Samenstelling

Trilafon® Enanthaat bevat als werkzame stof 100 mg/ml perfenazine enanthaat, overeenkomend met 76 mg perfenazine, in een injectievloeistof voor toediening in een spier.

De hulpstoffen zijn sesamolie en propyl parahydroxybenzoaat als conserveringsmiddel.

Farmaceutische vorm en verpakkingen

Trilafon® Enanthaat wordt afgeleverd in verpakkingen met 3 ampullen à 1 ml.

Hoe werkt Trilafon Enanthaat?

Perfenazine enanthaat is een ester van perfenazine, dat zorgt voor een lange werkingsduur en behoort tot de groep der fenothiazinen.

Het werkt op alle niveaus van het centrale zenuwstelsel en heeft angstverminderende en psychoseremmende eigenschappen.

Registratiehouder
Schering-Plough B.V.
Maarssenbroeksedijk 4
3606 AN Maarssen

Waarvoor wordt Trilafon Enanthaat gebruikt?

Trilafon® Enanthaat wordt voorgeschreven bij ernstige geestesziekten (psychosen) en bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van onrust, opwinding, gespannenheid of bij bepaalde bewegingsstoornissen, veroorzaakt door een grote verscheidenheid aan emotionele stoornissen.

Wanneer mag u Trilafon Enanthaat niet gebruiken?

U mag Trilafon® Enanthaat niet gebruiken als u in coma ligt, zwaar verdoofd bent, of als u grote doses krijgt van remmers van het centrale zenuwstelsel (barbituraten, alcohol, kalmeringsmiddelen, pijnstillers of antihistaminica). U mag Trilafon® Enanthaat ook niet gebruiken als u bloedafwijkingen, beenmergdepressie of leveraandoeningen heeft.

Indien u allergische reacties vertoont (zoals galbulten, niezen, kortademigheid of andere ademhalingsmoeilijkheden) voor Trilafon® Enanthaat of andere fenothiazine-achtige middelen mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.

Tevens mag u dit middel niet gebruiken indien u een slechte leverfunctie, een zeer slechte nierfunctie of ernstige circulatiestoornissen heeft, alsmede indien u een verhoogde oogboldruk of een vergrote prostaat heeft.

U mag Trilafon® Enanthaat niet gebruiken als u vermoedelijke of geconstateerde hersenschade heeft.

Trilafon® Enanthaat wordt niet aanbevolen voor kinderen.

Wanneer moet men extra voorzichtig zijn met Trilafon Enanthaat?

Houd dit geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen en huisdieren.

Geef Trilafon® Enanthaat niet aan anderen en gebruik het niet voor andere aandoeningen; uw arts heeft dit middel speciaal voor u en uw toestand
voorgeschreven.

Trilafon® Enanthaat is niet bedoeld voor intraveneus gebruik.

Trilafon® Enanthaat kan het reactiepatroon beïnvloeden nodig bij de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Overleg voor gebruik met uw arts, indien u lijdt aan epilepsie (vallende ziekte), de ziekte van Parkinson, depressiviteit, borstkanker, hart- en vaatziekten, plasstoornissen, leverfunctiestoornissen, nierfunctiestoornissen en ademhalingsstoornissen.

Sommige personen die dit middel gebruiken, kunnen gevoeliger worden voor zonlicht. Het gebruik van beschermende kleding en een zonnebrandmiddel wordt geadviseerd. Extreme warmte of koude kan u sterk beïnvloeden, als u Trilafon® Enanthaat gebruikt. Probeer extreme temperaturen te vermijden.

Raadpleegt u ook uw arts als u Parkinson-achtige verschijnselen (verhoogde lichaamstemperatuur, extreme spierstijfheid, onregelmatige bloeddruk, versnelde hartslag, verhoogde speekselafscheiding) vertoont.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

Breng uw arts altijd op de hoogte welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen u gebruikt, omdat de dosis van sommige middelen aangepast moet worden, als u behandeld wordt met Trilafon® Enanthaat. Deze omvatten middelen tegen epileptische aanvallen, slaapmiddelen, pijnstillers, kalmeringsmiddelen,sommige antihistaminica, anesthetica, atropine, antidepressiva, antipsychotica, middelen tegen hart- en vaatziekten, middelen tegen de ziekte van Parkinson en organofosforbevattende middelen tegen parasieten.

Vermijd het gebruik van alcohol indien u behandeld wordt met Trilafon® Enanthaat.

Trilafon® Enanthaat kan de resultaten van sommige laboratoriumtesten beïnvloeden. Raadpleeg dan uw arts.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Overleg met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen
Trilafon® Enanthaat kan veroorzaken dat u slaperig of minder alert bent dan gebruikelijk en kan uw deelname aan het verkeer of het vermogen om machines te bedienen nadelig beïnvloeden.

Hoe gebruikt u Trilafon Enanthaat en hoeveel?

Trilafon® Enanthaat wordt toegediend per injectie, meestal door uw arts. Uw arts zal de dosis van dit geneesmiddel bepalen, afhankelijk van uw individuele behoefte. Zorg ervoor dat u zich houdt aan het schema, zoals dat door uw arts is voorgeschreven.

Overdosering
Trilafon® Enanthaat mag alleen worden gebruikt in de voorgeschreven dosis.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u Trilafon® Enanthaat in grote hoeveelheden of gedurende een langere periode dan voorgeschreven heeft gebruikt.

Als u een dosis bent vergeten
Raadpleeg uw arts als u een dosis bent vergeten.

Hoe de behandeling te stoppen

Uw arts zal u adviseren wanneer u kunt stoppen met het gebruik van Trilafon® Enanthaat. Plotseling stopzetten van medicijnen zoals Trilafon® Enanthaat kan resulteren in ongewenste effecten.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Samen met zijn gewenste effecten kan een geneesmiddel soms ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen hoeven op te treden, kunnen ze medische aandacht vereisen als ze optreden.

Waarschuw onmiddellijk uw arts als u een reactie vertoont, waarvan u denkt dat deze ernstig is.

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen in verband met fenothiazinen: overgevoeligheidsreacties (vooral galbulten, niezen, kortademigheid of andere ademhalingsmoeilijkheden), rusteloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, depressie, droge mond, misselijkheid, braken, maagdarmklachten, moeilijke urinelozing of ongecontroleerde bewegingen van de mond, tong, wangen, kaak, armen of benen.
Bij hogere dosering kan beven van de hand, spierspasmen, verandering van het gedrag of verandering van het zicht optreden. Uw arts kan besluiten deze bijwerkingen te behandelen. Ook na langdurig gebruik (maanden tot jaren) kunnen tijdens en na de behandeling bepaalde bewegingsstoornissen optreden.
Melkafscheiding en cyclusstoornissen bij vrouwen en borstvorming en seksuele stoornissen bij mannen kunnen optreden.
Raadpleeg uw arts als u Parkinson-achtige verschijnselen (verhoogde lichaamstemperatuur, extreme spierstijfheid, onregelmatige bloeddruk, versnelde hartslag, verhoogde speekselafscheiding) vertoont.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Wijze van bewaring en houdbaarheid

Trilafon® Enanthaat: niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast of invriezen. De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld.

Inschrijving
Trilafon® Enanthaat is ingeschreven in het register onder RVG 06409.

Datum
April 1999.

Voor nadere informatie over Trilafon® Enanthaat kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gaarne bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.