TRASICOR

U leest de bijsluitertekst van Trasicor en Trasicor Retard. Hierin vindt u onder andere vermeld hoe u deze geneesmiddelen moet gebruiken. Verder wordt vermeld wanneer u ze niet mag gebruiken en welke bijwerkingen kunnen optreden. Deze bijwerkingen hoeven echter niet bij iedereen op te treden.

Naam van het geneesmiddel
Trasicor 20 Trasicor 40 Trasicor 80 Trasicor Retard

Samenstelling
Trasicor tabletten bevatten als werkzame stof 20, 40 of 80 mg oxprenololhydrochloride, Trasicor Retard bevat 160 mg oxprenololhydrochloride.

Als hulpstoffen bevatten Trasicor 20 en Trasicor 40 tabletten calciumfosfaat; magnesiumstearaat; polyvidon; saccharose; talk; tarwezetmeel; hypromellose; copolymeer van vinylpyrrolidon/vinylacetaat en titaandioxide (E 171)
Trasicor 80 tabletten bevatten als hulpstoffen colloïdaal siliciumdioxide;
calciumfosfaat; magnesiumstearaat; maïszetmeel; polyvidon; natrium-carboxymethylzetmeel; talk; hypromellose; geel ijzeroxide (E 172); polysorbaat 80 en titaandioxide (E 171). Trasicor Retard bevat de volgende hulpstoffen: colloïdaal siliciumdioxide; copolymeer van polyacryl-/methacrylesters; lactose; magnesiumstearaat; hypromellose;
glycerylpalmitostearaat; copolymeer van vinylpyrrolidon/vinylacetaat; talk en titaandioxide (E 171).

Farmaceutische vorm en inhoud

Een verpakking Trasicor 20, Trasicor 40 en Trasicor 80 bevatten ieder 30 tabletten, Een verpakking Trasicor Retard bevat 30 tabletten met gereguleerde afgifte.

Farmacotherapeutische groep

Trasicor behoort tot een farmacotherapeutische groep die 13-blokkers wordt genoemd. De werkzame stof zorgt ervoor dat het hart rustiger en economischer werkt. Oxprenolol verlaagt de verhoogde bloeddruk en reguleert de hartslag.
Bij angina pectoris (pijn op de borst door zuurstoftekort van de hartspier) vermindert oxprenolol het aantal en de hevigheid van de pijnaanvallen.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Sandoz B,V.

Voor inlichtingen en correspondentie
Sandoz B.V.
Postbus 10332 1301 AH Almere

RVG-nummers

In het register ingeschreven onder:
Trasicor 20, tabletten 20 mg
RVG 05744
Trasicor 40, tabletten 40 mg
RVG 06125
Trasicor 80, tabletten 80 mg
RVG 07025
Trasicor Retard, deelbare tabletten met gereguleerde afgifte (Divitabs) 160 mg
RVG 07418

WAARVOOR WORDT TRASICOR GEBRUIKT?

Trasicor wordt gebruikt bij verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen en angina pectoris,

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

U mag Trasicor alleen gebruiken na een medisch onderzoek.
Trasicor is niet voor iedereen geschikt.

Wanneer mag u Trasicor niet gebruiken ?

* wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor dit soort geneesmiddelen
(B-receptorblokkerende middelen) of voor de hulpstoffen van deze tabletten;
* bij bepaalde geleidingsstoornissen in het hart (A.V, blok II en ifi, sick-sinus * syndroom);
* bij onvoldoende hartwerking, die niet goed met geneesmiddelen behandeld is of kan worden;
* bij een bepaalde toestand met lage bloeddruk, versnelde hartslag, zweten e.d., bijv. als gevolg van een hartinfarct (cardiogene shock);
* bij astma, of wanneer u vroeger astmatische klachten heeft gehad;
* bij een bepaalde aandoening, wanneer deze niet behandeld wordt
* (feochromocytoom);
* wanneer het zuur-base evenwicht in het bloed verstoord is ("zuurvergiftiging"), als gevolg van een stofwisselingsstoornis;
* bij een vertraagde hartslag (hradycardie);
* wanneer u last heeft van ernstige doorbloedingsstoornissen (bijv, bleekheid, koude handen of voeten);
* wanneer u last heeft gehad van een plotseling verlies van bewustzijn;
* wanneer u last heeft van pijn op de borst, voornamelijk optredend tijdens een rustperiode;
* wanneer u last heeft van een ongewoon lage bloeddruk.
Neem in deze gevallen contact op met uw arts.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik tijdens zwangerschap

Indien u tijdens de behandeling met Trasicor zwanger wordt of wil worden, moet u uw arts raadplegen over verdere therapie.

Tijdens de zwangerschap en de bevalling dient Trasicor uitsluitend te worden toegepast wanneer hiervoor een dwingende noodzaak aanwezig is vanwege mogelijke bijwerkingen (vertraagde hartslag) bij het kind.

Gebruik tijdens borstvoeding

Bij borstvoeding dient Trasicor uitsluitend te worden toegepast wanneer hiervoor een dwingende noodzaak aanwezig is vanwege mogelijke bijwerkingen (vertraagde hartslag) bij het kind.

