XATRAL® 2,5

PATIËNTENINFORMATIE

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1.
Wat is Xatral 2,5 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. 5Wat u moet weten voordat u Xatral 2,5 inneemt
3. Hoe wordt Xatral 2,5 ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u Xatral 2,5?

Het werkzame bestanddeel van Xatral 2,5 is alfuzosinehydrochloride 2,5mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Lactose, microkristallijn cellulose, polyvinylpyrrolidon, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, polyethyleenglycol 400 en de kleurstof titaandioxide (E171).

Registratiehouder:
Sanofi-Synthelabo B.V.
Govert van Wijnkade 48
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5931300

In het register ingeschreven onder RVG 13689.

1. WAT IS XATRAL 2,5 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Hoe ziet Xatral 2,5 eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Xatral is een geneesmiddel in de vorm van een tablet dat moet worden ingenomen via de mond. Xatral 2,5 tabletten zijn rond en t wit en zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 15 en 90 tabletten.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Xatral 2,5?

Xatral 2,5 behoort tot de groep van geneesmiddelen bij prostaataandoeningen, de zogenaamde alfa-1 blokkers.

Het geeft een ontspanning van het spierweefsel in prostaat en blaashals, waardoor de urine gemakkelijker uit de blaas kan stromen.

Waarvoor wordt Xatral 2,5 gebruikt?

Xatral 2,5 wordt gebruikt voor de behandeling van de klachten van goedaardige prostaatvergroting.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XATRAL 2,5 INNEEMT
Gebruik Xatral 2,5 niet:

Als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel (alfuzosine) of één van de andere bestanddelen van Xatral 2,5.

* Als bij u in het verleden bloeddrukdaling is opgetreden bij het rechtop gaan zitten of staan.
* Als u andere alfa-1-blokkers gebruikt.
* Als u een ernstige aandoening van de lever heeft.

Wees extra voorzichtig met Xatral 2,5
Wanneer u een aandoening van de kransslagaderen heeft. De eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet.
Wanneer klachten van pijn op de borst (angina pectoris) terugkomen of verergeren, moet het gebruik van Xatral 2,5 worden gestaakt.
Xatral 2,5 dient met voorzichtigheid te worden gebruikt door oudere patiënten, patiënten met verhoogde gevoeligheid voor alfa-1-blokkers en patiënten die tegen hoge bloeddruk worden behandeld.
Bij sommige patiënten kan bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan zich voordoen in de eerste uren na inname van de tablet. Dit effect kan eventueel samengaan met verschijnselen zoals: duizeligheid, moeheid of transpireren. In dat geval moet u gaan liggen totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen. Deze verschijnselen zijn gewoonlijk van voorbijgaande aard en kunnen zich aan het begin van de behandeling voordoen. Als regel kan de behandeling worden voortgezet.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Niet van toepassing. Xatral wordt alleen voorgeschreven aan mannen.

Borstvoeding
Niet van toepassing. Xatral wordt alleen voorgeschreven aan mannen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Klachten zoals duizeligheid of algemene zwakte kunnen zich voordoen. Bij het besturen van voertuigen of het gebruik van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

Gebruik van Xatral in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Gelijktijdig gebruik met andere alfa-l-blokkers dient te worden vermeden.
Bij combinatie met geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling.

Als u een operatie moet ondergaan, moet u de behandelend arts vertellen dat u Xatral 2,5 gebruikt.

Bij combinatie met nitraten (geneesmiddelen tegen beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling.

3. HOE WORDT XATRAL 2,5 INGENOMEN?

Hoeveel Xatral 2,5 moet u gebruiken?

De aanbevolen normale dosering is tablet Xatral XR 10, in te nemen na de avondmaaltijd.

Wanneer u een milde tot matige verminderde werking van de lever heeft dient u tabletten Xatral 2,5 mg te gebruiken. Neem 1 tablet Xatral 2,5 per dag voor het slapen gaan. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water). Uw arts kan deze dosering verhogen tot 2 maal per dag 1 tablet met 2,5mg ('s ochtends en 's avonds).

Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Hoe lang duurt de behandeling met Xatral 2,5?

Vaak wordt Xatral 2,5 gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Xatral 2,5 heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Xatral 2,5 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xatral 2,5 in te nemen:

Het kan voorkomen dat u vergeet een tablet in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet alsnog in te nemen. U kunt de volgende dag doorgaan met het innemen van de voorgeschreven dosering. Neem nooit een dubbele dosis van Xatral 2,5 om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xatral 2,5 bijwerkingen veroorzaken.
De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen bij het gebruik van Xatral 2,5:

* buikdarm bezwaren (misselijkheid, buikpijn, diarree, droge mond)
* zwakheid, duizeligheid (vertigo), malaise, hoofdpijn
* verlaagde bloeddruk (orthostatisch hypotensie)
* asthenie (algehele lichaamszwakte)

Minder frequent zijn waargenomen:
* versnelde hartslag (tachycardie), palpitaties, syncope
* slaperigheid
* stoornissen in het zien (visus stoornissen)
* ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)
* huiduitslag, jeuk
* vochtophoping (oedeem), blozen (flushes), pijn op de borst

Bovenstaande bijwerkingen zijn milde bijwerkingen van XATRAL 2,5.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U XATRAL 2,5?

Xatral 2,5 buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Xatral 2,5 tabletten dienen beneden 25°C bewaard te worden in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Xatral 2,5 niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden "niet te gebruiken na" en op de doordrukstrips na "Exp." (Exp. = vervaldatum = niet te gebruiken na).
Wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken, lever dan de verpakking ter vernietiging in bij uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 06-2004

AANVULLENDE INFORMATIE
Goedaardige prostaatvergroting
De prostaat bevindt zich vlak onder de blaas. De plasbuis loopt vanuit de blaas door de prostaat heen naar buiten. In de prostaat bevindt zich behalve klierweefsel (voor de productie van prostaatvocht) ook spierweefsel. Dit spierweefsel bevindt zich ook in de blaashals. Bij goedaardige prostaatvergroting verkrampt dit spierweefsel in de prostaat en blaashals zich, waardoor de plasbuis wordt vernauwd. Hierdoor kan de urine moeilijker uit de blaas stromen en ontstaan er klachten aan de lagere urinewegen.