Patiënteninformatie

Tramal® retard 100 mg, 150 mg, 200 mg
Tramadolhydrochloride

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Tramal retard al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Werkzame stof

1 tablet Tramal retard 100 mg bevat 100 mg tramadolhydrochloride.
1 tablet Tramal retard 150 mg bevat 150 mg tramadolhydrochloride.
1 tablet Tramal retard 200 mg bevat 200 mg tramadolhydrochloride.

Hulpstoffen
microkristallijne cellulose, methylhydroxypropylcellulose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, lactose, polyethyleen glycol 6000, propyleenglycol, talk en de kleurstoffen E171 (100 mg), E171, E104, E172 (150 mg) en E171, E104, E172 (200 mg).

Hoe wordt Tramal retard afgeleverd?

Tramal retard 100 mg: verpakkingen à 30 en 60 witte tabletten in doordrukstrips. Tramal retard 150 mg: verpakkingen a 30 en 60 beige tabletten in doordrukstrips. Tramal retard 200 mg: verpakkingen à 30 en 60 oranjebruine tabletten in doordrukstrips.

Tot welke groep geneesmiddelen behoort Tramal retard?

Tramal retard is een pijnstiller. Tramal retard stilt de pijn door remming van bepaalde stoffen van het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg).

Wie brengt Tramal in de handel
Grunenthal GmbH,
Aken

Vertegenwoordiger voor Nederland:
Byk Nederland bv
Weerenweg 29,
1161 AG Zwanenburg
tel. 020-4079400

Inschrijving
Tramal retard 100 mg, 150 mg, 200 mg zijn ingeschreven in het register onder respectievelijk RVG 22361, RVG 22362, RVG 22363.

Voor wie is Tramal retard bestemd?

Tramal retard kan worden gebruikt door volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar. Het is geschikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn.

Voor wie is Tramal retard niet bestemd?

In de volgende gevallen mag u Tramal retard niet gebruiken:

* bij overgevoeligheid voor tramadol of andere bestanddelen van Tramal retard.
* bij een vergiftiging met alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers, opiaten of andere geneesmiddelen die via de hersenen werken (psychofarmaca).
* bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen (de zogenoemde MAO-remmers), of wanneer deze de laatste 14 dagen zijn gebruikt.
* voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden

Waar moet u op letten bij het gebruik van Tramal retard?

Voorzichtigheid met het gebruik van Tramal retard is geboden, wanneer u lijdt aan:
* hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd (b.v. na een ongeval). - aandoeningen van de nieren of de lever (zie "aanwijzingen voor gebruik"). - ademhalingsstoornissen
- epilepsie
* verslaving aan opiaten
* toevallen.
* shock.

Tramal retard samen met andere geneesmiddelen of alcohol
Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts.
Sommige geneesmiddelen vergroten de kans op epileptische aanvallen. Bij gelijktijdig gebruik met Tramal retard kan dit effect worden versterkt.

Alcohol en andere middelen met een remmende werking op de hersenen kunnen eventuele sufheid versterken. Wees daarom voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van alcohol en middelen met een remmende werking op de hersenen.

Kunt u Tramal retard gebruiken tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding?

Tramal retard dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Tramal retard tijdens de bevalling en tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken in overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Tramal retard kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Hierdoor kan Tramal retard de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken verminderen. Dit kan worden versterkt door alcohol of door geneesmiddelen die via de hersenen werken.

Aanwijzingen voor het gebruik van Tramal retard

De arts of apotheker heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welke tijdstippen. Dit staat ook vermeld op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

De dagdosering wordt door de arts aangepast aan de ernst van de pijn en aan de gevoeligheid van de patiënt.

Gebruikelijke dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
De begindosering is Tramal retard 100 mg: 1 tablet, 2 x daags
Daarna kan bij onvoldoende pijnstilling de dosis verhoogd worden tot: Tramal retard 150 mg: 1 tablet, 2 x daags of Tramal retard 200 mg: 1 tablet, 2 x daags
Tramal retard is een tablet met een speciale kern om de werkzame stof langzaam en langdurig in het lichaam te laten komen. Hierdoor kan het iets langer duren voordat u een effect bemerkt.

Slik de tablet heel door (niet kauwen of breken), met een beetje water. Bij voorkeur `s ochtends en 's avonds innemen .
De tabletten mogen op een lege maag of tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Afwijkende dosering
Indien u lijdt aan aandoeningen van de lever of de nieren, vertelt u dit dan aan uw arts. De dosering moet dan worden aangepast, of Tramal retard moet niet worden gebruikt.

Hoelang moet u Tramal retard gebruiken?

Uw arts zal u vertellen hoelang u Tramal retard zult moeten gebruiken. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de pijn.

Wat moet u doen wanneer er teveel is ingenomen?

Bij vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient u contact op te nemen met uw arts. Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen voorkomen: kleine pupillen, braken, sterk verlaagde bloeddruk, slaperigheid en bewusteloosheid, toevallen en ademhalingsmoeilijkheden. U dient in dit geval direct een arts te waarschuwen.

Wat moet u doen wanneer u een dosis bent vergeten?

Indien u een tablet bent vergeten in te nemen, kunt u dat op een later tijdstip alsnog doen. U dient echter rekening te houden met een periode van tenminste 6 uur tussen inname van de tabletten. U mag géén twee tabletten tegelijk innemen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Tramal retard?

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling kunt u dit het best doen in overleg met uw arts.

Welke bijwerkingen kan Tramal retard geven?

Bij het gebruik van Tramal retard kunnen de volgende bijwerkingen soms optreden:

misselijkheid, braken, verstopping, spijsverteringsstoornissen, moeheid, sufheid, jeuk, duizeligheid, zweten, rood gezicht, droge mond en hoofdpijn. In zeldzame gevallen kunnen hartkloppingen optreden.

Zeer zelden kan wazig zien voorkomen, kunnen moeilijkheden bij het urineren optreden en treden allergische reacties op, zoals bijv. hijgen en moeite met ademhalen. Het risico van verslaving kan niet geheel worden uitgesloten.

Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden. Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die hierboven niet zijn genoemd.

Bewaring en houdbaarheid

Tramal retard bewaren in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na". Op de doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum achter de afkorting "EXP". De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaartal.

De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Voor nadere informatie over Tramal retard kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Augustus 1999