Gebruik bij ouderen
Trasicor kan bij ouderen worden gebruikt.

Gebruik bij kinderen
Trasicor is niet geschikt voor kinderen,

Vraag uw arts of u Trasicor mag gebruiken in de volgende gevallen:
* als u lijdt aan astma;
* wanneer u lijdt aan chronische longziekten die de luchtwegen vernauwen;
* indien u last heeft van suikerziekte;
* wanneer u een overactieve schildklier heeft;
* wanneer u een ernstige lever- of nieraandoening heeft;
* wanneer u in mindere mate last heeft van doorbloedingsstoornissen (bijv. bleekheid, koude handen of voeten);
* wanneer u last heeft van ernstige overgevoeligheid (bijv, een ongewone overgevoeligheid voor insectenbeten en steken).

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Bij enkele personen kan Trasicor of Trasicor Retard duizeligheid, vermoeidheid of troebel zien veroorzaken. Wanneer dit u overkomt, bestuurt u dan geen voertuigen, gebruikt u dan geen machines of verricht u dan geen handelingen waarbij uw uiterste concentratie vereist is.

Het gebruik van alcohol kan vermoeidheid verergeren.

Wisselwerking met andere (genees)middelen

Voordat u een ander geneesmiddel gaat gebruiken naast Trasicor moet u dit eerst met uw huisarts of apotheker overleggen, Het kan nodig zijn dat de dosis aangepast moet worden, of dat u soms het gebruik van een geneesmiddel moet staken.
Dit geld voor zowel geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn, als voor geneesmiddelen zonder recept, in het bijzonder voor:
* geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk, pijn op de borst (angina pectoris) en hartritmestoornissen te behandelen;
* digoxine (middel tegen bepaalde hartaandoeningen);
* geneesmiddelen die adrenaline of verwante stoffen bevatten, zoals neus en oogdruppels, middelen gebruikt tegen hoest of andere middelen gebruikt tegen verkoudheid;
* insuline of andere middelen tegen suikerziekte;
* geneesmiddelen die gebruikt worden tegen pijn of ontsteking (niet-steroïde ontstekingsremmende middelen in het bijzonder);
* geneesmiddelen gebruikt tegen maag- of darmzweren (bijv, cimetidine);
* moederkoorn alkaloïden, een soort geneesmiddelen die gebruikt worden om migraine hoofdpijn te voorkomen of te behandelen;
* narcosemiddelen,

Verdere voorzorgsmaatregelen
Het is belangrijk dat uw arts u regelmatig controleert om te zien of Trasicor goed werkt bij u.
Voordat u een operatie ondergaat (bijv, een tandheelkundige), dient u de arts die u behandelt of opereert te vertellen dat u Trasicor of Trasicor Retard gebruikt.
Indien u last heeft van uw ogen (droge ogen, zanderig of branderig) dient u dit aan uw arts te vertellen.

HOE MOET U TRASICOR GEBRUIKEN?

Gebruik Trasicor of Trasicor Retard zoals de arts het u voorschrijft om de beste resultaten en de minste kans op bijwerkingen te krijgen. De dosis van dit geneesmiddel zal per patiënt verschillend zijn. Ook het aantal van de doses welke u inneemt, de tijd tussen de doses en de duur van de behandeling, is afhankelijk van het medische probleem waarvoor u dit geneesmiddel inneemt.
Verandert of stopt u de behandeling niet zonder hierover uw arts te hebben geraadpleegd. Wanneer u te abrupt stopt met het innemen van Trasicor of Trasicor Retard, kan uw hartaandoening aanzienlijk verergeren; uw arts kan u aanraden om de behandeling geleidelijk af te bouwen voordat u werkelijk stopt,

Gebruikelijke dosering

De behandeling wordt gewoonlijk met de laagste dosis begonnen en de dosis wordt vervolgens langzaam tot een optimaal werkzame onderhoudsdosering verhoogd,
Uw arts zal de laagst mogelijke dosering voorschrijven, die aan uw behoefte is aangepast. In het algemeen is de dosering als volgt:

Verhoogde bloeddruk
80-160 mg per dag in één keer toegediend ('s morgens) of verdeeld in twee porties ('s morgens en 's avonds). Zo nodig kan de dosis tot 320 mg per dag verhoogd worden.
80-160 mg per dag, verdeeld over 2 a 3 porties bij gebruik van Trasicor tabletten of over 1 à 2 porties bij gebruik van Trasicor Retard. Zo nodig kan de dosis tot 320 mg per dag verhoogd worden,

Ritmestoornissen
De aanvangsdosering moet zo laag mogelijk zijn. Daarna moet de dosering langzaam worden aangepast aan het effect. De dosis kan daarna b,v, bedragen: 2-3 maal per dag 20-80 mg.

