TRUXAL

Informatie voor de gebruiker.


Algemene aanwijzingen voor een veilig geneesmiddelen gebruik

Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt, de tekst kan in de loop van de tijd namelijk aangepast zijn.
Controleer of dit geneesmiddel voor u bestemd is door te kijken of de naam op het etiket uw naam is.
Controleer ook of de vorm (tabletten, capsules, zalf of vloeistof) en de toepassing van dit geneesmiddel kloppen met dat wat uw arts u voorschreef.
Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op.
Zorg ervoor dat niemand anders dan u dit geneesmiddel gebruikt en dat kinderen er niet bij kunnen.
Bewaar geneesmiddelen in de originele verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel nooit na de uiterste gebruiksdatum; deze datum staat op de verpakking na "niet te gebruiken na".
Breng geneesmiddelen die u overhoudt terug naar de apotheek of naar uw arts.
Indien u meer informatie wilt kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

Naam van het geneesmiddel
Truxal 15, omhulde tablet 15 mg
Truxal 50, omhulde tablet 50 mg

Wat is de samenstelling van Truxal omhulde tabletten?
De tabletten bevatten respectievelijk 15 en 50 mg (milligram) chloorprothixeenhydrochloride.
De tabletten bevatten bovendien maïszetmeel, lactosemonohydraat, copolyvidone, glycerol 85%, microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, talk, magnesiumstearaat, Opadry OY-S-9478 Bruin

Hoe zien Truxal omhulde tabletten er uit ?
Truxal 15 tabletten zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn donkerbruin van kleur en hebben een diameter van 7 mm.
Truxal 50 tabletten zijn ovaal en aan beide zijden bol; ze zijn donkerbruin van kleur en hebben een formaat van 6,5 mm x 9,5 mm.
Truxal tabletten zijn verkrijgbaar in potjes met 100 tabletten.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Truxal ?
Truxal is een antipsychoticum.

Wie is de registratiehouder van Truxal ?
LUNDBECK B.V.
Hettenheuvelweg 37-39
1101 BM AMSTERDAM
020 - 6971901

Inschrijvingsnummers
Truxal omhulde tabletten zijn in het register ingeschreven onder de volgende nummers:
Truxal omhulde tabletten 15 mg  RVG 04300
Truxal omhulde tabletten 50 mg  RVG 04299

Waarvoor wordt Truxal gebruikt ?
Truxal gaat de verschijnselen van een psychose, zoals hallucinaties, waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie, wantrouwen en lichamelijke onrust tegen. Truxal kan daarom worden gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie, en ter vermindering van ernstige onrust en opwinding.

Voordat u Truxal gaat gebruiken:

Wanneer mag Truxal niet worden gebruikt ?
U mag Truxal niet gebruiken als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel chloorprothixeen, of een van de andere bestanddelen.

Welke voorzorgen moeten bij gebruik van Truxal genomen worden ?

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Er bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid van het gebruik van Truxal tijdens zwangerschap en borstvoeding te beoordelen. Wij raden u aan Truxal tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met uw arts. Indien u al Truxal gebruikt en vervolgens zwanger raakt, moet u dit wel aan uw arts bekend maken.
Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Truxal wordt ontraden.

Truxal en het reactievermogen
Truxal kan uw reactievermogen verminderen.
Pas daarom op als u werkzaamheden moet verrichten waarvoor u goed moet kunnen reageren, bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van gevaarlijke apparaten en machines.

Wat zijn mogelijke wisselwerkingen van Truxal met andere (genees)middelen ?
Truxal versterkt de versuffende werking van andere geneesmiddelen zoals slaap en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en middelen tegen allergie. Ook de werking van alcohol wordt versterkt door Truxal. Het is daarom beter dat u geen alcohol gebruikt.
Wanneer u naast Truxal andere geneesmiddelen tegen psychose gebruikt is de kans op bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen groter.
Truxal kan de werking van geneesmiddelen die de bloeddruk regelen beïnvloeden.
Uw arts zal hier bij het voorschrijven rekening mee houden.

Speciale waarschuwingen bij het gebruik van Truxal
Wanneer u al lijdt aan hart- en vaataandoeningen, leverziekte, verhoogde oogboldruk, de ziekte van Parkinson of vallende ziekte (epilepsie) moet u extra aandacht besteden aan eventuele bijwerkingen en uw arts waarschuwen als die zich voordoen.
Bij verandering van de dosering of na stoppen na langdurig gebruik van Truxal kunnen bewegingsstoornissen verergeren of nog ontstaan. Wanneer u plotseling last krijgt van een gevoel van algemeen ziek zijn met hoge koorts en enorme stijfheid van de spieren moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. Bij beschadiging van de hersenen is de kans op bijwerkingen groter.

Aanwijzingen voor het gebruik van Truxal:

Wat is de dosering van Truxal ?
De dosering Truxal is per persoon anders en ook afhankelijk van het soort en de ernst van de klachten. Uw arts bepaalt welke dosering voor u het beste is.

De formulering van Truxal is recentelijk gewijzigd. Indien u van mening bent dat dit bij u van invloed is op de werkzaamheid van Truxal, neem dan contact op met uw arts, zodat deze kan kijken of de dosering voor u eventueel aangepast dient te worden..

Bij volwassenen geldt als richtlijn:
Meestal wordt begonnen met 15 tot 50 mg drie tot vier maal per dag, zonodig te verhogen tot maximaal 600 mg per dag.
Bij langdurig gebruik ligt de onderhoudsdosering meestal tussen de 100 en 200 mg per dag.

Bij kinderen geldt als richtlijn:
Bij kinderen (6 jaar en ouder) dient de dosering aangepast te worden op basis van het lichaamsgewicht van het kind: 0,5 - 2 mg per kg lichaamsgewicht per dag in verdeelde doses.

Hoe moet u Truxal innemen ?
De tabletten kunt u innemen met een glas water. U hoeft de tabletten van tevoren niet te laten oplossen.

Hoe vaak moet u Truxal innemen ?
Uw arts bepaalt hoe vaak u Truxal moet innemen. Gewoonlijk is dit driemaal of viermaal per dag.
In verband met het slaapverwekkende effect wordt 's avonds vaak een iets hogere dosering gebruikt dan bij de giften gedurende de dag.

Hoe lang moet u Truxal blijven gebruiken ?
U mag pas stoppen met Truxal te gebruiken als uw arts daartoe besluit.
Wanneer u eerder stopt met het innemen van Truxal is de kans groot dat de psychotische verschijnselen, zoals hallucinaties, waandenkbeelden en onrust, opnieuw gaan optreden.

Wat moet u doen als u meer Truxal hebt ingenomen dan is voorgeschreven ?
Wanneer u per ongeluk een tablet Truxal te veel hebt ingenomen kunnen bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen (bijvoorbeeld trillen of stijfheid) of slaperigheid ontstaan of verergeren. Wanneer u veel meer Truxal hebt ingenomen dan is voorgeschreven kunnen vervelende, en soms gevaarlijke bijwerkingen ontstaan, zoals bewustzijnsdaling, lage bloeddruk en hartkloppingen. U dient in dat geval dan ook direct contact op te nemen met uw arts.

Wat moet u doen als u vergeten bent Truxal in te nemen ?
Wanneer u een keer vergeten bent Truxal in te nemen moet u de volgende keer dat u Truxal in moet nemen de normale dosis nemen en niet extra Truxal gebruiken.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van Truxal ?
Vooral na langdurig gebruik van Truxal kunnen er bij plotseling stoppen bewegingsstoornissen (zoals bewegingen met tong of kaak, of vreemde bewegingen met romp of ledematen) optreden, of kunnen bestaande bewegingingsstoornissen verergeren. Bovendien kunnen eventueel ontwenningsverschijnselen optreden, zoals misselijkheid, braken, diarree en zweten.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Truxal ?
Bijwerkingen die op kunnen treden zijn: bewegingsstoornissen, (bijvoorbeeld trillen of stijfheid), slaperigheid, duizeligheid (ook bij plotseling opstaan), versnelde hartslag, wazig zien, droge mond, verstopping en problemen met plassen. Menstruatiestoornissen (niet of onregelmatig ongesteld raken) of onverwachte productie van moedermelk kunnen voorkomen.
Bij mannen kan de zin in vrijen verminderen of de zaadlozing verstoord worden. In zeldzame gevallen kan borstvorming optreden.
De ernst van deze bijwerkingen hangt af van de gevoeligheid van de patiënt en de dosering. Als een of meerdere van deze of andere bijwerkingen zich bij u voordoen en hinderlijk worden, moet u dit bespreken met uw arts.
Hij kan bepalen of de dosis aangepast moet worden of andere maatregelen nemen (bijvoorbeeld een middel geven om de bewegingsstoornissen te verminderen).

Wanneer u keelpijn en koorts krijgt en daarbij meer dan normaal vermoeid bent moet u eveneens contact opnemen met uw arts.

Hoe moet Truxal bewaard worden en hoe lang kan Truxal gebruikt worden ?
De tabletten moeten niet bij een temperatuur boven 25 °C worden bewaard.
U mag dit geneesmiddel niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking staat na "Niet te gebruiken na".

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien
16 augustus 2001