Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan u arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Ultacit en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Ultacit gebruikt
3. Hoe wordt Ultacit ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt Ultacit bewaard?

Ultacit® 500 mg, tabletten
Het werkzame bestanddeel is hydrotalciet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn mannitol, lactose, magnesiumstearaat, talk, saccharine natrium, Pepermunt aroma.

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken
033-2533911

In het register ingeschreven onder RVG 06678.

1. Wat is Ultacit en waarvoor wordt het gebruikt?

* Ultacit is beschikbaar in de vorm van tabletten.
* Ultacit tabletten zijn verpakt in doosjes van 120 tabletten (in doordrukstrips à 10 tabletten).
* Ultacit behoort tot de groep van de middelen die werken bij maagklachten zoals zuurbranden en maagdarmzweren (peptische aandoeningen). Dit geneesmiddel is aan u voorgeschreven om zuurbranden en door maagzuur veroorzaakte klachten te behandelen.

2. Wat u moet weten voordat u Ultacit gebruikt Gebruik Ultacit niet
* wanneer u gevoelig bent gebleken voor één van de bestanddelen van dit middel;
* wanneer uw nieren zeer slecht werken;
* wanneer u te laag fosfaatgehalte in het bloed heeft (hypofosfatemie).

Wees extra voorzichtig met Ultacit

* bij patiënten met een verminderde werking van de nier moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid worden gebruikt. Een langdurig en hoog gedoseerde behandeling moet worden vermeden. In zeldzame gevallen kan na langdurig gebruik een aandoening van de hersenen optreden die gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld stuipen en bewustzijnsverlies (encephalopathie) of leiden tot een te veel aan magnesium in het bloed soms gepaard gaande met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie);

* wanneer u dit geneesmiddel langdurig gebruikt in combinatie met lage fosfaatiname (door bijvoorbeeld ondervoeding) kan een te laag fosfaatgehalte in het bloed ontstaan (hypofosfatemie) met een risico op het verweken van been door onvoldoende verkalking van het bot (osteomalacie);

* wanneer u dit geneesmiddel langdurig gebruikt, dan zal uw arts de aluminiumconcentraties regelmatig controleren;

* wanneer u na 14 dagen geen verbetering waarneemt, dient u contact op te nemen met uw arts voor vervolgonderzoek;

* wanneer u een teerachtige, zwarte ontlasting heeft of bloed uitbraakt dat door inwerking van maagsap een bruinachtige kleur heeft, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid voor het ongeboren kind te kunnen beoordelen. Dit geneesmiddel dient in
de laagst mogelijke dosering toegediend te worden en de duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn om aluminiumstapeling in het ongeboren kind te voorkomen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Borstvoeding

Het wordt aanbevolen om tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft, geen Ultacit te gebruiken. Aluminiumverbindingen gaan over in de moedermelk. Aangezien zeer kleine hoeveelheden opgenomen worden, is een risico voor de pasgeborene niet te verwachten.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend dat Ultacit effect heeft op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Gebruik van Ultacit in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Bij gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen kan een wisselwerking optreden met Ultacit.

Het gaat hier om:
• middelen die de pompwerking van het hart bevorderen (hartglycosiden) of middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen (bepaalde groepen van antibiotica zoals de tetracyclines en quinolonen), omdat bij gelijktijdig gebruik Ultacit de opname van bovengenoemde middelen kan verminderen; Daarom dient er altijd een periode van 1-2 uur te bestaan tussen de inname van
Ultacit en de eerder genoemde middelen.
* zuurbevattende dranken (vruchtensap, wijn), omdat deze de opname van aluminium in het maagdarmkanaal verhogen.
* Ultacit kan eveneens zorgen voor een snellere (salicylaten) of tragere (quinidine) uitscheiding van bepaalde geneesmiddelen.

3. Hoe wordt Ultacit toegepast?

* De aanbevolen dosering voor volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar is 1-2 tabletten meerdere malen per dag.

* De maximale dagelijkse dosering is 8 tabletten per dag.

* De tabletten kunt u innemen tussen de maaltijden en voor het slapen gaan of als zich door maagzuur veroorzaakte klachten voordoen.
Ultacit mag niet langer dan 14 dagen gebruikt worden zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Ultacit te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Ultacit heeft gebruikt:

Wanneer u te veel van Ultacit heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ultacit in te nemen:

Neem in ieder geval nooit een dubbele dosis van Ultacit om zo de vergeten dosis in te halen. Wanneer u een dosis vergeten bent in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de "vergeten" dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals dat is voorgeschreven.

4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan Ultacit bijwerkingen veroorzaken.

Informeer uw arts wanneer u één van onderstaande bijwerkingen heeft:

zachte ontlasting en maagdarmklachten, zoals bijvoorbeeld diarree
fosfaatgebrek (fosfaat deficiëntie syndroom). Dit kunt u herkennen aan klachten zoals: pijn, vermoeidheid en spierzwakte.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of de apotheker.

5. Hoe wordt Ultacit bewaard?

Ultacit buiten het bereik en het zicht van kinderen houden

Niet bewaren boven 25 °C Bewaren in de originele verpakking
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Ultacit niet meer na de datum op de verpakking achter: "Niet te gebruiken na:"of "exp".

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2003