Vaqta® Junior Bijsluiter - MSD
BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

Vaqta® Junior is een sterk gezuiverd, geinactiveerd totaal-virus-bevattend vaccin dat gebruikt wordt ter voorkoming van infecties die worden veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Per dosis van 0,5 ml voor kinderen/adolescenten bevat Vaqta® Junior 25 eenheden van het hepatitis-A-virus antigeen als werkzaam bestanddeel.
Tevens bevat de formulering de volgende onwerkzame stoffen: amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat, natriumboraat, natriumchloride en water voor injectie.

Farmaceutische vorm en inhoud: suspensie voor injectie.
Flacon a 1 dosis (0,5 ml bevat 25 eenheden). Doosjes met 1, 2, 5 of 10 flacons.
Voorgevulde spuiten (met of zonder naald) a 1 dosis (0,5 ml bevat 25 eenheden). Doosjes met 1, 2, 5 of 10 voorgevulde spuiten.

REGISTRATIEHOUDER
Merck Sharp & Dohme B.V.
Postbus 581
2003 PC Haarlem

IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER RVG
Vaqta® Junior is in het register ingeschreven onder RVG 20799

WAARVOOR WORDT Vaqta® Junior GEBRUIKT?
Vaqta® Junior wordt gebruikt om personen te helpen bij bescherming tegen hepatitis A-ziekte, een infectie van de lever veroorzaakt door het hepatitis A virus. Het vaccin kan worden toegediend aan kinderen van twee jaar en ouder en aan adolescenten.

WANNEER MAG U Vaqta® Junior NIET GEBRUIKEN?
Allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin en indien de te vaccineren persoon een ernstige infectie met koorts heeft.

WAT MOET U UW ARTS VERTELLEN VOOR U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN?
Uw arts moet op de hoogte zijn van alle problemen met uw gezondheid of allergieen die u vroeger hebt gehad of op dit moment hebt. Als u in verwachting bent of in verwachting wilt raken moet u dat uw arts melden.

KAN Vaqta® Junior MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?
Vertel uw arts welke middelen u nog meer gebruikt (met name die welke het imuunsysteem onderdrukken), ook als u ze zelf zonder recept hebt gekocht. Sommige geneesmiddelen hebben namelijk invloed op elkaars werking.
Vaqta® Junior mag gelijktijdig toegediend worden met gele koorts- en buiktyfus polysaccharide-vaccins. Gegevens over gelijktijdig gebruik met andere vaccins zijn beperkt. indien gelijktijdige toediening van andere vaccins nodig is, moeten deze op een andere injectieplaats worden toegediend.
Vaqta® Junior mag gelijktijdig met immunoglobuline worden toegediend mits er verschillende injectieplaatsen en spuiten gebruikt worden.

ANDERE OVERWEGINGEN
Gezien de lange incubatietijd van hepatitis A is het mogelijk dat men al besmet is op het moment dat men het vaccin krijgt toegediend. In dat geval zal het vaccin de ziekte waarschijnlijk niet meer kunnen voorkomen.

KAN DIT GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDEN BIJ ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING?
Het is niet bekend of toediening van dit vaccin bij zwangeren een schadelijke invloed heeft op de ontwikkeling van de foetus. Als u in verwachting bent, zal uw arts beoordelen of het voordeel van de inenting opweegt tegen het risico voor de foetus.
Als u borstvoeding geeft, moet u dat aan uw arts melden. Indien u borstvoeding geeft, dient u alleen gevaccineerd te worden als uw arts dat nodig acht.

KAN DIT GENEESMIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEINVLOEDEN?
Hierover zijn geen specifieke gegevens beschikbaar. Echter zwakte/vermoeidheid en hoofdpijn zijn gemeld na vaccinatie met Vaqta® Junior.

HOEVEEL Vaqta® Junior IS GEBRUIKELIJK EN WANNEER?
Vaqta® Junior dient in de spier toegediend te worden. Een volledige serie omvat twee doses op twee verschillende dagen. Het schema voor kinderen/adolescenten is als volgt:
Kinderen en adolescenten van 2 tot en met 17 jaar krijgen op de gekozen datum eenmalig 0,5 ml (25 eenheden) van het vaccin en een herhalingsdosis van 0,5 ml (25 eenheden) 6 tot 18 maanden later.
Een herhalingsdosis Vaqta® Junior mag eveneens gegeven worden 6-12 maanden volgend op de eerste dosis van een ander geinactiveerd hepatitis A-vaccin.
De immuunreactie op hepatitis A blijft bestaan tot 6 jaar na vaccinatie.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?
Bijwerkingen zijn ondermeer reacties op de injectieplaats, zoals gevoeligheid, pijn, warmte, roodheid, zwelling, blauwe plekken en algemene reacties zoals zwakte/vermoeidheid, koorts, misselijkheid, buikpijn, diarree, braken, hoofdpijn, stijfheid, pijn in de amen of rug en spierpijn. Zoals met andere vaccins werden eveneens enkelvoudige gevallen van aandoeningen van het centrale of perifere zenuwstelsel (waaronder Guillain-Barre syndroom) en hematologische autoimmuunziekten zoals een tekort aan bloedplaatjes gemeld. Uw arts beschikt over meer informatie met betrekking tot de bijwerkingen van Vaqta® Junior. Mocht u deze klachten krijgen of klachten die niet in deze bijsluiter staan vermeld, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.
Vertel uw arts tevens wanneer er een allergische reactie (zoals jeuk, galbulten of uitslag) bij uw kind optreedt na de vaccinatie.

HOE IS Vaqta® Junior HET BEST TE BEWAREN?
Vaqta® Junior dient bewaard te worden bij een temperatuur van 2-8 °C. Niet invriezen daar dat het product onwerkzaam maakt. Op het doosje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden na `Niet te gebruiken na' en op de flacons en voorgevulde spuiten na `exp' gevolgd door maand en jaar. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u Vaqta® Junior het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.

Berg het vaccin zo op dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in april 2002.