Vancocin CP PILoraal april 2003 1

PATIËNTENINFORMATIE
VANCOCIN CP 250
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Vancocin CP en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vancocin CP gebruikt.
3. Hoe wordt Vancocin CP gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Vancocin CP?

Vancocin CP 250, capsules 250 mg
-Het werkzame bestanddeel is vancomycine.
-Vancocin CP 250, capsules 250 mg, bevat vancomycinehydrochloride
overeenkomend met 250 mg vancomycine, gezuiverd volgens een
chromatografisch proces (CP).
-Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
polyethyleenglycol, gelatine, indigokarmijn (E132), zwart en rood ijzeroxide
(E172) en titaandioxide (E171).

Registratiehouder:
Eli Lilly Nederland B.V.,
Grootslag 1-5,
3991 RA, Houten,
Nederland.

In het register ingeschreven onder RVG 11984 (Vancocin CP 250, capsules 250 mg)

1. WAT IS VANCOCIN CP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
-Vancocin CP wordt geleverd als capsules. De capsules bevatten 250 mg.
vancomycine.
-Vancocin CP wordt geleverd in een verpakking met 20 capsules Vancocin CP
250 in een doordrukstrip.
-Vancocin CP behoort tot de antibiotica.

Vancocin CP is bedoeld voor de behandeling:
-van ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm (enterocolitis) ten gevolge van een bepaald soort bacterie (stafylokokken).
-van ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm met beschadiging
van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis) veroorzaakt door een bepaald
soort bacterie (Clostridium difficile), ten gevolge van een behandeling met
antibiotica.
-bij het ontsmetten van het maag-darmkanaal van patiënten met een
verminderde natuurlijke afweer. Vancocin CP wordt dan tegelijkertijd toegediend
met een ander antibioticum (een aminoglycoside).

Toediening van vancomycine via een ader (intraveneuze toediening) is niet effectief voor de behandeling van bovenstaande aandoeningen. Daarom moet vancomycine oraal worden toegediend voor deze indicaties.
Vancomycine is, indien oraal toegediend, niet effectief bij de bestrijding van andere
typen infecties.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VANCOCIN CP GEBRUIKT.
Gebruik Vancocin CP niet
-als u overgevoelig bent voor vancomycine, of voor een van de hulpstoffen.
Wees extra voorzichtig met Vancocin CP
-als u overgevoelig bent voor teicoplanine, omdat u dan ook overgevoelig kunt zijn voor vancomycine
-als u andere geneesmiddelen of anaesthetica (narcosemiddelen) krijgt
toegediend. Zie hiervoor de rubriek “Gebruik van Vancocin CP in combinatie met
andere geneesmiddelen”.
-als u behandeld wordt voor ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke
darm met beschadiging van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis)
veroorzaakt door een bepaald soort bacterie (Clostridium difficile). Vancomycine
zou in uw bloed terecht kunnen komen, waardoor er bij u andere bijwerkingen
kunnen optreden.
-als u nierproblemen hebt, omdat vancomycine de nieren kan beschadigen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Over het gebruik van vancomycine tijdens de zwangerschap zijn tot op heden
onvoldoende gegevens bekend om te kunnen beoordelen of er nadelige gevolgen
zijn bij gebruik tijdens de zwangerschap. Bij het gebruik van de drank of de capsules zou vancomycine opgenomen kunnen worden door de darmen. Dit zou nadelige effecten kunnen hebben op het ongeboren kind. Vancomycine moet alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Dit geneesmiddel wordt in de moedermelk uitgescheiden. De arts zal ofwel besluiten dat er geen borstvoeding meer mag worden gegeven ofwel dat u dit geneesmiddel niet mag gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit produkt op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Vancocin CP in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
-Geneesmiddelen, zoals streptomycine, neomycine, gentamicine, cefaloridine,
polymyxine B, colistine, tobramycine of amikacine (antibiotica), kunnen samen
met vancomycine mogelijk de nieren en het gehoor beschadigen.
-Anaesthetica (narcosemiddelen) kunnen samen met vancomycine bepaalde
bijwerkingen veroorzaken (roodheid van de huid (erytheem), blozen (flushing) en
reacties die lijken op overgevoeligheidsreacties).

