BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Valsavil 40 mg, filmomhulde tabletten
Valsartan

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Valsavil en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Valsavil mg inneemt
3. Hoe wordt Valsavil ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Valsavil
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS VALSAVIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Valsavil behoort tot een groep geneesmiddelen die angiotensine-II-receptorantagonisten wordt genoemd en die helpt om een hoge bloeddruk onder controle te houden. Angiotensine II is een lichaamseigen stof die zorgt dat de bloedvaten zich vernauwen en die daardoor een stijging van de bloeddruk veroorzaakt. Valsavil blokkeert het effect van angiotensine II. Als gevolg hiervan ontspannen de bloedvaten zich en wordt de bloeddruk verlaagd.

Valsavil 40 mg filmomhulde tabletten kunnen voor twee verschillende aandoeningen worden gebruikt:

* voor de behandeling van mensen die pas een hartaanval hebben gehad (myocardinfarct). 'Recent' betekent hier tussen de 12 uur en 10 dagen.

* voor de behandeling van symptomatisch hartfalen. Valsavil wordt gebruikt wanneer geen ACE-remmers (een geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt, of als aanvulling op ACE-remmers wanneer geen bètablokkers (een ander geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen) kunnen worden gebruikt.

Tot de verschijnselen van hartfalen horen kortademigheid en zwelling van voeten en benen als gevolg van vochtophoping. De oorzaak hiervan is dat de hartspier niet hard genoeg kan pompen om het hele lichaam van het benodigde bloed te voorzien.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VALSAVIL INNEEMT
Neem Valsavil niet in

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor valsartan of voor één van de andere bestanddelen van Valsavil (zie rubriek 6 “Aanvullende informatie” aan het einde van deze bijsluiter).

* als u een ernstige leveraandoening heeft.
* als u langer dan 3 maanden zwanger bent (ook eerder in de zwangerschap is het beter om Valsavil niet te gebruiken - zie de rubriek over zwangerschap).
Als één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is, neem Valsavil dan niet in.

Wees extra voorzichtig met Valsavil
* als u een leveraandoening heeft.
* als u een ernstige nieraandoening heeft of als u gedialyseerd moet worden.
* als u lijdt aan een vernauwing van de nierslagader.
* als u recent een niertransplantatie heeft ondergaan (een nieuwe nier heeft gekregen).
* als u na een hartinfarct of voor hartfalen wordt behandeld; uw arts kan uw nierfunctie controleren.
* als u een ernstige andere hartziekte heeft dan hartfalen of een hartaanval.
* als u geneesmiddelen gebruikt die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine. Het kan nodig zijn om van tijd tot tijd de hoeveelheid kalium in uw bloed te laten controleren.
* als u lijdt aan aldosteronisme. Dit is een ziekte waarbij uw bijnieren te veel van het hormoon aldosteron produceren. Als dit bij u het geval is, dan wordt het gebruik van Valsavil afgeraden.
* als u veel vocht heeft verloren (dehydratie) wat werd veroorzaakt door diarree, braken of door het gebruik van hoge doses plasmiddelen (diuretica).
* bij kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) wordt het gebruik van Valsavil niet aanbevolen.
* vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Het gebruik van Valsavil wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap niet aanbevolen, en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken als u het in die periode gebruikt (zie de rubriek over zwangerschap).
Raadpleeg uw arts voordat u Valsavil inneemt indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder medisch voorschrift kunt krijgen.
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed als Valsavil tegelijkertijd met bepaalde andere geneesmiddelen wordt ingenomen. Het kan noodzakelijk zijn om de dosis aan te passen, om andere voorzorgsmaatregelen te nemen of in sommige gevallen om te stoppen met het innemen van één van de geneesmiddelen. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen op voorschrift als voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, met name:
* andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, met name plaspillen (diuretica).
* geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen. Hieronder vallen ook kaliumsupplementen, kaliumbevattende zoutvervangers, kaliumsparende geneesmiddelen en heparine.
* bepaalde soorten pijnstillers die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd.
* lithium, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde psychische ziekten.
Als aanvulling hierop:
* als u wordt behandeld na een hartinfarct wordt de combinatie met ACE-remmers (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van een hartinfarct) niet aanbevolen.
* als u wordt behandeld voor hartfalen, wordt de drievoudige combinatie met ACE-remmers en bètablokkers (medicatie ter behandeling van hartfalen) niet aanbevolen.Inname van Valsavil met voedsel en drank

U kunt Valsavil met of zonder voedsel innemen. Neem de tabletten in met wat vloeistof (bijv. een glas water).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
* Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Uw arts zal u normaalgesproken adviseren te stoppen met het gebruik van Valsavil voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent, en zal u adviseren om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Valsavil. Het gebruik van Valsavil wordt tijdens de eerste maanden van de zwangerschap afgeraden, en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap ernstig letsel bij uw baby kan veroorzaken.

