Trusopt Oogdruppels
® Informatie voor de patiënt

ALGEMEEN ADVIES
Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u ‘Trusopt’ gaat gebruiken, óók als u ‘Trusopt’ al eerder kreeg voorgeschreven. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Als er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT IS ‘TRUSOPT’?
De werkzame stof in ‘Trusopt’ heet dorzolamidehydrochloride een sulfonamide-achtige stof. Het is handig deze naam, dorzolamidehydrochloride, te kennen wanneer u naar het buitenland gaat. Ieder flesje ‘Trusopt’ bevat 20 mg van de werkzame stof per ml. Andere bestanddelen zijn: hydroxyethylcellulose, mannitol, natriumcitraat, natriumhydroxide, water en benzalkoniumchloride als conserveer-middel.

‘Trusopt’ is verkrijgbaar in flacons van 5 ml.

‘Trusopt’ is een geneesmiddel uit de groep van de carboanhydrase remmers, die de oogdruk verlagen.
Een te hoge druk in het oog kan de oogzenuw beschadigen, wat tot gezichtsveldverlies en mogelijk blindheid leidt. Er zijn over het algemeen maar weinig dingen waaraan u kunt merken dat u een te hoge druk in het oog hebt; uw arts zal dit moeten vaststellen. Als de druk in uw oog te hoog is, moet u geregeld de ogen laten onderzoeken en de druk in uw ogen laten meten.

‘Trusopt’ oogdruppels worden in Nederland in de handel gebracht door
Merck Sharp & Dohme B.V.,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
tel. 023 - 5153153.

‘Trusopt’ is in het register ingeschreven onder RVG 17618.

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS ‘TRUSOPT’ VOOR?
‘Trusopt’ wordt voorgeschreven om een verhoogde druk in het oog te verlagen en om glaucoom te behandelen, alléén of als aanvullende therapie bij andere oogboldrukverlagende middelen (zogenaamde bètablokkers).

WAT MOET U WETEN VOORDAT OF TERWIJL U ‘TRUSOPT’ GEBRUIKT?
Wanneer mag u ‘Trusopt’ niet gebruiken?
Gebruik ‘Trusopt’ niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen van het geneesmiddel. Gebruik ‘Trusopt’ niet als u ernstige nierproblemen hebt.

Wat moet u uw arts vertellen voordat of terwijl u ‘Trusopt’ gebruikt?
Vertel uw arts voor welke medicijnen u overgevoelig (allergisch) bent en over andere problemen die u met uw gezondheid heeft of in het verleden heeft gehad, met name problemen aan het oog of oogoperaties.
Als er irritatie aan het oog optreedt of als er zich nieuwe oogproblemen voordoen zoals roodheid van het oog of gezwollen oogleden, raadpleeg dan uw arts.

Als u het idee heeft dat ‘Trusopt’ een allergische reactie veroorzaakt (bijvoorbeeld huiduitslag of jeuk), houd dan op met het gebruik en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Het conserveermiddel in ’Trusopt’ oogdruppels, benzalkonium chloride, kan door zachte contactlenzen worden geabsorbeerd; daarom dient ‘Trusopt’ niet te worden gebruikt tijdens het dragen van deze lenzen. De lenzen moeten voor het indruppelen worden verwijderd en niet eerder worden ingebracht dan ten minste 15 minuten na het gebruik.

Gebruik bij kinderen
‘Trusopt’ wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Gebruik tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding
Gebruik bij zwangerschap
Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, moet u dat uw arts vertellen. Gebruik ‘Trusopt’ niet als u zwanger bent.

Gebruik bij het geven van borstvoeding
Als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt geven, moet u dat uw arts zeggen. Gebruik ‘Trusopt’ niet als u borstvoeding geeft.

Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis
Als u een stoornis van de leverfunctie heeft of heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts.

Kan ‘Trusopt’ samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt?
Vertel uw arts welke geneesmiddelen (ook oogdruppels) u nu gebruikt of van plan bent te gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, met name aspirine in hoge dosering.

Kan dit middel de rijvaardigheid of het bedienen van machines beïnvloeden?
Bij sommige patiënten kunnen mogelijke bijwerkingen van ‘Trusopt’, zoals duizeligheid en gezichtsstoornissen invloed hebben op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen (zie ook Welke bijwerkingen kan ‘Trusopt’ hebben?).

HOE MOET U ‘TRUSOPT’ GEBRUIKEN?
Uw arts heeft precies aangegeven hoeveel ‘Trusopt’ u moet gebruiken en hoe lang.
Als u alleen ‘Trusopt’ gebruikt, is de gebruikelijke dosering één druppel ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds in het/de aangedane oog/ogen. Als uw arts u, naast ‘Trusopt’, nog andere oogdruppels heeft voorgeschreven (een zogenaamde bètablokker) om de oogdruk te verlagen, is de dosering één druppel ‘Trusopt’ ‘s ochtends en ‘s avonds in het/de aangedane oog/ogen.

Als u ‘Trusopt’ samen met een andere oogdruppel gebruikt, moet het ene middel minstens tien minuten na het andere middel worden ingedruppeld.
Verander de dosering van het geneesmiddel niet zonder met uw arts te overleggen.Als u met de behandeling stopt, raadpleeg uw arts dan onmiddellijk.
Om eventuele besmetting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het topje van de druppelaar niet in contact komt met het oog of het omliggende gebied of met andere oppervlakken in aanraking komt.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK:
1. Kijk vóór gebruik of de verzegelstrip aan de voorkant van het flesje intact is. De ruimte tussen het flesje en de dop is bij ongeopende flesjes normaal.
2. Verbreek de verzegeling door de strip eraf te scheuren.
3. Open het flesje door de dop in de richting van de pijlen te draaien
4. Houd het hoofd naar achteren en trek het onderste ooglid iets naar beneden waardoor er tussen het ooglid en het oog een holte ontstaat.
5. Houd het flesje ondersteboven met de duim of wijsvinger op de aangegeven plaats op de platte zijkant van het flesje. Druk licht tot er een
druppel in het oog valt, zoals aangegeven door uw arts. LAAT HET OOG OF HET OOGLID NIET MET DE DRUPPELAAR IN CONTACT KOMEN.
6. Herhaal de stappen 4 & 5 met het andere oog als uw arts dat heeft voorgeschreven.
7. Draai de dop weer op het flesje tot deze stevig vastzit.
N.B. in een opgebruikt flesje blijft altijd een restant achter.

WAT MOET U DOEN ALS U OF IEMAND ANDERS DE INHOUD VAN HET FLESJE HEEFT INGESLIKT - Als de inhoud van het flesje wordt ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

WAT MOET U DOEN ALS U EEN DOSIS HEBT OVERGESLAGEN?
Het is belangrijk om ‘Trusopt’ volgens het voorschrift van uw arts te gebruiken. Als u een dosis vergeet, druppel deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale doseringsschema.

WELKE BIJWERKINGEN KAN ‘TRUSOPT’ HEBBEN?
Ieder geneesmiddel kan ongewenste bijwerkingen hebben.
U kunt last krijgen van een plaatselijk gevoel aan het oog zoals branden en prikken, wazig zien, jeuken, tranende ogen, roodheid aan het oog, pijn aan het oog, opzwelling van het hoornvlies, gezwollen oogleden of korstjes op de oogleden. Na het indruppelen kunt u een bittere smaak in de mond krijgen.
Andere bijwerkingen zijn onder meer hoofdpijn, misselijkheid, moeheid duizeligheid, tintelend gevoel, nierstenen, neusbloeding, droge mond, keelirritatie en allergie-achtige reacties zoals uitslag, galbulten, zwelling van gezicht of keel (last met ademhalen), jeuk en kortademigheid. Wanneer u last krijgt van de hier genoemde of andere ongewone verschijnselen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

HOE IS ‘TRUSOPT’ HET BEST TE BEWAREN?
Bewaar ‘Trusopt’ in de kartonnen verpakking, daar dit product gevoelig is voor licht.
Op het doosje en op het flesje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter “niet te gebruiken na’, gevolgd door maand en jaar. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u ‘Trusopt’ het beste in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.
Na eerste opening zijn de druppels 28 dagen houdbaar.

WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST HERZIEN?
Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2001.

GOED OM TE WETEN
- Probeer voor het weekeinde en de vakantie altijd voldoende ‘Trusopt’ in voorraad te hebben.
- Het is handig dat uw partner of verzorger in geval van nood weet welke geneesmiddelen u gebruikt, maar ook dat u die informatie ergens hebt opgeschreven.
- ‘Trusopt’ is alleen voorgeschreven omdat uw oogboldruk te hoog is. Voor andere aandoeningen is het geen geschikt middel. Andere mensen mogen uw middel niet gebruiken, net zoals u nooit geneesmiddelen moet nemen die aan anderen zijn voorgeschreven. Berg de druppels zo op dat kinderen er niet bij kunnen.
- Het is van groot belang dat u nauwkeurig de behandeling van uw eigen arts volhoudt. Hebt u hier vragen over of wilt u meer weten dan in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of uw apotheker. Zij worden voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rond ‘Trusopt’.
- In Nederland worden de belangen van personen die lijden aan glaucoom behartigd door de Glaucoom Vereniging.

Voor informatie over de activiteiten van deze vereniging en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Glaucoom Vereniging
Geversstraat 32
2342 AA OEGSTGEEST