BIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat dit vaccin toegediend wordt.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen,
* Heeft U nog vragen, raadpleeg dan Uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan U persoonlijk voorgeschreven; geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is TYPIIIM Vi en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u TYPHIM Vi gebruikt ?
3. Hoe wordt TYPHIM Vi gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u TYPHIM Vi ?

TYPHIM Vi, oplossing voor injectie, 0,025 mg l0,5 ml. Gezuiverd capsulair polyoside Vi vaccin tegen buiktyfus.

Het werkzame bestanddeel is:
gezuiverd capsulair polyoside Vi van Salmonella typhi 0,025 mg

De andere bestanddelen zijn:
Fenol - lsotonische bufferoplossing: Natriumchloride - Dinatriumfosfaat
Mononatriumfosfaat - Water voor injectie.

Registratiehouder:
Sanofi Pastour MSD
Jules Bordetlaan 13
B -1140 Brussel
België

In het register ingeschreven onder 17568.
1. Wat is TYPHIM Vi en waarvoor wordt het gebruikt ?
TYPHIM Vi is een oplossing voor injectie.
De verpakkingen die beschikbaar zijn:
Doos met 1 glazen voorgevulde spuit (met naald) met 1 dosis (0,5 ml)
Doos met 1 glazen voorgevulde spuit (zonder naald) met 1 dosis (0,5 ml)
Doos met 20 glazen voorgevulde spuiten (met naald) met 1 dosis (0,5 ml)
Doos met 20 glazen voorgevulde spuiten (zonder naald) met 1 dosis (0,5 ml)
Flacon met 20 dosissen (= 10 ml) Flacon met 50 dosissen (= 25 ml)

TYPHIM Vi behoort tot de vaccins tegen buiktyfus.

TYPHIM Vi is aangewezen voor het voorkomen van buiktyfus bij volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar, o.a. reizigers naar gebieden waar buiktyfus veel voorkomt, migranten, gezondheidswerkers, militairen en huisgenoten van een chronische drager.

2. Wat u moet weten voordat u TYPHIM Vi gebruikt ?
Gebruik TYPHIM Vi niet:
* wanneer u overgevoelig bent voor een component van het vaccin;
Vaccinatie wordt niet aangeraden vóór de leeftijd van 2 jaar.

Wees extra voorzichtig met TYPIIIM Vi
* wanneer u koorts of een plotse infectie heeft, moet de vaccinatie worden uitgesteld.

Zwangerschap
Er zijn tot nu toe geen gegevens beschikbaar over de onschadelijkheid van de vaccinatie bij zwangerschap.
Neem hij zwangerschap contact op niet uw arts alvorens TYPFIIM Vi te gebruiken.

Borstvoeding
Er zijn tot nu toe geen gegevens beschikbaar over de onschadelijkheid van de vaccinatie hij borstvoeding.
Neem hij borstvoeding contact op met uw arts alvorens TYPHIM Vi te gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Alleen overgevoelige personen dienen een wachttijd (30-60 min) in acht te nemen.

Gebruik van TYPHIM Vi in combinatie met andere geneesmiddelen
Typhim Vi kan gelijktijdig worden toegediend op verschillende injectieplaatsen met vaccins tegen difterie, tetanus, polio, rabies, meningitis AC, hepatitis A en hepatitis B. Eveneens kan Typhim Vi gelijktijdig worden toegediend met een vaccin tegen gele koorts.
Bij gelijktijdige toediening op verschillende injectieplaatsen van een vaccin tegen hepatitis A met een huiktyfus polysaccharide-vaccin of met een gele koorts vaccin, opgelost niet een buiktyfus polysaccharide-vaccin, treedt geen verandering op in de maat van bescherming en veiligheid.

3. Hoe wordt TYPHIM Vi gebruikt ?
Dosering
Eén enkele injectie van 1 dosis (0,5 ml).
De beschermingsduur bedraagt tenminste 3 jaar. Het verdient aanbeveling de vaccinatie om de drie jaar te herhalen bij reizigers naar gebieden waar buiktyfus veel voorkomt.

Wijze van toediening
Injectie in de spier of onderhuids. Rekening houdend met de lengte van de naald, komt een injectie, die loodrecht in de bovenarm (deltoïdeus) wordt toegediend, in de meeste gevallen overeen met een injectie in de spier, behalve bij zwaarlijvige personen. Bij deze laatste groep kan de injectie eventueel onderhuids worden toegediend.
De wegwerpspuit is klaar voor gebruik.

Wat u moet doen wanneer u te veel van TYPH1M Vi heeft gebruikt
Omdat dit geneesmiddel door medisch personeel wordt toegediend is de kans op overdosering onwaarschijnlijk.

4. Mogelijke bijwerkingen
* Een lichte pijn op de plaats van injectie komt dikwijls voor binnen 24 uur na de injectie. Roodheid of plaatselijke verharding is mogelijk.
* Een lichte en tijdelijke temperatuursverhoging (<38,5°C) werd bij een geringe minderheid van de patiënten vastgesteld.
In geval er hij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u TYPHIM Vi ?
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Bewaren bij 2°C - 8°C de koelkast). Niet invriezen.
Niet gebruiken na de uiterste op etiket vermelde gebruiksdatum.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien goedgekeurd in.