Wijze van gebruik

De Trasicor tabletten moeten heel, zonder kauwen, met vloeistof worden ingenomen. Om het slikken makkelijker te maken, mogen de tabletten met een sterkte van 40 mg en 80 mg gebroken worden op de breukstreep. Na het breken moeten beide delen ingenomen worden. De Trasicor Retard tabletten mogen wel op de plaats van de breukgleuf in twee delen gedeeld worden, maar zij mogen niet op andere plaatsen warden stukgemaakt. Deze tabletten (of de halve tabletten) moeten zonder ze te kauwen met wat vloeistof worden ingenomen, Stop niet opeens met het gebruiken van Trasicor. Dit kan uw aandoening verergeren. Als u moet stoppen met de behandeling zal uw arts u informeren hoe u dit het beste kan doen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald.

Overdosering

Wanneer u per ongeluk veel meer tabletten in heeft genomen dan de arts heeft voorgeschreven, neemt u dan contact op met uw arts of gaat u dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Verzeker u ervan dat iemand anders eventueel contact op kan nemen met hen. Tekenen en symptomen veroorzaakt door een overdosis met Trasicor of Trasicor Retard kunnen zijn: een ongewoon lage hartslag, bloeddruk of bloedsuikerspiegel; een onvoldoende hartwerking om het bloed te pompen, wat kan lijden tot een verlies van bewustzijn; niet regelmatige hartslag; kortademigheid; overgeven; convulsies (aanvallen).

Dosis vergeten?

Wordt per ongeluk een dosis vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk
Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende dosis, dat wil zeggen dat nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee doses over is, moet u de vergeten dosis niet meer innemen en terugkeren tot het voor u gebruikelijke doseringsschema. De dosis mag niet verdubbeld worden. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Plotseling stoppen
Als u plotseling stopt met het gebruiken van Trasicor, kan de bloeddruk toenemen,

WELKE BIJWERKINGEN KAN TRASICOR HEBBEN?

Zoals ook bij andere geneesmiddelen, kan Trasicor behalve de gewenste werking ook ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van de volgende bijwerkingen veel voorkomen, kan het toch noodzakelijk zijn dat u uw arts raadpleegt.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Vaker komen voor:
Koude handen of voeten; kortademigheid en/of piepende ademhaling; depressie; lage bloeddruk; zwelling van de enkels, voeten of onderbenen.

Minder komen voor:
Trage hartslag; onregelmatige hartslag; hallucinaties; verergering van psoriasis (een bepaalde huidaandoening); allergische huidreactie (uitslag of jeuk); oog problemen (droge ogen, "slaap"-ogen, brandende ogen).

Zelden komen voor:
Ongewone bloedingen en kneuzingen.

Ook kunnen er andere bijwerkingen optreden die gewoonlijk geen medische behandeling behoeven. Deze bijwerkingen kunnen weggaan gedurende de behandeling wanneer het lichaam gewent raakt aan het geneesmiddel. Wanneer een van de volgende bijwerkingen langer dan een paar dagen aanhouden, of als u er veel last van heeft moet u uw arts waarschuwen:

Vaker komen voor:
Duizeligheid; vermoeidheid; hoofdpijn; misselijkheid; slaapstoornissen, nachtmerries; droge mond; verstopping; seksuele moeilijkheden,
Minder vaak komen voor:
Troebel zien; diarree; grote hoeveelheden gas in de maag of darmen; overgeven.
Bij sommige patiënten kunnen ook andere bijwerkingen optreden,

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een ernstige bijwerking optreedt of een bijwerking die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

OVERIGE INFORMATIE

Bewaarcondities
Droog en bij 15-25 °C bewaren.

Zoals het geval is bij alle geneesmiddelen, moet ook Trasicor buiten het bereik van kinderen bewaard worden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Trasicor niet na de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter "houdbaar tot" en op de doordrukstrip na de afkorting "exp"
U moet eraan denken om eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek in te leveren,

Hoge bloeddruk
Patiënten met hoge bloeddruk zijn zich van dit probleem dikwijls niet bewust en velen voelen zich inderdaad heel normaal. Des te belangrijker is het echter, dat u uw geneesmiddel precies volgens het voorschrift inneemt, en dat u zich overeenkomstig de met uw arts gemaakte afspraken regelmatig laat controleren, zelfs als u zich goed voelt.

Denkt u er aan, dat dit geneesmiddel de hoge bloeddruk niet kan genezen, maar wel helpt om deze onder controle te houden, U moet Trasicor daarom steeds volgens het voorschrift innemen.

Algemene wenken
1. Bewaar Trasicor en Trasicor Retard in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd.
2. Overtuig u vóór het gebruik of u het juiste geneesmiddel neemt. Neem nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
3. Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is, welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een ongeluk van belang zijn, dat u deze gegevens bij u draagt.
4. Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken.
5. Gebruik dit geneesmiddel nooit voor een andere aandoening dan waarvoor de arts het u heeft voorgeschreven.
6. De arts die u Trasicor of Trasicor Retard heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit produkt op de hoogte gehouden. Als iets niet duidelijk is, kunt u zich derhalve tot hen wenden.
7. Bewaar medicijnen niet in een vochtige ruimte, zoals badkamer of keuken.

April 2005
Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis