

 

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Versnelde hartslag, hartkloppingen (palpitaties), plotselinge bloeddrukdaling. Deze bijwerkingen kunnen vooral na toediening in een ader (intraveneus) optreden en bij patiënten met lichamelijke stress
 • Jeuk, huiduitslag

 

 

 • Braakneigingen, opgeblazen of vol gevoel

 

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Verandering in eetlust
 • Psychische effecten zoals: stemmingsverandering, verandering van activiteit, gedrag en waarnemingen, hallucinaties (zien, horen, voelen, ruiken van dingen die er niet zijn), verwarring, rusteloosheid, slaapstoornissen en nachtmerries
 • Convulsies (toevallen)
 • Tintelend gevoel en beven
 • Langzame hartslag, bloeddrukverhoging
 • Spierzwakte
 • Moeite met plassen of niet kunnen plassen
 • Wazig zien
 • Afhankelijk worden van het geneesmiddel

 

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers )

 • Vertigo (duizeligheid of gevoel van ronddraaien)
 • Astma en ademhalingsproblemen
 • Toename van de hoeveelheid leverenzymen in uw bloed
 • Blozen

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Afname van de hoeveelheid suiker in uw bloed

 

Als een van de bijwerkingen erg hevig wordt of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat, vertel dat dan uw arts of apotheker.

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

 1. Hoe bewaart u dit middel?

 

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

 1. Inhoud van de verpakking en overige informatie

 

De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride. Elk tablet bevat 50 mg tramadolhydrochloride.

 

 

De andere stoffen in dit middel zijn: ethylcellulose, copovidon, siliciumdioxide, mannitol (E421), crospovidon, aspartaam (E951), pepermuntsmaakstof, magnesiumstearaat.

 

Hoe ziet Tradonal Smelt 50 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking

De tabletten zijn rond en wit met aan de ene kant de letter “T” en aan de andere kant het getal 50 en met een kenmerkende pepermuntsmaak.

 

Verpakkingsgroottes: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60 en 100 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen Nederland

 

Fabrikanten

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1

Bad Homburg

D-61352 Duitsland

 

In het register ingeschreven onder: RVG 30752.

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk

Adamon 50 mg Schmelztabletten

 

België

TRADONAL ODIS

50 mg comprimé orodispersible

 

Frankrijk

Orozamudol 50 mg, comprimé orodispersible

Duitsland

Travex Direkt 50 mg Schmelztabletten

Italië

Traflash 50 mg compresse orodispersibili

 

Luxemburg

TRADONAL ODIS

50 mg comprimé orodispersible

Nederland

Tramadol Smelt

Portugal

Travex Rapid 50 mg

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2018.

Laatst bijgewerkt: 02 juli 2019