* Licht uw arts in als u borstvoeding geeft of wilt starten met het geven van borstvoeding. Het gebruik van Valsavil wordt afgeraden bij vrouwen die borstvoeding geven, en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pasgeboren is, of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zorg ervoor dat u weet hoe u op Valsavil reageert vóórdat u een auto bestuurt, machines bedient of andere taken verricht waarvoor concentratie nodig is. Zoals veel andere geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van hoge bloeddruk, kan Valsavil in zeldzame gevallen duizeligheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden.

Belangrijke informatie over sommige bestanddelen van Valsavil

Valsavil bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT VALSAVIL INGENOMEN

Volg bij het innemen van Valsavil nauwgezet het advies van uw arts om het beste resultaat te verkrijgen en het risico op bijwerkingen te verkleinen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Mensen met een hoge bloeddruk merken hier vaak weinig van. De meesten voelen zich redelijk normaal. Daarom is het nog belangrijker dat u zich aan de afspraken met uw arts houdt, ook als u zich goed voelt.

Na een recent hartinfarct: na een hartinfarct wordt de behandeling over het algemeen al na 12 uur gestart, gewoonlijk met een lage dosis van tweemaal daags 20 mg. U krijgt een dosis van 20 mg door de tablet van 40 mg doormidden te breken. Uw arts verhoogt deze dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.
Valsavil kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor een hartaanval worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.

Hartfalen: de behandeling start over het algemeen met tweemaal daags 40 mg. Uw arts verhoogt de dosis gedurende een aantal weken geleidelijk tot een maximum van tweemaal daags 160 mg. De uiteindelijke dosis hangt af van wat u - als individuele patiënt - kunt verdragen.

Valsavil kan tegelijkertijd met een andere behandeling voor hartfalen worden gegeven en uw arts besluit welke behandeling voor u geschikt is.
U kunt Valsavil met of zonder voedsel innemen. Slik Valsavil in zijn geheel door met een glas water. Neem Valsavil elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Wat u moet doen als u meer van Valsavil heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u zich erg duizelig voelt en/of het gevoel heeft dat u flauwvalt, ga dan liggen en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Wanneer u per ongeluk te veel tabletten Valsavil heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Valsavil in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u bent vergeten om een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over.

Als u stopt met het innemen van Valsavil

Als u stopt met uw behandeling met Valsavil kan uw ziekte verergeren. Stop niet met het gebruik van uw geneesmiddel tenzij uw arts dat zegt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Valsavil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen kunnen met een bepaalde frequentie optreden, wat hieronder wordt gedefinieerd:
* zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
* vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
* soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
* zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
* zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
* niet bekend: de frequentie kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald.

Sommige verschijnselen behoeven onmiddellijk medische zorg: U kunt verschijnselen ervaren van angio-oedeem, zoals
* zwelling in het gezicht, van de tong of de keel
* problemen met slikken
* galbulten en moeilijkheden met ademhalen
Als u een van deze verschijnselen ervaart, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Andere bijwerkingen zijn:
Vaak:
* duizeligheid, posturele duizeligheid
* lage bloeddruk met verschijnselen als duizeligheid
* verminderde nierfunctie (tekenen van een nierstoornis)

Soms:
* allergische reacties met verschijnselen als huiduitslag, jeuk, duizeligheid, zwelling van het gezicht,de lippen, de tong of de keel, problemen met ademhalen of slikken, duizeligheid (verschijnselen van angio-oedeem)
* plotseling bewustzijnsverlies
* een draaierig gevoel
* een ernstig verminderde nierfunctie (tekenen van acuut nierfalen)
* spierspasmen, abnormaal hartritme (tekenen van hyperkaliëmie)
* kortademigheid, problemen met ademen tijdens liggen, zwelling van de voeten of benen (tekenen die duiden op hartfalen)
* hoofdpijn
* hoesten
* buikpijn
* misselijkheid
* diarree
* vermoeidheid
* zwakte