3. HOE WORDT VANCOCIN CP GEBRUIKT?
De capsules dienen met een ruime hoeveelheid water te worden ingenomen.
Bij ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm met beschadiging van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis) veroorzaakt door een bepaald soort bacterie (Clostridium difficile) gebruikt u iedere 6 uur 500 mg vancomycine, gedurende 7 tot 10 dagen.
Bij ontsteking van het darmslijmvlies door een bepaald soort bacterie (stafylokokkenenteritis)
bij volwassenen gebruikt u iedere 6 uur 500 mg vancomycine, gedurende 3
tot 5 dagen.
Kinderen: de totale dagdosis bedraagt 40 mg per kilogram lichaamsgewicht, in
verschillende delen over de dag verdeeld.

In geval u bemerkt dat Vancocin CP te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Vancocin CP hebt gebruikt:
Wanneer u te veel Vancocin CP hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op
met uw apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vancocin CP in te nemen:
Indien een dosis is vergeten, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.
Neem nooit een dubbele dosis Vancocin CP om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Vancocin CP
wordt gestopt:
U moet de kuur met Vancocin CP, die de arts heeft voorgesteld, afmaken. Als niet
alle bacteriën gedood zijn, kunnen de verschijnselen weer terugkomen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals alle geneesmiddelen kan Vancocin CP bijwerkingen veroorzaken. De
frequentie van iedere bijwerking is tussen haakjes weergegeven, waarbij de
volgende categorie-indeling is gebruikt: zeer vaak meer dan 10%
vaak 10%, of minder, maar meer dan 1 %
soms 1%, of minder, maar meer dan 0,1%
zelden 0,1%, of minder, maar meer dan 0,01%
zeer zelden 0,01%, of minder

Infecties en parasitaire aandoeningen
-overgroei met bacteriën of schimmels (vaak)

Aandoeningen van het afweersysteem
-overgevoeligheidsreacties over het gehele lichaam (anafylactische reactie)
(zelden)
-overgevoeligheidsreacties (zelden)

Aandoeningen van het oor en de evenwichtsorganen
-gehoorverlies (soms)
-oorsuizen (tinnitus) (zelden)

Aandoeningen van de bloedvaten
-bloeddrukdaling (zelden)
-overmatig blozen (zelden)

Aandoeningen van het maagdarmstelsel
-misselijkheid (soms)

Aandoeningen van de huid of onderhuid
-jeuk (soms)
-huiduitslag (soms)
-roodheid (erytheem) op hoofd, hals, borst en rug. Soms gepaard gaande met
jeuk, bloeddrukdaling, hijgend of piepend ademhalen en kortademigheid
(dyspnoe)(“Red man” syndroom) (zelden)
-huidontsteking (exfoliatieve dermatitis) (zelden)
-huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) (zelden)
-ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid,
gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) (zeer zelden)
-ernstige, plotselinge (overgevoeligheids-) reactie gepaard gaande met koorts en
blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse) (zeer
zelden)

Aandoeningen van de nieren en urinewegen
-ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) (zelden)

Algemene aandoeningen en stoornissen op de plaats van toediening
-koorts (soms)

Vancocin CP dat als capsule wordt gebruikt kan opgenomen worden in het bloed. In
dat geval kunnen er andere bijwerkingen optreden dan hierboven vermeld. Die
bijwerkingen worden genoemd in de bijsluiter van een andere vorm van Vancocin CP, die via een ader wordt toegediend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VANCOCIN CP?
Vancocin CP buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.
De capsules moeten bewaard worden beneden 25 °C.
U kunt de vervaldatum aflezen op de verpakking na de woorden “niet te gebruiken
na:..”. Dit wordt weergegeven met een cijfer voor de maand en de laatste 2 cijfers van het jaartal (01-04). Gebruik Vancocin CP niet meer na de datum op de
verpakking achter ”niet te gebruiken na:..”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2003.