Niet bekend
* huiduitslag, jeuk, samen met enkele van de volgende verschijnselen: koorts, gewrichtspijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren en/of griepachtige verschijnselen (tekenen van serumziekte)
* paarsrode vlekken, koorts, jeuk (verschijnselen van een ontsteking van de bloedvaten, wat vasculitis wordt genoemd)
* ongewone bloeding of blauwe plekken (verschijnselen van trombocytopenie)
* spierpijn (myalgie)
* koorts, pijnlijke keel of mondzweren als gevolg van infecties (verschijnselen die duiden op een laag aantal witte bloedcellen, ook wel neutropenie genoemd)
* daling van de hemoglobinewaarde en daling van het percentage rode bloedcellen in het bloed (wat in ernstige gevallen tot bloedarmoede kan leiden)
* stijging van de kaliumwaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen spierspasmen en een abnormaal hartritme kan veroorzaken)
* verhoging van de leverfunctiewaarden (wat op leverbeschadiging kan duiden) inclusief een stijging van de bilirubinewaarden in het bloed (wat in ernstige gevallen een gele huid en geel oogwit kan veroorzaken)
* stijging van de ureumwaarde in uw bloed en van de creatininewaarde in uw serum (wat op een abnormale nierfunctie kan wijzen)
De frequentie van sommige bijwerkingen kunnen afhankelijk van uw conditie. Zo werden bijvoorbeeld bijwerkingen als duizeligheid en een verminderde nierfunctie minder vaak gezien bij patiënten die voor een hoge bloeddruk werden behandeld dan bij patiënten die voor hartfalen of na een recente hartaanval werden behandeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VALSAVIL

* Bewaren beneden 30°C.

* Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

* Gebruik Valsavil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
* Gebruik Valsavil niet als u merkt dat de verpakking is beschadigd of dat de verpakking geopend is geweest.
* Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Valsavil

Het werkzame bestanddeel is valsartan.

Elke Valsavil 40 mg filmomhulde tablet bevat 40 mg valsartan.
De andere bestanddelen van de tabletkern zijn: Lactosemonohydraat
Cellulosepoeder
Hypromellose
N atri u mcroscarmel lose
Silica, colloïdaal watervrij
Magnesiumstearaat
De andere bestanddelen van het filmomhulsel zijn: Hypromellose
Macrogol 8000
Titaandioxide (E171)
Talk
Geel ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Valsavil er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Valsavil 40 mg filmomhulde tabletten zijn geel, rond en biconvex van vorm. Ze hebben aan beide zijden een breukgleuf waarmee de tablet in gelijke helften kan worden gedeeld.
Valsavil 40 mg filmomhulde tabeltten worden verpakt in PVC/PVDC aluminium blisterverpakkingen met 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90 en 98 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder
Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Fabrikant
Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Clonmel Healthcare Ltd.
Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary Ierland

Eurogenerics N.V.
Heizel Esplanade Heysel b 22 B-1020 Brussels
België

LAMP S. Prospero S.p.A.
Via della Pace, 25/A
I-41030 San Prospero (Modena) Italië
PharmaCoDane ApS Marielundvej 46A
DK-2730 Herlev
Denemarken

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Duitsland

STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2
A-1190 Wien
Oostenrijk

STADA Production Ireland Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary Ierland

In het register ingeschreven onder:
RVG 103732 Valsavil 40 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Valsavil 40 mg filmomhulde tabletten
Bulgaije: Valsavil 40 mg cOL4nwpaHH Ta6neTKH
Denemarken: Valsavil 40 mg, filmovertrukne tabletter
Duitsland: Valsavil 40 mg Filmtabletten
Finland: Valsavil 40 mg tabletti, kalvopäälllysteinen
Ierland: Valsavil 40 mg film-coated tablets
Luxemburg: Valsavil 40 mg comprimés pelliculés
Nederland: Valsavil 40 mg, filmomhulde tabletten
Noorwegen: Valsavil 40 mg tabletter, filmdrasjerte
Oostenrijk: Valsavil 40 mg Filmtabletten
Polen: Valsavil
Portugal: Valsavil
Spanje: Valsavil 40 mg comprimidos recubieros con pelicula
Zweden: Valsavil 40 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010.